Rätt att kräva dröjsmålsränta för ej aktiva avtal?

2021-11-30 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej, har man rätt att debitera dröjsmålsränta till i detta fall hyresgäster som avflyttat (ej aktiva avtal)? detta avser lokalhyresgäster främst.Mvh Josefine
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din frågeställning. Enligt preskriptionslagen 2 § preskriberas en fordran 10 år efter det att den uppkom i förhållanden näringsidkare emellan. Såvida ni inte inte avtalat om att dröjsmålsränta inte gäller, eller om det inte har gått 10 år sedan de flyttade ut har du alltså fortfarande rätt att avkräva dröjsmålsränta. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag som privatperson rätt till dröjsmålsränta gentemot ett företag?

2021-11-12 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej,Jag undrar om man som privatperson har rätt till dröjsmålsränta då ett företag inte betalar i tid och vilket lagrum som i så fall är tillämpligt?Exempel: Jag säljer ett föremål via ett auktionshus och auktionshuset förbinder sig att betala ut pengarna för försäljningen ett visst datum, men betalar inte ut pengarna förrän tre månader efter detta datum.Tacksam för vägledning!
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dröjsmålsränta är en sorts ränta som kan användas om inget annat har avtalats (1 § räntelagen). Som utgångspunkt brukar dröjsmålsränta aktualiseras mellan en säljare och köpare när en köpare inte betalar sin räkning och när skulden har förfallit till betalning men kan även göras gällande i omvänd ordning från köpare gentemot säljare. Det krävs att man begär att få dröjsmålsränta innan skulden betalas av. Om de betalar ut pengarna tre månader efter avtalat datum och man inte har begärt dröjsmålsränta kan man inte göra det i efterhand. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?

2021-08-18 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej, Ang dröjsmålsränta som är definierad som "dröjsmålsränta uppgår till 35 procent". På ett år blir ju 1 MSEK skuld 1.350.000. Men på två år, blir 1 MSEK skuld 1.700.000 ELLER 1.822.500?MVH/Företagare
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämplig lag på frågor som rör penningfordringar inom förmögenhetsrättens område är räntelagen (RänteL), se 1 § första stycket. Enligt 3 § RänteL utgår dröjsmålsränta på fordringen från förfallodagen. Lagen innehåller vidare bestämmelser om vilken dröjsmålsränta som ska gälla för parterna, men eftersom lagen är dispositiv (se 1 § andra stycket RänteL) står det parterna fritt att själva avtala om vilken räntesats som ska gälla.Din fråga är om dröjsmålsränta enbart ska beräknas på själva kapitalunderlaget som lånet avsåg eller om dröjsmålsränta även ska beräknas på obetald dröjsmålsränta. HD har i NJA 1994 s. 3 besvarat denna fråga; dröjsmålsränta ska inte beräknas på tidigare dröjsmålsränta utan enbart på själva kapitalunderlaget som lånet avsåg. Således kan en borgenär som utgångspunkt inte ta ut dröjsmålsränta på dröjsmålsränta.Observera dock som sagt att räntelagen är dispositiv och parterna kan därför avtala om att dröjsmålsränta får tas ut på dröjsmålsränta. Men om inget sådant är avtalat får det inte ske.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilken referensränta ska användas när dröjsmålsränta ska beräknas?

2021-08-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |HejJag skall yrka dröjsmålsränta enligt räntelagen, diskontot plus 8% , på ett större belopp för tiden 2006-07-20 - 2021-06-10Eftersom diskontot, Riksbankens referensränta, har varierat per halvår under den aktuella tidsperioden så undrar jag hur dröjsmålsräntan skall beräknas. Skall jag särskilt yrka att räntan för hela perioden skall beräknas med hänsyn till det aktuella diskontot för varje år ? Eller är det så att det är diskontot per 21-06-10 som gäller för hela perioden ? Tacksam för vägledning.Med vänlig hälsning
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dröjsmålsränta innebär att du som borgenär har rätt att ta extra betalt för den tid gäldenären inte betalar fakturan eller skulden efter förfallodatumet för skuldens betalning. Dröjsmålsräntan börjar löpa automatiskt omedelbart dagen efter förfallodagen för skuldens betalning, se 3 § Räntelagen. Dröjsmålsräntan är 8% högre än Riksbankens referensränta, se 6 § Räntelagen. Referensräntan har under dröjsmålstiden ändrats. I det här läget ska du som borgenär beräkna dröjsmålsräntan med hänsyn till den senast gällande referensräntan, det skriver Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2007 s. 742.Med vänlig hälsning!

Kan dröjsmålsränta krävas retroaktivt?

2021-11-29 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |HejJag lånade ut x kr till en bekant för 5 år sedan och har ett skuldbrev. Vi avtalade ränta på lånet men inget datum för återbetalning. Jag har försökt att få tillbaka mina pengar sedan 2017 utan att lyckas . Kom fram till att det enda sättet är att kräva dröjsmålsränta. I mars 2021 skickade jag ett mail att jag behöver få tillbaka mina pengar senast i augusti . Har fortfarande ej fått . Kan jag kräva dröjsmålsräntan räntan retroaktivt ? dvs från augusti 2021 då jag meddelade återbetalning krav .Hur stor dröjsmålsränta kan jag ta ut ? Finns det nån lag jag kan hänvisa till ?
Melker Järlestål |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÅterbetalningskravetFör att vi ska ta reda på vad du har rätt till och vilka lagar du kan hänvisa till, börjar vi i skuldebrevslagen. Dessutom borde det klarläggas att dröjsmålsränta eller vanlig ränta ska ses som någon form av amortering och minskar alltså inte din bekantas skuld. Skulden som din bekanta har till dig kommer alltså fortsatt vara x kr förutsatt att inga amorteringar har gjorts. Precis som du själv tydliggjort avtalade ni inte om ett datum för återbetalning, vilket är varför skuldebrevslagen 5 § blir tillämplig. Om jag förstår dig rätt har du utan att tydligt säga när du vill ha tillbaka pengarna försökt påminna din bekanta om att betala och att du därför inte ställt något direkt krav på direkt betalning innan mars 2021. Det som kan konstateras från 5 § är att din bekanta måste betala tillbaka skulden när du kräver det och ränta följer därefter. Kraven för dröjsmålsräntaOm du själv tycker att du har ställt ett direkt betalningskrav först i mars 2021 är det den utgångspunkt jag tar i fråga om ränta. Själva bestämmelser om ränta finns i räntelagen. I andra stycket 1 § beskrivs att lagen är så kallad dispositiv, vilket betyder att avtal gäller framför denna lag, dock med vissa undantag. Eftersom ni hade avtalat om ränta gäller alltså inte 2 § och du har rätt till den avtalade räntan. Angående själva dröjsmålsräntan behandlas den först i 4 § och ställer upp ett krav om att dröjsmålsräntan måste meddelas till gäldenären, alltså den som ska betala. Det räcker alltså inte att ställa ett krav om betalning till din bekanta, utan kravet måste även innehålla ett krav om dröjsmålsränta för att du ska ha rätt till dröjsmålsränta. Jag tolkar det inte som att du har meddelat din bekanta om att denne ska betala dröjsmålsränta och därför kan du inte kräva någon retroaktiv dröjsmålsränta.Dröjsmålsräntans beräkningVad du kommer kunna kräva i dröjsmålsränta när du har ställt krav om det beräknas med hjälp av 4 § och 6 §. Det som framgår av 4 § är att dröjsmålsräntans startdatum är trettio dagar efter att du har ställt krav om det. Att sedan räkna ut räntan görs primärt med hjälp av 6 §. Räntan beräknas årsvis med referensräntan plus 8 procentenheter. Eftersom referensräntan just nu är 0,00 så är dröjsmålsräntan 8 procent per år.Vad du kan krävaDet du just nu har rätt till är den avtalade räntan och hela beloppet som du lånade ut. Eftersom du inte informerat din bekanta om att du vill kräva dröjsmålsränta, så kan du för närvarande inte kräva ut någon dröjsmålsränta. Du kan fortfarande informera din bekanta om att du vill ha dröjsmålsränta, men den gäller då inte retroaktivt. Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Ränta vid lån mellan bolag

