Möjligheter till ersättning vid misstänkta dolda fel

2019-09-13 i Avtal
FRÅGA |Vi är en fiberförening som anlitat en schaktfirma för nedläggning av fiber.Det har varit en slutbesiktning som blev godkänd.ABT 06 tillämpades.Men nu misstänker vi att det är en del skador på dräneringar som omöjligt kunde upptäckas av besiktningsmannen vid slutbesiktningen.Vi har fortfarande garantitid kvar, men tänkte påtala väsentligt fel, dvs ansvarstiden.Har vi rätt att kräva av entreprenören att han gräver upp och kollar rören?Om det inte är fel som kan påvisas, vem betalar i så fall Entreprenörens nedlagda kostnad?
Vega Schortz |Hej, kul att ni har valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!För att ni ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat er fråga och er situation för att sedan besvara er fråga utifrån den uppfattningen.Hur jag uppfattat er fråga och er situationJag uppfattar det som att ni är en fiberförening som har anlitat en schaktfirma för nedläggning av fiber. Arbetet har slutbesiktigats utan anmärkningar. Ni misstänker att det finns skador på dräneringar som inte kunde ha upptäckts av besiktningsmannen vid slutbesiktningen. Er garantitid har inte löpt ut. Ni anser att skadorna på dräneringarna är väsentliga och undrar 1) kan ni kräva att entreprenören gräver upp rören och kontrollerar om de är skadade? 2) Om entreprenören inte hittar några fel, vem ska i sådana fall stå för entreprenörens kostnader?Disposition och begränsningar i svaret Jag kommer att besvara ovanstående två frågor i turordning. Varje fråga kommer att utgöra en rubrik där svaret på respektive fråga framgår av brödtexten under varje rubrik. Entreprenadrätt är ett specialistområde inom juridiken. Vi på Lawline tillhandahåller allmän juridisk rådgivning och kan lite om allt men är inte experter. Vi har inte tillgång till ABT 06. Era frågor kommer att besvaras utifrån allmänna entreprenad- och avtalsrättsliga principer. Önskar ni gå vidare med ert ärende och behöver ytterligare juridisk rådgivning rekommenderar jag att ni kontaktar en jurist- eller advokatbyrå som är inriktade på entreprenadjuridik.1) kan ni kräva att entreprenören gräver upp rören och kontrollerar om de är skadade?När entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd anses den avlämnad. Risken för arbetet har därefter gått över på er som beställare. I regel får en beställare inte göra gällande andra fel än de som antecknats i besiktningsprotokollet, men regeln har undantag.Dolda fel kan göras gällande även efter en godkänd slutbesiktning. Från datumet för godkänd slutbesiktning har ni en garantitid som löper. Ni nämner att denna garantitid inte har löpt ut. Garantin innebär att om beställaren hävdar att det föreligger ett fel som entreprenören har ansvar för under garantitiden ankommer det på entreprenören att bevisa att detta fel beror på beställaren för att entreprenören ska undkomma sitt ansvar. Jag vet inte hur ert avtal ser ut i detta fall, men är de dräneringsskador ni upptäckt sådana som omfattas av entreprenörens garanti, måste som sagt entreprenören bevisa att felet beror på beställaren. Fel som omfattas av garantin ska entreprenören avhjälpa eller kompensera på annat lämpligt sett. Hur kompensation ska ske brukar framgå av parternas avtal t.ex. ABT 06. Kruxet med er fråga är att den egentligen inte gäller vem som ska ordna med en erforderlig dränering utan om ni kan kräva att entreprenören gräver upp rören för att verkligen kontrollera att skadorna existerar. Jag skulle säga att det ligger i sakens natur att entreprenören ska gräva upp rören. Entreprenören har maskinerna och kunskapen som krävs för att göra detta. Av allmänna avtalsrättsliga principer följer att den skadelidande har en skyldighet att försöka begränsa sin skada för att undvika att själv behöva bekosta de merkostnader som kan uppstå om skadan inte åtgärdas. Har den skadelidande gjort gällande en skada för skadevållaren, ligger det i skadevållarens intresse att agera så snabbt som möjligt för att reducera sitt potentiella skadeståndsansvar. 2) Om entreprenören inte hittar några fel, vem ska i sådana fall stå för entreprenörens kostnader?Finns det inga påvisbara skador på rören som entreprenören har att svara för torde arbetet klassificeras som tilläggsarbete som ni får betala. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan man få ersättning vid en allergisk reaktion efter lashlift?

