Avstå arv till förmån för barn

2018-11-13 i Arvsavstående
FRÅGA |Min mamma har dött. Arvet efter henne vill jag föra vidare till mina döttrar. Bouppteckning inte klar och arvskifte sker i vår. Vi är 4 syskon som ärver. Hur ska jag gå tillväga?
Alma Lövgren |Hej och tack för din fråga! Jag beklagar att din mamma har gått bort.För att dina döttrar ska få din del av arvet istället för dig ska du göra ett arvsavstående. Detta avstående är inte reglerat i ärvdabalken som övriga arvsrättsliga regler. Det du behöver göra är att upprätta ett dokument där du skriver att du avstår arvet och att dina barn ska ärva i ditt ställe. Det är viktigt att du är tydlig med att avståendet gäller dig och att dina barn träder in i ditt ställe och delar på den del av arvet som du har avstått från. Det skriftliga avståendet bör slutligen lämnas som bilaga till bouppteckningen. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag överlåta mitt arv till andra i familjen?

2018-10-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Vad är bäst att göra avseende arv. Vår far dog nyligen och nu har vi fått besked om att samtliga syskon ärver ca 42 000 vardera efter honom. Men då jag har skulder/Kfm samt privata skulder till några familjemedlemmar och dessutom är arbetslös med låg A-kassa. Kan jag då överlåta min del till de i familjen som jag har lånat av? Om så hur går jag till väga. Bör jag själv ta kontakt med Kfm innan?Har inte någon skuldsanering i dagsläget, men kommer att söka.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arvsrätt hittar du i ärvdabalken.Du behöver inte ta emot arvet om du inte vill. Du kan välja att avstå din arvsrätt och detta kan göras till dess arvskifte sker. Det innebär inte att man avsäger sig arvsrätten utan vid ett avstående går arvet vidare ner i arvsklassen. Om dina syskon är dina närmaste arvingar kommer arvet gå vidare till dem. För att avstå ditt arv så berättar du för dödsboet att du vill avstå arvet. Det ska ske genom en avståendehandling till dödsboet som du skrivit under eller så kan det antecknas i bouppteckningen. Du behöver inte kontakta kronofogdemyndighet angående att du planerar att avstå arvet. Det kan vara bra att veta att om du avstår arvet så ses det som en gåva. Du kan välja vem som ska vara mottagaren av ditt arv men personen eller personerna måste ha arvsrätt efter din far. Om vi antar att du avstår till förmån för dina syskon och du går i konkurs kort efter kan arvet bli föremål för återvinning. Det innebär att dina syskon kommer behöva ge tillbaka arvet till dig och det kommer då ingå i konkursboet. På http://lawline.se/boka eller https://avtal2.lawline.se/ kan du kontakta Lawlines jurister för att få vidare råd samt hjälp med upprättandet av en avståendehandling.Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan man avsäga sig rätten till arv för att sedan bestämma hur arvet ska fördelas ?

2018-10-03 i Arvsavstående
FRÅGA |HejHar en fråga om bouppteckning där en av bröstarvingar skriver ett tillägg och hur man skall tolka detta.Det står så här" Jag NN avsäger mig rätten till hela reversfodran och alla kontanta medel och bankmedel som är skrivet i testamentet, avsikten är att vi fyra syskon skall dela lika ,1 ,2 ,3,och 4Underskrift och datum.Kan man avsäga sig rätten till arv för att sedan bestämma hur det skall fördelas ?Eller avsäger man rätten helt ? MvhErik
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kvarlåtenskapen efter en avliden person fördelas mellan dennes arvingar, vilka kan vara legala arvingar alternativt testamentariska arvingar. Arvinge som har rätt till kvarlåtenskap efter den avlidne kan avstå sin rätt såtillvida att denne överlåter arvsrätten till någon annan eller genom att helt avsäga sig sin rätt till arvet.Arvsavstående Arvsavståendekan företas först efter att arvlåtaren har avlidit. Vid arvsavstående ska arvet följa den legala arvsordningen och går sålunda till den avlidnes legala arvingar i rakt nedåtstigande led (barn, barnbarn etc.). Arvsavstående får sålunda inte vara riktat till någon annan person än den avlidnes legala arvingar. En arvsavståendehandling lämnas skriftligen till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Arvsavsägelse Arvsavsägelseregleras i 17 kap. 2§ ärvdabalken och företas i de fall arvlåtaren fortfarande är i livet. Detta innebär att arvtagaren frånsäger sig sin del av arvet. Endast myndiga personer kan avsäga sig arv och det genomförs såtillvida att avsägelsen lämnas skriftligt till arvlåtaren. Resultatet av arvsavsägelse är att mottagarens rätt till arv anses ha upphört, varför arvet istället ska fördelas mellan övriga arvtagare enligt den legala arvsordningen eller testamente.ArvsöverlåtelseArvsöverlåtelseinnebär att den som ska ta emot arv bestämmer vem som istället ska få ta del av arvet. Överlåtelsen kan ske både före och efter det att bouppteckning förrättats. Det saknas i ärvdabalken uttryckliga bestämmelser avseende arvsöverlåtelse, men benefika (utan krav på motprestation) överlåtelser av arv har accepterats i praxis. Överlåtelse av arv kan förvisso i vissa fall även ske mot ersättning, såsom vid försäljning eller byte. I de fall överlåtelse sker före arvskiftet, bedöms dock överlåtelsen ofta som ett arvsavstående. Avståendet ska följa den legala arvsordningen och får således inte vara riktat till någon annan än den avlidnes legala arvingar som står närmast i tur till arv.Om en överlåtelse avser hela arvet träder mottagaren in som dödsbodelägare. Om överlåtelsen enbart avser en del av arvet är både mottagaren och överlåtaren dödsbodelägare.Om överlåtelsen avser ett specificerat belopp eller föremål träder mottagaren inte in som dödsbodelägare.För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till en överlåtelse i ett bouppteckningsärende ska en överlåtelsehandling lämnas in till Skatteverket. Om en särskild handling saknas kan överlåtelsen antecknas i bouppteckningen och skrivas under av överlåtaren.SlutsatsI förevarande fall är det fråga om arvsöverlåtelse. Eftersom arvsöverlåtelsen avser specificerade belopp/föremål, inträder inte mottagarna som dödsbodelägare. Först i det fall överlåtelsehandlingen lämnas in till Skatteverket – vilket den måste – företar Skatteverket en prövning avseende huruvida överlåtelsen är civilrättsligt giltig.Eftersom det är fråga om arvsöverlåtelse får bröstarvingen i detta fall förfara såsom denne gjort.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Hur går jag som bröstarvinge tillväga för att avstå hela mitt arv?

2018-09-28 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag skulle vilja avsäga min arvsrätt ifrån mina föräldrar. Både arvslotten och laglotten. Båda mina föräldrar är vid liv, dock är de skilda, men bor fortfarande tillsammans. Jag vill att hela arvet ska gå till min syster. Varkens hon eller jag har några barn. Hur ska jag gå tillväga för att hon ska få allt? värdesaker, besparingar och huset? Jag vill inte ha något arv/ ersättning överhuvudtaget. Min blivande man och jag klarar oss. Men jag är orolig för henne.
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagDin fråga berör arv och bestämmelser om detta hittas i Ärvdabalken (ÄB). Vid besvarandet av frågan utgår jag från att ni inte har några fler syskon och att du som arvtagare inte har några egna bröstarvingar.Vad som gäller vid avsägelse av arvEn arvsavsägelse kan göras medan dina föräldrar fortfarande är i livet. En arvsavsägelse gör du genom att antingen skriftligen meddela dina föräldrar att du avsäger dig din arvsrätt alternativt att du får detta noterat i dina föräldrars testamenten.Eftersom du är bröstarvinge är det inte möjligt att avsäga dig hela ditt arv utan att erhålla skälig ersättning för din laglott (halva arvslotten) (17 kap 2 § ÄB). Det innebär att en arvsavsägelse endast påverkat den del av arvet som inte utgör din laglott. En arvsavsägelse räcker således inte för att din syster ska få hela ditt arv.Att avstå arvEfter att en arvlåtare har dött är det möjligt att avstå arv. I praktiken innebär ett arvsavstående att hela ditt arv tillfaller den närmaste legala arvingen. Om du fortfarande inte har några barn innebär det att din laglott kommer att tillfalla den kvarlevande föräldern. Din syster får på detta sätt inte pengarna direkt utan när den kvarlevande föräldern gått bort. Vid bortgången av den andra föräldern innebär ett arvsavstående att hela din arvslott tillfaller din syster direkt eftersom hon då är den närmaste arvingen.GåvaOm det är viktigt att din syster får din laglott direkt efter den första förälderns död kan du avhända dig egendomen genom gåva. Detta görs enklast genom att du upprättar ett gåvobrev. Det är dock värt att notera att återvinning av gåva kan bli aktuellt vid en eventuell bodelning mellan dig och din make.SammanfattningFör att din syster ska erhålla allt ditt arv efter dina föräldrar rekommenderar jag att du först gör en arvsavsägelse genom att få det noterat i dina föräldrars respektive testamenten. Vid bortgången av respektive förälder uppträttar du en arvsavstendehandling till skatteverket. Med denna lösning kommer din laglott efter första förälderns död att bli något förskjuten men enligt mig är detta att föredra framför risken för tvist som kan uppkomma vid gåvor.Hoppas du fick svar på din fråga!

