Finns reglering om arbetsgivarintyg i lag?

2019-02-18 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Finns det någon lag som reglerar hur snart efter en anställning som ett arbetsgivarintyg måste effektueras från arbetsgivaren och kan någon kräva att underlaget måste göras digitalt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeln om skyldighet för arbetsgivare att lämna arbetsgivarintyg finns i lag om arbetslöshetsförsäkring, 47 § andra stycket. Det finns tyvärr ingen tidsbegränsning för hur lång tid det ska ta att få ett arbetsgivarintyg. Det finns däremot reglerat att arbetsgivaren ska utfärda ett sådant intyg på begäran, utan oskäligt uppehåll. Om det däremot är väldigt svårt för sökanden att skaffa fram arbetsgivarintyget kan personen styrka dessa uppgifter på annat sätt. Om arbetsgivaren inte är särskilt samarbetsvillig gällande att ge ut ett arbetsgivarintyg är det svårt att använda sig av lagen för att kräva fram ett intyg. Det finns ingen påföljd i lagen för den arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg. Detta betyder att om arbetsgivaren vägrar är det oftast lättare att styrka uppgifterna på annat sätt, vilket är möjligt enligt lagtexten. Vidare sägs i bestämmelsen att arbetsgivare på begäran ska utfärda intyget enligt formulär, som fastställts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Detta tolkar jag som att du kan få arbetsgivarintyget digitalt, men då behöver sökanden och arbetsgivaren komma överens om att det ska utfärdas digitalt. SammanfattningDet finns alltså enbart en paragraf som reglerar reglerna kring arbetsgivarintyg, men det finns ingen tidsbegränsning på hur fort ett arbetsgivarintyg ska ges ut. Det enda som nämns är utan oskäligt uppehåll. Det är dock svårt att använda denna paragrafen mot arbetsgivaren eftersom att det inte finns någon påföljd i lagen för den arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg. Då får sökanden styrka dessa uppgifter på annat sätt helt enkelt!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tidsgräns för att utfärda arbetsgivarintyg


2018-10-28 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Är det ok att det kan ta ett par veckor att få arbetsgivarintyget från arbetsgivaren?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I enlighet med 47 § andra stycket lag om arbetslöshetsförsäkring, är arbetsgivaren skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på begäran av arbetstagaren oavsett skäl. Enligt lagen skall arbetsgivaren utfärda ett sådant intyg på begäran, utan oskäligt uppehåll. Det finns dessvärre ingen tidsgräns/deadline för hur lång tid det ska ta för att få ett arbetsgivarintyg.Trots arbetsgivarens skyldighet att utfärda ett arbetsgivarintyg på begär finns inga sanktioner om denne inte fullgör sin skyldighet. I sådana fall kan man vända sig till facket som kan hjälpa en att ta kontakt med arbetsgivaren.Vänligen,

Deadline för arbetsgivarintyg?

2018-10-25 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hur länge kan man vänta med att skriva utfärda ett arbetsgivarintyg.Deadline?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns tyvärr ingen deadline för hur lång tid det ska ta att få ett arbetsgivarintyg. Det finns däremot reglerat att arbetsgivaren ska utfärda ett sådant intyg på begäran, utan oskäligt uppehåll (47 § 2st lagen om arbetslöshetsförsäkring). Problemet är att det inte finns några egentliga sanktioner för de arbetsgivare som inte fullgör denna skyldighet. Skulle det bli problem bör du därför vända dig till din fackliga organisation för hjälp.Hoppas svaret varit till hjälp.Mvh,

Får man ta ut administrativ avgift/ta betalt för utfärdande av arbetsgivarintyg och inkomstförfrågan?

2018-08-23 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej!Vi är som företag arbetsgivare för många löpande (+500) personer med väldigt korta uppdrag som faktureras mot våra kunder. Ofta handlar det om att en person endast jobbar ett par timmar 1-2 gånger för oss.Många av våra då visstidsanställda begär arbetsgivarintyg (vilket vi enligt lag så klart måste utfärda) samt att vi skall fylla i svar på Inkomstförfrågningar till försäkringskassan. Detta innebär stora administrativa kostnader för oss. En person som endast arbetar ett par timmar och begär ett arbetsgivarintyg eller en inkomstförfrågan resulterar att vi går med förlust.Min fråga är därför: Har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att täcka självkostnaden för nedlagd tid och kringkostnader (t ex brev & porto) för att utfärda arbetsgivarintyget samt fylla i diverse begärda blanketter?
Soroosh Parsa |Fråga. Har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att täcka självkostnaden för nedlagd tid och kringkostnader (t ex brev & porto) för att utfärda arbetsgivarintyget samt fylla i diverse begärda blanketter?Svar Lawline. Arbetsgivare är skyldig att utfärda arbetsgivarintyg på arbetstagarens begäran och besvara inkomstförfrågan från myndigheter eftersom dessa krävs för bl.a. vissa ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det finns inga sanktioner att tillgå om arbetsgivaren inte utfärdar ett sådant intyg eller besvarar en inkomstförfrågan. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har av den anledningen godtagit andra dokument såsom lönespecifikationer så att arbetstagaren inte drabbas av arbetsgivarens underlåtenhet att efterleva sina skyldigheter.Huruvida avgift får tas i samband med utfärdande och besvarande regleras inte i lag och har inte prövats av domstol. Skyldigheterna får dock tolkas som att det vore regelvidrigt att ta ut en avgift för personalkostnader och övriga utgifter, trots att det kan drabba arbetsgivaren ekonomiskt. Det finns som sagt ingen sanktion mot arbetsgivare, så arbetstagare kan egentligen antingen betala avgiften eller inte få ett intyg. Ni kan som ett alternativ för "korttidsarbetare" erbjuda lönespecifikationer som tydligt anger hur många timmar arbetstagaren har arbetat och arbetstagarens inkomst. Se till att genom olika poster skilja på lön, annan ersättning eller förmåner, t.ex. skilja på semesterersättning från lön.Ni har därför inte rätt att ta ut administrativa avgifter för personalkostnader och övriga utgifter för t.ex. brev och porto, men ni kan göra det utan att riskera sanktion, såsom rättsläget ser ut i dag.Jag rekommenderar emellertid att ni gör noga affärsmässiga överväganden innan ni fattar ett beslut, dvs. hur stor positiv effekt har avgifterna för företagets ekonomi i relation till eventuella negativa effekter (om några) för företagets rykte.För kännedom (påverkar inte svaret ovan): Arbetsdomstolen har tidigare har ansett att arbetsgivaren är skyldig att upprätta arbetsbetyg (betyg/omdöme) i samband med en anställnings upphörande på arbetstagarens begäran (Arbetsdomstolens avgörande AD 1986 nr 25). Detta får ni inte ta avgift för./Soroosh Parsa, soroosh.parsa@lawline.se

