Heltäckande äktenskapsförord?

2020-08-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min make har ett äktenskapsförord som lyder såhär:"All den egendom dom var och av oss förvärvat före äktenskapet eller därefter förvärvar liksom all avkastning av sådan egendom, skall vara förvärvarens enskilda egendom, som den andre således inte skall ha giftorätt i. "Nu till mina frågor:1) Jag har ju sparat mina pengar i fondkonton, pensionkonto och sparkonto. Vad händer i en bodelning? Måste jag dela dessa pengar med min man?2) Den dagen jag ärver pengar från mina föräldrar, hur funkar det i en ev. bodelning?3) Om jag köper ett sommarboende med mina pengar och skriver att jag äger den. Vad händer då i en bodelning?Räcker mitt äktenskapsförord med att täcka dessa områden ovan så att jag inte behöver dela detta vid en bodelning eller bör jag tänka på nåt speciellt?Mvh
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaren regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Det finns flera sätt för egendom att bli enskild egendom. Ett av dessa är just äktenskapsförord (ÄktB 7:2 1st 1p). Eftersom ni har skrivit i ert äktenskapsförord att all förvärvad egendom ska utgöra enskild egendom kommer så bli fallet. Det spelar inte heller någon roll om egendomen byts till något annat, t.ex ditt exempel med att köpa ett sommarboende (ÄktB 7:2 1st 6p). Arv är bara ett annat sätt att förvärva egendom så även denna förblir enskild. Det är bra att ni skrivit att även avkastning ska utgöra enskild egendom eftersom utgångspunkten är det omvända (ÄktB 7:2 2st). Utgångspunkten är alltså att ert äktenskapsförord är tillräckligt.. Jag kan dock nämna lite saker som du kan göra för att "försäkra dig" eller som du bör tänka på. Gällande arv kan de du ärver ifrån skriva i ett testamente att det du ärver ska utgöra enskild egendom samt att avkastningen av egendomen ska vara det (ÄktB 7:2 1st 3-4p). På så sätt riskerar du inte att äktenskapsförordet skulle jämkas eller förklaras ogiltig av någon oförutsägbar anledning. Vid köp av sommarboende bör du se till att du håller i hela köpet. Dvs att det sker med dina pengar och att det är du som skriver på alla papper och dylikt. Detta för att minska risken att en domstol ska anse att s.k dolt samäganderätt föreligger - vilket skulle innebära att din make ses som delägare. Risken att dold samägande skulle föreligga utan att din make betalar en del av fastigheten är låg men det finns exempel där det skett, t.ex på grund av att en make stått för en större del av andra utgifter. För att konkret svara på de tre frågor du ställer:1. Dina diverse konton är förvärvade innan/under äktenskapet och är därmed enskild egendom och ingår inte i bodelningen.2. När du ärver förvärvar du egendomen och den blir enskild egendom i enlighet med äktenskapsförordet. Du kan dock "försäkra dig" genom att de du ärver ifrån även skriver att den ska vara enskild i ett testamente.3. Köper du en sommarbostad blir tillgången enskild egendom i enlighet med äktenskapsförordet. Det finns dock en liten risk att dold samäganderätt anses föreligga varför du bör se till att du helt ansvarar för köpet och att era ekonomiska förhållanden i övrigt (t.ex vem som betalar mat/hyra) inte förändras. Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Kan jag göra en vinst till enskild egendom?

2020-08-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Kan jag som gift om jag vinner låt oss säga 5miljoner kronor skriva ett testamente som vid bodelning bara tillfaller mig typ enskild egendom ? .Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man är gift är som utgångspunkt all egendom och alla tillgångar giftorättsgods om de inte gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras till enskild genom exempelvis ett äktenskapsförord eller om ena maken ärver eller får gåva med villkoret att det ska vara makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Ni som makar kan gemensamt upprätta ett äktenskapsförord och föreskriva att vinsten ska utgöra din enskilda egendom, men det är inget du kan göra ensam. Du kan upprätta ett testamente själv, men det reglerar endast vem som ska ärva dig och hur, det reglerar inte hur egendom fördelas vid en bodelning. Om du vill göra egendomen till din enskilda egendom måste ni upprätta ett äktenskapsförord och gemensamt förordna om det. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

