Dröjsmålsränta Beräkning

2020-02-18 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej jag är beviljad skadestånd på 5000 kr inklusive ränta på det sen juni månad.. Och undrar hur mkt det blir för ca 8-9 månader?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är hur mycket ränta kan du få på det belopp som du blev beviljad. Detta är en fråga som regleras främst av räntelagen.Hur beräknas dröjsmålsränta Dröjsmålsräntan räknas ut genom att man tar referensränta och lägger till 8 procent , (6 § första stycket räntelagen). Referensräntan fastställs två gånger per år (1 januari och 1 juli) (9 § räntelagen). Referensräntan ligger på 0 procent och med ett tillägg av 8 procent blir summan 8 procent. Hur mycket ränta kommer du fåBelopp: 5000Referensränta 0% + 8% =8%Per år =5000×8% =400 krPer månad = 400/12= 33,38 månader = 33,3×8 =266,6Kronofogden har en ränteräknare på sin hemsida:https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.htmlMed vänlig hälsning,

Har CSN rätt att ta ut påminnelseavgift på 450kr?

2019-12-21 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej.Är inte csn's påminnelseavgift på 450kr per definition ocker? Oavsett om csn anser sig ha rätten att ta ut en för hög avgift?/mvh.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida CSN har rätt att ta ut en avgift på 450 kr eller inte. Jag kommer även kort beröra innebörden av brottet ocker. Vad säger lagen? Huvudregeln som gäller för påminnelseavgifter finns i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. I fjärde paragrafen i denna lag kan man utläsa att påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse som en borgenär skickar till en gäldenär får vara högst 60 kr. För just CSN gäller dock andra regler. Dessa regler finner man bland annat i studiestödsförordningen. Av 6:5 studiestödsförordningen framgår att påminnelseavgiften är 450 kr. Ocker Ocker definieras i 9:5 brottsbalken (BrB) som när någon vid rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att bereda sig förmån (vinst), som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas. Vidare kan det utgöra ocker att som större kreditgivare bereda sig en ekonomisk förmån som står i uppenbart missförhållande till motprestationen (9:5 2 st BrB). Eftersom att påminnelseavgiften vad gäller CSN är reglerad i lag, och CSN som myndighet inte kan begå brott så kan man inte säga att påminnelseavgiften i sig skulle vara oskälig eller utgöra ocker i brottsbalkens mening. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det som huvudregel gäller att en påminnelseavgift inte får överstiga 60 kr. För just CSN gäller dock ett undantag som innebär att påminnelseavgiften ska vara 450 kr. Det är alltså tillåtet för CSN att ta ut en påminnelseavgift på 450 kr. Avgiften kan inte heller sägas utgöra ocker. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om min lön betalas ut försent?

2019-12-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej.Vad gäller om lönen blir utbetald försent. Jag som arbetstagare kontaktar min chef för att se så att lönen blir utbetald i rätt tid (kontaktar innan 25e) och får som svar att hen skall kolla på detta. När jag den 25e (måndag) ser att jag ej erhållit lön så kontaktar min chef ekonomi avdelningen som säger att det har blivit ett misstag men att de skall lösa detta.Då jag inte erhållit lönen 28e dvs några dagar efter samtalet så kontaktas de igen och då får jag som svar att de kommer göra utbetalningen kommande måndag dvs de väljer att dröja med utbetalning 1v.Vad gäller och vad kan göras? Jag är Inte medlem i facket.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga Frågan gäller vad du har rätt till på grund av att arbetsgivaren har betalat ut din lön försent. Jag kommer att utgå från att du nu har fått din lön utbetald, och att arbetsgivaren dröjde en vecka med detta. Du skriver i din fråga att du inte är medlem i facket. Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal så gäller det som huvudregel alla anställda på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal omfattas alltså även du av avtalet.Du kan ha rätt till dröjsmålsräntaRegler om dröjsmålsränta finns i räntelagen (RänteL). Lagen gäller så länge inte annat har avtalats (1 § andra stycket RänteL). Om det finns en bestämmelse om dröjsmålsränta i kollektivavtalet eller ditt enskilda avtal så gäller det istället för reglerna i räntelagen. Dröjsmålsränta utgår från det att fordran har förfallit till betalning. Fordran är ditt krav på lön. Om det står i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtalet att lönen ska betalas ut den 25:e varje månad, så är det detta som gäller. I så fall börjar rätten till dröjsmålsränta att löpa från den 25:e till och med dagen då arbetsgivaren betalar ut lönen (3 och 6 § RänteL). I det här fallet rör det sig om en veckas dröjsmål. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du först och främst undersöker om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal. Bestämmelser om dröjsmålsränta kan finnas i kollektivavtalet. Gå också igenom ditt personliga avtal och se om det står något om ränta där. Ditt personliga anställningsavtal får inte avvika från vad som står i kollektivavtalet. Jag utgår från att det framgår av kollektivavtalet att lönen ska betalas ut den 25:e varje månad. Om det inte står något om dröjsmålsränta, så gäller reglerna i RänteL. I så fall har du rätt att kräva dröjsmålsränta av arbetsgivaren. Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till din arbetsgivare med ditt krav. Om arbetsgivaren vägrar att betala ut dröjsmålsränta som du har rätt till så finns det antal åtgärder att vidta. Du kan till exempel vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att driva in ditt krav.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Hur beräknar man ränta enligt 6 § räntelagen?

