Barns rätt till underhåll vid förälderns död

2011-02-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har härt att underhållsskyldighet till egna barn upphör om och när den underhållsskyldige dör, även om det inträffar före att barnen fyller 18 år. Var finns i så fall denna bestämmelse?
Jimmy Mikaelsson |Hej! Det stämmer att en förälders underhållsskyldighet upphör om föräldern dör. Det går däremot inte att peka ut en enskild bestämmelse, som visar att det är så. Snarare går det nog att säga att det är avsaknaden av vissa bestämmelser, som leder till detta, vilket jag ska förklara närmre nedan. Regler om en förälders underhållsskyldighet för sina barn, finner du i 7 kap. föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381). Av naturliga skäl kan inte föräldern fullgöra denna skyldighet själv, när den har avlidit. Förvaltningen av den avlidnes tillgångar sköts då istället av dödsboet efter föräldern. Efter att bouppteckning har skett och den dödes skulder och dödsboets skulder har avvecklats, så fördelas arvet efter den döde. Regler om detta finns i ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637). Tidigare fanns det i 8 kap. ÄB en rätt för efterlevande barn, att ur kvarlåtenskapen efter den döde få ut ett engångsbidrag för sitt underhåll, om detta inte kunde tryggas genom arvet eller på annat sätt. 8 kap. upphävdes dock genom lag 1978:855. Numera finns alltså inte någon rätt för efterlevande barn, till underhållsbidrag ur den avlidnes kvarlåtenskap, läs mer om detta i prop. 1978/79:12 (http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=G20312). Idag har barn, förutom att de ur den avlidnes kvarlåtenskap har rätt till sin laglott (Se 2 kap. 1 §, 7 kap. 1 § ÄB (observera dock makes arvsrätt 3 kap. 1 § ÄB)), rätt till barnpension och i vissa fall även efterlevandestöd. Minderåriga barn, vars ena förälder eller båda föräldrar avlider får alltså idag sitt underhåll tryggat genom deras rätt till barnpension och i vissa fall även efterlevandestöd. Detta reglerades fram till årsskiftet i Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn (https://lagen.nu/2000:461), från och med årsskiftet har dock regler om detta istället införts i 78 och 79 kap. Socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/2010:110#K78). Med vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet för barn över 18 år

2010-12-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en dotter som studerar 20 mil hemifrån och hon har innackorderingsbidrag, studiebidrag m.m Nu läser hon 2 året på gymnasiet och det har inte varit bekymmersfritt...stor frånvaro dårlig motivation m.m och jag har kopplat inn de sociala myndigheterna. Nu säger hon att när hon fyller 18 år i juni skal hon hoppa av skolan. Hon vägrar flytta hem igen utan skal bo kvar i lägenheten utan innkomst eller sysselsättning. Då är min stora fråga: Är jag skyldig till att hjälpa henne med mat, hyra m.m tills hon fyller 21 år???? Även fast hon inte skal bo hemma?? Jag frågade socialen om hjälp till hennes uppehälla men fick då till svar att det är min skyldighet,de kan inte hjälpa henne. Stämmer det???? Jag har ensam vårdnad. Vore väldigt tacksam för svar snarast då detta är väldigt jobbigt för mej och hennes två småsyskon. Mvh Lill
Louise Modin |Hej! I 7 kapitlet 1 paragrafen familjebalken (https://lagen.nu/1949:381) står det att föräldrar har underhållsskyldighet tills det att barnet fyller 18 år, eller om barnet går i skolan (som gymnasiet) har föräldrarna underhållsskyldighet tills barnet fyller 21 år. Vill din dotter inte längre gå kvar i skolan så har du ingen skyldighet att försörja henne efter att hon fyller 18 år. Underhållsskyldigheten omfattar att barnets grundläggande försörjning tillgodoses, alltså mat och hyra och anpassas efter vårdnadshavarnas ekonomiska ställning. Har barnet egna tillgångar ska bara avkastningen på dessa tillgångar beaktas när underhållsskyldigheten fastställs. Med vänlig hälsning

