Är min fru skyldig att betala min skuld hos Kronofogden?

2019-08-27 i Utmätning
FRÅGA |Äktenskapföford gjort 2015 min skuld från 1995 som gått till tingsrätt 2017 och ännu högre skuld min fråga är delar min fru den skulden som tingsrätten har gett till mig även vi har gjort äktenskapföford Måste jag skilja eller ?KF vill ha mina och min frus inkomster innan 4/9 2019Mvh//Bekymrad
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEnligt svensk rätt kan en make aldrig bli betalningsansvarig för den andre makens skulder. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Detta innebär att ena makens egendom eller lön inte får utmätas för att betala den andres skulder. Bestämmelsen gäller oavsett om ni har ett äktenskapsförord eller inte.Anledningen till att Kronofogden vill ha din och din frus inkomster är inte för att din fru är betalningsansvarig för din skuld. Däremot kan det vara aktuellt att utmäta dina tillgångar eller att göra en utmätning av din lön för att skulden ska betalas. Hela din lön får inte utmätas utan du får behålla ett s.k. förbehållsbelopp för att du ska klara din försörjning. Förbehållsbeloppet består av din boendekostnad samt ett normalbelopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader. Om du är gift eller sambo tas det hänsyn till din partners inkomster och vissa utgifter. På så vis kan en löneutmätning indirekt påverka din fru (jfr 7 kap. 5 § Utsökningsbalken).Sammanfattningsvis kan Kronofogden inte kräva betalt av din fru för en skuld som är din. En makes skulder är dennes enskilda. Vid t.ex. löneutmätning ska ett förbehållsbelopp räknas fram, vilket är det belopp du varje månad får behålla. Allt utöver förbehållsbeloppet kommer att utmätas. Vid beräkningen av förbehållsbeloppet tas det hänsyn till vilken inkomst din fru har, innebärande att desto högre inkomst hon har, desto mer finns det möjlighet att utmäta av din lön. Utmätningen och beräkningen av förbehållsbeloppet kommer att ske även om ni har ett äktenskapsförord. Det hjälper inte heller att ni, som du själv föreslår, skiljer er. Bestämmelserna gäller för "sammanlevande makar och därmed jämställda" (jfr 7 kap. 5 § Utsökningsbalken), innebärande att även sambor innefattas.Hoppas du fick klarhet i vad som gäller i ert fall. För det fall att du anser att Kronofogdens beslut är felaktigt efter att ni skickat in era inkomster, finns det möjlighet att överklaga beslutet. Behöver du hjälp med överklagan kan en av våra jurister vara behjälplig. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för kostnadsförslag och eventuell tidsbokning. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Utmätning av fastighet i äktenskap

