När kan ett religiöst äktenskap registreras hos skatteverket?

2021-02-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag har träffat en man och vi kommer Ha en religiös äktenskap via en imam. Jag vill inte registrera äktenskapet på Skatteverket för att skydda mina tillgångar från att behöva dela lika med honom. Min fråga är då om de islamiska underlagen är tillräckliga för att registrera äktenskapet hos Skatteverket utan min godkännande? Om han skulle få för sig att skicka in dem till Skatteverket utan att jag vet!!Vänligen ....
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Ett civilrättsligt formellt äktenskap ingås genom vigsel (4 kap. 1 § ÄktB). Vigsel Under en vigsel ska de som ingår ett äktenskap vara närvarande samtidigt. Vidare ska en vigselförrättare fråga de som ingår äktenskapet om de samtycker till denna innan vigselförrättaren förklarar dem för makar. (4 kap. 2 § ÄktB). Vigselförrättarens behörighet En vigselförrättare måste vara behörig att förrätta vigseln annars är äktenskapet ogiltigt i civilrättslig mening. Behörig vigselförrättare är antingen en präst/annan befattningshavare i ett trossamfund eller en person som länsstyrelsen har förordnat (4 kap. 3 § ÄktB). Bestämmelsen innebär att en imam kan vara en behörig vigselförrättare. En behörig vigselförrättaren ska direkt efter vigseln meddela skatteverket om äktenskapet (4 kap. 8 § ÄktB). ÄktenskapsförordVid en eventuell skilsmässa sker en bodelning där den gemensamma egendomen, giftorättsgodset, fördelas mellan makarna. I bodelningen ingår dock inte makarnas enskilda egendom (9 kap. 1 § ÄktB). All egendom, utom den enskilda, anses vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Du kan göra din egendom till enskild genom att skriva ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Tänk på att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Det ska även registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Detta gäller i ditt fall Äktenskapet kan komma att registreras hos skatteverket om er religiösa äktenskap uppfyller kraven för en vigsel och imamen i fråga är en behörig vigselförrättare. Då är det möjligt att skydda tillgångarna genom ett äktenskapsförord. Skulle förutsättningar för vigsel inte uppfyllas kan äktenskapet inte registreras eftersom det anses civilrättsligt ogiltigt. Det som kan vara viktigt att tänka på är att beroende på hur er religiösa äktenskap ser ut, kan ni anses vara sambor i lagens mening. I ett sådant fall kan sambolagen bli aktuell vid en eventuell upplösning av förhållandet.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Ska gåva inkluderas av äktenskapsförord

2021-02-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi har beslutat oss för att skilja oss. Vi har ett äktenskapsförord som säger att allt som förvärvas därefter samt avkastningen därav skall vara enskild egendom.En av oss har fått en fastighet som gåva efter äktenskapsförordet skrevs. I gåvobrevet står det utskrivet att gåvan inte är enskild egendom.Vad gäller nu ?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om huset kan anses som enskild egendom eller inte. Jag kommer vända mig till Äktenskapsbalken för att besvara denna fråga. Enligt 7 kap 3 § ÄktB (Äktenskapsbalken) har man rätt att bestämma över sin egen egendom genom äktenskapsförord. I och med att ni har upprättat ett sådant avtal, där all egendom som förvärvas (med förvärvas menas köpa, få i gåva, etc.) efter att äktenskapsförordet har skrivits ska bli enskild egendom. Jag har svårt att se att gåvan skulle undslippa eller undgå ert äktenskapsförord, enbart på den premissen att gåvobrevet inte tydligt har sagt att egendomen ska anses som enskild. Jag anser att ert äktenskapsförord även ska inkludera även denna gåva. För vidare utredning rekommenderar jag att ni kontaktar våra jurister här på Lawline! Hoppas att det var svar på din fråga!

