Underhållsbidrag retroaktivt

2010-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Jag har blivit kontaktat av mitt ex. Hon vill att jag ska lämna ett faderskapstest för att se om jag är far till hennes barn. Om det nu visar sig att jag är det, blir jag skyldig att betala underhåll för alla de gångna åren?
|Tillämplig lag är föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381. Om det skulle visa sig att du är fader till barnet gäller följande. Ett barn är i princip berättigat till underhållsbidrag från födseln, se reglerna i 7:1 samt 7:2 FB. Storleken på underhållsbidraget är beroende av barnets behov samt den underhållsskyldiges betalningsförmåga, 7:3 FB. Möjligheten att få underhållsbidrag för förfluten tid är dock begränsad. Enligt 7:8 FB får talan om underhållsbidrag inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes. HD har i rättsfallet NJA 1991 s 503 sagt att utgångspunkten bör vara att ett yrkande om bidrag för förfluten tid skall bifallas i den mån det svarar mot barnets behov och inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige. Huvudregeln är alltså att talan ska bifallas, men hänsyn kan tas till den underhållsskyldiges betalningsförmåga när tvisten förs. I rättsfallet hade fadern låg betalningsförmåga vid tidpunkten för tvisten och någon skyldighet att betala underhållsbidrag för förfluten tid fastställdes därför inte. Sammanfattningsvis kan du alltså endast bli betalningsskyldig för underhållsbidrag 3 år tillbaks i tiden.

Underhåll vid växelvis boende

2010-10-31 i Underhåll
FRÅGA |Vi har växelvis boende och två barn sedan 2år. Min fd. fru får hela barnbidraget och jag betalar vinterkläder & skor. Vi delar lika på övrigt. Jag tjänar mer än henne. Enligt FK hemsida finns inga krav på UH-bidrag vid växelvis boende. Stämmer det? Jag tycker inte jag ska stå för mer kostnader för barnen när jag dessutom inte får något av barnbidraget och vi har växelvis boende. Vad anser ni?
Carina Persson |Hej! Det stämmer att det inte finns något krav på att betala underhållsbidrag vid växelvis boende, det framgår av 7 kap 2 § Föräldrabalken (FB). Föräldrarna skall ta del av kostnaderna för barnets underhåll efter sin förmåga, vilket innebär att den som har en högre inkomst skall skall ge ett högre bidrag till barnets försörjning, se 7 kap 1 § stycke 3 FB. Självklart måste beaktas att en av föräldrarna får hela barnbidraget, det skall vid en beräkning räknas in i den förälderns inkomst. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381#K7 Som du kanske redan har sett kan du på försäkringskassans hemsida få hjälp att beräkna hur stort underhållsbidraget bör vara, http://www.forsakringskassan.se/tjanster/berakna_underhallsbidrag/nav/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag. Vänliga hälsningar

Bodelning mellan sambor och underhållsbidrag därefter till gemensamt barn

2010-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag ska lämna min sambo och undrar över lite ang. ekonomin. Han har en mån lön på 57000 brutto och jag har en på 6000, kan jag begära underhållsbidrag för vår son och hur ska jag räkna? Vi äger också en villa 50% var men han har köpt en fritidsfastighet och rivit hus och byggt nytt, med sjötomt under våran tid som sambo. När han köpte den så bad jag om att få "gå" in med hälften men han vägrade. Detta var hans. Det var ett mycket medvetet svar då det varit "dåligt" mellan oss under ett antal år. Räknas fritidshuset in vid en bodelning? Jag har varit med och "rustat" upp det, med möbler, arbete, ect.
Carl-Henrik Brännberg |Hej! För att inleda med bodelningen vid ert samboförhållandes upphörande, inkluderas endast er gemensamma bostad och bohaget +däri+ som ni köpt med _avsikten att det just skall ingå i er gemensamma bostad_ (enligt 3§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Har ni tillsammans köpt villan för att bo i ingår alltså den i egendomen som ska delas lika mellan er. Fritidshuset och sakerna däri ingår däremot inte, trots att du bidragit och rustat upp det (detta enligt 7§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P7S1). Men har du till exempel varit med och betalt hälften av en soffa eller liknande som ni köpt till fritidshuset, anses ni äga den tillsammans och då har du givetvis rätt till hälften av dess värde, men detta helt utan påverkan av ert samboförhållandes upphörande och bodelningen i samband därmed. *För att sedan gå vidare till underhållet för er son:* Om er son endast eller klart övervägande kommer att bo hos dig har du rätt till underhållsbidrag från pappan. Detta bestäms med utgångspunkt i socialstyrelsens allmänna råd, och skiljer sig lite åt beroende på barnets ålder enligt följande: 0-6 år: 65% av prisbasbeloppet (i år 42.400 kr) = 27.560 kr per år 7-12 år: 80% av prisbasbeloppet = 33.920 kr per år 13- år: 95% prisbasbeloppet = 40.280 kr per år Detta är alltså utgångspunkten, men underhållsplikten kan sedan öka och minska beroende på bland annat din och pappans respektive ekonomi (din sambos goda ekonomi och din betydligt svagare talar för att du har rätt till ett högre belopp), om er son har barntillsynskostnader som dagis eller liknande, om han har speciella medicinska behov som kostar extra eller om han rent av har egna inkomster eller tillgångar. Om er son kommer att bo hos sin pappa viss tid är det också något som påverkar underhållsbidraget. Skulle ni inte komma överens om underhållsbidragets storlek, avgörs frågan av domstol efter en bedömning av samtliga relevanta faktorer. Vänliga hälsningar