2019-05-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Jag köpte ett hus för ca 5 år sedan. Jag står ensam som ägare på lagfarten. Flyttade in med barn och sambo. Men nu till mitt huvudbry: min sambo är nu min fru och har stora skulder. Nu är det så att jag funderar på att sälja huset och köpa ett annat. Är det någon skillnad nu när jag är gift? Jag tänker på hennes skulder. Jag kommer fortfarande stå som ensam ägare och eventuell vinst från första huset använder jag till nästa hus. Och min fru har inte bidragit med pengar på något sätt. Är det något som kan förhindra ett nytt köp eller andra orosmoln? Med vänlig hälsning
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom detta egentligen rör ett större förhållande än enbart den fasta egendomen så kommer jag lägga lite tid på att förklara sätt för dig att skydda din egendom när din maka har skulder. Lös egendomEnligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 § svarar varje make för sin egendom och sina skulder. Det är huvudregeln. Däremot finns några undantag i form av presumtionsregler i utsökningsbalken (UB) 4 kap. 19 § som säger att den som är skyldig pengar antas vara ägare till den lösa egendom som finns i det gemensamma hemmet om det inte kan göras sannolikt, alltså att man tydligt kan visa, att egendomen tillhör den andra maken. Detta gäller oavsett om man är sambo eller gifta. Därför kan det vara en tanke för er att t ex genomföra en bodelning under äktenskapet enligt ÄktB 9 kap. 1 § 2 st. som registreras hos skatteverket som enbart är ägnad att klargöra ägandeförhållandet till egendom som kan utmätas för din makas räkning. Det finns även ännu ett sätt att skydda dig och det är att skriva ett äktenskapsförord så att de egendomar du vill skydda blir din enskilda enligt ÄktB 7 kap. 2-3 §§. Det ska dock nämnas att när det gäller utmätning av t ex lön så kan din ekonomi komma att påverkas eftersom beloppet som hushållet ska klara sig på innefattar även din inkomst vilket skulle kunna göra att mer av din makas lön utmäts eftersom din inkomst täcker hushållets basala behov. Fast egendomNär det gäller ditt framtida husköp så beror det lite på hur du vill lägga upp det. Om det enda syftet du har är att skydda din fasta egendom gentemot de skulder din fru har så räcker det med att du ensam står på lagfarten enligt UB 4 kap. 24 §. Fastigheten kan nämligen även utmätas om ni båda står som ägare med stöd av UB 8 kap 8 §, dock utmäts då hennes andel i huset medan du vid en exekutiv auktion skulle få tillbaka din andel i pengar. Skulle du dock vilja skydda dig vid händelse av en eventuell skilsmässa så har du även här samma möjlighet som i ovan nämnda förutsättning med den lösa egendomen, alltså genom att göra huset till din enskilda egendom. Huset tas då inte med i en eventuell bodelning vid en skilsmässa. Sammanfattningsvis kan då sägas att som regel kommer ett nytt husköp inte innebära några problem för dig i relation till din hustrus skulder, så länge du klargör din äganderätt och kanske framför allt, separerar hennes. Om du skulle behöva hjälp att utforma ditt äktenskapsförord och enskilda egendom går det bra att boka tid hos våra rådgivare på www.lawline.se/bokaHoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Ekonomiskt drabbad pga makes borgensåtagande?

2019-01-28 i Utmätning
FRÅGA |Min man har skrivit på ett borgensavtal på 2 milj ihop med 2 andra personer åt ett bolag. Ett bolag där min man äger 10%. Min fråga är. Om allt går åt skogen kan jag bli drabbad ekonomiskt av detta? Min man och jag äger ett hus 50% var. Vi har ett äktenskapsförord om att det vi äger äger vi enskilt även det vi ärver i framtiden. Vi har även ett äktenskapsförord när det gäller ägandet i detta bolag. Kan jag drabbas ekonomiskt ?
|Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du kan bli ekonomiskt ansvarig pga din mans borgensåtagande. Till att börja med kan konstateras att du och din man äger era egna skulder 1kap 3 § ÄktB. Det innebär att du inte kan bli ekonomiskt ansvarig men det innebär inte att du inte kan bli ekonomiskt påverkad, särskilt som ni har äger hus tillsammans, om din man blir betalningsskyldig i enlighet med borgensåtagandet. Hur du kan drabbas ekonomiskt och vad du kan göra för att skydda dina intressenEftersom du inte blir personligt ansvarig uppstår problem först om och kronofogden beslutar om utmätning och det sker endast om din man inte betalar enligt med borgensåtagandet. Enligt 4 kap 19 § UB antas lös egendom i din och din mans besittning tillhöra honom (i egenskap av gäldenär) om det inte görs sannolikt att den är samägd eller visas att den tillhör dig. Det är vanligtvis enkelt att visa att egendom i det gemensamma hemmet är samägd men det kan vara svårt att visa att den endast tillhör dig. Därför skulle jag rekommendera att, om du är orolig, dokumenterar dyrare köp. Det hjälper förstås att ni har äktenskapsförord om att all egendom ska vara enskild men du kommer fortfarande behöva styrka att lös egendom i det gemensamma hemmet tillhör dig ensamt, det kan du göra genom att visa upp t ex ett kvitto eller köpekontrakt i ditt namn. Hälftenägd bostadJag utgår ifrån att du med hus menar en fastighet (annars gäller vad som sagts om lös egendom) Enligt 4 kap 24 § UB kan fast egendom utmätas endast om det framgår att den tillhör gäldenären. Det råder en presumtion om att den som har lagfart är ägare dvs om du och din man tillsammans har lagfart presumeras ni tillsammans vara ägare. Utmätning av samägd egendomAtt en egendom är samägd betyder inte att den inte kan utmätas och säljas. Detta framgår av 8 kap 8 § UB (indragningsregeln) och gäller både avseende lös och fast egendom. Skulle huset utmätas och säljas trots att du äger hälften, skulle du såklart få del i försäljningen dvs du skulle kompenseras ekonomiskt men det är viktigt att tänka på att det faktum att ni är samägare inte hindrar utmätning.