2021-09-03 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej!Jag har som företagare (AB) lånat ut pengar till en annan företagare (AB). Skuldebrev finns upprättat och transaktionen är utförd via bank. I skuldebrevet finns två borgenärer (privatpersoner) utöver företaget som lånat pengar. Den avtalade räntan har satts till 10% i skuldebrevet per månad. Löptiden för lånet var satt till en månad. Låntagaren behövde mer tid på sig att betala tillbaka kapitalbeloppet och lånet förlängdes då muntligt. Det har nu gått 9 månader och låntagaren slutade att betala räntan efter de första två månaderna och kapitalbeloppet kvarstår att betalas. Frågan är; Finns det något maxtak för hur mycket ränta som får tas i sådana högrisklån, AB mellan AB? Jag vill skicka detta vidare till kronofogden men undrar vad som gäller mellan räntan i sådana lån. Det är svårt att hitta korrekt information om maxränta och dylikt på nätet. Tittar man på det på årsbasis hamnar räntan på 120%. Hade de kunnat låna via bank hade de givetvis gjort det istället. Vart går gränsen för hur hög ränta man kan ta? Och vad händer om man anser att räntan är för hög hos kronofogden/domstol?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Ränta Jag utgår i din fråga från att aktiebolagen är fristående från varandra och således att låneförbudsreglerna och de tillhörande undantagen i 21 kap. aktiebolagslagen inte aktualiseras. Hur hög ränta man får ta ut beror på vad som är avtalat. Det går således inte att ändra räntesatsen under tiden, trots att gäldenären (den som har lånat pengarna) inte betalar. Däremot har du rätt att ta ut en dröjsmålsränta för det fall en förfallodag är avtalad (vilket verkar vara fallet). Har ni inte avtalat om en specifik dröjsmålsränta så har du rätt till en räntesats motsvarande referensräntan plus åtta procentenheter (6 § räntelagen). För år 2021 är referensräntan 0,00 %. Med andra ord är er avtalade ränta högre än den lagstadgade dröjsmålsräntan. Således kommer er avtalade ränta att fortsätta löpa (7 § räntelagen). Hur ska du gå till väga? Eftersom du i dagsläget inte kan kräva en högre räntesats än den befintliga så fortsätter räntan att löpa till dess att gäldenären betalar. För att få hjälp av Kronofogdemyndigheten med att driva in skulden behöver du en så kallad exekutionstitel. Det kan du få genom att antingen ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller genom att väcka en fullgörelsetalan (13 kap. 1 § rättegångsbalken). Vid ett betalningsföreläggande prövar inte Kronofogden ärendet materiellt. Detta innebär att ärendet läggs ner om gäldenären bestrider betalningsskyldighet. Vid en prövning i domstol kommer dock ärendet att prövas materiellt. Med andra ord prövar domstolen då huruvida ett skuldförhållande föreligger. Om du väcker talan i domstol har du även möjlighet att yrka att domstolen ska fastställa en högre räntesats till dess att skulden betalas. Det finns inget maxtak på hur hög ränta man får kräva. Är den oskäligt hög finns det dock en stor risk för att domstolen väljer att jämka räntan till en mer skälig nivå. Sammanfattning För att få ändra räntesatsen måste du väcka en fullgörelsetalan i domstol och yrka att skulden samt den önskade räntesatsen ska betalas. Om en sådan talan bifalls resulterar den i en exekutionstitel. Denna kan du sedan använda för att få hjälp av Kronofogdemyndigheten med att driva in skulden. Du kan även välja att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten direkt. Kronofogden gör dock ingen materiell prövning av ärendet så om gäldenären bestrider betalningsskyldighet kommer ärendet att läggas ner. Det finns inget maxtak för hur hög ränta som får krävas. Dock kan domstolen jämka den yrkade räntan om den anses oskälig. Om du har några frågor om mitt svar eller vill ha mer hjälp med att ta ditt ärende vidare får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kräva dröjsmålsränta trots att den inte avtalats