Ansvar för barnbarns skulder eller underhåll?

2010-04-11 i Underhåll
FRÅGA |Vi har en dotterson, fyller 20 år den 11/4, som blivit utsatt för ett brott. Han och hans flickvän blev under hot tvingade att teckna flera teleabg. Vi har bestridit allt betalningsansvar. Alla operatörer utom Telenor har gett med sig. De har nu lämnat över ärendet till kronofogden. Själva brottet, som begicks för över ett år sedan utreds i ett annat ärende. Han är arbetslös med ett bidrag på 1000:- och inga ägodelar. Han är skriven hos sin mor, men bor lite här och där hos vänner och bekanta. Disponerar ett "syrum" hos oss. Kommer inte överens med sin styvfar. Han har försökt få försörjningsstöd hos kommunen där vi bor, men får inget då han inte är skriven här. Om han skriver sig här, kan vi på något sätt bli ansvariga för hans påtvingade skulder eller försörjning.
Georg Dellborg |Hej. Det var en olustig situation er dotterson hamnat i, och jag får hoppas att det löser sig till det bästa. När det gäller din fråga har ni inget ansvar för vare sig hans försörjning eller hans skulder för att han folkbokför sig hos er. En förälder är som huvudregel underhållsskyldig gentemot sitt barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet går i grundskola eller gymnasium efter 18-årsdagen gäller underhållsskyldigheten fortfarande, som längst fram till 21-årsdagen. Eftersom det inte verkar som om er dotterson går i skolan har han alltså ingen rätt till sådant underhåll. Även om det hade funnits en rätt till underhåll, så gäller den bara föräldrar och ibland styvföräldrar. Detta framgår av 7:1 och 7:5 Föräldrabalken. När det gäller dottersonens skulder har ni inget som helst ansvar för dem även om han bor hos er. Kronofogden kan inte ta egendom som tillhör er för att betala skulderna eller liknande. Föräldrabalken finns här http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm Vänligen,

Gift samt ogift faders ansvar för barn

2010-11-23 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter är gravid men pappan har lämnat henne och vill inte ha barnet. Hur går han tillväga för att slippa ansvar och vad får det för ev konsekvenser i framtiden?
|Hej, Tillämplig lag är framförallt föräldrabalken (1949:381), vilken återfinns på https://lagen.nu/1949:381. Svaret på frågan är beroende av om föräldrarna är gifta eller ej vid barnets födelse. Om de inte är gifta vid barnets födelse kommer modern att ha ensam vårdnad om barnet, 6:3 FB. Detta innebär att modern har ensamt ansvar för barnets personliga förhållanden såsom omvårdnad, trygghet och en god fostran, enligt 6:2 samt 6:1 FB. Ensam vårdnad medför också ensamt förmynderskap, 10:2 2 st FB, vilket innebär att endast modern kommer att ha ansvar för barnets rättshandlingar såsom att ingå avtal, sätta sig i skuld eller förvalta egendom. Är föräldraskapet fastställt är fadern skyldig att bidra ekonomiskt genom så kallat underhållsbidrag, 7:2 FB. Storleken på detta är beroende av barnets behov samt faderns betalningsförmåga, 7:3 FB. Socialnämnden har en skyldighet att fastställa vem som är far till ett barn, 2:1 FB. De, liksom modern, kan föra talan i domstol om saken och det är då möjligt att förordna om blodprov på fadern för att se om det finns någon överensstämmelse mellan hans och barnets DNA, se bl a 3:5 FB och lagen om blodundersökning. Modern bör medverka till fastställande av faderskapet då vägran till detta kan medföra att hon inte får något underhållsstöd för barnet. Underhållsstöd betalas ut av staten och är för närvarande 1273 kr i månaden. Detta ska ses som ett grundbelopp som betalas endast ut endast i den mån fadern inte betalar underhållsbidrag, eller till den del underhållsbidraget inte uppnår 1273 kr i månaden. Sammanfattningsvis blir faderns skyldighet i detta fall endast att betala underhållsbidrag. Om de är gifta vid barnets födelse kommer mannen att antas vara fader, 1:1 FB, och de kommer att ha gemensam vårdnad om barnet, 6:3 FB och därmed också gemensamt ansvar för barnet enligt ovan. Det finns möjlighet att få till stånd ändring i vårdnaden enligt 6:5 FB. Det är dock inte säkert att rätten kommer att förordna om ensam vårdnad, såvida inte båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad (6:5 2 st FB), då det är barnets bästa som kommer i första hand när bedömningar om vårdnad görs, se 6:2a FB.