Kan jag skydda makens egendom från att bli utmätt pga mina skulder genom skilsmässa?

2018-06-30 i Utmätning
FRÅGA |Jag har stora skulder som jag inte kan betala. Jag är gift och bor i en fastighet min man har lagfart på och ägt i 30 år. Jag har bott där i 15. Kan vi skriva ett giltigt äktenskapsförord och skydda honom från utmätning av fastigheten. Jag har aldrig haft intresse av att vara ägare. Kan vi skydda hans övriga egendom genom äktenskapsförord med total äktenskapsskillnad .. eller bör vi skiljas?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående fastigheten Huvudregeln är att det måste framgå att den skuldsatte är ägare till fastigheten för att den ska kunna utmätas (4 kap. 24 § utsökningsbalken). Om din man både har lagfart och står på köpeshandlingarna behöver du inte oroa dig angående fastigheten. Eftersom du bott i fastigheten i 15 år medan din man ägt den i 30, riskerar du inte heller ha så kallad "dold samäganderätt" eftersom det då är omöjligt att ni köpt den tillsammans trots att hans namn står i handlingarna. Kan du skydda hans egendom genom äktenskapsförord? När den skuldsatte är gift eller sambo med någon antar man att all egendom som de har i gemensam besittning (till exempel i hemmet) tillhör den skuldsatte (4 kap. 19 § utsökningsbalken). Det innebär att det måste bevisas att egendomen tillhör din make för att den inte ska kunna utmätas.Ett äktenskapsförord kan dock inte utgöra ett bevis om äganderätt eftersom det inte reglerar ett sådant förhållande. Genom äktenskapsförord bestämmer man bara vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall, och alltså vilken egendom som ska fördelas mellan makar vid äktenskapets upplösning (10 kap. 1 § och 7 kap. 2 § första punkten äktenskapsbalken). Kan du skydda hans egendom genom skilsmässa?Nej, en skilsmässa ensamt kan inte skydda hans egendom eftersom regeln i 4 kap. 19 § utsökningsbalken, som säger att man ska utgå från att all egendom tillhör den skuldsatte bara den finns i gemensam besittning och inget annat kan bevisas, även gäller sambos. Ni måste därmed flytta isär för att kunna skydda hans egendom.Vänligen

Utmätning vid ofullständig bodelning

2019-07-23 i Utmätning
FRÅGA |Min far ägde ett hus sedan innan han gifte sig med min mor, och när de skildes gjordes ingen bodelning.Därefter tog min far ett lån på huset som min mor var tvungen att skriva på för att det skulle gå igenom.En stund där efter så kom min far med ett papper till mor som han ville att hon skulle skriva under så att han kunde sälja huset men hon vägrade.Nu efter väldigt många år så har kronofogden alltså sålt huset på grund av min fars skulder.Hur är detta möjligt om ingen bodelning gjorts, då bör väl far behövt köpa ut mors del av huset i en bodelning?För att göra hela saken mer komplicerad så har min far gått bort i en olycka i år så det är svårt att få fram fler uppgifter.Min fråga är: kan kronofogden göra som de gjort här och sälja ett hus där ingen bodelning gjorts, och där t.o.m lån behöver bekräftas av båda parter men alltså inte försäljning?Med vänliga hälsningarNicklas
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. Jag har tolkat din fråga som att du vill veta hur långt kronofogdens utmätningsmöjligheter vid en ofullständig bodelning. Till att börja med kan jag kort nämna bodelningsfrågor.All egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom. 7:1 FB.För att huset ska vara enskild egendom krävs att makarna har skrivit ett äktenskapsförord om det. Då det inte nämns i frågan om det är fallet så presumerar jag att huset är giftorättsgods.I sådana fall ska egendomen delas vid skilsmässa, 9:1 FB.En utmätning från kronofogden hindras inte av en pågående bodelning som sker i ert fall, 9:9 FB.Kronofogden får utmäta egendom för dess skulder. Då huset ägdes av fadern är den därmed utmätningsbar. Hoppas det besvarade din fråga!

