Samboegendom

2020-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag har en fråga. jag är sambo, vi ska nu separera vi har köpt en lägenhet tillsammans men möblerna var hennes. Vad händer detta?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambor är två personer som stadigvarande bor med varandra i ett parförhållande enligt Sambolagen 1 §, se här. När sambor separerar blir det en sambodelning om någon av parterna begär det enligt Sambolagen 8 §, se här. I denna bodelning kommer samboegendomen att delas lika mellan parterna. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Detta ska ha förvärvats för gemensam användning enligt 3 § Sambolagen, se här. Möbler som din sambo har haft sedan innan ni blev sambor är tillhör hen och kommer inte delas i bodelningen då dessa inte har förvärvats för gemensam användning. Angående lägenheten utgör detta samboegendom om ni flyttade dit gemensamt och tanken var att detta skulle vara er gemensamma bostad, 3 § SamboL. Detta innebär att om ni flyttat in i lägenheten tillsammans, och inget annat är avtalat, utgör lägenheten samboegendom som ska fördelas genom bodelning på begäran av en av samborna. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Är det som så att din sambo redan tidigare ägde lägenheten eller ni har skrivit ett avtal som reglerar frågan annorlunda utgör lägenheten inte samboegendom.

Bodelning mellan sambor - bostad och bohag

2020-10-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo köpte ett hus gemensamt för ca 1,5år sen.Om jag ska lämna honom, vad har jag rätt till då?Han kommer behålla huset då det är ett släkt hus på hans sida...Är det så att jag faktiskt har rätt till att han köper ut mig för halva husets värde om han ska behålla huset? Eller har jag bara rätt till det som jag hittills har betalat på lånet?Finns inga papper skriva om nått annat än att vi har köpt huset tillsammans, och vi står 50/50 på huslånet.
Minela Kurjakovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om sambors rättigheter regleras i sambolagen (SamboL).Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?När ett samboförhållande upphör ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). I en bodelning mellan sambos är det samboegendom som ska delas. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Egendom som förvärvats före samlevnaden antas normalt inte ha införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela. Du och din sambo har möjlighet att själva komma överens om hur ni vill fördela egendomen mellan er eller att var och en behåller den egendomen ni äger. Är ni inte överrens är det möjligt att fördela samboegendomen genom en bodelning först efter att samboförhållandet upphört (2 § och 8 § SamboL). Bostad och BohagBostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en bodelning (3 § SamboL). Med sambos gemensamma bostad menas till exempel bostadsrätt eller ett hus (dvs. fast egendom + byggnad inom egendomen) som innehas huvudsakligen för att utgöra det gemensamma hemmet (5 § SamboL). Jag tolkar din fråga som att du och din sambo var i ett förhållande när ni förvärvade huset. Det avgörande för om huset ska ingå i en eventuell bodelning eller inte, är alltså om syftet med förvärvet har varit att du och din sambo skulle bo i huset tillsammans. Utifrån de givna omständigheterna i din fråga verkar det som att ni köpte huset för att bo där tillsammans. Enligt min bedömning är det möjligt att bostaden utgör samboegendom. Detta innebär att du har rätt till hälften av värdet av bostaden vid en bodelning. Även ert gemensamma bohag, såsom till exempel möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre ska ingå i en eventuell bodelning om egendomen är avsedd för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Det gäller dock inte bohag som används uteslutande av ena sambon (7 § SamboL). Annan egendom, såsom bankmedel, bilar och sommarställen är inte samboegendom och lämnas därför helt utanför bodelningen.Rätt att överta bostad och bohagDin sambo kan ha rätt att överta gemensam bostad och bohag om det efter en behovsprövning visar sig att han bäst behöver egendomen. Ett sådant övertagande måste även anses skäligt (16 § SamboL). Den sambon som övertar bostaden måste ersätta den andra sambon för värdet (17 § SamboL).SammanfattningDet är inte obligatoriskt att bodela för sambos. För sambos är det möjligt att själva komma överens hur de vill fördela egendomen. Du och din sambo kan alltså själva komma överens att han t ex ska köpa ut dig för halva husets värde. Samboegendom omfattar bara bostad och bohag som är införskaffad för gemensam användning. Rättsföljden av att egendom är samboegendom blir att värdet av egendomen kan bli föremål för likadelning. Under förutsättning att du eller din sambo begär bodelning efter det att samboförhållandet har upphört kan det innebära att du har rätt till hälften av värdet av samboegendomen. Alltså har du rätt till hälften av värdet av huset vid en bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar

Vad är samboegendom?

