Kan jag begära dröjsmålsränta i efterhand?

2021-05-06 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hejsan!Jag bokade en flygresa för ett år sedan ungefär. Tyvärr så drog coronapandemin igång och flygresan blev inställd. Det tog däremot över 4 månader att få pengarna från flygbolaget till resebyrån jag bokade av. Och därefter ca 4 månader från att resebyrån fått pengarna av flygbolaget fram till att jag fick pengarna av resebyrån.Nu undrar jag såhär, är det möjligt att jag kan kräva dröjsmålsränta av något av företagen alternativt båda för att det har tagit så lång tid att få tillbaka pengarna?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dröjsmålsränta i efterhandJag tolkar din fråga som om du redan fått återbetalningen av resebyrån. Dröjsmålsränta är en ränta som kan användas då inget annat är avtalat (1 § Räntelagen). Generellt sett så brukar förhållandet vara mellan en säljare och köpare och uppstår när en köpare inte betalar sin räkning. Dröjsmålsränta kan begäras då en räkning har förfallit. För att få dröjsmålsränta behöver man begära det och det ska man begära när skulden har förfallit. Därav borde det inte gå att begära det när skulden redan är betald.Sammanfattningsvis är min bedömning att eftersom dröjsmålsränta kan krävas först när en skuld är förfallen till betalning så kan du inte begära dröjsmålsränta av resebolaget nu, eftersom att skulden redan är betald.Med vänliga hälsningar,

Hur går jag vidare efter att ha utövat ångerrätt utan respons från företaget?

2021-04-19 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej! Jag köpte en jacka online men var inte nöjd när jag fick hem den. Jag gjorde därför en retur 7 dagar senare . Nu 60 dagar senare har jag fortfarande inte mottagit några pengar. Jag har hört av mig till företaget och de har bekräftat att de mottagit paketet. Men jag får inte längre någon respons. Kan jag som privat person ta ut dröjsmålsränta av företaget? Ärendet ligger just nu hos klarna då jag använde de som betalningsmetod. Hur ska jag gå tillväga?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om vad du har rätt till när en säljare inte respekterar att du utövat din ångerrätt. Jag kommer redogöra för vad som gäller enligt svensk lag och sen rekommendera vad du kan göra i din situation.Ett onlineköp omfattas av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Enligt denna lag har du rätt att återfå köpeskillingen inom 30 dagar från det att du utövar din ångerrätt (3 kap. 10 § distansavtalslagen) förutsatt att du utövat din ångerrätt i enlighet med den lagen, d.v.s. att du utan onödigt dröjsmål skickat tillbaka varan inom 14 dagar (2 kap. 12–13 §§ distansavtalslagen). Att du har rätt till denna typ av återbetalning innebär att du har en s.k. penningfordran gentemot det företag du handlat ifrån.Som du beskriver så har betalningstiden för återbetalning löpt ut i och med att det gått 60 dagar sedan din returnering. Detta innebär att du har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen för den tid som gått utöver de första 30 dagarna (4 § räntelagen).Eftersom du inte längre får kontakt med företaget så är det svårt att lösa det på egen hand mellan er, därför kan du antingen rikta ett betalningskrav till företaget eller ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Om kronofogden tar ärendet kommer företaget troligtvis att återbetala dig. De kan bestrida ett betalningsföreläggande, vilket i sådant fall leder till att målet går vidare till tingsrätten.Sammanfattningsvis har du alltså rätt till såväl återbetalning som dröjsmålsränta. Får du inte kontakt med företaget så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden och om de mot förmodan bestrider betalningsföreläggandet så går tvisten vidare till domstol där tingsrätten kan förpliktiga företaget att betala.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Försenad återbetalning vid inställt flyg