Presumtion vid utmätning av egendom

2019-02-26 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som krävs för att man sak kunna bevisa att att egendomen tillhör mig när kronofogden gör en utmätning hos min sambo. Behövs det bara ett kvitto eller liknande?Förklara gärna med paragrafer och kapitel från utsökningsbalken.
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Som du nämner är utsökningsbalken tillämplig vid utmätning (1 kap. 1 § utsökningsbalken).Vid utmätning är utgångspunkten att gäldenärens egendom får tas i anspråk för borgenärernas fordringar, d.v.s. din egendom får utmätas för att betala av dina skulder. Eftersom det i praktiken är mycket svårt för kronofogdemyndigheten att utreda vilka tillgångar som ägs av dig, presumeras du vara ägare till saker som du har i din besittning, d.v.s. saker som du har hos dig och/eller som du har tillgång till (4 kap. 18-19 §§ utsökningsbalken).För att bryta denna presumtion måste det framgå att egendomen tillhör din sambo, alternativt måste du göra det sannolikt att ni äger sakerna gemensamt. Du ska styrka detta genom t.ex. kvitto, faktura, kontoutdrag m.m. Du kan också hänvisa till äktenskapsförord, testamente eller liknande. Notera att alla former av bevisning är till fördel för dig eftersom dessa inte bedöms var för sig – det görs en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter.Med vänlig hälsning,

Kan min hustrus hus utmätas för min skuld?