2020-10-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Har tidsintervallen betydelse vid köp av bostadsrätt innan man blir sambor?Min bror köpte bostadsrätt 2 år innan han blev sambo. Nu har dom bott ihop i 8 år. Så min fråga är om min bror är ensam ägare till lägenheten om de separerar?
Matilda Hamner |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt vill du veta om din brors bostadsrätt utgör samboegendom eller hans enskilda egendom.SamboegendomEnligt 3 § Sambolag (2003:376) är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning samboegendom. Det innebär att allt som införskaffats enskilt av en individ utan syfte att det ska användas gemensamt med en sambor inte utgör samboegendom. Eftersom din bror köpte bostadsrätten två år innan han blev sambor köptes inte bostadsrätten för gemensam användning och räknas därför som hans enskilda egendom. Vilket i sin tur innebär att bostadsrätten inte ska ingå i en eventuell bodelning.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?

2020-10-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska gå isär. Han står på hiset själv men jag har köpt allt till badrum såsom dusch m.m. Har jag rätt att få pengar för det som kommer bli kvar i huset?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du skriver att du och din sambo ska gå isär, så har ni haft ett samboförhållande. Därför kommer jag använda mig av sambolagen (nedan förkortad SamboL) för att kunna besvara din fråga.Vad som sker när ett samboförhållande upphörBodelningNär ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra så ska samboegendomen fördelas mellan samborna om detta har begärts av någon av dem (8 § stycke 1 SamboL). Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § stycke 2 SamboL). Det innebär att om du vill att en bodelning ska göras så måste du begära detta.Viktigt att dock poängtera är att sambor har rätt till att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § stycke 1 SamboL). Så länge du och din sambo inte avtalat om detta ska du kunna begära att få en bodelning genomförd.Tingsrätten kan hjälpa till att utse en bodelningsförättare åt er om ni inte själva kommer överens. Du kan läsa mer om det här.SamboegendomSambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med "förvärvats för gemensam användning" avses i normalfallet inte egendom som en sambo har förvärvat före samboförhållandet. Endast förvärv av egendom som skett i nära anslutning till samboförhållandet kan anses ha förvärvats för gemensam användning.I bedömningen är det avgörande om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Det innebär följaktligen att bostad och bohag som har förvärvats efter inledandet av samboförhållandet som huvudregel ska betraktas som förvärvade för gemensam användning.Gemensamt bohagMed sambors gemensamma bohag avses exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Hit hör inte bohag som används uteslutande av den ena sambon (6 § SamboL). Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål hör inte heller hit (7 § SamboL).Bohag som normalt förekommer i ett hem hör därför till sambors gemensamma bohag. Det innebär för din del att saker du köpt till ert gemensamma hem räknas som ert gemensamma bohag och ska ingå i en eventuell bodelning. Detta så länge egendomen förvärvats för gemensam användning vilket saker till badrum får bedömas göra. Det innebär alltså att värdet på egendomen som hör till huset som förvärvats för gemensam användning ska delas på hälften vid en eventuell bodelning.Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig på nytt. Lycka till med den eventuella bodelningen!Vänligen,

Behöver jag lösa ut min sambo ur huset en andra gång?

2020-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och Jag flyttade tillsammans in i ett hus.Efter ett tag separerade vi. Jag betalade honom för halva huset.Han flyttade ut. Nu har det gått en tid o vi har blivit kära igen. Så han skall flytta in i mitt hus. Vad gäller om vi separerar igen.Behöver jag lösa ut honom en gång till??
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga hittar vi i sambolagen. När ert samboförhållande upphör (av annan orsak än att ni gifter er) så ska en bodelning göras om någon av er begär det (8 § SamboL). Vid en bodelning beräknas först era andelar i samboegendomen, sedan görs avdrag för skulder hänförliga till samboegendomen, därefter läggs värdet av samboegendomen ihop och delas lika mellan er (12-14 § SamboL). Det som utgör samboegendom är er gemensamma bostad och gemensamma bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att eftersom huset som ni bor inte inte införskaffades för gemensam användning i förhållande till ert nya samboskap så ska huset inte ingå i en bodelning om ni separerar. Om du vill vara helt säker på att inte behöva lösa ut din sambo ur huset igen så rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal där ni avtalar om att huset inte ska ingå i bodelningen. Avtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av er båda (9 § SamboL). Ni kan skapa ett samboavtal genom Lawlines avtalstjänst här. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Bodelning gällande hyresrätt som sambor