2020-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Lawline! Jag vill bara kolla upp vad som betraktas som enskild egendom i vårt fall. Vi har följande formulering i äktenskapsförordet: "Med detta äktenskapsförord har vi kommit överrens om att den egendom som en av oss har förvärvat innan äktenskapet eller under äktenskapet skall vara den personens enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods vid bodelning. Även avkastningen på denna enskilda egendom utgör enskild egendom." Betyder det att sparkontona/aktier är då enskild egendom? Hur bevisar man det? Räcker det att kontona är i ens eget namn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma bland annat genom att makarna skriver och registrerar ett äktenskapsförord (jfr 7 kap. 2 § p1 ÄktB). Att egendomen är enskild innebär att den inte ska ingå i en bodelning mellan makarna (jfr 9 kap. 1 § ÄktB).Det äktenskapsförord som finns mellan er innebär, utifrån den tolkning jag gör, att såväl egendom någon av er förvärvat innan som under äktenskapet ska vara vardera makens enskilda egendom. Även eventuell avkastning ska utgöra enskild egendom.För det fall att det blir en tvist om vad som är enskild egendom åläggs det i regel en bevisbörda på den som påstår att viss egendom ska vara enskild. Som utgångspunkt kan du dock ha att det som står i ditt namn är din enskilda egendom. Det innebär att om du köpt en bil och är ägare till den kan du ha som utgångspunkt att det är din enskilda egendom. Detsamma gäller konton och aktier; pengar på ett sparkonto i ditt namn kan du ha som utgångspunkt att är din enskilda egendom (likväl aktier i ditt namn). Om den andre maken anser annorlunda får hen bestrida det och påvisa exempelvis att vederbörande lånat ut pengar till dig vilket är anledningen till att du har hens pengar på ditt konto.Sammanfattningsvis är all egendom ni har, utifrån den tolkning jag gör, varderas enskilda egendom. Det innebär att som utgångspunkt är konton och aktier som står i den ena makens namn, vederbörandes enskilda egendom.För det fall att det blir en tvist om huruvida egendom är enskild eller ej kan det vara en god idé att du anlitar en jurist som går igenom ärendet, råder dig vidare och företräder dig vid eventuell domstolsförhandling. Om så är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyå hjälpa dig vidare. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

2020-07-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar är gifta men min mamma har tre särkullebarn. De har äktenskapsförord samt testamente där det framgår att det är min pappa som äger allt. Dock har vi fått höra om dold samäganderätt, hur kan den te sig i förhållande till äktenskapsförord och testamente i form av ex. fastighet?Tack!
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), ärvdabalken (ÄB) och praxis.Vid bedömning av dold samäganderätt beaktas gemensamt bruk, med ekonomiskt bidrag och avsiktDold samäganderätt kan i ditt fall föreligga om dessa tre följande krav uppfylls: -Avsikten med förvärvet har varit att anskaffa gemensam egendom (gemensamt bruk) -Din mamma ska ha bidragit till finansieringen av förvärvet (ekonomiskt bidrag) -Dina föräldrar har uttryckligen/underförstått avtalat eller förutsatt att egendomen skulle vara deras gemensamma (avsikt) Det innebär att om egendom köps för familjens bruk av din pappa med ekonomiskt bidrag från din mamma är det en utgångspunkt, men inte mer, att denna ägs gemensamt.Äktenskapsförord kan inte överföra äganderätten på någon annanSåsom jag tolkat din fråga är fastigheten din pappas och dina föräldrar har upprättat ett äktenskapsförord som föreskriver att fastigheten är din pappas enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan dock bara reglera vilken status en tillgång har (giftorättsgods eller enskild egendom), men det kan inte föra över äganderätten på någon annan. Det innebär att dold samäganderätt kan uppstå till din pappas enskilda egendom trots att det är hans enskilda egendom och inte kommer ingå i bodelningen enligt äktenskapsförordet. Dock måste de ovan uppställda kriterier vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga för fastigheten. Den efterlevande maken har arvsrätt efter den bortgångne makens testamenteOm din mamma har dold samäganderätt till fastigheten, kan din pappa endast testamentera bort hans del av egendomen (9 kap. 1 § ÄB). Värt att notera är att din mamma har en arvsrätt när din far går bort. Din mamma har rätt att från din pappas kvarlåtenskap få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som din mamma eventuellt kommer att erhålla vid bodelning eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).Vänligen,

Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra

2020-08-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Vi ska gifta oss. Vi vill att enskild egendom ska vara enskild egendom vid skilsmässa. Vi vill dock att vi ska ärva varandra om den ena avlider, förutom den arvslott som tillfaller barnen och inte går att testamentera bort. Det finns inga gemensamma barn, men det finns särkullbarn på båda sidor. Det finns ett aktiebolag där en av oss är 100% aktieägare. Vad behöver vi skriva för dokument? Både Äktenskapsförord och Testamente? Hur ska texten formuleras? Behöver det bevittnas? Vart skickas dokumenten?
Adam Winqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor. Svaren regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB). Jag ska försöka svara på varje önskan ni nämner i tur och ordning. På slutet sammanfattar jag det hela. Enskild egendom ska vara egen Jag är inte helt säker på hur ni menar med att "enskild egendom ska vara enskild egendom". I äktenskap gör man en juridisk skillnad mellan "enskild egendom" och "giftorättsgods". All egendom är som utgångspunkt giftorättsgods och ska ingå i en bodelning (ÄktB 10:1 j. 7:1). Det finns dock flera sätt som en egendom kan bli enskild egendom och därmed undantas från bodelningen. Något blir enskild egendom ifall man fått den genom arv, testamente eller gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom samt ifall man i ett äktenskapsförord avtalat att det ska vara enskild egendom (ÄktB 7:2). Det är endast äktenskapsförordet som ni är i kontroll över varför jag inte diskuterar det andra djupare. För att kontrollera vad som är enskild egendom måste ni skriva ett äktenskapsförord där ni skriver vilken egendom som ska vara enskild. Ni kan vara specifika, t.ex skriva "aktiebolaget ska utgöra enskild egendom" vilket innebär att den som äger aktierna får behålla alla och de ingår inte i bodelningen. Då får ni såklart skriva samma sak gällande all egendom som ni vill ska vara enskild. Ni kan alternativt skriva ett mer generellt stadgande, t.ex "all egendom ska vara enskild". Då blir all egendom enskild och en bodelning ska inte ens ske (ÄktB 9:1). Man kan inte villkora äktenskapsförord vilket innebär att ni inte kan skriva att egendomen endast ska vara enskild ifall ni skiljer er men giftorättsgods ifall någon av er dör. Dock återkommer jag till detta under nästa rubrik. Äktenskapsförordet ska vara i skrift, dateras och undertecknas av er. Det ska även registreras hos skatteverket (ÄktB 7:3). Arvsfördelning Ifall ni endast vill att ni ska ärva varandra samt att era särkullbarn ska få sin laglott behöver ni inte upprätta ett testamente. Detta sker nämligen automatiskt när man är gift (ÄB 3:1). Dock finns något som kallas "efterarv" som ni bör vara medvetna om ifall ni inte skriver något testamente. Efterarv innebär att särkullbarnen till den personen som dog först kommer ha rätt att få ut en viss del av arvet efter den som dör sist - eftersom den maken ärvde "före" dem. Närmare bestämt kommer de ha rätt till så stor procentuell del som arvet till den kvarlevande maken utgjorde av dennes totala förmögenhet. För att illustrera med ett exempel: Make-1 och make-2 har 100 000 kr i tillgångar var. Make-1 dör och lämnar då efter sig 100 000 kr som ska ärvas av olika personer. 50 000 kr kommer gå till dennes barn (detta är laglotten) medan 50 000 kr går till make-2. Dessa 50 000 kr utgjör då 50 000 / (100 000 + 50 000) = 33% av make-2:s totala förmögenhet. När Make-2 dör har därmed barnen till make-1 rätt till 33% av make-2:s tillgångar. Detta gäller även om de har sjunkit/stigit i värde. Det är vad som händer ifall ni inte skriver något testamente alls. Ett alternativ är att ni skriver var sitt testamente där ni skriver att den andre ärver allt förutom laglotten. Då kommer inget efterarv att ske när den andre maken dör utan särkullbarnen får bara sin laglott. Formkraven för testamente är att det ska vara skriftligt, undertecknat av den som testamenterar samt bevittnat och underskrivet av två vittnen (ÄB 10:1). Vittnena bör även skriva ned datum samt uppgifter så att de kan kontaktas (ÄB 10:2). Följande personer får inte vara vittnen: testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (dvs barn/föräldrar) eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon eller den som är under 15. Inte heller får de de personer som står i ett sådant förhållande till någon som nämns i testamentet vara vittnen (ÄB 10:4). Ett testamente behöver inte skickas någonstans. Det bör dock förvaras på ett säkert ställe men där man kan hitta det vid ett dödsfall, t.ex ett bankfack eller ett eget kassaskåp. Sammanfattning Ni bör skriva ett äktenskapsförord där ni skriver vilken egendom ni vill ska vara enskild. Detta kan vara all egendom eller specifik egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av er båda, det registreras sedan hos skatteverket. Gällande arvet så är utgångspunkten redan att ni ärver varandra förutom laglotten som tillfaller era särkullbarn. Ni kan dock skriva ett testamente ifall ni inte vill att särkullbarnen ska ha rätt till efterarv, då blir det som om barnen till den make som dör sist ärver från den som dog först - vilket det inte låter som om ni vill uppnå varför jag inte tror ni behöver ett testamente. Ifall ni skriver ett testamente ska det vara skriftligt och daterat, den som testamenterar samt två vittnen ska underteckna det. I princip ingen i era respektive familjer får vara vittnen varför jag rekommenderar att ni frågar två grannar eller vänner. Testamentet behöver inte skickas någonstans. Jag hoppas ni fått svar på era frågor. Ni är varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline,

Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?

2020-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min son bor, sedan några år tillbaka, i ett hus tillsammans med sin sambo. Han köpte huset och står idag som ensam ägare. Han och hans sambo har under tiden de bott tillsammans delat på kostnaderna för huset - såväl drift som lån. Huset har han dels banklån på men också ett lån från mej och min fru.Nu kommer de inom kort att gifta sig och de är överens om att de ska dela på ägarskapet till huset. De har inte för avsikt att skriva något äktenskapsförord men jag undrar om banklånet och lånet till mej och min fru automatiskt kommer att betraktas som gemensamma efter giftermålet eller om de behöver avtala något specifikt för att lånen ska betraktas som gemensamma vid en eventuell framtida skilsmässa?Gäller detsamma också för deras gemensamma bil som han står som ägare och låntagare till?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om de lån som er son tagit upp innan han gift sig med sin maka räknas som gemensamma efter de gifter sig. För att svara på din fråga tänker jag redogöra för när egendom räknas som gemensam för makar samt hur dold samgäld och samäganderätt regleras. Svaret utgår till stora delar från högsta domstolens avgörande NJA 2016 s.1057 Inledningsvis kan sägas att två makar är självständiga parter i förhållande till varandra. Huvudregeln är att de således ansvarar över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det krävs alltså ett avtal eller omständigheter som talar för att det inte vore rimligt att betrakta parterna självständigt längre. Det är något jag kommer fördjupa mig i nedan. Kan ett lån bli gemensamt?Det kan uppstå något som heter dold samgäld. Dold samgäld bygger på att det föreligger dold samäganderätt. I ett äktenskap kan det ibland vara så att att man köper något som kräver att man står som "Ägare" till objektet. Det kan exempelvis vara ett hus, bil eller husvagn. Om då enbart en av makarna står som ägare, men den andra maken har bidragit till köpet på något sätt kan man tala om att det föreligger dold samäganderätt. Det innebär att den maken som inte framkommer som ägare rent officiellt ändå kan hävda att denne har rätt till en andel i egendomen.På samma sätt kan ett lån bli en dold samgäld. Om en make har tagit ut lån i syfte av att köpa egendom för bådas räkning kan den maken som inte framkommer i låneavtalet ändå anses ha ett betalningsansvar som motsvarar dennes andel.Detta är en presumtionsregel vilket innebär att om omständigheterna är rätt så antar man att dold samgäld föreligger. Det öppnar å andra sidan upp för den andra parten att kunna bryta denna presumtion genom att visa att lånet borde tillfalla låntagande make SlutsatsFör att lånen ska kunna bli gemensamma så krävs det att de har tagits i syfte av att köpa en gemensam fastighet, det vill säga en fastighet som är förvärvad i syfte av att makarna ska bo i den. Jag kan inte dra några konkreta slutsatser utifrån din fråga men spontant verkar dessa lånen varit tagna långt innan makarna flyttat ihop och således kan ingen dold samäganderätt/gäld uppstå. Önskar man att reglera egendomsförhållanden på ett speciellt sätt så rekommenderar jag att man upprättar ett äktenskapsförord. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?

