Vad kan man göra för att få ett fritidshus utmätt?

I september 2022 beslöt Kronofogden om betalningsföreläggande för PF som ska återbetala två lån till mig på tillsammans 174 000 kr. Någon månad senare -22 beslöts löneutmätning för PF med då 19 000 kr/mån, i dag 13 000 trots bibehållen lön. Han fick kvar 17 000 kr att leva på, i dag 25 000 kr/mån. I januari 2023 utbetalades ca 7 000 kronor till mig. Därefter har inga utbetalningar skett. PF:s skulder har successivt ökat bl a med krav från bank, hantverkare, bil- och trafikskatter. I dag är hans skuld till mig 190 000 kr. PF har i samband med skilsmässa sålt en villa och skjutit upp reavinsten. Med nya partnern köpte han en ganska dyr lägenhet men flyttade till mindre/billigare när skulderna ökade. Då utlöstes reavinsten och hans totala skuld ökade med drygt 490 000 kronor. Jag vet att PF:s skuld till staten har prioritet men nu behöver jag återfå mina pengar. I april -21 köpte PF ett fritidshus, Tingstad 1:8. Går det inte för Kronofogden att tvinga PF med partner sälja detta och göra rätt för sig? Det sticker i ögonen när de visar upp sina bilder därifrån på sociala medier. Hur kan jag få Kronofogden, eller någon annan instans, att besluta att fritidshuset ska säljas omgående så att återbetalningen påskyndas? Kanske begäras i kvarstad eller någon annan åtgärd? Finns lagrum, rättspraxis, JO-beslut eller annat som jag kan hänvisa till för en skyndsammare procedur? Vad, lite mer exakt uttryckt, ska jag yrka på beträffande försäljning av PF:s fritidshus?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av utsökningsbalken (UB) och rättegångsbalken (RB).


Kvarstad som möjligt alternativ


Kvarstad är ett beslut av tingsrätten under målets handläggning som innebär att kronofogden säkerställer att en person inte säljer eller på annat vis äventyrar kärandens rätt (den personen som stämmer i domstol), se definition av kvarstad på lagen.nu. I praktiken innebär det därmed att man för en talan om kvarstad i tingsrätten.


I 15:2 RB så regleras kvarstad för fritidshuset. För att få kvarstad behöver du visa sannolika skäl för du har bättre rätt till viss egendom, som kan antas bli föremål för rättegång eller annan prövning, och det skäligen kan befaras att motparten skaffar undan, väsentligt försämrar eller på annat sätt förfogar över egendomen till skada för sökanden (15:2 RB).


Om du är rädd att X ska sälja fastigheten eller ändra på möjliga kopplingar till den kan kvarstad vara ett alternativ.


Jag kommer även nedan behandla en speciell situation där kvarstad kan bli aktuellt nedan.


Kan du ansöka om utmätning och hur ska du yrka på det?


Du har fått ett beslut på betalningsföreläggande att X ska betala ett lån till dig. Ett sådant beslut är en exekutionstitel (3:1 1st 8p UB)


Du kan därmed ansöka om utmätning för att verkställa denna exekutionstitel hos Kronofogden (4:1 UB).


Fast egendom kan utmätas, däremot behöver det framgå att fritidshuset tillhör X. Har X lagfart på egendomen, får utmätning ske, om det ej framgår att egendomen tillhör annan (4:24 UB). Men om det visas, till exempel genom köpehandlingar, att någon annan äger fastigheten kan utmätning inte ske. Däremot så kan fritidshuset ändå bli utmätt, om det efter utredning framgår att X är ägare till fastigheten genom till exempel en köpehandling.


Det kan även vara så att en “dold samäganderätt” föreligger. Det är en situation där X inte har lagfart, men att både X och X:s partner har förvärvat fastigheten med avsikt att äga den tillsammans, att båda makarna bidragit ekonomiskt till förvärvet och att fastigheten används som gemensam bostad eller fritidsbostad. Om Kronofogden anser att det föreligger en dold samäganderätt på fritidshuset kan det utmätas enligt reglerna som gäller för fordringar och rättigheter (se Gregow, Torkel (1987). Tredje mans rätt vid utmätning).


Om fritidshuset skulle bli utmätt, men det råder ovisshet kring om det föreligger dold samäganderätt, har du rätt att föra talan i domstol mot X (4:23 UB). I en sådan situation, kan kvarstad vara aktuellt så att fastigheterna inte säljs vidare. I samband med stämningen kan ni då yrka kvarstad enligt 15:2 RB. Detta har klargjorts vara möjligt i NJA 2001 s. 509.


Generellt om vad Kronofogden ska göra gällande din ansökan


Kronofogden ska i den utsträckning som det behövs med hänsyn till ansökans innehåll, tillkommande uppgifter, gäldenärens förhållanden och omständigheterna i övrigt utreda gäldenärens anställnings- och inkomstförhållanden och undersöka om gäldenären har utmätningsbar egendom. Kronofogdemyndigheten får vidta de utredningsåtgärder som är befogade (4:9 UB).


Vad ska du mer exakt yrka?


För utmätning


Kronofogden har digitala blanketter som är väldigt tydliga för vad man ska fylla i (se länk från Kronofogdens hemsida). Gällande fastigheten, finns det en ruta som behandlar “Övrigt som kan vara av värde”. Förklaring till den rutan är: “Till exempel ärendets referensnummer, eller uppgift om gäldenärens yrke, arbetsgivare (namn, adress, telefon), eventuella bankförbindelse och tillgångar såsom fastighet med mera”. Du bör här skriva följande:


“X äger ett fritidshus vid namn Tingstad 1:8. Detta fritidshus bör bli utmätt”. Du bör även lägga till om det finns olika bilagor som visar att X har lagfart till fritidshuset eller andra köpehandlingar som kan kopplas till fritidshuset. Om det inte finns bilagor kan du försöka hävda att det föreligger dold samäganderätt och försöka motivera detta.


För kvarstad


Denna formulering kan jag inte göra inom ramen för denna frågan, utan för att hjälpa dig med en effektiv stämningsansökan för kvarstad kan du boka tid med en av våra jurister på Lawline (se länk). Du behöver i en sådan stämningsansökan motivera att det finns en risk att X kommer sälja fritidshuet eller på annat vis handla så att det inte kan bli utmätt. 


Om du behöver mer hjälp


Skulle du behöva mer hjälp i din ansökan, eller göra en stämningsansökan för kvarstad, kan du ställa fler frågor hos oss eller boka tid med en av våra jurister (se länk).


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo