Efterlevande makens arv före gemensamma barn enligt äktenskapsförord

Jag har en fråga om äktenskapsförord. Om man har ett äktenskapsförord där det står att samtliga arv skall vara enskild egendom vad sker då vid dödsfall av den ena partnern och deras gemensamma barnen? "Ifall makarna efterlämnar gemensamma barn kommer efterlevande make/maka att ärva före barnen. Arvet inkluderar den enskilda egendomen, om inte annat avtalats." Menas denna ovanstående mening att vid dödsfall så tillfaller den enskilda egendomen den kvarvarande personen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som kommer ärva den enskilda egendomen om den ena maken skulle gå bort.


Vad som händer när en make går bort

En bodelning ska göras om äktenskapet avslutades på grund av makens död (ÄB 23:1 andra stycket). Reglerna för bodelningar hittar man i äktenskapsbalken (ÄktB förkortat). Makarna har oftast två typer av egendom: giftorättsgods och enskild egendom. Endast giftorättsgods ska ingå i bodelningen (ÄktB 10:1). Det betyder att den enskilda egendomen inte kommer ingå i likdelningen som görs enligt 11 kap. ÄktB.

Låt säga att make A går bort. A hade 100 000 kr i giftorättsgods och 50 000 kr i enskild egendom medan make B har 50 000 kr i giftorättsgods och 100 000 kr i enskild egendom. Eftersom enskild egendom inte ska ingå i likfördelningen kommer bodelningen se ut på det här sättet:

100 000 + 50 000= 150 000

150 000/2= 75 000

Make A:s totala egendom: 125 000 kr

Make B:s totala egendom: 175 000 kr

Det som make A har kvar efter bodelningen kallas kvarlåtenskap.


Hade makarna inte haft enskild egendom hade all deras egendom ingått i bodelningen. Då hade fördelningen sett ut så här:

150 000 + 150 000= 300 000 kr

300 000/2= 150 000 kr

Make A:s totala egendom: 150 000

Make B:s totala egendom: 150 000

Make A:s kvarlåtenskap hade därför uppgått i 150 000 kr om det inte fanns enskild egendom.


Enskilda egendomens betydelse för arv

Om den avlidne hade barn ska barnen ärva den avlidnes kvarlåtenskap (ÄB 2:1). Finns det en efterlevande make kommer maken ärva kvarlåtenskapen före barnen om barnen är makarnas gemensamma barn (ÄB 3:1). Det betyder att det barnen skulle ha ärvt går till den efterlevande maken istället. Barnen kommer istället att ärva sin första förälders arv efter att den andra föräldern har dött (ÄB 3:2). Det arvet kallas efterarv.

Efterarvet beräknas utifrån make A:s andel av makarnas totala egendom. Det är här enskild egendom får sin betydelse i arv. Låt oss använda det tidigare exemplet.

Make A:s kvarlåtenskap uppgår i 125 000 kr. Make A och B hade två barn tillsammans. Det betyder att barnen skulle ärva 1/2 var av kvarlåtenskapen från make A (62 500 kr). Istället kommer make B att ärva barnens del med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt betyder det att make B får använda arvet nästan som den vill. Det make B inte får göra är att testamentera bort värdet på efterarvet.

Make B:s totala egendom kommer därför uppgå i 300 000 kr.
Efterarvets storlek: 125 000/300 000≈ 42%.

När make B dör kommer barnen ärva 42 % av B:s egendom. Dessa 42 % kommer vara efterarvet från make A. Barnen ärver resterande av B:s egendom om B inte hade några andra barn eller testament (ÄB 2:1).


Om makarna inte hade haft enskild egendom hade barnens efterarv uppgått i 50%.

Efterarvets storlek: 150 000/300 000= 50%


Äktenskapsförordet kan tolkas på två sätt med olika utgångar

Hur äktenskapsförordet kan tolkas kommer spela roll för den avlidne makens arvingar om den efterlevande maken väljer att gifta om sig eller skaffar sig fler barn. Jag ser två alternativa sätt att tolka äktenskapsförordet.


"Ifall makarna efterlämnar gemensamma barn kommer efterlevande make/maka att ärva före barnen. Arvet inkluderar den enskilda egendomen, om inte annat avtalats."


Alternativ 1

Ett sätt är att äktenskapsförordet tolkas som att den efterlevande maken ärver den avlidnes enskilda egendom på samma sätt som i ÄB 3:1 och ÄB 3:2. Det skulle betyda att barnen har rätt till efterarv när den efterlevande maken dör. Den här tolkningen är mest fördelaktig för de gemensamma barnen eftersom det hindrar eventuella nya barn eller en nya make från att kunna få värdet på den enskilda egendomen från den efterlevande maken.


Alternativ 2

Det andra sättet att tolka äktenskapsförordet är att den efterlevande ärver den enskilda egendomen utan att det tillräknas i efterarvsberäkningen. Det skulle betyda att den efterlevande maken har rätt att testamentera bort värdet på den enskilda egendomen eller att eventuella nya barn eller nya makar får ärva värdet på egendomen när den efterlevande maken dör. Den här tolkningen är mest fördelaktig för den efterlevande maken eftersom personen får fritt göra vad den vill med värdet på den avlidnas enskilda egendom.


Förmodligen är alternativ 1 den "korrekta" tolkningen

Eftersom det beskrivs som att maken ärver "före barnen" verkar det som att barnen fortfarande ska få ärva, bara att den efterlevande maken "går före" så att säga. Det stämmer även med hur lagen beskriver hur arv ska gå till om en efterlevande make finns. Det som kan tala för att det egentligen är alternativ 2 är hur resten av äktenskapsförordet är skrivet eller vad parterna ville med avtalet. I slutändan blir det en tolkningsfråga men mycket talar för alternativ 1.

Det som är viktigt att komma ihåg är att efterarv hindrar inte den efterlevande maken från att sälja den enskilda egendomen eller göra annat med den. Det efterarvet skyddar är värdet på egendomen, inte den faktiska saken. Det här står inte i lagen utan avgjordes av Högsta domstolen i NJA 1995 s. 303.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Olivia SjöströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”