2020-08-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag fick ett arv efter mina föräldrar för ett är sedan.Är gift sedan 12 år.Kan jag fritt bestämmer över mina pengar eller har min fru lika mycket rätt att bestämmer hur pengarna skall användas ?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom din fråga berör egendom inom ramen av ett äktenskap så är äktenskapsbalken, härefter förkortad som ÄktB, tillämplig. Får man fritt bestämma över ett arv som man har fått? En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). För att ett arv ska bli enskild egendom krävs det att det finns ett testamente som säger att egendomen ska vara just enskild (7 kap. 2 § första stycket 4 punkten ÄktB). Eftersom du inte anger att något sådant finns så utgår jag ifrån att den ärvda egendomen är giftorättsgods. Att egendomen är giftorättsgods innebär dock endast att din fru har en latent rättighet till den vid en eventuell bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorätt är en annan sak än äganderätt, eftersom det endast är en rätt som förverkligas vid just en bodelning. De inskränkningar (så kallade rådighetsinskränkningar) som finns med vad man får göra med sin egendom rör i stort sett makars gemensamma bostad och bohag (7 kap. 5 § ÄktB). SammanfattningTrots att den ärvda egendomen (förmodligen) är giftorättsgods så behåller du äganderätten till den. Så länge det inte är er gemensamma bostad eller gemensamt bohag så får du därför göra vad du vill med den. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Vilka dokument behöver man för att gifta sig i Kap Verde?

2020-07-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag och min fästman ska gifta oss på Kap verde där han bor och där han är ifrån, han har aldrig varit i sverige. Jag är svensk och född här, vi ska inte gifta oss inför något svenskt konsulat utan ett Kap verdianskt konsulat. Jag har översatt deras info om vad jag behöver ha med mig och vad jag förstår är det, hindersprövning, äktenskaps certificat, personbevis och kopia på mitt pass. På Skatteverkets hemsida hittar jag ingen info o vigsel utomlands när ena partner inte är svensk medborgare och när det inte är inför en svensk myndighet. Vilka blanketter är dom rätta för mig? Sedan ska jag göra en apostile stämpel på alla dokument men där har jag förstått var jag ska vända mig.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka dokument behöver du ha med dig till vigseln i Kap Verde? Som du själv nämner i din fråga behöver du ha med dig en hindersprövning som du ska uppvisa för konsulatet. Denna bilaga går att hämta här. Dessutom behöver du ett äktenskapscertifikat, som du kan hitta här, och ett personbevis, som kan beställas här. Utöver detta kommer du, som du redan har noterat, behöva visa upp en kopia av ditt pass. Om du vill registrera äktenskapet i Sverige Om du vill att ditt äktenskap registreras i Sverige behöver du uppvisa ett intyg till Skatteverket som visar att vigseln ägt rum. Du kommer behöva skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen och även en kopia på din fästmans pass. Vänliga hälsningar,