2019-08-29 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej, Jag är målsägande i ett domstolsbeslut som lyder så här: D ska betala skadestånd till S med 5000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 februari 2018 tills dess att betalning sker.Så frågan är hur mycket blir räntan blir fram tills idag 2019 08 16. Tack för svar
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllmäntRänta enligt 6 § räntelagen (även kallad dröjsmålsränta), räknas ut genom att addera riksbankens referensränta med 8 procentenheter. Då riksbankens referensränta kan komma att ändras var 6:e månad måste man ta hänsyn till detta i sin beräkning. Kronofogdens verktyg för beräkning av räntaFör att enkelt räkna ut ränta kan man använda sig av ett ränteberäkningsverktyg som går att finna på kronofogdens hemsida. Under belopp fyller du i 5 000 kr, under ränta fyller du i 8 % och slutligen fyller du i dem aktuella datumen. Innan du trycker på beräkna ska du välja vanlig ränta och att hänsyn ska tas till diskonto- referensränteändringar.Genom att göra detta fick jag ett räntebelopp om 575 kr. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur räknar man ut dröjsmålsränta?

2020-01-08 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej jag undrar hur får jag fram ränta på 831.871 enligt paragraf 3 och 6 från och med 12/4-19 fram till nu dagen datum? Hälsningar Annelie
Ebba Alkehag |Hej! Vad kul att du använder sig av Lawline.Jag har uppfattat din fråga som att du vill ha hjälp med att räkna ut ränta på det givna beloppet i frågan. Tolkningen jag har gjort är att det rör sig om en fordran med ett satt betalningsdatum, den 12/4 2019. Jag ser också att du skickade in frågan i december 2019, och detta kommer jag att använda mig av vad gäller min uträkning. Precis som du själv skrivit utgår dröjsmålsränta för sådana fordringar från och med datumet som fordran faller till betalning, vilket du hittar i 3 § räntelagen. Dröjsmålsränta räknas ut på det sätt att man tar den rådande referensräntan och lägger till 8 procentenheter. Detta hittar du i den 6 § samma lag. Referensräntan bestäms för nytt kalenderhalvår av Riksbanken och att så är fallet kan du se i 9 § samma lag. Det ska alltså fattas beslut om referensräntan varje januari samt varje juli varje år. Referensräntan under 2019 mellan januari-juni låg på -0.5 % och från juli-december låg referensräntan på 0.00 %, vilket du kan läsa om på Riksbankens hemsida. Vad detta innebär för ditt fall är att man kommer att behöva göra två uträkningar. En av gäller de månader som faller mellan januari-juli och en vad gäller de månader som faller mellan juli-december. Vad som är viktigt att komma ihåg vid beräkningarna är att 8 procentenheter ska läggas till vid uträkningen samt att det belopp man får fram måste delas på 6, eftersom det kommer motsvara en summa för hela 6 månadsperioden. Låt mig försöka göra det enklare att förstå genom att göra en uppställning och uträkning nedan: Period 1, januari-juni 2019: -0.5 % + 8 % = 7.5 % - detta är dröjsmålsräntan på 6 månader. 7.5 % x 831 871 kr = ca 62 390 kr Detta måste du alltså dela med 6, eftersom du vill veta vad fordran + ränta hamnar på för en månad. 62 390 kr / 6 månader = ca 10 398 kr. Denna summa ska man alltså betala varje månad mellan januari-juni som man är i dröjsmål. Du skriver att fordran föll till betalning den 12/4, vilket är april månad. Detta innebär att för månaderna april, maj och juni ska det betalas 10 398 kr i månaden fram tills juni, eller till dess betalning sker. Period 1, juli-december 2019:0.0% + 8 % = 8 % - detta är dröjsmålsräntan för 6 månader.8 % x 831 871 kr = ca 66 550 kr.Detta ska också delas på 6, eftersom man ska veta vad en månad blir.66 550 / 6 = ca 11 092 kr.För varje månad mellan juli fram tills december 2019 som fordran inte har betalats ska personen betala 11 092 kr i dröjsmålsränta.En sammanfattning av detta blir att om en fordran, som skulle betalats i april 2019, inte betalas förrän i december 2019, har personen en skyldighet att betala dröjsmålsränta för månaderna mellan april-december. Detta kommer utgöra en total summa, baserat på 3 månader från period 1 ovan och 5 månader från period 2, på 31 194 + 55 460 = 86 654 kr i dröjsmålsränta.Jag hoppas detta har gett dig den hjälpen du behövde! Om du behöver det kan du alltid ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Ha en fortsatt bra vecka!Mvh