2021-01-30 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej!Jag har ,såsom rätt många andra, inte blivit återbetalad av SAS för utlandsresa som skulle gå av stapeln i Maj 2020. I KO:s vitesbeslut till SAS så står att det man kan ha civilrättslig grund till att kräva dröjsmålsränta för utebliven betalning. Funderar på vilken grund det är? Samt hur mycket ränta gäller då? Hur kan man då gå till väga?Tack!
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.För att driva in en utestånde betalning står i princip två medel till buds. Antingen gör man det genom ett betalningsföreläggande via kronofogden eller genom att ansöka om stäming i domstol. SAS är med all säkerhet förvissad om detta, men räknar sannolikt med att de flesta resenärer inte kommer att gå så långt. Många anser helt enkelt att det är för tidskrävande eller kostsamt att driva en process.Det finns dock ett mellansteg, utöver att ansöka om stämning eller gå via kronofogden, och det är att skicka ett kravbrev. Ett kravbrev framstår nog för de flesta konsumenter som ganska hotfullt, varför de flesta kanske drar sig för att skicka ett. Däremot är de flesta företag väl bekanta med kravbrev och de betraktas snarare som en ärlig erinran om vilka konsekvenser adressatens beteende kommer leda till. Härav är mitt råd till dig att skicka ett kravbrev till SAS där det framgår vilka krav du ställer och på vilka grunder du ställer dessa krav. Du bör även ange vilka konsekvenser det kommer få att inte uppfylla dessa krav. I det följande har jag sammanställt ett exempel på hur du kan argumentera. Längst ner följer även några avslutande kommentarer.Exempel:Betalningskrav med anledning av inställd resa.Avser resa [DDMMÅÅ, flygnummer].Eftersom återbetalning inte har skett inom sju dagar efter resan ställdes in följer här, i enlighet med EC No 261/2004 of the European Parliament and of the Council art. 8 (1) a samt Räntelagen 3 § första stycket och 6 §, mina krav.Återbetalning av [belopp] med hänvisning följande boknings/referensnummer [XXXX]Betalning av dröjsmålsränta för närvarande uppgått till [belopp] Betalning av [totalsumma] kan ske till följande bankkonto:Bifogat finner ni även ett utkast på en stämningsansökan som kommer skickas till [stad] tingsrätt om ni inte har fullgjort mina krav, eller har framställt några invändningar, inom …. arbetsdagar. Isåfall kommer ytterligare dröjsmålsränta och ersättning för rättegångskostnader läggas på. Återkommer ni varken med betalning eller invändning inom denna tidsperiod tolkar jag det som ett tecken på insolvens, varför en ansökan om att försätta SAS i konkurs kommer göras (KL 2 kap 9 §). Ytterligare kostnader som föranleds av det kommer krävas av SAS.Slut på exempelAvslutande kommentarerSom du ser ovan har jag angett en rättslig grund för återbetalning och dröjsmålsränta. Därutöver följer en redogörelse för de konsekvenser en utebliven betalning kan tänkas medföra. Givetvis kan du välja att ta bort det stycket om du finner det onödigt. Vill du ta med det kan du fylla ut en stämningsansökan genom att använda den standardblankett som finns på domstolsverkets hemsida.Dröjsmålsräntan beräknar du enligt följandePriset för flygbiljetten x 0.08 x antalet dagar som åtbetalningen är försenad / antalet dagar på året. Eftersom flygbolaget, enligt den EU-förordning som jag har hänvisat till, har sju dagar på sig att återbetala summan får du räkna antalet dagar från resedagen till idag, minus sju dagar. Förslagsvis tar du med även uträkningen i kravbrevet.Exempel på uträkningJag antar att flygbiljetten kostade 2000 kr och att återbetalningen är försenad med 250 dagar.8% dröjsmålsränta + 0% i referensränta: 2000 x 0.08 = 160Per förseningdag: 160 x 250 = 40,000 krDelat på antalet dagar på ett år: 40,000 / 355 = 109Dröjsmålsräntan blir alltså 109 kr givet de siffror jag exemplifierade uträkningen med.En sista anmärkningUnder vissa omständigheter har du även rätt till kompensation. Reglerna för detta finner du i samma EU-förordning under artikel 7.Hoppas du fick svar på din fråga.

Får ett företag ta ut dröjsmålsränta utan ett framställt betalningskrav?