Äktenskapsförord i internationellt sammanhang

2021-01-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Har en fråga som anknyter till den fråga om Äktenskapsskillnad som Johan Håkansson svarade på 2017-04-28. Min fråga gäller bodelning. Jag är gift med en amerikanska som också är svensk medborgare men skriven i USA. Vi håller på att upprätta en postnup (bodelningsavtal). En advokat i San Francisco hjälper oss med det. Vi behöver hjälp med att granska så att vi uppfyller svensk lag också. Vi är helt överens om att mina barn bara ska ärva mina tillgångar och hennes barn bara hennes. Den amerikanske advokaten säkert att det bara ska finans ett dokument och det ska skrivas så att det uppfyller kraven i både Californien. Är ni nekats med likande fall och i så fall, kan ni hjälpa oss.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningInledningsvis är det värt att betona att jag inte kan uttala mig om innehållet i amerikansk rätt, men enligt min uppfattning saknar detta betydelse i ditt fall. Din fråga aktualiserar huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB).Utredning Den avtalskonstruktion som du beskriver är såvitt jag kan avgöra mycket lik det som i Sverige kallas föravtal. Ett föravtal är enligt 9 kap. 13 § ÄktB ett avtal avseende en kommande bodelning som ingås när makar står inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad. Syftet med föravtal är att makar ska kunna nå en samförståndslösning avseende bodelningen vid en eventuell äktenskapsskillnad. Formuleringen "omedelbart förestående" innebär att det ska finnas ett samband mellan föravtalet och äktenskapets upplösning. Föravtal som är avsedda att eventuellt få verkan på längre sikt är med andra ord otillåtna; i sådana fall är institutet äktenskapsförord avsett att användas. Enligt 7 kap. 3 § ÄktB kan makar innan eller under sin äktenskap genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska utgöra enskild egendom, det vill säga inte delas vid en framtida bodelning. För att vara giltigt ska ett äktenskapsförord upprättas skriftligen, dateras, undertecknas av makarna och registreras hos Skatteverket. Utifrån din fråga och vår kompletterande kontakt är jag av uppfattningen att ditt och din makas mål med denna process är att era respektive barn från tidigare äktenskap enbart ska ärva sin biologiska förälder vid vederbörandes bortgång. I det aktuella sammanhanget är det relevant att skilja på en bodelning med anledning av en makes bortgång och den därpå följande skiftningen av arvet. Enligt svensk rätt har inte en makes särkullbarn någon arvsrätt vid en given persons frånfälle, så tekniskt sett kan man säga att du och din maka inte behöver något avtal för att se till att era respektive särkullbarn bara ärver sin förälder. I praktiken kan det dock sägas vara sant att exempelvis din makas särkullbarn skulle "ärva" din egendom vid ditt frånfälle eftersom en bodelning skulle genomföras innan arvskiftet. Beroende på era relativa förmögenhetsförhållanden skulle en sådan bodelning kunna resultera i att egendom du äger idag överförs till din maka vid din död och att hennes särkullbarn därefter ärver den egendomen. Om detta senare fall är något ni vill undvika måste ni alltså se till att ingen bodelning sker när en av er dör. Detta görs i svensk rätt genom upprättande av ett äktenskapsförord enligt bestämmelserna jag berört ovan. Skulle ni göra all er egendom till enskild egendom kommer ingen bodelning ske när en av er dör och därmed kommer inte heller någon av er egendom tillfalla respektive makes särkullbarn vid den efterlevande makens död. Av allt att döma finns med andra ord en viss skillnad mellan amerikansk och svensk rätt i synen på äktenskapsförord (prenuptial agreement) och föravtal (postnuptial agreement); det är till och med möjligt att begreppen inte kan sägas svara mot varandra överhuvudtaget. Det är möjligt att ni på grund av skillnaderna inte kan upprätta en handling som fungerar i båda ländernas rättssystem. Jag vågar dessvärre inte säga något säkert om detta eftersom det i hög grad beror på exakt hur ni vill utforma ert äktenskapsförord och vilka krav den amerikanska rätten ställer på det. De svenska formkraven är dock förhållandevis enkla då allt som krävs är skriftlighet, datering, undertecknande och att Skatteverket registrerar äktenskapsförordet. Utöver detta måste förstås den avsedda egendomen anges. Förutsatt att dessa krav är uppfyllda bör ert äktenskapsförord kunna vara giltigt även om det är upprättat i USA och innehåller vissa andra inslag. Enligt min uppfattning bör det dock framgå av handlingen att den är avsedd att utgöra ett svenskt äktenskapsförord såväl som ett postnuptial agreement. Originalhandlingen måste dessutom såvitt jag förstår skickas till Skatteverket fysiskt för att registreras. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att klargöra de svenska formkraven för er amerikanska juridiska rådgivare och kontrollera i vilken mån de två systemen är förenliga. Är de inte förenliga kommer ni sannolikt behöva nöja er med en handling som är giltig i ett land eller upprätta två handlingar rörande samma sak. Det är dock möjligt att konflikter kan uppstå i det senare fallet vilka måste lösas med internationell privaträtt, något som enligt min uppfattning skulle kräva en separat utredning. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Med vänlig hälsning

Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

2021-01-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag har beslutat att upphäva vårt äktenskapsförord. Hur går vi tillväga?
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalkens bestämmelser (nedan förkortad ÄB).Generellt om äktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar som bestämmer att viss egendom ska utgöra enskild egendom (7 kap. 3 § stycke 1 ÄB). När makar skiljer sig ska en bodelning genomföras där makarnas giftorättsgods ska ingå. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär alltså att den enskilda egendomen är undantagen från en eventuell bodelning.För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt finns det tre krav som måste vara uppfyllda:1. Det ska vara skriftligt2. Undertecknat och daterat av makarna3. Ingivet för registrering hos Skatteverket (7 kap. 3 § stycke 2 och 3 ÄB).Ni kan läsa mer om registrering av äktenskapsförord på skatteverkets hemsida här.Upphäva ett äktenskapsförordFör att få till ändringar alternativt upphäva ett äktenskapsförord krävs det att ni skriver ett nytt äktenskapsförord enligt ovanstående krav. Det innebär alltså att det nya äktenskapsförordet måste registeras hos Skatteverket för att det ska bli giltigt. För att upphäva ert gamla äktenskapsförord är det viktigt att ni tydligt skriver detta i det nya äktenskapsförordet, ni ska alltså tydligt ange vad som ska gälla istället för det gamla.Ett exempel på detta kan vara att det i det gamla äktenskapsförordet framgår att en viss egendom ska vara er enskilda egendom. Om ni vill upphäva detta och få den enskilda egendomen att istället räknas som giftorättsgods anger ni det klart och tydligt i det nya äktenskapsförordet. Det nya äktenskapsförordet får efter registrering verkan av ett fullständigt upphävande av det äldre äktenskapsförordet.Hjälp med att formulera ett nytt äktenskapsförordDet kan vara bra att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med att formulera ett korrekt äktenskapsförord. Detta för att det nya äktenskapsförordet inte ska vara felaktigt, motstridigt eller oklart i förhållande till det äldre.Skulle ni vilja ta hjälp av någon av Lawlines jurister är ni välkomna att maila till info@lawline.se alternativt ringa 08-533 300 04 mån-fre kl. 10-16. Ni kan även fylla i vårt webbformulär för att boka en tid med en jurist genom att klicka här.Jag hoppas du och din man fick svar på er fråga.God fortsättning!Vänligen,

Can the apartment be exempted from division of property through a prenuptial agreement?

2021-02-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |I have a girlfriend who lives with me, currently in a rented house. However, we are stepping up our relationship, she is pregnant and I'm about to buy a larger apartment. I will buy this apartment with my own savings (she will not contribute). Can I formalize our union by getting married and make a pre-nuptial agreement where I indicate this apartment as private property? Notice that this will be the apartment that we will live together. I have Swedish citizenship, and my girlfriend is about to get it as well (but we are born in another country). Assuming that it is possible to make it private property, in case of a divorce, would she still be entitled to claim part of it in a division of property?
Dennis Lavesson |Hello and thank you for contacting us at Lawline with your question!Provisions on what applies between you in the event of e.g. divorce is found in the Marriage Code (Äktenskapsbalken). When a marriage is dissolved, the couple's property is distributed between them by division of property. Division of property is not required if the spouses have only private property and none of them asks to take home or household goods from the other spouse (Chapter 9, 1 § Marriage Code). The division of property must include the spouses' marital property (Chapter 10, 1 § Marriage Code). A spouse's property is marital property insofar as it is not private property (Chapter 7, 1 § Marriage Code). Private property is, among other things, property that is private as a result of a prenuptial agreement (Chapter 7, 2 § Marriage Code).It is thus quite possible, just as you yourself suggest, to exempt the apartment from division of property through a prenuptial agreement. If the apartment is private property, the starting point is that it should not be included in a division of property. However, there are some opportunities for a spouse to, despite a prenuptial agreement, take over the joint home in connection with a divorce. A prerequisite for this is that the other spouse redeems the owner spouse from the home financially and that it is reasonable with regard to the circumstances in general (Chapter 11, 8 § Marriage Code). My recommendation, so that you do not have to share your home in the event of a divorce, is that you draw up a prenuptial agreement. The prenuptial agreement must be drawn up in writing, dated and signed by both of you (Chapter 7, 3 § Marriage Code). For validity, it is also required that you send it in and register it with the Swedish Tax Agency (Skatteverket).If you want help with drafting a prenuptial agreement, one of our lawyers can be helpful for the purpose. If this is interesting, you are warmly welcome to contact me by e-mail for a quote and further contact. I can be reached for the purpose at dennis.lavesson@lawline.se. Sincerely,

Måste man bo tillsammans som gifta?

