Kan gåva mellan makar vara enskild egendom?

2020-08-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |hej,jag undrar om det har skett en gåva mellan två makar, är då alltid den att betrakta som enskild egendom? var kan man se om ngt är enskild egendom, är det bara i testamentet eller finns det som offentlig handling? det specifika fallet gäller två makar som har ett hus tillsammans där det i många år stod skrivet att den ena ägde 100% av huset och sedan ändades detta genom en gåva där den andra fick 50% så att båda står som ägare. kan gåvan ha gjorts utan att det är en enskild egendom eller blir det det per automatik när det är en gåva mellan makar? annars behövs väl inte en gåva göras?tacksam för svar!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten är att all makarnas egendom är giftorättsgods, så länge den inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Hur egendom kan göras till enskild regleras uttömmande i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken och den situationen att en make ger en gåva till den andre maken med föreskrift om att egendomen ska vara enskild finns inte uppräknad i lagrummet. En gåva mellan makar kan alltså inte göras till enskild egendom enbart genom ett gåvobrev, utan gåvan är tvärtom giftorättsgods.För att en gåva mellan makar ska kunna göras till enskild egendom räcker det alltså inte att man föreskrivit det i samband med gåvan, utan därtill måste det skrivas in i ett äktenskapsförord. Formkraven för ett äktenskapsförord återfinns i 7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Det ska även registreras hos skatteverket.Om detta inte har gjorts avseende huset i ditt exempel är gåvan alltså giftorättsgods, inte enskild egendom.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är jag som hustru ansvarig för min mans skulder?

2020-08-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Är en hustru ansvarig för sin mans skulder om hon inte har skrivit under något?
Sanaria Saad |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Regler om äktenskap hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB), jag kommer att hänvisa till ÄktB när jag svarar på din fråga. Jag utgår från att inget äktenskapsförord finns med hänsyn till att du skriver att hustrun inte skrivit på något. Vad säger äktenskapsbalken om skulder? Som huvudregel gäller att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär alltså att en borgenär (den som maken har en skuld till) inte kan kräva hustrun på pengar. Utan borgenären får kräva den make som är skuldsatt på pengar. Man ansvarar alltså helt själv för sina egna skulder. Det är viktigt att komma ihåg att detta inte gäller vid gemensamma skulder, till exempel om makarna tecknat ett gemensamt lån. Har man tecknat ett gemensamt lån har man ett lika stort ansvar för skulden. Borgenären kan då kräva vilken make som helst på hela beloppet. Men som utgångspunkt ansvarar varje make för sin egna skuld. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Hur påverkar enskild egendom bodelningen och arvskiftet när makarna har två gemensamma barn?

2020-08-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |enskild egendom båda makarna i äktenskapsförord; hur blir bodelning och arvsskiftet då. För två barn?
Minna Wall |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du vill veta vad som händer vid en bodelning och ett arvskifte när makarnas egendom är enskild egendom. Det framgår inte riktigt i din fråga om barnen är makarnas gemensamma barn men jag kommer att utgå från det i mitt svar. Har jag misstolkat din fråga så är du varmt välkommen att höra av dig igen. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och vid arvskifte fördelas egendomen enligt ärvdabalken (ÄB). Hur påverkar enskild egendom bodelningen?Vid en bodelning behåller vardera make den egendom som är respektives makes enskilda egendom enligt äktenskapsförordet (7 kap. 2 § ÄktB). Den enskilda egendomen ska nämligen inte ingå i bodelningen (jämför 10 kap. 1 § ÄktB). Det behöver alltså inte göras någon bodelning över huvud taget om all egendom är enskild egendom, så länge ingen av makarna vill överta den andres bostad eller gemensamma saker (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Den egendom som inte är enskild egendom är s.k. giftorättsgods vilken ska ingå i beräkningen av makarnas gemensamma tillgångar och delas lika mellan dem i en bodelning (7 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB).Följden av att makarnas egendom är enskild blir alltså att vardera make behåller sin enskilda egendom när äktenskapet upphör. Äktenskapet upphör genom skilsmässa eller den ena makens bortgång (1 kap. 5 § ÄktB). Hur påverkar enskild egendom arvskiftet när makarna har två gemensamma barn?Att makarnas egendom är enskild egendom påverkar inte fördelningen av arvet i något annat avseende än hur stort vardera makes egendom blir när äktenskapet upphör. Kvarlåtenskapen (arvet) är makens enskilda egendom inklusive hälften av det eventuella giftorättsgods som fördelats vid bodelningen, se ovan. Om det finns något giftorättsgods så måste alltså en bodelning göras innan arvskiftet kan genomföras (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). När båda barnen är makarnas gemensamma barn så kommer den efterlevande maken att ärva först med s.k. fri förfoganderätt och sedan kommer barnen att ärva hälften var av vad som finns kvar när den sista föräldern går bort (3 kap. 1 § första stycket och 3 kap. 2 § ÄB). Med fri förfoganderätt menas att den efterlevande maken får råda fritt över arvet under sin livstid med vissa undantag. Arvet får t.ex. inte testamenteras eller skänkas bort (3 kap. 2 § första stycket och 3 kap. 3 § första stycket ÄB).För de gemensamma barnen förändrar alltså det faktumet att egendomen är enskild egendom ingenting, eftersom de ärver båda makarna/föräldrarna och inte har rätt till sina arv direkt. SammanfattningNär makarna har föreskrivit att egendom ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord så behåller vardera make sin enskilda egendom när äktenskapet upphör. När äktenskapet upphör pga. att den ena maken har gått bort så påverkar den enskilda egendomen storleken på det arv som den maken efterlämnar, eftersom allt inte delas lika vid en bodelning. När makarna har två gemensamma barn så delar de lika på arvet, men först efter att båda föräldrarna har gått bort. Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Hur gör jag för att egendomen ska bli enskild egendom?