2020-10-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag ska flytta ihop med en person och kommer att skriva mig på den adressen. Hur kommer min framtid se ut om vi separerar? Kommer jag ha någon rätt till lägenheten? Det är en hyresrätt. Har hört att om man är skriven där och bott där ett tag har man en rättighet till lägenheten. Man kan inte bli utkastad. Stämmer det? Och hur länge måste man ha varit skriven där? Vill känna mig säker om framtiden. Med vänlig hälsning
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni som sambor separerar kommer er gemensamma bostad och bohag delas lika på. Detta gäller om ni köpt det för gemensam användning, dvs. "samboegendom" (3 § sambolagen). Bohag är till exempel, möbler, hushållsmaskiner och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen).Bostaden ingår endast om den är köpt för gemensamt bruk. Har någon av samborna köpt bostaden innan samboförhållandet inleddes ska denna inte ingå som samboegendom. Bostaden tillfaller då personen som köpt den från början. Har man däremot införskaffat bostaden med tanken att båda samborna ska dela på den har båda personerna lika mycket rätt till den. Vad gäller hyresrätter så är det ungefär samma regler som gäller för hus och bostadsrätter. Om denna lägenhet är införskaffad för att ni gemensamt ska bo i den spelar det ingen roll vem som står på kontraktet, det är ändå samboegendom (5 § sambolagen). Skulle samboförhållandet upphöra ska denna alltså ingå i en s.k. bodelning (8 § sambolagen). Det blir dock skillnad om du står på hyreskontraktet just för att du ska bo i denna, och din partner flyttar in först senare, eller tvärtom. Då blir den som står på kontraktet som har rätt till lägenheten. Det kan bli så att den som har störst behov av lägenheten ändå har rätt till den oavsett vem som står på kontraktet (16 § 2 st. sambolagen). Vid en sådan bedömning tar man vanligtvis in faktorer såsom om någon av er har barn, ekonomiska situationer, möjligheter att hitta nytt boende m.m. Sammanfattningsvis beror det hela på i vilket syfte hyresrätten är införskaffad, om det är för gemensamt bruk eller inte. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

2020-10-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambopar som separerar, hus där vi äger 50% var. Han vill bo kvar i huset. Vad kan jag få kräva att få då?
Nicolina Abaas |Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur egendom fördelas vid bodelning avseende samboförhållanden. Då det inte framgår särskilt mycket information utgår jag i mitt svar nedan från att ni inte har upprättat ett samboavtal som åsidosätter lagreglerade bestämmelser.När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras utav samboegendom (8 § SamboL). Gemensamma bohag och (möbler, elektronik och liknande) och bostad utgör samboegendom (3 § SamboL). Vad som menas med gemensamt är att de har förvärvats för gemensamt bruk med tanken att ni båda skulle nyttja de. Det som återstår av samboegendomen efter avdrag för skulder ska läggas samman och därefter delas lika mellan er (14 § SamboL). Vad gäller er bostad, den som bäst behöver bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott om det kan anses vara skäligt utifrån omständigheterna. Om din sambo anses behöva bostaden bäst kan hen ta över bostaden, men behöva då kompensera dig så att du får bohag eller annan ersättning till samma värde (16 och 17 §§ SamboL).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?

