Ärver syskonbarn?

2021-01-27 i Efterarv
FRÅGA |Min pappa var adopterad av min farmor och farfar. De fick senare ett barn en son tillsammans. Farmor och farfar avlider. Den gemensamma sonen gifter sej Men får inga barn. Den gemensamma sonen avlider och hustrun ärver allt. Min pappa gifter sej med min mamma. Min pappa avlider. Kvar finns bara den gemensamma sonens hustru Som nu också har avlidit Och min mamma Har hon arvsrätt?Mycket tacksam för svar?Vänligen
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Successionsrättslig vägledning återfinns både i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). För att förtydliga situationen är det viktigt att avgöra vilka som är arvsberättigade. Först arvsklassen är barn, s.k bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Andra arvsklassen är föräldrar (2 kap. 2 § ÄB), i det fall att föräldrarna är avlidna aktualiseras istadarätt vilket leder till att syskon ärver i föräldrarnas ställe, även syskonbarn kan komma att ärva. Det är lite unikt när den avlidne är gift, då blir andra lagrum aktuella. Om den avlidne är gift ska kvarlåtenskap falla efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Däremot får arvsberättigade i första och andra arvsklassen ett efterarv, dvs rätt till deras del när den efterlevande maken avlider (3 kap. 2 § ÄB). Nu när grunderna är förtydligade kan vi försöka se vem som ska ärva vad. Det finns inga siffror eller datum att utgå ifrån så jag utgår från den ordningen som det framställts. Att din pappa adopteras leder till att han blir bröstarvinge. När farmor och farfar avlider ska deras gemensamma barn och din pappa ärva lika. Din farbror är gift och efterlevande make får ärva allt med fri förfoganderätt. Det finns inga barn eller föräldrar vilket medför att din pappa är den arvsberättigade, således blir det en fråga om efterarv. Sedan avlider din pappa och då ärver din mamma allt, där du har ett efterarv. Sen avlider din farbrors fru och det efterarvet kommer tilldelas dig då din pappa är avliden. Din mamma tar inte del av din farbrors frus efterarv. Sammanfattningsvis:Du ärver både från din farbrors efterarv, din pappas efterarv och din mammas eventuella kvarlåtenskap. Din mamma ärver bara efter din pappa, där hon ärver halva med full äganderätt och andra halvan med fri förfoganderätt. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Vad får efterlevande make göra med arvet?

2021-01-21 i Efterarv
FRÅGA |Min morbror gick bort för ett par år sedan, han fru utsågs som dödsbodelägare. De var gifta, men inga gemensamma barn. Min mamma och hennes syster benämndes efterarvingar. Min fråga: Har frun full nyttjande rätt av arvet, samt är det efterarvingarna som får följa upp när dödsbodelägaren går bort och kräva in sitt efterarv?Jag ser en risk i att dessa pengar går direkt till dödsbodelägarens barn utan att min mamma och hennes syster ens får reda på att frun gått bort.Tack på förhand,
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en gift person avlider genomförs en bodelning enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Detta innebär att makarnas gemensamma egendom (giftorättsgods) läggs ihop och delas på hälften. Eventuell enskild egendom består som enskild. Detta följer av 7 kap. 1 § ÄktB. Fortsättningsvis bortser jag från eventuell enskild egendom. När din morbror gick bort delades alltså egendomen inom äktenskapet i två andelar. Den ena delen utgör arvet efter din morbror som så småningom ska gå vidare i efterarv till efterarvingarna (din mor och moster), och den andra delen utgör din morbrors frus nu egna egendom genom bodelningen. Arvet efter din far erhåller frun med fri förfoganderätt. Att ärva något med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet gör det med vissa begränsningar. Det är tillåtet att spendera och sälja arvet/egendomen, men inte testamentera bort eller skänka bort stora delar i gåva. Dessa begränsningar finns på grund av att arvet efter den först avlidna ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt senare går bort. Detta följer av 3 kap. 1-3 § Ärvdabalken (ÄB). Alternativet är att ärva något med full äganderätt, och då finns inga begränsningar alls eftersom det inte ska gå vidare i ledet av arvingar från den först avlidne. Det är fallet för delen som tillkommer frun genom bodelningen. Det som kommer hända när din morbrors fru går bort är alltså att din mor och moster (hans efterarvingar) kommer ärva efterarvet från din morbror, 3 kap 2 § ÄB, det vill säga den delen som frun ärvde med fri förfoganderätt. Det är inte säkert att det är lika mycket/samma saker som vid hans bortgång eftersom frun inte är helt begränsad under sin livstid, men de har rätt till sin andel. Fruns egna barn kommer endast ärva från det som var hennes, det hon ägt med full äganderätt. Full nyttjanderätt är ingen term som förekommer i fråga om arv, utan det är som nämnt full äganderätt och fri förfoganderätt. Jag hoppas att mitt svar ändå besvarar din fråga. Frun får alltså inte göra vad som helst med arvet, utan det finns ett visst skydd för efterarvingarnas räkning. Dödsboförvaltaren ser till så att de redan utnämnde efterarvingarna kommer ärva när det är dags. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa fler! Vänligen,

Vad händer med det mina barn ska ärva om min make ärver allt?