Arvsavsägelse

2018-11-04 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej,Jag undrar om någon, utifrån ärvdabalken 17 kap 2§ kan avskriva sig såväl arvs- som laglott?Min bror har fått en egendom genom gåvobrev, vilka inte ska räknas som förtida arv. Jag ska få ärva en annan egendom via upprättat testamente. Han får även del av den egendomen genom testamentet. Han menar att han inte ska ha ut ytterligare del av gården och ska skriva ett underlag för detta. Ett dokument finns upprättat, där han skrivit under att det som står: "Förestående testamente godkänner jag, ..., till fullo. Jag är införstådd med att detta testamente kan komma att kränka min laglott, vilket jag icke motsätter mig, enär jag tidigare fått en fastighet av min mor och far."Jag önskar att detta skrivs om till "... Jag är införstådd med att detta testamente innebär att jag avsäger mig min laglott, ..."Min fråga är om det går att ändra meningen till ett definitivt avsägande av laglott?
Sara Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en bröstarvinge kan avsäga sig sin rätt till arv. Regler om arv och testamente finner man i ärvdabalken (ÄB). Vad säger lagen?Inom arvsrätten finns en huvudregel som säger att bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) ska dela lika på ett arv efter en förälder (2 kap. 1 § ÄB). Det som fastslås här är den så kallade arvslotten. Arvslotten kan i sin tur inskränkas till laglotten, med stöd av 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten och den har med andra ord varje bröstarvinge rätt att få ut vid förälderns bortgång. Föreligger ett testamente som kränker laglotten har bröstarvingen rätt att påkalla jämkning enligt 7 kap. 3 § ÄB. Vilka möjligheter har ett barn att avsäga sig sitt arv?En bröstarvinge kan helt eller delvis avstå sin rätt till arv genom en arvsavsägelse, enligt 17 kap. 2 § ÄB. En arvsavsägelse kan antingen ske genom att man godkänner att arvlåtaren testamenterar till förmån för någon annan, eller att man klargör skriftligen hos arvlåtaren att man avstår från sitt arv. En arvsavsägelse innebär att man avstår från sin arvslott. Rätten till laglott kan avsägas endast under förutsättning att bröstarvingen fått skäligt vederlag eller om egendomen, vars värde motsvarar laglotten, tillfaller bröstarvinges make eller egna bröstarvingar. Vad gäller i ditt fall?För att din bror ska kunna avsäga sig sin arvslott krävs att han antingen godkänner ett testamente till förmån för någon annan eller att han skriftligen klargör att han vill avstå från sitt arv. Detta ska han göra hos era föräldrar. För att din bror ska kunna avstå sin laglott krävs att han exempelvis fått en skälig kompensation. Vad som är en skälig kompensation framgår inte klart i lagtexten. En sådan bedömning ska ske med hänsyn till omständigheterna vid tiden för avsägelsen. Frågan som ni får ställa er är om någon sådan kompensation har utgått till din bror. Skulle han ha fått en skälig kompensation kan han med andra ord även avsäga sig sin laglott. Jag hoppas att detta svar har hjälpt dig någorlunda med hur du ska tänka. Om du behöver vidare juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra erfarna jurister.Med vänliga hälsningar,

Hur går man till väga när man vill avstå från sitt arv efter en bouppteckning gjorts