Gift samt ogift faders ansvar för barn

2010-11-23 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter är gravid men pappan har lämnat henne och vill inte ha barnet. Hur går han tillväga för att slippa ansvar och vad får det för ev konsekvenser i framtiden?
|Hej, Tillämplig lag är framförallt föräldrabalken (1949:381), vilken återfinns på https://lagen.nu/1949:381. Svaret på frågan är beroende av om föräldrarna är gifta eller ej vid barnets födelse. Om de inte är gifta vid barnets födelse kommer modern att ha ensam vårdnad om barnet, 6:3 FB. Detta innebär att modern har ensamt ansvar för barnets personliga förhållanden såsom omvårdnad, trygghet och en god fostran, enligt 6:2 samt 6:1 FB. Ensam vårdnad medför också ensamt förmynderskap, 10:2 2 st FB, vilket innebär att endast modern kommer att ha ansvar för barnets rättshandlingar såsom att ingå avtal, sätta sig i skuld eller förvalta egendom. Är föräldraskapet fastställt är fadern skyldig att bidra ekonomiskt genom så kallat underhållsbidrag, 7:2 FB. Storleken på detta är beroende av barnets behov samt faderns betalningsförmåga, 7:3 FB. Socialnämnden har en skyldighet att fastställa vem som är far till ett barn, 2:1 FB. De, liksom modern, kan föra talan i domstol om saken och det är då möjligt att förordna om blodprov på fadern för att se om det finns någon överensstämmelse mellan hans och barnets DNA, se bl a 3:5 FB och lagen om blodundersökning. Modern bör medverka till fastställande av faderskapet då vägran till detta kan medföra att hon inte får något underhållsstöd för barnet. Underhållsstöd betalas ut av staten och är för närvarande 1273 kr i månaden. Detta ska ses som ett grundbelopp som betalas endast ut endast i den mån fadern inte betalar underhållsbidrag, eller till den del underhållsbidraget inte uppnår 1273 kr i månaden. Sammanfattningsvis blir faderns skyldighet i detta fall endast att betala underhållsbidrag. Om de är gifta vid barnets födelse kommer mannen att antas vara fader, 1:1 FB, och de kommer att ha gemensam vårdnad om barnet, 6:3 FB och därmed också gemensamt ansvar för barnet enligt ovan. Det finns möjlighet att få till stånd ändring i vårdnaden enligt 6:5 FB. Det är dock inte säkert att rätten kommer att förordna om ensam vårdnad, såvida inte båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad (6:5 2 st FB), då det är barnets bästa som kommer i första hand när bedömningar om vårdnad görs, se 6:2a FB.

Underhållsbidrag

2010-09-27 i Underhåll
FRÅGA |ej jag undrar om jag och min fru skiljer oss och vi skall ha delad vårdnad och barnen skall bo varannan vecka kan hon begära att jag skall betala extra underhållsstöd för att jag har e högre inkomst än henne
Carina Persson |Hej! Det stämmer att du skall betala mer på grund av att du har en högre inkomst. Av 7 kap 1 § stycke 3 i Föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381 framgår att "I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga" På försäkringskassans hemsida kan du få hjälp att beräkna hur stort underhållsbidraget bör vara, http://www.forsakringskassan.se/tjanster/berakna_underhallsbidrag/nav/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag Vänliga hälsningar

Underhållsbidrag/Underhållsstöd

2010-12-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag undrar, jag behöver ha hjälp att få underhållsstöd uträknat. jag är låginkomsttagare och ansvarar för 2barn, pappan tjänar 330.000kr per år och betalar via försäkringskassan den lägsta summan. Vem kontaktar jag för att få hjälp till uträkning av skälig underhållsstöd/bidrag?
Carina Persson |Hej! Information om underhållsbidrag och underhållsstöd finns på Försäkringskassans hemsida. Där kan du även beräkna underhållsbidraget. Se här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag Om du vill ha ytterligare hjälp kan du ta kontakt med Försäkringskassan, kontaktuppgifter finns också på hemsidan. Vänliga hälsningar

Underhållsbidrag retroaktivt

2010-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Jag har blivit kontaktat av mitt ex. Hon vill att jag ska lämna ett faderskapstest för att se om jag är far till hennes barn. Om det nu visar sig att jag är det, blir jag skyldig att betala underhåll för alla de gångna åren?
|Tillämplig lag är föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381. Om det skulle visa sig att du är fader till barnet gäller följande. Ett barn är i princip berättigat till underhållsbidrag från födseln, se reglerna i 7:1 samt 7:2 FB. Storleken på underhållsbidraget är beroende av barnets behov samt den underhållsskyldiges betalningsförmåga, 7:3 FB. Möjligheten att få underhållsbidrag för förfluten tid är dock begränsad. Enligt 7:8 FB får talan om underhållsbidrag inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes. HD har i rättsfallet NJA 1991 s 503 sagt att utgångspunkten bör vara att ett yrkande om bidrag för förfluten tid skall bifallas i den mån det svarar mot barnets behov och inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige. Huvudregeln är alltså att talan ska bifallas, men hänsyn kan tas till den underhållsskyldiges betalningsförmåga när tvisten förs. I rättsfallet hade fadern låg betalningsförmåga vid tidpunkten för tvisten och någon skyldighet att betala underhållsbidrag för förfluten tid fastställdes därför inte. Sammanfattningsvis kan du alltså endast bli betalningsskyldig för underhållsbidrag 3 år tillbaks i tiden.