2021-01-12 i Efterarv
FRÅGA |Hej!Jag är gift och har två barn (bröstarvingar) tillsammans med min fru. Min fru har dessutom ett särkullbarn sedan tidigare. Jag äger två gårdar och ett aktiebolag som omfattas av ett testamente till mina bröstarvingar. Tillsammans med min fru äger jag ett hus i stan 50-50% så det kan vi bortse ifrån. Sedan äger jag en aktieportfölj med ett ganska stort värde som ligger utanför testamentet. Vad händer med aktieportföljen om jag dör först och sedan min fru? Om jag tolkar det rätt ärver min fru först och i nästkommande led bröstarvingar 1/4+1/6 och särkullbarn 1/6. Stämmer det?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). I mitt svar kommer jag fokusera på vad som händer med din aktieportfölj, eftersom jag tolkar det som att det endast är den du undrar över.En bodelning ska görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel då en av makarna avlider, ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidna makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Om din aktieportfölj inte är enskild egendom genom till exempel äktenskapsförord är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Även all annan egendom ni äger som inte är enskild ska tas upp i bodelningen.Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB).Det som tillfaller den efterlevande maken genom bodelningen är helt och hållet dennes, och det som tillfaller den avlidne makens dödsbo utgör dennes kvarlåtenskap och ska fördelas genom reglerna om arv. Exakt hur fördelningen ser ut beror självklart på hur mycket giftorättsgods och hur mycket skulder som finns, därför kan jag inte ge något specifikt svar på hur er bodelning skulle se ut.Hur fördelas arv?Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).Efterlevande makes arvsrättOm den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB).Detta innebär att om du avlider så kommer din fru ärva all din kvarlåtenskap, eftersom du endast har barn som är gemensamma med din fru. Hon ärver alltså hela din aktieportfölj (om hon inte redan fått del av den genom bodelningen; det beror ju på hur mycket giftorättsgods hon har). Din fru ärver din kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt, eftersom dina barn har rätt till sitt efterarv efter dig. Detta innebär att hon kan nyttja egendomen som hon önskar, till exempel sälja egendom eller spendera pengar, men hon får inte lov att testamentera bort den till någon.Hur fungerar efterarvsrätt?Dina barn har rätt att få ut sitt arv efter dig då även din fru, alltså deras mamma, avlider. Denna rätt kallas efterarvsrätt (3 kap. 2 § ÄB). Efterarvingarna har rätt till så stor del av den totala egendomsmassan den efterlevande maken hade efter arvsskiftet som arvet efter den först avlidne maken utgjorde. Det vanligaste är att hälften av den egendom den efterlevande maken lämnar efter sig ska gå till den först avlidne makens arvingar. Detta gäller under förutsättning att det den efterlevande maken erhöll i arv efter den först avlidne maken då utgjorde hälften av summan av arvet den efterlevande maken fick och dennes tillgångar efter bodelningen. Om det som den efterlevande maken erhöll i arv av kvarlåtenskapen efter den först avlidne utgjorde annan andel än hälften av summan av detta arv och den efterlevandes egendom efter bodelningen, ska efterarvingarna efter den först avlidne ta samma andel i boet efter den sist avlidne (3 kap. 2 § tredje stycket ÄB).Ett exempel för att förtydliga:När du avlider har du giftorättsgods värt 150 kr, till exempel din aktieportfölj, och ingen enskild egendom. Din fru har giftorättsgods värt 100 kr och inte heller någon enskild egendom. Vid bodelningen läggs giftorättsgodset ihop, 150 kr + 100 kr = 250 kr. Detta delas lika mellan makarna, 125 kr var. Efter bodelningen har alltså din fru 125 kr och din kvarlåtenskap är 125 kr. Den totala egendomsmassan är 250 kr, och det din fru får i arv efter dig är 125 kr, alltså hälften av den totala egendomsmassan. När din fru då avlider ska hälften av all egendom hon lämnar efter sig tas som efterarv innan arvet efter henne fördelas.Låt säga att din fru när hon avlider har totalt 120 kr. Då ska