Arbetsgivarintyg

2018-10-30 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Vi har en anställd som har begärt arbetsgivarintyg till A-kassan. A-kassan begär då uppgifter från som längst 3 år tillbaka. Är vi skyldiga att lämna uppgifter får så lång tid bakåt?
Hanna Mustafa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arbetsgivarintyg hittar du i lagen om arbetslöshetsförsäkring, som du hittar här.Enligt 47 § 2 st är arbetsgivaren skyldig att skriva ett intyg om den anställdes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma den anställdes rätt till ersättning från a-kassan. Arbetsgivaren är skyldig att ge ett arbetsgivarintyg som omfattar hela den anställdes anställningstid om denne begär det. Det brukar dock räcka med två år tillbaka för a-kassans räkning. Vänligen,

Får arbetsgivaren vägra att ge mig ett arbetsintyg?

2018-10-26 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! A- kassan begär en arbetsgivare intyg från mig men min arbetsgivare vägrar ge mig ett. Deras svar är att det här gått för långt tid sen jag jobbade där och de sparar inte såna uppgifter. Jag slutade jobba hos min arbetsgivare 2018 januari. Kan de verkligen neka mig ett arbetsgivare intyg?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring (här). En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran. Det finns tyvärr ingen sanktion i de fall arbetsgivaren inte utfärdar ett intyg. Förvisso kan facket hjälpa dig att försöka få arbetsgivaren till att utfärda ett intyg. De har emellertid inte fler påtryckningsmedel än du har, vilket gör att det inte är säkert att det heller ger resultat. Skulle det föreligga mycket stora svårigheter att få ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren kan du styrka ditt arbete hos arbetsgivaren med hjälp av t.ex. lönespecifikation eller facklig representant på företaget. A-kassan får enligt ett flertal beslut av Justitieombudsmannen inte bedöma sådan information annorlunda än ett arbetsgivarintyg.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Hur tidigt kan man skriva anställningsavtal/få ut arbetsgivarintyg

2018-10-18 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |kan man få arbetsgivarintyg eller skriva avtal 2 månader innan man ens har börjat på nya jobbet ?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Ett anställningsavtal skrivs innan arbetstagaren börjar på arbetsplatsen alternativt precis i början av anställningsförhållandet. Anställningsavtalet är den juridiska handling som visar att du är anställd samt vem som är din arbetsgivare. Ett arbetsgivarintyg skrivs när anställningen har avslutats. Arbetsgivarintyget kan utfärdas tidigast samma dag som anställningen upphör eftersom det ska styrka hur mycket du faktiskt arbetat samt vad du har tjänat. Sammanfattningsvis är det möjligt att skriva anställningsavtal två månader innan du börjar på det nya jobbet men det är inte möjligt för dig att få ett arbetsgivarintyg förrän du avslutat din anställning där. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivares skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg

2018-08-05 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! Har jag rätt som arbetstagare kräva ett nytt arbetsgivareintyg om jag redan har fått ett innan?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett arbetsgivarintyg är nödvändigt för rätt till ersättning från a- kassan och fylls i av din arbetsgivare. Enligt lag är arbetsgivare skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på begäran av arbetstagare oavsett skäl (47 § andra stycket lag om arbetslöshetsförsäkring). Du behöver alltså inte ange varför du vill ha ett nytt arbetsgivarintyg och det spelar inte heller någon roll hur länge du har varit anställd. Det finns inget som talar för att du inte skulle kunna begära ett nytt arbetsgivarintyg.Trots att arbetsgivare är skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på begäran finns det inga sanktioner om denne skulle underlåta att göra det. I sådana fall kan du vända dig till facket som kan hjälpa dig ta kontakt med din arbetsgivare och det finns också möjlighet att ersätta arbetsgivarintyget med t.ex. lönespecifikationer och uppgifter från skatteverket. Hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du undrar över något mer!Vänligen