Underhåll vid växelvis boende

2010-10-31 i Underhåll
FRÅGA |Vi har växelvis boende och två barn sedan 2år. Min fd. fru får hela barnbidraget och jag betalar vinterkläder & skor. Vi delar lika på övrigt. Jag tjänar mer än henne. Enligt FK hemsida finns inga krav på UH-bidrag vid växelvis boende. Stämmer det? Jag tycker inte jag ska stå för mer kostnader för barnen när jag dessutom inte får något av barnbidraget och vi har växelvis boende. Vad anser ni?
Carina Persson |Hej! Det stämmer att det inte finns något krav på att betala underhållsbidrag vid växelvis boende, det framgår av 7 kap 2 § Föräldrabalken (FB). Föräldrarna skall ta del av kostnaderna för barnets underhåll efter sin förmåga, vilket innebär att den som har en högre inkomst skall skall ge ett högre bidrag till barnets försörjning, se 7 kap 1 § stycke 3 FB. Självklart måste beaktas att en av föräldrarna får hela barnbidraget, det skall vid en beräkning räknas in i den förälderns inkomst. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381#K7 Som du kanske redan har sett kan du på försäkringskassans hemsida få hjälp att beräkna hur stort underhållsbidraget bör vara, http://www.forsakringskassan.se/tjanster/berakna_underhallsbidrag/nav/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag. Vänliga hälsningar

Bodelning mellan sambor och underhållsbidrag därefter till gemensamt barn

2010-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag ska lämna min sambo och undrar över lite ang. ekonomin. Han har en mån lön på 57000 brutto och jag har en på 6000, kan jag begära underhållsbidrag för vår son och hur ska jag räkna? Vi äger också en villa 50% var men han har köpt en fritidsfastighet och rivit hus och byggt nytt, med sjötomt under våran tid som sambo. När han köpte den så bad jag om att få "gå" in med hälften men han vägrade. Detta var hans. Det var ett mycket medvetet svar då det varit "dåligt" mellan oss under ett antal år. Räknas fritidshuset in vid en bodelning? Jag har varit med och "rustat" upp det, med möbler, arbete, ect.
Carl-Henrik Brännberg |Hej! För att inleda med bodelningen vid ert samboförhållandes upphörande, inkluderas endast er gemensamma bostad och bohaget +däri+ som ni köpt med _avsikten att det just skall ingå i er gemensamma bostad_ (enligt 3§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Har ni tillsammans köpt villan för att bo i ingår alltså den i egendomen som ska delas lika mellan er. Fritidshuset och sakerna däri ingår däremot inte, trots att du bidragit och rustat upp det (detta enligt 7§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P7S1). Men har du till exempel varit med och betalt hälften av en soffa eller liknande som ni köpt till fritidshuset, anses ni äga den tillsammans och då har du givetvis rätt till hälften av dess värde, men detta helt utan påverkan av ert samboförhållandes upphörande och bodelningen i samband därmed. *För att sedan gå vidare till underhållet för er son:* Om er son endast eller klart övervägande kommer att bo hos dig har du rätt till underhållsbidrag från pappan. Detta bestäms med utgångspunkt i socialstyrelsens allmänna råd, och skiljer sig lite åt beroende på barnets ålder enligt följande: 0-6 år: 65% av prisbasbeloppet (i år 42.400 kr) = 27.560 kr per år 7-12 år: 80% av prisbasbeloppet = 33.920 kr per år 13- år: 95% prisbasbeloppet = 40.280 kr per år Detta är alltså utgångspunkten, men underhållsplikten kan sedan öka och minska beroende på bland annat din och pappans respektive ekonomi (din sambos goda ekonomi och din betydligt svagare talar för att du har rätt till ett högre belopp), om er son har barntillsynskostnader som dagis eller liknande, om han har speciella medicinska behov som kostar extra eller om han rent av har egna inkomster eller tillgångar. Om er son kommer att bo hos sin pappa viss tid är det också något som påverkar underhållsbidraget. Skulle ni inte komma överens om underhållsbidragets storlek, avgörs frågan av domstol efter en bedömning av samtliga relevanta faktorer. Vänliga hälsningar