2020-08-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och mina syskon fick i gåva 1/3 var av en fastighet. Gåvan var enskild egendom. Jag sålde min andel till mina syskon. Är fastigheten forfarande deras enskilda egendom eller är deras respektive makar delägare i den andel mina syskon köpte av mig. Min önskan/föresats är att mina syskon skall skall vara enskilda ägare av fastigheten.
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om andelen av fastigheten som du sålde till dina syskon blir dina syskons enskilda egendom. Frågor kring enskild egendom och giftorättsgods regleras i Äktenskapsbalken. Giftorättsgods är makarnas gemensamma egendom. Är andelen av fastigheten enskild egendom?En makes egendom är giftorättsgods om egendomen inte är enskild egendom, se 7 kap 1 § Äktenskapsbalken. I 7 kap 2 § Äktenskapsbalken räknas det upp olika situationer där egendomen är enskild. Enligt lag blir fastigheten inte enskild när du säljer din andel av fastigheten till dina syskon. Detta trots att du säljer den med villkoret att den ska vara enskild egendom. Överlåter du andelen som gåva, med villkoret att den ska vara enskild, blir den däremot enskild egendom. De andelar av fastigheten som dina syskon fick som gåva är därför enskild egendom, se 7 kap 2 § 2 p Äktenskapsbalken. Hur kan andelen av fastigheten bli enskild egendom? Andelen av fastigheten som du sålde kan bli dina syskons enskilda egendom genom äktenskapsförord, se 7 kap 2 § 1p och 7 kap 3 § Äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, dateras och undertecknas av makarna. Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Vänliga hälsningar,

Måste jag betala mitt ex makes skulder?

2020-08-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min ex make tog lån under tiden vi var giftaMåste jag betala hälften av lånen han har stämt mig inför tingsrätten om det att jag ska ta hälften av lånenÄr detta korrekt.
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör Äktenskapsbalken (ÄktB) och lagen är av dispositiv karaktär och betyder att man kan avtala bort lagens bestämmelser via ett äktenskapsförord. Det utgår inte i din fråga om ni har ett äktenskapsförord så jag kommer att utgå ifrån att det inte finns något sådant avtal. Huvudregeln när det kommer till skulder i äktenskap så är det att var make ansvarar för sina egna skulder (1:3 ÄktB). Har ni har tecknat lånet tillsammans, alltså i båda era namn så har ni ett solidariskt betalningsansvar och borgenären (bolaget eller personen ni tog lånet av) kan kräva att vilken make som helst ska återbetala beloppet. Då kan den make som betalade beloppet kräva att den andra maken ersätter maken för sin del av lånet via en så kallad regressrätt. Det finns undantagsfall där den ena maken betalar direkt eller indirekt betalar för den andre makens skulder som exempel, bodelning (indirekt via bodelning) och utmätning (direkt) men det verkar inte vara aktuellt. SlutsatsDet kan vara så att du måste betala hälften av lånet om det står i bådas namn och han har regressrätt mot dig. Om lånet bara står i hans namn borde lånet (skulden) ha dragits av hans del av giftorättsgodset och du har ingen skyldighet att betala utifrån huvudregeln. Så min rekommendation är att du kollar vem som står för lånet och eventuellt äktenskapsförord om ni hade ett under ert äktenskap.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Fråga om äktenskapsförord