2020-11-10 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Om ett företag inte tillhanda håller vare sig faktura eller några betalningsuppgifter mot konsument. Där konsument proaktivt efterfrågar detta men inte får några uppgifter i svar. Får då företaget ta ut dröjsmålsränta?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar om ett företag har rätt till att ta ut dröjsmålsränta när de inte angett några betalningsuppgifter gentemot konsumenten. För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av räntelagen (nedan förkortad RL) samt konsumentkreditlagen (nedan förkortad KKrL)Säljarens rätt att utkräva dröjsmålsräntaFaktura som ett kreditköpJag tolkar det som att det rör sig om ett köp som gjorts mellan ett företag (näringsidkare) och en privatperson (konsument). Jag tolkar det även som att betalningen i första hand är tänkt att göras på faktura vilket innebär att varan eller tjänsten finansierats genom en kredit som lämnats av säljaren. Det rör sig således om ett kreditköp (2 § stycke 7 KKrL). Det innebär att konsumentkreditlagen blir tillämplig (1 § stycke 1 KKrL).Information som av säljaren ska lämnas innan ett kreditavtal ingåsInnan ett kreditavtal ingås ska säljaren till köparen lämna en stor mängd information som återfinns i 8 § KKrL. Ska ett avtal ingås genom ett medel för distanskommunikation som inte tillåter att informationen före avtalsslutet ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten, ska näringsidkaren istället så snart som möjligt ge konsumenten information efter det att avtalet ingåtts (8 § stycke 2 KKrL). Utifrån omständigheterna som du nämner verkar säljaren emellertid inte ha gjort detta, men det går såklart att diskutera om jag hade haft fler omständigheter till mitt förfogande.Till informationen hör att säljaren till köparen ska lämna information om dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt avgifter som ska betalas när avtalsförpliktelser inte fullgörs (8 § stycke 1 punkt 12 KKrL). Informationen ska även innehålla påföljder vid dröjsmål med betalning (8 § stycke 1 punkt 13 KKrL).Observera däremot att vad som ovan sagts gällande informationskravet inte gäller för räntefri kredit, dvs kredit som inte är förbunden med mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader (4 § stycke 1 KKrL).Av dina omständigheter att döma råder det oklarheter i hur ert kreditavtal utformats, och om du överhuvudtaget fått information om det till dig i förväg. Skulle krediten bedömas vara räntefri finns det inget krav på säljaren att lämna sådan information som anges i 8 § till dig. Är betalningen däremot villkorad med ränta ska information i förväg lämnas om detta.Allmänt om räntaAv omständigheterna som du nämner råder det oklarheter kring om du och näringsidkaren ska ha avtalat en i förväg bestämd förfallodag. Om så inte är fallet ska ränta betalas på förfallen fordran från den dag som infaller trettio dagar efter det att näringsidkaren framställde betalningskravet med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta. Du som gäldenär är däremot inte skyldig att betala ränta för tiden innan betalningskravet framställdes till dig (4 § stycke 1 RL). Ränta på en fordran kan heller inte utkrävas för tid innan betalningen förfallit (2 § stycke 1 RL).Jag tolkar det som att du som konsument inte fått uppgifter om betalningen. Det innebär att betalningen på den grunden inte kan anses ha förfallit, vilket rimligtvis borde innebära att någon dröjsmålsränta således inte kan utkrävas från dig. Som köpare har du självfallet ett betalningsansvar, men om du kan bevisa att säljaren inte givit dig någon som helst information, varesig frivilligt eller på begäran av dig, borde du inte vara tvungen att betala någon dröjsmålsränta. Sådan ränta börjar som sagt trettio dagar efter det att näringsidkaren framställde sitt betalningskrav. Något betalningskrav verkar emellertid inte framställts i ditt fall.SammanfattningMitt svar på din fråga blir sannolikt ett nej. Säljaren borde rimligtvis inte kunna kräva att du som köpare ska betala dröjsmålsränta om säljare vägrat ge dig betalningsinformation på uppmaning av dig. Om betalningsinformation och sedermera ett betalningskrav inte framställts borde en förfallodag högst sannolikt inte föreligga, varför ett krav på dröjsmålsränta i det här läget inte borde kunna utkrävas.För att säljaren ska kunna ta ut dröjsmålsränta vid sen betalning måste detta anges på säljarens faktura. Framgår detta inte måste säljaren meddela köparen om dröjsmålsräntan för att kunna ha möjlighet att ta ut en sådan. Görs inte detta förlorar säljaren emellertid sin rätt att kräva dröjsmålsränta.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen.Vänligen,

