När preskriberas en fordring mellan privatpersoner och hur avbryts preskriberingen?

Har lånat vår son 180000 kronor 2007 har flera gånger påmint muntlig att den skall betalas nu för två veckor skriver han att lånet är preskriberat samtidig som han skrev en vecka innan han skall göra en avbetalningplan vi är gammal och hade förtroende till vår son. Skuldebrev finns daterad 2007 han har byggt hus och nonchalerat våra muntliga krav men samtidig skrivit att efter kontakt med advokat är det preskriberat men även att han gör en avbetalningsplan. Vi är djup besvikna får detta händer när man är gammal sjuk och har förtroende inom familjen...? Mycket tacksamt för ett svar. Det går ingen nöd på vår son annars hade vi aldrig krävt honom på återbetalning tack för ett svar. Vår telefon nr är X. Vårt namn N.N. och N.N. Mycket tacksamt för ett svar vi är väldig lessna.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Jag förstår er fråga som att ni vill veta om er fordran på er son har preskriberats eller inte. Bestämmelser om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (1981:130). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vilka allmänna bestämmelser finns det rörande preskription av fordringar?

Den allmänna preskriptionstiden för fordringar mellan privatpersoner är tio år (2 § preskriptionslagen (1981:130)). Detta innebär att en borgenär förlorar sin rätt att kräva in en viss skuld tio år efter dess tillkomst. Preskriptionstiden kan, emellertid, avbrytas innan densamma har löpt ut. Detta sker genom ett så kallat preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen (1981:130)). Preskriptionstiden börjar då löpa på nytt.

Ett sådant preskriptionsavbrott kan ske på ett antal olika sätt. Exempelvis kan det ske genom att gäldenären på något sätt erkänner fordringen (5 § preskriptionslagen punkten 1 (1981:130)). Gäldenären kan erkänna en fordring genom att utfästa betalning, erlägga ränta eller amortering etc. Det handlar således om att gäldenären på något sätt bekräftar att fordringen faktiskt existerar (se Jacobson, Preskriptionslag (1981:130) 5 §, Lexino 2015-12-17 (JUNO)). 

Vidare kan kan ett preskriptionsavbrott ske genom att gäldenären får ett skriftligt krav alternativt en skriftlig påminnelse rörande den aktuella fordringen (5 § preskriptionslagen punkten 2 (1981:130)). 

Slutligen kan det även ske genom att borgenären åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i samband med något annat rättsligt förfarande (5 § preskriptionslagen punkten 3 (1981:130)).

Vad som gäller i ert fall

Då ni, i er fråga, skriver att skuldebrevet upprättades redan 2007 (jag utgår från att detta gjordes i samband med att lånet utfärdades) innebär detta, således, att fordringen, mycket väl, kan vara preskriberad. Eftersom ni även skriver att ni, vid upprepade tillfällen, har påmint er son om den aktuella fordringen finns det, emellertid, en god chans att ni faktiskt har avbrutit preskriptionen varför fordringen, alltjämt, skulle kunna göras gällande och betalning utkrävas. 

Det är svårt för mig att ge några definitiva svar rörande situationen utan någon närmare insyn i detaljerna i just ert fall. Då jag inte vet exakt när (innan fordringen preskriberats?) eller hur (skriftligen eller endast muntligen?) ni har påmint er son om fordringen så är det svårt att säga om preskriptionstiden kan ha avbrutits eller inte. Att er son föreslagit en avbetalningsplan borde även det kunna ha avbrutit preskriptionen. En avbetalningsplan torde, rimligtvis, anses som ett erkännande av den aktuella fordringen. Det är emellertid svårt att säga om detta kan ha lett till ett preskriptionsavbrott utan att veta när och hur detta har skett.

Jag beklagar att jag inte kan ge er ett mer utförligt svar på er fråga. För ett mer detaljerat svar rekommenderar jag er att kontakta oss på nytt. Ni kan, i så fall, skriva en ny fråga (försök då att skriva er fråga på ett så kortfattat och tydligt sätt som möjligt), boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Det kan även vara värt att nämna att ni kan kontakta Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att driva in den aktuella fordringen. Kronofogdemyndigheten kommer då att kontakta gäldenären som, i sin tur, har möjlighet att invända mot indrivningen/verkställigheten. Skulle gäldenären göra detta så kommer Kronofogdemyndigheten att pröva huruvida det finns några hinder (såsom att fordringen har preskriberats) mot indrivningen. Skulle de komma fram till att så är fallet har ni, alltjämt, en möjlighet att överklaga beslutet. Ett sådant överklagande sker, i så fall, i domstol. Ni kan läsa mer om detta här.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: 

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”