2020-08-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag tog äktenskapsförord när vi gifte oss för våra barns skull. Hur fungerar det när någon av oss avlider. jag tänker på det vi förvärvat efter att äktenskapsförordet upprättades tex sparade pengar, fonder, bil mm
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser i äktenskapsbalkenVarje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder vilket är en grundläggande princip. Den av makarna som förvärvat något är att betrakta som ägare till egendomen också i förhållande till den andra maken och egendomsskillnaden gäller så länge äktenskapet består (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Parterna i ett äktenskap eller registrerat partnerskap har äganderätt till det denne införskaffar eller hade med sig in i förhållandet. Har du och din man införskaffat egendom gemensamt kan ni däremot vara gemensamma ägare genom så kallad samäganderätt.När du eller din man avlider ska egendomen fördelas mellan er genom giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vad som är enskild egendom framgår av (7 kap. 2 § äktenskapsbalken) vilket innebär att all annan egendom än den som nämns i punkterna 1-6 är giftorättsgods. Av andra stycket framgår det att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket. Ett exempel på sådan avkastning av enskild egendom som blir giftorättsgods är utdelning på aktier och fonder.Äktenskapsförord är det enda sättet makar sinsemellan kan förorda vad som ska vara någons enskilda egendom vilket framgår av (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Tre krav ska vara uppfyllda för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt.Det ska vara:1. Skriftligt2.Undertecknat av makarna3. Ingivet för registrering hos skatteverket (innebär att ett äktenskapsförord som finns hemma i exempelvis bostaden är verkningslöst)När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Syftet är att fördela giftorättsgods mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). När bodelningen är avslutad ska arvet efter den avlidne maken fördelas. Ett äktenskapsförord har betydelse för vilken egendom som ska ärvas men inte vem som ärver. Det har därmed betydelse för vilken egendom - och därmed värdet på arvet - som kommer ingå i kvarlåtenskapen.Bestämmelser i ärvdabalkenDet är i princip inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. Enligt huvudregeln ska en bodelning göras i bägge fallen om inte all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken begär att få behålla sitt giftorättsgods. Äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen utan arvet tillfaller samma personer oavsett om makarna skrivit ett äktenskapsförord eller ej.Första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn enligt (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om den avlidne var gift innebär det däremot att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Ett undantag från detta är arvlåtarens eventuella särkullbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt. För makar med särkullbarn är det därmed viktigt att upprätta ett testamente om man vill skydda den efterlevande maken.Det finns en möjlighet att inskränka efterlevande makens arvsrätt genom testamente. Om du vill styra över vem som ska ärva dig måste du upprätta ett testamente (10 kap. 1 § ärvdabalken). Du kan inte genom ett äktenskapsförord skriva in vem eller vilka person som ska ärva dig. Före testamente och eventuella särkullbarn finns dock en rätt för efterlevande maken att om möjligt erhålla ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (189 200 kr), den så kallade basbeloppsregeln. I det här värdet inkluderas vad den efterlevande maken har erhållit genom bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom.När även den efterlevande maken dör ska hälften av boet gå till den först avlidnes släktingar ur första eller andra arvsklassen. Den här rätten går inte att testamentera bort av den efterlevande maken. Sekundosuccession innebär att den efterlevande maken inte har full äganderätt utan endast fri förfoganderätt till den del av egendomen som kommer från den avlidne maken vid bodelningen (3 kap. 2 § ärvdabalken).SammanfattningEtt äktenskapsförord gäller vid en bodelning och har betydelse för vad som ska eller inte ska dela lika vid en bodelning, dvs. vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. En bodelning kan göras vid såväl separation som vid bortgång. Vid en bortgång görs först en bodelning där makarnas giftorättsgods delas på hälften sedan fördelas arvet ut enligt arvsordningen till era gemensamma barn (bröstarvingar) eller enligt upprättat testamente.Med tanke på att du och din man har gemensamma barn får ett äktenskapsförord inte så stor betydelse eftersom den efterlevande maken ärver den avlidna maken fullt ut, inkluderat den enskilda egendomen. När sedan den efterlevande maken går bort kommer era gemensamma barn ärva denne. För att den efterlevande maken inte ska ärva den enskilda egendomen krävs alltså att den avlidne har upprättat ett testamente där bröstarvingarna är skrivna som testamentstagare.Att egendomen utgör enskild egendom påverkar däremot andelarna av den avlidnes kvarlåtenskap som den efterlevande maken erhåller genom bodelning med "full äganderätt" (innebär att man kan testamentera bort egendom) respektive "fri förfoganderätt" (innebär att man inte kan testamentera egendomen).Hoppas du fick svar på din fråga!