Beräkning av dröjsmålsränta

2021-04-27 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag ska få tillbaka en skuld på 6780 kr + ränta enl 6 paragrafen räntelagen. Perioden 210101-210420. Hur mycket är räntan och hur räknar jag ut summan?Vänligen
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ränta enligt 6 § räntelagen kallas för dröjsmålsränta. Det är en kombination av referensräntan plus 8 procentenheter. Referensräntan hittar du här och kan förändras varje kalenderhalvår. För närvarande är referensräntan 0 och således blir räntan 8 % i sin helhet. För att underlätta uträkningen av räntan finns det ett verktyg på kronofogdens hemsida, vilket du hittar här. Där fyller du i totala skulden, räntan och datum. 6780 kr, 8 % ränta och 210101–210420. Du kan kryssa för "vanlig ränta" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensräntan". SlutsatsSiffran som då framställs är summan 6943 kr. Räntebeloppet är 163 kr. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor och funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Dröjsmålsränta

2021-01-31 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej!Jag har ett eget företag och gjorde tidigare ett reklamjobb där jag enligt avtalet skulle få 3500:- i ersättning. Detta blir 4375:- på faktura.Detta jobbet gjordes i början på oktober 2020 och jag har fortfarande inte fått betalt trots att jag skickat påminnelse samt mejlat med produktionsbolagets ekonomiansvarige. Han har då svarat att han missat min faktura och bett om att jag ska skicka fakturan på nytt så ska han se till att betala den (detta var i början på december).Hur stor förseningsavgift och dröjsmålsränta kan jag begära är min fråga?Dröjsmålsränta 8% = 350:-350:- för oktober, 350:- för november, 350:- för december, 350:- för januari. 1400:-, stämmer det? Totalt 5775:- i ersättning.Vi har inte kommit överens om någon speciell förseningsavgift eller liknande. När jag skickat påminnelse har jag inte lagt på någon förseningsavgift.Vänligen
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man inte avtalat om någon ränta så gäller den dispositiva räntelagen vid försenad betalning av en fordran. Enligt 1 § räntelagen är den tillämplig på penningfordran inom förmögenhetsrättens område. Enligt 2 a § samma lag så förfaller en fordran för en tjänst mellan näringsidkare till betalning senast 30 dagar efter att krav på betalning framställts. Enligt 4 § samma lag så ska ränta räknas på förfallen fordran som inte har bestämt förfallodatum fr.o.m 30 dagar efter att fordringsägaren avsänt räkning eller annars framställt krav på betalning (du behöver inte säga att ränta annars tillkommer eftersom ni båda är näringsidkare). Enligt 6 § samma lag beräknas den årliga räntan för en sådan fordran du har genom den vid varje tid gällande referensräntan + 8 procentenheter. Enligt 9 § bestäms referensräntan av riksbanken. Det är viktigt att kolla så att du tar rätt referensränta (alltså den som gäller för varje enskild månad). Räntan räknas inte kumulativt (alltså inte ränta på ränta). Just nu är det tämligen enkelt för att den är på noll. Den årliga räntan blir alltså 350 kronor, men din fordran har bara varit förfallen sedan någon gång i oktober förra året. Således blir räntan så mycket så den motsvarar tiden beloppet varir förfallet i förhållande till 350 kr för ett helt år. EX: om fordran förföll till betalning 2020.10.01 och du kräver betalning 2021.02.01 så är dröjsmålsräntan 117,62 kr. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Har jag rätt till dröjsmålsränta? Vart vänder jag mig om jag inte får tillbaka pengar för en avbruten transaktion?