2018-10-03 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej. Min far har gått bort och vi är ett antal syskon som får dela på en liten summa. Hur gör jag för att avstå mitt arv nu när vi redan har gjort en bouppteckning? Är det krångligt?
Lawline |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag säga att jag verkligen beklagar sorgen och jag hoppas att ni ändå, under omständigheterna, hittar en gemensamt bra lösning. Sedan vill jag klargöra att arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB), men i ditt fall så är det mer lämpligt att diskutera vissa avtalsrättsliga principer. Därför kommer jag inte gå in i detalj på lagstiftningen i ÄB.Hur du avstår från ditt arv:Jag tolkar din fråga som att du vill avstå från ditt arv så att dina syskon får en större del. Du kommer kunna använda dig av mina råd, även om du vill att ditt arv ska gå till någon annan.I Sverige så har vi en avtalsfrihet som innebär att du har rätt att ingå ett avtal med dina syskon om hur din del i arvet ska hanteras. Det faktum att ni redan gjort en bouppteckning är inget hinder för detta! Alltså, kan du genom ett avtal välja att avstå från ditt arv och i samma veva se till att din del av arvet går till dina syskon. Min rekommendation är att ge din andel i dödsboet som gåva: I detta fallet handlar det om att du ger bort din andel i dödsboet, detta kommer jag fram till eftersom jag tolkar det som att ni inte fått ut arvet än. Min rekommendation är att du, genom en gåva, ger din andel till dina syskon. Resultatet av detta är att du inte längre är dödsbodelägare. därför ska ni bifoga ett dokument till bouppteckningen som anger att det har skett en förändring: alltså att dina syskon är de enda dödsbodelägarna. Jag antar att arvet består av pengar i ert fall, detta innebär att det inte finns ett formellt krav på ett gåvobrev. Men jag rekommenderar att ni ändå ingår i skriftliga avtal, för säkerhetens och tydlighetens skull. Vad ni bör ta med i avtalet:- Vem ingår i avtalet - Vad avser avtalet (gåva av din andel i dödsboet)- När ska avtalet fullbordas - Era underskrifter OBS! Glöm inte heller att bifoga handlingen till bouppteckningen! Skulle det kännas mer betryggande att upprätta ett gåvobrev, så kan du naturligtvis även göra det. I sådana fall finns det möjlighet att upprätta ett gåvobrev, med hjälp av Lawline. Sammanfattning:Du behöver inte oroa dig för att det är krångligt att avstå från ditt arv. För att göra det så enkelt som möjligt så vänd dig direkt till dina syskon och prata med dem så att ni kan upprätta avtal med varandra, istället för att gå genom en tredje part! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att ni hittar en bra lösning gemensamt! Med vänliga hälsningar,

Rätt att avstå arv

2018-10-03 i Arvsavstående
FRÅGA |Vi är 4st bröder som inte vill ärva markbit 1ha i Finland som våran bortgångna mor äger, går det att avsäga sig det? alla är svenska medborgare.Med vänlig hälsning
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Olika sätt att avstå arv Det är enligt svensk rätt fullt möjligt att avsäga sig sitt arv. Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för detta. Det första är genom arvsavsägelse, detta sker skriftligt till arvlåtaren och är alltså en åtgärd man kan ta till endast medan arvlåtaren fortfarande är vid liv. I ert fall blir den andra metoden, arvsavstående aktuell. Denna tar man till om man vill avstå ett arv efter redan avliden arvlåtare. Ett arvsavstående fungerar så att den som är tänkt som mottagare av arvet i första hand avstår detta vilket får effekten att det som skulle ärvas går tillbaks till dödsboet för att fördelas mellan övriga dödsbodelägare enligt den legala arvsordningen som framgår i 2 kap. 1-3 §§ Ärvdabalken (ÄB). Ett arvsavstående behöver inte göras av all egendom som ska ärvas, det är alltså möjligt att avstå från vissa saker eller en specifik kvotdel. Det är möjligt att stå över ett arv ända tills dess att arvsskifte ägt rum, det bör även nämnas att det inte är möjligt att återkalla ett arvsavstående. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Förlorar jag min arvsrätt om jag avstår arvet till förmån för min mammas make?