Skaffa ett till boende - hyresrätt

2020-08-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag ärvde en bostadsrätt för fem år sedan som enskild egendom efter mina föräldrar. Min man och jag bor i den och vi är gifta och tänker fortsätta med det.Nu har vi fått möjlighet att höra en mindre lägenhet i närheten via en kommunal hyresvärd. Av hälsoskäl skulle det passa oss att ha ett boende till nära.Finns det något hinder?
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du väljer att kontakta Lawline.Jag tolkar din fråga som att ni avser att behålla bostadsrätten och i ha den nya hyreslägenheten i tillägg. Det finns inga juridiska hinder för att ha flera bostäder. Vad som kan vara bra att känna till eftersom ni är gifta är att när ni skaffar hyreslägenheten tillsammans med avsikt att bo där ihop kommer den att bli eran gemensamma bostad, och därmed kommer utgöra s.k. giftorättsgods (7 kap. 4 § ÄktB). Giftorättsgods är all den egendom som ska delas lika mellan makarna vid en upplösning av äktenskapet (10 kap. 1 § ÄktB), dvs vid skilsmässa eller om någon av makarna går bort (1 kap. 5 § ÄktB). Skriver ni inte ett avtal att även hyresrätten ska vara enskild egendom kommer den alltså att delas lika mellan er vid skilsmässa eller bortgång.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Heltäckande äktenskapsförord?

2020-08-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min make har ett äktenskapsförord som lyder såhär:"All den egendom dom var och av oss förvärvat före äktenskapet eller därefter förvärvar liksom all avkastning av sådan egendom, skall vara förvärvarens enskilda egendom, som den andre således inte skall ha giftorätt i. "Nu till mina frågor:1) Jag har ju sparat mina pengar i fondkonton, pensionkonto och sparkonto. Vad händer i en bodelning? Måste jag dela dessa pengar med min man?2) Den dagen jag ärver pengar från mina föräldrar, hur funkar det i en ev. bodelning?3) Om jag köper ett sommarboende med mina pengar och skriver att jag äger den. Vad händer då i en bodelning?Räcker mitt äktenskapsförord med att täcka dessa områden ovan så att jag inte behöver dela detta vid en bodelning eller bör jag tänka på nåt speciellt?Mvh
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaren regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Det finns flera sätt för egendom att bli enskild egendom. Ett av dessa är just äktenskapsförord (ÄktB 7:2 1st 1p). Eftersom ni har skrivit i ert äktenskapsförord att all förvärvad egendom ska utgöra enskild egendom kommer så bli fallet. Det spelar inte heller någon roll om egendomen byts till något annat, t.ex ditt exempel med att köpa ett sommarboende (ÄktB 7:2 1st 6p). Arv är bara ett annat sätt att förvärva egendom så även denna förblir enskild. Det är bra att ni skrivit att även avkastning ska utgöra enskild egendom eftersom utgångspunkten är det omvända (ÄktB 7:2 2st). Utgångspunkten är alltså att ert äktenskapsförord är tillräckligt.. Jag kan dock nämna lite saker som du kan göra för att "försäkra dig" eller som du bör tänka på. Gällande arv kan de du ärver ifrån skriva i ett testamente att det du ärver ska utgöra enskild egendom samt att avkastningen av egendomen ska vara det (ÄktB 7:2 1st 3-4p). På så sätt riskerar du inte att äktenskapsförordet skulle jämkas eller förklaras ogiltig av någon oförutsägbar anledning. Vid köp av sommarboende bör du se till att du håller i hela köpet. Dvs att det sker med dina pengar och att det är du som skriver på alla papper och dylikt. Detta för att minska risken att en domstol ska anse att s.k dolt samäganderätt föreligger - vilket skulle innebära att din make ses som delägare. Risken att dold samägande skulle föreligga utan att din make betalar en del av fastigheten är låg men det finns exempel där det skett, t.ex på grund av att en make stått för en större del av andra utgifter. För att konkret svara på de tre frågor du ställer:1. Dina diverse konton är förvärvade innan/under äktenskapet och är därmed enskild egendom och ingår inte i bodelningen.2. När du ärver förvärvar du egendomen och den blir enskild egendom i enlighet med äktenskapsförordet. Du kan dock "försäkra dig" genom att de du ärver ifrån även skriver att den ska vara enskild i ett testamente.3. Köper du en sommarbostad blir tillgången enskild egendom i enlighet med äktenskapsförordet. Det finns dock en liten risk att dold samäganderätt anses föreligga varför du bör se till att du helt ansvarar för köpet och att era ekonomiska förhållanden i övrigt (t.ex vem som betalar mat/hyra) inte förändras. Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.