2020-12-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej!Jag beställde en bok via en hemsida där man kan köpa från en annan privatperson genom ett företag som tar hand om transaktionen. När jag beställde boken nekade säljaren köpet och transaktionen gick "tillbaka". Jag har ännu inte fått tillbaka mina pengar från företaget som tog hand om transaktionen. Har jag rätt till dröjsmålsränta eller något i den stilen? Vart ska jag vända mig om dom inte betalar tillbaka?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i räntelagen.Dröjsmål utges trettiodagar efter att gäldenären framställt krav på borgenärer att betala gäldenärens fordranDröjsmålsränta är en ränta som erläggs vid en försenad betalning av en fordran, dvs efter fordrans förfallodag (2 § första stycket räntelagen). Dröjsmålsräntan regleras i räntelagen som är en dispositiv lag, vilket innebär att lagen endast gäller om du och din motpart inte avtalat annat sinsemellan (1 § andra stycket räntelagen).Räntelagen gäller alltså om du och motparten inte avtalat om annat gällande dröjsmål. Ränta ska då betalas på fordran från och med trettio dagar efter att du avsänt räkningen eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp (4 § första stycket räntelagen). Du måste även ange att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta för att ha rätt till dröjsmål (4 § första stycket räntelagen).Räntesatsen motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan av Riksbanken med ett tillägg av åtta procentenheter (6 § första stycket och 9 § räntelagen). Riksbanken fastställer referensräntan två gånger per och fastställde den till 0 från och med 1 juni 2020. fall du avsänt räkningen eller på annat sätt framställt krav på betalning av boken från företaget efter 1 juni 2020, är referensräntan 0. Det innebär att dröjsmålsräntan totalt är åtta procent.Du kan driva in din fordran hos KronofogdemyndighetenDu kan lämna in en skriftlig ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden om personen inte betalar tillbaka dina pengar. De hjälper alltså dig att driva in pengarna du har rätt till. Till detta tillkommer en ansökningsavgift om 300 kr men du kan dock kräva ersättning för avgiften i ansökan.Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att du har rätt till dröjsmålsränta om du framställt krav och anger att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta. För att få tillbaka dina pengar kan du vända dig till Kronofogden som kommer att hjälpa dig!Här är en länk till Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Villfabetalt.htmlHoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får SEB kräva ränta för en gammal skuld?

2020-11-03 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej!En vän har en gammal skuld till SEB banken. Slutade betala på den för nio år sedan,jobbade utomlands sex år. Nu är hon hemma och pratade med banken Ang annat. Då kom det upp att hon fortfarande har en skuld hos dom som är obetald. Efter samtalet drog dom 30 000:- som ränta sa dom. Har dom verkligen rätt att göra så??Mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av räntelagen (förkortas RL).Inledningsvis kan sägas att SEB har rätt att ta ut ränta på din väns skuld hos dem. Räntan för en viss skuld är i regel avtalad sedan innan, för mer information om det är mitt råd att kolla på själva låneavtalet. Alldeles oavsett om det har avtalats om ränta eller inte har dock, som nämnt, SEB rätt att kräva ut ränta.Den ränta SEB har rätt att kräva kallas dröjsmålsränta och börjar löpa från förfallodagen för skulden, dvs. den dag då din vän skulle ha betalt enligt låneavtalet (3 § RL). Denna ränta löper från förfallodagen till dess att betalning sker, här verkar det vara minst nio år. För att få någon koll på om just 30 000 kr är ett okej belopp för SEB att kräva i fallet kan man tänka på att denna dröjsmålsräntan ska ligga på referensräntan för den aktuella perioden plus 8 % (6 § RL). Referensräntan är idag 0 % och resultatet är därför 8 % idag. Referensräntan ligger dock inte alltid på 0 %, för nio år sedan denna period låg den på 2 %.Vill ni själva testa att räkna ut vad räntan för skulden borde ligga på kan ni göra det via Kronofogdemyndighetens verktyg på följande länk:https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.htmlKom dock ihåg att dröjsmålsräntan självt inte nödvändigtvis kan ge ett komplett svar på om SEB kan kräva 30 000 eller inte då det som sagt kan finnas en avtalad ränta.SammanfattningSEB får kräva ränta, åtminstone dröjsmålsränta men också eventuellt en avtalad ränta. Om denna ränta uppgår till exakt 30 000 kr eller inte kan jag inte svara på men Kronofogdemyndighetens verktyg kan här vara till hjälp.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,