Hur beräknar man ränta enligt 6 § Räntelagen?

2019-12-13 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej. Jag ska få ett skadestånd på 5000 kr + ränta enligt 6 paragrafen räntelagen (1975:635) Perioden 181018-191212. Hur mycket är räntan och hur räknar jag ut summan?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret utgår från 6 § Räntelagen. För ränta som belöper på förfallen fordran ska denne beräknas årligen. Ränta på beloppet beräknas enligt 9 § RänteL utifrån referensränta med tillägg om 8 procentenheter. Referensränta meddelas av riksbanken och fastställs för varje halvår. Referensränta har varit densamma under den perioden du nämner i frågan, dvs -0,5 %. Efter tillägg på 8 procentenheter enl. 6 § RänteL är räntan för ditt belopp 7,5 %.Beräkning5000 * 0,075 = 375 Kr. Räntan för perioden är alltså 375 Kr. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur räknar jag ut ränta enligt 6 § räntelagen?

2019-10-16 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag ska betala ett skadestånd på 5000 kr + ränta enl 6 paragrafen räntelagen. Perioden 190420-191017. Hur mycket är räntan och hur räknar jag ut summan?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Beräkning av räntesats och räntaRäntesatsen enligt 6 § räntelagen motsvarar referensräntan enligt 9 § räntelagen med ett tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan bestäms av Riksbanken för varje kalenderhalvår. Under perioden 2019-01-01 till 2019-06-30 var referensrätan -0,5 %. Sedan 2019-07-01 är referensräntan istället 0 %. Räntan beräknas per år.För att räkna ut hur mycket räntan är för en viss period får således följande formel användas:ränta = summan ränta ska betalas på * räntesatsen * (antal dagar/365).Uträkning i ditt fallRäntesatsen för de första 72 dagarna (2019-04-20 till 2019-06-30) är 7,5 % (-0,5 + 8) medan räntesatsen för de följande 109 dagarna (2019-07-01 till 2019-10-17) är 8 % (0 + 8).Detta innebär att du ska betala ränta enligt följande:5 000 kr * 0,075 * (72/365) = 73,97 kr+5 000 kr * 0,08 * (109/365) = 119,45 kr= 193 kr (efter öresavrundning enligt 2 § lagen om avrundning av vissa öresbelopp)Det totala beloppet du ska betala är alltså 5 193 kr (varav 193 kr är ränta enligt 6 § räntelagen).Vänliga hälsningar,

Vad gäller vid sena betalningar?

2019-07-29 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Tingsrätten stadfäster följande mellan parterna träffad förlikning.xx ska senast den 26 april 2019 till xx betala, i ett förallt, 17 000 kr. För det fall att betalning inte sker i rätt tid ska xxomedelbart betala yrkat kapitalbelopp om 35 650 kr till xxOm jag får pengarna senare 29 april på mitt konto vad gäller då
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att det föreligger en förlikning som säger att du har rätt att erhålla ett större belopp om betalning inte sker i rätt tid. Det finns ingen lag som reglerar specifikt den företeelsen du beskriver men däremot kan det vara aktuellt med dröjsmålsränta för det fallet du yrkat på detta innan samt att betalningstiden är försutten (3-4 § Räntelagen). Hoppas du fått svar på din fråga, Mvh