först hälften fördelas som efterarv efter dig, alltså 60 kr. Detta fördelas jämnt mellan dina bröstarvingar och de får 30 kr var. Resterande 60 kr utgör kvarlåtenskapen efter din fru och ska fördelas jämnt mellan hennes bröstarvingar. De får därför 20 kr var. Då får era två gemensamma barn 30 + 20 = 50 kr var, och din frus särkullbarn får 20 kr.Det finns även regler kring vad som händer om den efterlevande maken med avsikt minskat boets värde, eller genom till exempel arv eller förvärvsarbete ökat boets värde. Detta kan leda till ganska komplicerade uträkningar. Jag kommer därför inte gå djupare in på det.SlutsatsDet är svårt för mig att svara på exakt vad som händer med din aktieportfölj eftersom den, om den är giftorättsgods, ingår i bodelningen och hur den ser ut beror på hur mycket egendom ni har. Men bodelningen och arvsfördelningen ska gå till som jag beskrivit ovan. Om du vill ha mer specifika svar på något eller om du undrar över något annat är du självklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Hur ska arvet fördelas när min moster avlidit?

2021-01-05 i Efterarv
FRÅGA |Arvsfråga. Min moster har gått bort, hon var änka o de hade inga barn. Hennes avlidne man hade en bror, som också är död. Han efterlämnar hustru o vuxna barn. Ärver jag o mina syskon (vår mamma är död) vår moster eller skall arvet delas med mosters svägerska o deras barn.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten i mitt svar till dig är att det inte finns något testamente som reglerar kvarlåtenskapen utan att den uppdelning som sker fördelas genom den legala arvsordningen (ärvdabalkens regler).När ett äktenskap upplöses ska det ske en bodelning mellan makarna. Ett äktenskap upplöses bland annat när den ena maken avlider. Det som blir kvar efter den avlidna maken, efter avdrag för skulder, utgör vederbörandes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen är det som går vidare som arv.Om den som är gift avlider ärver som huvudregel den avlidnes make. Jag kan tänka mig att så är fallet i det du beskriver. När din mosters man avled ärvde hon honom enligt ärvdabalkens regler (jfr 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). När din moster nu avlidit ska det ske en fördelning av kvarlåtenskapen efter henne. I detta ska beaktas att det ibland finns ett efterarv som ska gå till den först avlidna makens arvingar (din mosters mans arvingar). Om det finns arvingar i första eller andra arvsklassen efter din mosters man har dessa rätt att ärva. Första arvsklassen utgör den avlidnes barn (barnbarn osv.) medan andra arvsklassen utgör den avlidnes föräldrar. Om den avlidnes föräldrar inte längre är i livet ärver den avlidnes syskon och i sista hand syskonbarnen. Efterarvet utgör hälften av den efterlevande makens bo (3 kap. 2 § ÄB). Från huvudregeln om att hälften av boet ska tillfalla efterlevande arvingar finns vissa undantag. Om den efterlevande maken skänkt bort en stor del av kvarlåtenskapen kan det innebära en nackdel och att det finns en rätt till kompensation till den först avlidnas efterarvingar (jfr 3 kap. 3 § ÄB). Ytterligare ett undantag är om boets värde ökat efter den först avlidna makens frånfälle genom att den efterlevande ärvt tillgångar eller förvärvsarbetat. I det fallet kan det innebära att det ökade värdet (s.k. förkovran) inte ska ingå i efterarvet (jfr 3 kap. 4 § ÄB).I ert fall hade din moster och hennes man inga barn varför första arvsklassen är uttömd. Din mosters mans föräldrar är avlidna, så även hans bror. Broderns barn (dvs. din mosters mans syskonbarn) är däremot arvsberättigade enligt istadarätten och har rätt till efterarv. Huvudregeln enligt ärvdabalkens regler är som redogjort för att hälften av boet tillfaller syskonbarnen som efterarv (med de undantag som redogjorts för ovan). För dig innebär det att arvet ska fördelas mellan på ena sidan dig och dina syskon och på andra sidan din mosters mans syskonbarn.Arvsfördelningar kan ofta bli komplicerade varför min rekommendation är att ni anlitar en jurist som går igenom ärendet med er och är behjälplig. Om ni vill ha vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas ett efterarv?