2021-08-04 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag och motparten undertecknade ett skuldebrev som skulle vara slutamorterat i mars 2016. Fortfarande saknas 2000 kr innan skulden är betald. Motparten godkänner mitt krav på kontraktsränta men inte kravet på dröjsmålsränta. Argumentet är att dröjsmålsränta inte är omnämnt i skuldebrevet. Min fråga är nu om dröjsmålsränta måste vara omnämnt i skuldebrevet för att jag ska ha rätt att kräva den räntan.
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om huruvida dröjsmålsränta måste vara omnämnd i skuldebrevet för att du ska ha rätt att kräva den. Reglerna om dröjsmålsränta finns i räntelagen. Räntelagen gäller om du och din motpart inte har kommit överens om något annat avseende dröjsmål (1 § andra stycket räntelagen). Om det finns en på förväg bestämd förfallodag för när fordringen ska betalas, får du som huvudregel ta ut dröjsmålsränta räknat från denna förfallodag tills dess att fordringen är betald (3 § första stycket räntelagen). Dröjsmålsräntan kan dock undantagsvis börja löpa från en senare tidpunkt i det fall gäldenären har fått anstånd med betalningen. För att detta ska gälla krävs att anståndet har beviljats uttryckligen. Om du däremot har förhållit dig passiv genom att inte ha begärt betalning tidigare ska dröjsmålsräntan börja löpa från förfallodagen (SOU 1975:28 s. 104). Du kan beräkna dröjsmålsräntan genom att ta referensräntan (finns på riksbankens hemsida) och addera den med 8 procentenheter (6 § första stycket räntelagen). Referensräntan bestäms för varje kalenderhalvår vilket är något du måste ta hänsyn till vid beräkningen. SlutsatsSkuldebrevet som du och din motpart undertecknade skulle vara slutamorterat i mars 2016. Den siste mars 2016 utgjorde därmed fordringens förfallodag. Eftersom motparten inte betalade i tid har du rätt att ta ut dröjsmålsränta förutsatt att ni inte har kommit överens om något annat. Dröjsmålsräntan gäller då trots att den inte har omnämnts i skuldebrevet. Du har därmed rätt att ta dröjsmålsräntan räknat från förfallodagen tills dess att den är betald såvida du inte uttryckligen gav din motpart anstånd med betalningen. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära dröjsmålsränta i efterhand?

2021-05-06 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hejsan!Jag bokade en flygresa för ett år sedan ungefär. Tyvärr så drog coronapandemin igång och flygresan blev inställd. Det tog däremot över 4 månader att få pengarna från flygbolaget till resebyrån jag bokade av. Och därefter ca 4 månader från att resebyrån fått pengarna av flygbolaget fram till att jag fick pengarna av resebyrån.Nu undrar jag såhär, är det möjligt att jag kan kräva dröjsmålsränta av något av företagen alternativt båda för att det har tagit så lång tid att få tillbaka pengarna?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dröjsmålsränta i efterhandJag tolkar din fråga som om du redan fått återbetalningen av resebyrån. Dröjsmålsränta är en ränta som kan användas då inget annat är avtalat (1 § Räntelagen). Generellt sett så brukar förhållandet vara mellan en säljare och köpare och uppstår när en köpare inte betalar sin räkning. Dröjsmålsränta kan begäras då en räkning har förfallit. För att få dröjsmålsränta behöver man begära det och det ska man begära när skulden har förfallit. Därav borde det inte gå att begära det när skulden redan är betald.Sammanfattningsvis är min bedömning att eftersom dröjsmålsränta kan krävas först när en skuld är förfallen till betalning så kan du inte begära dröjsmålsränta av resebolaget nu, eftersom att skulden redan är betald.Med vänliga hälsningar,