2021-01-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Måste man bo tillsammans som gifta?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftermål regleras i äktenskapsbalken, fortsättningsvis ÄktB. I ÄktB finns det inte någon bestämmelse som förhindrar ett gift par från att bo på olika adresser. Makarna är alltså fria att reglera sin boendesituation som de önskar och behöver inte bo på samma adress om de inte vill.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?

2021-01-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om jag skiljer mig vad händer med äktenskapsförordet med tidigare maken?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makar bestämma att deras egendom ska vara antingen enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). När äktenskapet tar slut är det bara giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan dock också ingå i bodelningen, men bara om makarna kommer överens om att den ska det (10 kap. 4 § ÄktB).Om ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt kan det i vissa fall jämkas, med resultatet att viss enskild egendom tas in i giftorättsgodset (12 kap. 3 § ÄktB). Huvudregeln är dock att överenskommelsen mellan makarna ska respekteras.Efter att bodelningen är färdig och äktenskapet har avslutats gäller inte äktenskapsförordet längre, då det du och din make kommit överens om har blivit uppfyllt. Om någon av er inte har fått den egendom ni har rätt till i bodelningen har den personen dock kvar en fordran mot den andra maken (11 kap. 11 § ÄktB).Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

2020-12-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min dotter ska gifta sig och min fråga är hur hon ska skydda sina pengar, dels insatta på ett konto, dels investerade i aktier och fonder. Till saken hör att hon fick ett gåvobrev av mig för några år sedan där pengarna var uppdelade dels på 400 000 kr på ett konto, dels i aktier och fonder för lika mycket pengar, och det skrevs i gåvobrevet att de ska vara enskild egendom. En del av dessa pengar har hon sedan investerat i nya aktier och fonder. Gäller hennes gåvobrev då som skydd vid en eventuell skilsmässa, eller behöver hon även skriva ett äktenskapsförord? Jag tror att det går att följa pengarna i hur hon har investerat dem, räcker det för att de ska vara skyddade via gåvobrevet, eller som sagt, behöver hon även skriva ett äktenskapsförord? Vore oerhört tacksam för svar då jag är väldigt orolig då min dotter och hennes blivande man inte känt varandra så länge. TACK på förhand!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att egendom ska undantas vid en skilsmässa så krävs det att det är enskild egendom, allt annat räknas som giftorättsgods och ska ingå vid bodelningen, 7:1 äktenskapsbalken. Det finns tre huvudsakliga vägar att göra egendom till enskild, genom äktenskapsförord eller genom att av makarna mottagit en gåva eller ett arv/testamente där gåvogivaren/den som avlidit föreskrivit ett villkor att gåvan eller arvet ska vara mottagarens enskilda egendom, 7:2 ÄktB. Som huvudregel förutsätts det att det som träder i gåvans ställe, i detta fall de nya aktier och fonder som din dotter investerat i, också ska vara enskild egendom, 7:2 p.6 ÄktB. Så för att besvara din fråga, om gåvobrevet är giltigt utformat så räcker det med gåvobrevet för att de pengar du gett din dotter ska fortsätta vara hennes enskilda egendom vid en eventuell skilsmässa. I gåvobrevet bör ni bl.a. specificera vad din dotter fått, datera brevet, båda har skrivit under och som du anger, att du skrivit att det ska vara din dotters enskilda egendom. Jag skulle dock gett dig rådet att upprätta ett äktenskapsförord också mellan makarna bara så att din dotters man är insatt i att de pengarna är din dotters enskilda egendom och då har ni dessutom förutom den giltiga gåvohandlingen, en handling där hennes man undertecknat en handling som anger att gåvan är din dotters enskilda, så undviks en eventuell konflikt i framtiden (även om ni har en giltig gåvohandling kan en eventuell konflikt ännu tydligare undvikas om han dessutom haft insikt innan och inte känner sig lurad).Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,