2021-01-22 i Efterarv
FRÅGA |Hejsan! Jag har en undran då min styvfar gått bort min mor o pappa var.gifta o har 2 gemensamma barn. O jag särkullbarn på mammas sida.Min undran är hur arvet ska fördelas mellan mej o mina syskon.Mina syskon har fått dela på en gåva på ca 1,2 milj. Och ska ej vara ett förskott på arvet då det var min styvpappa som ägde det dom fick i gåva. Kvarlåtenskapan efter min styvpappa uppgick till ca 2,2 mill. O mammas ca 1'2milj.Hur kommer arvet fördelas efter mammas bortgång o vad blir mina syskon efterarv?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Successionsrättsliga vägledning återfinns både i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar ärver först (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar en den avlidnes avkomlingar, i detta fallet dina halvsyskon. Om den avlidne är gift vid tidspunkten av dödsfallet ska kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken där de gemensamma barnen får sitt arv i form av ett efterarv (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att er mamma får 2,2 miljoner med fri förfogande rätt. Detta innebär att er mamma inte får testamentera eller ge bort pengarna. Det är svårt att ge exakta siffror då kvarlåtenskapen av er mamma inte är uträknad. Men för illustrationens skull kan vi förutsätta att hennes kvarlåtenskap hade varit 3,4 miljoner, bådas kvarlåtenskap vid första arvskiftet. Kommer också göra antagandet av att alla arvsberättigade vill få ut så mycket som möjligt.BodelningBodelning ska ske innan arvskifte (23 kap. 1 § ÄB). Det är däremot upp till efterlevande make om detta ska ske, en regeln som helt enkelt låter efterlevande bestämma (12 kap. 2 § ÄktB). Ifall alla skulle vilja få ut så mycket som möjligt, vilket är premissen jag utgår från, torde er mamma inte åberopa denna regeln och således blir det en likadelning av giftorättsgodset. Eftersom hon skulle gynnas av detta. LikadelningSåledes hade det blivit 3,4 miljoner delat på två, vilket är 1,7 miljoner var i kvarlåtenskap. 1.7 miljoner skulle vara kvarlåtenskap som dina halvsyskon ska dela på. De får däremot vänta till att efterlevande makes bortgång innan de får ta del av arvet, s.k efterarv. Efterarvsdelningen brukar bli annorlunda då kvarlåtenskapen oftast inte är exakt den samma som vid första arvskiftet men nu blir det samma, detta kan leda till att det ser lite omständligt ut. Efterarvsdelning(första avlidnes kvarlåtenskap, delat på den totala kvarlåtenskapen)1.7 miljoner delat på 3,4 miljoner x 3,4 miljoner = 0.5 x 3.4 miljoner = 1.7 miljoner. Sen ska det beloppet delas på två Halvsyskon 1: 850 000 kr Halvsyskon 2: 850 000 kr Detta blir deras efterarv. Arv efter er mammaKvarlåtenskap som är kvar att fördela är 1,7 miljoner som nu ska fördelas mellan tre bröstarvingar. Dina syskon och dig. 1,7 miljoner delat på tre = c.a 566 000 kr. Totalt blir det, utifrån dessa summor, följande arvskifte. Halvsyskon 1: 850 000 + 566 000 = c.a 1,4 miljoner. Halvsyskon 2: 850 000 + 566 000 = c.a 1.4 miljoner. Du: 566 000 kr. Sammanfattningsvis: Summorna är ungefärliga men det finns mycket som kan förändras beroende på den faktiska kvarlåtenskap som är kvar efter er mammas bortgång. Gåvor, förskott på arv och värdeökningar kan helt ändra siffrorna som jag framfört nu. Samt att er mamma kan välja att inte likadela och det hade också förändrat siffrorna. Hoppas detta ger någon typ av klarhet och svarar din fråga. Har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Hur vet man om någon ärvt med fri förfoganderätt eller äganderätt?