2018-09-22 i Utmätning
FRÅGA |Hej . Vi är gifta jag har skulder hos kronofogden min fru äger vårat hus som vi bor i vi har inget äktenskapsförord kan kronofogden ta vårat hus när min fru äger det till 100 procent ?
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Min utgångspunkt Baserat på din fråga utgår jag från att ert hus utgör fast egendom för vilken din fru ensamt besitter lagfart. Ni har inget äktenskapsförord. Frågan som kommer besvaras är om din hustrus hus (fastigheten) kan utmätas för din skuld. Jag kommer även förklara om lös egendom som finns i huset riskerar att utmätas, varvid jag utgår från att ni bor gemensamt i huset. Kan fast egendom tillhörandes min hustru utmätas för min skuld? Utmätning av fast egendom får endast ske om det framkommer att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte). Det förutsätts att gäldenären är ägare om denne har lagfart på egendomen (4 kap. 24 utsökningsbalken, hädanefter UBL). Äktenskapsförord påverkar inte vilken egendom som kan ligga till grund för utmätning utan angår istället enbart regleringen av egendomsfördelning vid eventuell bodelning (7 kap. 3 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Såtillvida att det är din hustru som ensamt äger fastigheten kan den således inte utmätas för din skuld, även om ni inte har något äktenskapsförord som reglerar förhållandet (se återigen 4 kap. 24 § UBL). Som exempel härvid kan nämnas rättsfallet NJA 1985 s. 615 från högsta domstolen. I rättsfallet, som visserligen angår en annorlunda men ändock jämförbar situation, uttrycker domstolen att fastigheten inte kunde utmätas "för den 'dolde' ägarens gäld innan dennes äganderätt manifesterats genom en formenlig överlåtelse från den "öppne" ägaren eller den "dolde" ägaren fått lagakraftvunnen dom på sin äganderätt." Innebörden är således att om den skuldsattes ägande inte kan bevisas får utmätning inte ske. Mindre välgrundade sannolikhetsspekulationer om egentligt men inte manifesterat ägande utgör inte sådant bevis. Utmäts fastigheten detta till trots kan din hustru väcka talan om ersättning jämte 4 kap. 20 och 21 § UBL. Kan lös egendom i huset utmätas? Även om fastigheten inte kan utmätas riskeras dock att lös egendom som finns i fastigheten utmätas. Lös egendom är allt som inte är fast egendom jämte 1 kap. 1 jordabalken (hädanefter JB). Fast egendom är jord (1 kap. 1 § JB) samt så även bland annat byggnader som uppförts på denna jord för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § JB). Även fast inredning i sådan byggnad utgör fast egendom. Med fast inredning i en bostad avses exempelvis badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp, kylskåp samt tvättmaskin (2 kap. 2 § andra stycket 1 p. JB). Allt annat är som regel lös egendom som får utmätas om egendomen tillhör eller anses tillhöra gäldenären (4 kap. 17 § UBL). Egendom som finns i ert gemensamma boende (huset) anses tillhöra gäldenären med följden att egendomen fullt ut kan utmätas. Om ni gör sannolikt att egendomen ägs gemensamt eller om ni får det att framgå att din hustru är ensamägare får egendomen inte utmätas eller i vart fall inte utmätas fullt ut (4 kap. 19 § första stycket UBL). Utmätning sker då proportionerligt mot gäldenärens andel i egendomen (8 kap. 8 § UB), vilket i realiteten innebär att egendomen utmäts vartefter proportionerlig ersättning ges i form av pengar. Även angående lös egendom kan din hustru föra talan om ersättning jämte 4 kap. 20 och 21 § UBL) Sammanfattning Fast egendom som tillhör enbart ena parten i ett äktenskap kan inte utmätas för den andres skuld (4 kap. 24 UBL). Däremot riskerar lös egendom i fastigheten utmätas oavsett faktiskt ägande eftersom det förutsätts att den skuldsatte är ensam ägare till all sådan egendom i det gemensamma boendet (4 kap. 19 § UBL). Den som får egen egendom felaktigt utmätt för annans skuld kan föra talan om ersättning mot den som sökt utmätning eller gäldenären, varav den senare i detta fall är du själv (4 kap. 20-21 § UBL).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Kan min man drabbas av att mina skulder går till kronofogden?

2018-06-22 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Min man o jag gifte oss förra året och skrwv då äktenskapsförord om enskild egendom.Han har två barn i tidigare äktenskap och vi har två gemensamma barn.Vi bor i varsin lägenhet nära varandra.Han har banktillgångar i aktier.Jag har lån o skulder.Vad händer om mina skulder går till KF?Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din fråga är om din man kan drabbas av att dina skulder går till kronofogden. Om dina skulder går till kronofogden finns en risk att de kommer vilja utmäta din egendom. Det är din skuld och det är dina saker som kan mätas ut. Vid utmätning förutsätter kronofogden att egendom i det gemensamma hemmet ägs av den som blir utsatt för utmätning, vilket innebär att kronofogden kan utmäta den egendomen, Utsökningsbalken 4:19. Eftersom ni inte bor tillsammans kommer kronofogden istället att utgå från att egendomen som finns i din bostad ägs av dig, och den kan således utmätas. Har din man egendom i din bostad måste han bevisa, tex genom att visa kvitton, att den är hans för att den inte ska bli föremål för utmätning, Utsökningsbalken 4:18. Kan din man visa att egendomen är hans egna genom att tex visa kvitto så kan kronofogden alltså inte mäta ut egendomen. Din man kan dock påverkas på andra sätt om du har skulder hos kronofogden, tex kan hans ekonomi påverkas då hans uppgifter kommer tas med i beräkningen om kronofogden skulle utmäta din lön. Du kan läsa mer om utmätning på kronofogdens hemsida, https://www.kronofogden.se/Utmatning2.html. Hoppas du fått svar på din fråga!