2018-09-17 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Min mor har gått bort och kvar är vi fyra bröder och moderns man (gifta). Av oss bröder är två bröstarvingar och två särkullbarn till våran /far/styvfarVi två särkullbarn har sagt att vi ska avskriva oss våran rätt till våran laglott från vår avlidne mor på villkor att styvfadern skriver ett testamente där alla 4 bröder delar lika vid hans bortgång.Som jag förstått så kan våran styvfader när han sen vill ändra i sitt testamente så att det inte alls delas lika på 4, utan att vi bröder ens måste måste godkänna det.Finns det något sätt att skriva någon form av "kontrakt?" som är bindande och inte går att ändra på utan vårt godkännande, alternativt skriva ett kontrakt där vi inte avsäger oss våran laglott utan bara skjuter upp den tills styvfadern gått bort? Eller är det bara alternativen ta ut laglotten eller avsäga den som gäller?MvhJohan
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din frågaRegler om testamente och arv finns i Ärvdabalken (1958:637)Varför ett testamente och inte ett avtal? Ett testamente är en ensidig önskan om hur egendomen ska fortsätta förvaltas, och det är alltid det senast upprättade testamentet som ska gälla. Det ska vara utformat på ett vis som gör det lagligt bindande, med vittnen, för att försäkra att det är den avlidnes önskan som finns nedtecknad. Ett testamente ska kunna ändras och skrivas nytt varje gång testatorn önskar göra det, då det är just den avlidnes sista önskan.Ett avtal är istället en överenskommelse mellan två eller flera personer och kan endast hävas om parterna önskar det. Den som inte uppfyller sin del av ett avtal kan anses begå avtalsbrott. Det kan av den anledningen aldrig fungera som testamente. De har helt skilda syften. Ett avtal om överlåtelse av arv har därför ingen rättsverkan, då lagstiftaren har lagt stor vikt på att arv inte ska kunna avtalas bort utan endast byta ägare utifrån den avlidnes önskan. Det är till och med så att den arvtagaren som bevittnar ett testamente kan få sin del struken ur det. Det får inte finnas tecken på att någon tillgetts arv genom påtryckningar, eller att det ligger ett tvång bakom.Hur skyddas särkullsbarnens arvslott? Ett gift pars gemensamma barn ärver när den siste föräldern inte finns kvar i livet. Deras arv överlåts därmed till den dödes make med fri förfoganderätt tills denne inte längre finns kvar och arvet då återgår till de gemensamma barnen. Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt men kan även avstå arv till förmån för den efterlevande maken för att istället få ut sin del av arvet när styvföräldern dör. Särkullbarnets arvslott placeras i den efterlevandes bo som ett efterarv som sedan kommer gå åter när även den maken dör. Det är absolut fullt möjligt att avstå sitt arv och ta ut detta som ett efterarv efter den efterlevande makens död. Något som många väljer att göra. Att avstå arv innebär inte att man avsäger sig rätten till det.Skillnad mellan arvsavsägelse och arvsavstående? Det händer att en del personer väljer att helt avsäga sig arvet efter vanligtvis sina föräldrar. Detta ska göras skriftligt och sker vanligtvis under arvlåtarens levnadstid. Oenigheter i familjer kan orsaka sådant och den som gör en arvsavsägelse "klipper" därmed banden till arvsrätten, så även vidare i sitt egna led.Ett arvsavstående enligt 3 kap 9 § ÄB, innebär istället att vid den först avlidna makens död kan särkullbarnen avstå arv till förmån för den efterlevande maken, och istället ta del av sitt arv efter denne. Arvet kommer den dagen att delas mellan er som det skulle gjorts om makarna gått bort samtidigt. Hur går ett arvsavstående till? Om ni såsom särkullbarn väljer att avstå från att ta ut ert arv direkt blir ni istället efterarvingar till din mammas make. Ett avstående innebär därmed att ni endast skjuter upp uttagandet av arv till dess att även den efterlevande maken är död. Eftersom efterarvet inte är en bestämd summa utan en andelsrätt kommer värdet av ert efterarv vara direkt kopplat till om hans förmögenhetsmassa har ökat eller minskat sedan din mamma avled, vilket innebär att det kan vara svårt att bedöma hur hans egendomsmassa kommer att se ut den dagen arvsrätten blir aktuell.Den som avstår arv har ingen ångerrätt utan får vänta tills efterlevande dött. Ni behöver inte skriva ett nytt testamente i med detta. Ni kommer efter makens död kallas till ett bouppteckningssammanträde av den som ansvarar för bouppteckningen.Du bör dock vara medveten om att din mammas make har rätt att fritt konsumera egendomen då han behåller den med fri förfoganderätt, men inte möjlighet att testamentera eller ge bort den. Om ni önskar låter ni helt bli att ta ut ert arv nu och låter den efterlevande maken få behålla och bo kvar i det som paret ägde tillsammans. Arvsrätten kommer endast att förvinna om ni gör en skriftlig avsägelse från detta.Jag hoppas du fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att ställa en följdfråga.