2021-01-19 i Efterarv
FRÅGA |Hur vet man om någon ärvt med fri förfoganderätt eller äganderätt?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att enklast besvara din fråga kan man säga att den som ärver egendom utan att det finns någon som är berättigad till efterarv ärver med fulläganderätt. Det vill säga, att om det exempelvis finns efterarvsberättigade bröstarvingar ärvs den del av egendomen som inte tillkommer den efterlevande genom arv med fri förfoganderätt.

Hur beräknas kvotandelen för efterarvingarna?

2021-01-12 i Efterarv
FRÅGA |IM och PM var gifta utan barn när PM avled. I bouppteckningen efter PM finns bara giftorättsgods nämnt, ingen enskild egendom, inget testamente, äktenskapsförord eller liknande.PMs giftorättsgods är 88320kr och IMs giftorättsgods är 69042kr. Totala giftorättsgodset är 157362kr.Vad blir kvotandelen för PMs efterarvingar när IM avlider? 50% eller 88320/157362?Eller något annat?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kvotandelen för PM:s efterarvingar beräknas utifrån den del av IM:s totala förmögenhet som utgörs av arvet från PM (3 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Om arvet från PM utgörs av 88 320 kr och hela arvet ärvs av IM utgör detta grunden för beräkningen av efterarvet. För att få ut efterarvingarnas kvotdel ska andelen på 88 320 kr sedan divideras på IM:s totala förmögenhet. Om IM:s totala förmögenhet, efter att hen får arvet från PM, uppgår till 157 362 är detta summan som ska användas för att beräkna efterarvets kvotdel. Kvotdelen för efterarvet blir således 88 320 / 157 362 = 0,56. Det innebär att IM:s förmögenhet till 56 % består av arvet från PM. Om IM även har enskild egendom inräknas detta i hens totala förmögenhet och en annan kvotandel kommer då visas.När IM avlider har PM:s efterarvingar rätt till 56 % av IM:s förmögenhet både om den ökat eller minskat i värde. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur mycket ska var och en få i arv och vad händer med värdeökningarna?

2021-01-03 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga från min faster. Hennes man dog 1985, och hon behöll allt som tillhörde dem då. Det finns inga gemensamma barn, de enda (om än något avlägsna) arvingarna är jag och hennes avlidne mans systerson. Hur fördelas deras dåvarande tillgångar mellan oss? Vad händer med de värdeökningar som skett (t. ex. bostad, investeringar) för min faster mellan nu och och att hennes man gick bort 1985? Kan min faster påverka fördelningen genom testamente eller liknande? Stort tack!