2020-10-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |https://lagen.nu/2003:376Jag och min särbo planerar bli sambos och bo i mitt hus. Huset köpte jag för 18 år sedan så det har skett en rejäl värdeökning på flera mille under åren som gått. Ingen av oss har barn och vi är i den åldern att det inte kommer bli barn. Nu till frågan:Hur löser vi det juridiska. Jag vill inte riskera förlora mitt boende om vi skulle separera efter en tid men vill att han skall känna sig delaktig i fastigheten. Jag vill att han skall stå som delägare i vårt gemensamma boende Jag förväntar mej inte att han skall köpa in sig i huset med halva summan av nuvarande värdering på huset men vill inte bli honom skyldig halva huset med det värdet om vi skulle separera. Jag vill heller inte riskera att om/när någon av oss dör vara tvungen lämna över hälften till hans familj. Oavsett hur vi känner för varandra och hur vi tror att den andre skulle handla vid en ev separation så vill jag ändå försäkra mej om att vi går in med rätt värde och kan lämna med rätt värde där båda vinner på att vi delat på kostnader för boendet men att jag inte förlorar min "pensionsinvestering" vid en ev separation. Hur löser vi detta på bästa sätt?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om din bostad kan komma att ingå i en eventuell bodelning om ditt samboförhållande skulle upphöra. Vidare förstår jag den som att du, i så fall, vill veta om det är möjligt för dig att avtala om att bostaden inte ska ingå i en sådan bodelning. Regler om samboförhållanden och vad som gäller vid ett samboförhållandes upphörande finns i sambolagen. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.Bodelning vid samboförhållandets upphörandeEtt samboförhållande föreligger då två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Då ett samboförhållande upphör av någon annan anledning än att samborna ingår äktenskap ska deras samboegendom, i det fall någon av samborna begär det, fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen). Märk väl att detta endast gäller om någon av parterna begär det. Skulle ni vara överens om att var och en ska behålla sin egendom så behöver ni inte genomföra någon bodelning.SamboegendomMed samboegendom avses sambornas gemensamma bostad och bohag under förutsättning att den har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Den gemensamma bostaden kan exempelvis utgöras av fast egendom som någon av samborna äger (5 § 1 punkten sambolagen). Det gemensamma bohaget, å sin sida, avser möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Däremot omfattas inte bohag som uteslutande används av den ena sambon.Egendom förvärvad för gemensam användningDen springande punkten för vad som kommer att räknas som samboegendom vid en eventuell bodelning är att egendomen har förvärvats för gemensamt bruk. När det kommer till den gemensamma bostaden brukar denna anses vara förvärvad för gemensamt bruk om den har förvärvats under samboförhållandets gång. Har den däremot förvärvats före samboförhållandet brukar den inte anses vara förvärvad för gemensamt bruk. I undantagsfall kan dock en bostad som har förvärvats i nära anslutning till samboskapets ingående anses ha förvärvats för gemensamt bruk om avsikten var att den skulle användas i samboförhållandet. Det samma gäller för det gemensamma bohaget.Detta innebär att ditt hus med största sannolikhet inte lär anses vara samboegendom. Det finns även rättsfall från högsta domstolen som talar för detta (NJA 2004 s.542). Om det föreligger synnerliga skäl för det så kan dock den av samborna som har störst behov av bostaden överta denna trots att den inte utgör samboegendom (22 § sambolagen). Detta gäller emellertid endast då den gemensamma bostaden är en hyres- eller bostadsrätt. Är din bostad varken en hyres- eller bostadsrätt (vilket inte verkar vara fallet att döma av informationen i din fråga) behöver du inte behöver bekymra dig för detta.SamboavtalDet kan dock vara värt att notera att sambolagen utgör så kallad dispositiv lagstiftning. Detta innebär att den endast gäller i den utsträckning som samborna inte har avtalat om något annat. Det finns därför en möjlighet för dig och din särbo att ingå ett samboavtal där ni kommer överens om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning eller att bodelning över huvud taget inte ska ske i det fall att ert samboförhållande upphör (9 § sambolagen). Ett sådant avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Nu kommer troligtvis inte ditt hus att utgöra samboegendom, och därför inte ingå i en eventuell bodelning, men ett samboavtal kan likväl vara ett bra sätt att reglera era förmögenhetsförhållanden i andra hänseenden.SammanfattningEftersom ditt hus inte har förvärvats för ditt och din sambos gemensamma bruk så kommer det förmodligen inte att omfattas av en eventuell bodelning i händelse av ert samboförhållandes upphörande. Troligtvis behöver du därför inte närmare reglera detta genom något avtal. Skulle du ändå vilja reglera och tydliggöra vad som ska eller inte ska ingå i en framtida bodelning så kan du göra detta genom att ingå ett samboavtal. Skulle du behöva hjälp med detta så kan du vända dig till vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar får du gärna återkomma.Vänligen,