Underhållsbidrag

2010-09-27 i Underhåll
FRÅGA |ej jag undrar om jag och min fru skiljer oss och vi skall ha delad vårdnad och barnen skall bo varannan vecka kan hon begära att jag skall betala extra underhållsstöd för att jag har e högre inkomst än henne
Carina Persson |Hej! Det stämmer att du skall betala mer på grund av att du har en högre inkomst. Av 7 kap 1 § stycke 3 i Föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381 framgår att "I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga" På försäkringskassans hemsida kan du få hjälp att beräkna hur stort underhållsbidraget bör vara, http://www.forsakringskassan.se/tjanster/berakna_underhallsbidrag/nav/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag Vänliga hälsningar

borttagen

2010-04-22 i Underhåll
FRÅGA |Frågan har blivit borttagen på grund av administrativa orsaker.
Caroline Wennerstein |Således är även svaret borttaget.

Förälders underhållsskyldighet och rätt till underhållsstöd

2010-03-31 i Underhåll
FRÅGA |mitt x har hela barnbidraget,vi har 3 grabbar.jag betalar del av månadspeng,halva mobilkostnader,halva försäkringar o halva medlemsavg. jag är arbetslös och har inte råd att betala.har jag skylldighet att betala?
Sandra Helgadottir Ingolfsson |Hej! Av Föräldrabalken följer att varje förälder är skyldig att svara för underhåll för sina barn. När föräldrarna inte bor tillsammans som i ert fall sker underhållet ofta genom att underhållsbidrag betalas av den förälder hos vilken barnen inte bor. Underhållsbidraget storlek bestäms genom dom eller genom avtal mellan dig och modern. Utgångspunkten är att varje förälder ska svara för barnens dagliga behov av underhåll efter sin egen ekonomiska förmåga, således kan en förmögen förälder förväntas bidra med mer än vad som generellt krävs. Vid bestämmande av hur mycket en förälder anses kunna betala får ett så kallat förbehållsbelopp undantas. Detta består av dina personliga levnadskostnader såsom boende och mat. Vid beräkningen lägger man samman en skälig kostnad för boende och ett normalbelopp (i dagsläget cirka 48000) för ett år. Det som kvarstår av din inkomst och dina tillgångar är det beräkningen ska baseras på. Generellt anses ett underhållsbidrag på minst 1273 kr. vara ett skäligt belopp. Se https://lagen.nu/1949:381#K7. Om en förälder är oförmögen att betala ett sådant underhållsstöd och den andra föräldern inte själv kan stå för dessa kostnader finns det dock en möjlighet till statligt stöd. Av Lagen om underhållsstöd framgår att man kan ansöka om hjälp hos Försäkringskassan när man själv inte kan betala underhåll till sitt barn. Själva beräkningen av hur mycket man har rätt att erhålla beror på din inkomst, barnets ålder, dess behov samt andra omständigheter. Bidraget kan betalas ut till fullo, det vill säga med 1273 kr. eller till viss del om du anses ha möjlighet att bidra delvis på egen hand. Påpekas bör även att återbetalningsskyldighet kan komma ifråga. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1996:1030#P14S2. Om du känner att du inte kan hantera situationen som den är just nu bör du således ta kontakt med Försäkringskassan för att se om du har rätt till underhållsstöd. Själva beräkningen är väldigt komplicerad och utförs av Försäkringskassan när du skickat in din ansökan och all nödvändig information. Mer information finns även på deras hemsida www.forsakringskassan.se. Lycka till! Vänliga hälsningar,