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder till lawline med dina frågor!Jag har delat upp dina frågor i rubriker för att göra texten tydligare. Frågorna aktualiserar bestämmelser om arvsrätt i Ärvdabalken (ÄB) och även bestämmelser i Äktenskapsbalken (ÄktB).BodelningNär en make dör görs en bodelning där makarnas tillgångar fördelas. En tillgång kan antingen vara giftorättsgods enligt 7 kap 2 § ÄktB eller enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. När bodelning görs anger man först makarnas tillgångar och vilken karaktär dessa har samt om det föreligger några skulder. Deras skulder ska tas bort från tillgångarna och kvarstående belopp från bådas giftorättsgods ska läggas samman. Dessa fördelas följaktligen lika mellan makarna.Efter att hennes make avled, ärvde din faster honom med fri förfogande rätt, vilket hon får göra eftersom den efterlevande maken ärver först enligt 3 kap 1 § ÄB. Fri förfoganderätt innebär att egendomen ägs fritt, men i begränsad form. Ägaren får varken skriva testamente om att egendomen ska ges bort till annan eller skänka bort en stor del i gåva till annan.Hur ska arvet fördelas mellan dig och den avlidne makens systerson (S)? Vid fördelning av arv tillämpas parentelsprincipen som innebär att arvingarna delas in i olika arvsklasser (2 kap ÄB). Bröstarvingar och särkullbarn (dvs barn som inte är gemensamt) tillhör den första arvsklassen, 2 kap 1 § ÄB. Till den andra arvsklassen hör den avlidnes mor, far, syskon och syskons avkomlingar, 2 kap 2 § ÄB. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, 2 kap 3 § ÄB. En arvsklass måste emellertid vara tom för att man ska kunna gå vidare till nästa arvsklass. Det innebär att man enbart går vidare till den andra arvsklassen om det inte finns någon i den första arvsklassen som kan ärva. Den sista klassen är den tredje och dessa ärver när det inte finns någon i de två första. Det följer även av istadarätten att om en arvinge avlidit men lämnat barn efter sig, har barnen till denne rätt att träda i den avlidnes ställe och erhålla arvet.Vid fördelning av arv tillämpas även stirpalgrundsatsen. Den innebär att varje gren inom en arvsklass har rätt att utfå lika mycket av arvet. Det innebär att om någon avlidit men lämnat barn efter sig får barnen dela på den andel som den avlidne skulle erhållit om denne var vid liv. Det som ärvs är emellertid en viss andel/kvot - dvs den andelen/kvoten som utgör den avlidnes kvarlåtenskap och inte en specifik summa.Utifrån informationen från texten, finns det inte någon kvar från makens sida förutom S och denne ska således ärva 100 % av hans (makens) kvarlåtenskap. Detsamma gäller för dig som är den enda som är kvar från din fasters sida, du ska alltså ärva din faster. När hon avlider ska som ovan nämnts bodelning, i vilken hennes egendom kommer att separeras från hennes makens, att göras. Efter detta ska S ärva det som tillhör hans farbror och du det som tillhör din faster. Vad händer med värdeökningarna?Om ökningen enbart beror på värdestegringar så påverkar det inte S:s rätt till sin kvot/andel, utan han ska fortfarande ha 100% av hans farbrors kvarlåtenskap, 3 kap 4 § ÄB. Har ökningen däremot uppstått på grund av din faster genom t.ex. arv, testamente, gåva eller eget förvärvsarbete (efter makens död), ska den delen av ökningen tillfalla hennes arvingar. Vidare ska även ökningar som tillkommit din faster på grund av att hon haft en ny make/maka eller sambo som hon genomgått bodelning med, även enbart tillfalla hennes arvingar (för giftermål – 3 kap 6 § st 3 ÄB och för sambo – 3 kap 7 § st 3 ÄB). Det är dock bara ökningar av dessa speciella slag som jag ovan nämnt som skall räknas bort innan S får ut sin andel/kvot av arvet. Om ökningen istället beror på värdestegringar så har S rätt att ta del av hela värdeökningen enligt sin andel/kvot- och det är enligt huvudregeln i 3 kap 4 § ÄB.Kan din faster påverka fördelningen genom testamente?När den som gått bort var gift, får den efterlevande maken behålla hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. När den andre sedan går bort har arvingarna till den som gick bort först rätt till efterarv för kvarlåtenskapen efter sin släkting. Detta nämndes ovan och kan hittas i 3 kap 1 § ÄB. Det man har med fri förfoganderätt, får man göra i stort sett vad man vill med, men det får inte testamenteras bort.Sammanfattningsvis ska S ärva hela hans farbrors kvarlåtenskap och du din fasters. Ökningarna påverka arvet beroende på om det är rena värdeökningar eller om det beror på att din faster har fått det genom arv eller bodelning osv. Det som hon ärver med fri förfoganderätt får hon inte testamentera bort.Du får gärna höra av dig om jag missuppfattad någon eller om något är oklart.Vänligen,