2019-09-05 i Avtal
FRÅGA |Hej! En vän till mig gick till en auktoriserad salong för att göra lashlift. Tjänsten är fackmannamässigt utförd. Senare på kvällen får hon en allergisk reaktion som slutar med att hon måste ta läkarkontakt och betala för medicin. Ögonen är jättesvullna så hon knappt ser något! Hon har också förlorat i arbetsinkomst. Kan man på något vis kräva ersättning från salongen? Pengar tillbaka för behandlingen, ersättning för medicin, förlorad arbetsinkomst etc? Salongen vet om att hon fått en allergisk reaktion och säger att dem kan skicka information om innehållsförteckningen på limmet. Tack för svar!Hälsningar
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller ett område som tyvärr ännu inte är reglerat i lag. Konsumenttjänstlagen (KtjL) är nämligen inte tillämplig när det gäller tjänster på människokroppen. Huvudregel när en lag inte är tillämplig är att rätta sig efter vad som avtalats mellan parterna, samt eventuell branschvana, alltså vad som är allmänt vedertaget ska gälla inom branschen. Primärt är det vad parterna avtalat om som gäller, om avtalet inte reglerar situationen som uppstått får vägledning hämtas ur partsvilja samt vad parterna borde ha insett. Även om analog tillämpning av en lag ska göras restriktivt (försiktigt) skulle det i detta fall kunna tänkas möjligt att tillämpa KtjL analogt, dvs. använda lagens bestämmelser ändå eftersom situationen och partsförhållandet liknar det som regleras i lagen. KtjL:s reglering syftar till att i största mån skydda en konsument mot näringsidkare. Till exempel ska den som utför behandlingen göra det fackmässigt, det vill säga utföra tjänsten på ett sätt som förväntas av en professionell yrkesman. Om tjänsten inte utförs fackmässigt kan den ses som felaktig. I detta fall beskriver du att tjänsten dock var fackmannamässigt utförd, därför är det inte troligt att salongen skulle ansvara för felaktigt utförd tjänst. Produktsäkerhetslagens bestämmelser framför att både varor och behandlingar/tjänster ska vara säkra och ska följa de krav som finns vad gäller godkända kemikalier och miljökrav.Vad din vän bör göraDin vän verkar redan ha vänt sig till salongen för att förklara att hon är missnöjd, vilket är jättebra! Jag kan inte trycka nog på att det är viktigt att vända sig till salongen med ett klagomål, eftersom salongen måste få en möjlighet att undersöka och åtgärda eventuella fel så snart som möjligt. Dröjer man med ett klagomål längre än 14 dagar kan det bli svårare att bevisa vad som har hänt, och dröjer det alltför länge så förloras rätten till att klaga helt och hållet. Gå inte till någon annan för att avhjälpa felet utan gå alltid tillbaka till den som gjort den ursprungliga behandlingen. Undantag kan till exempel vara om salongen orsakat exempelvis en allergisk reaktion så pass allvarlig att man inte vågar gå tillbaka.Eftersom din vän råkat ut för en skada, en allergisk reaktion, ska det anmälas till Konsumentverket. Om hon misstänker att det är varan som kan innehålla farliga ämnen ska hon anmäla det till Läkemedelsverket eller om det gäller exempelvis lim för ögonfransar ska det anmälas till Kemikalieinspektionen.Om din vän och företaget inte kommer överens kan hen vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska gå vidare med ärendet bör din vän kunna visa att resultatet av behandlingen var felaktigt i jämförelse med vad som avtalats. Här kan bildbevisning vara till stor hjälp.Rätt till ersättning?Utöver vad som regleras i avtalet angående salongens ansvar kan din vän inte få ytterligare ersättning då det verkar som att salongen inte var försumlig eller agerat felaktigt i sitt utövande av tjänsten. Visar det sig dock att produkterna inte var säkra enligt produktsäkerhetslagenkan hon eventuellt få skadestånd. Anmäl ärendet till någon ovannämnd myndighet för att få möjlighet till en mer utförlig utredning av situationen. Vad som kan göras till nästa gång- Eftersom det är avtalet som gäller i första hand så är det en god idé att alltid försöka upprätta ett så omfattande och tydligt skriftligt avtal som möjligt, så att det inte uppstår några tvister om hur avtalet ska tolkas eller vad som ska gälla när en liknande situation som din väns har inträffat.- Det är viktigt att i förväg kolla upp salongen och undersöka att personalen är utbildad, exempelvis genom licens eller andra bevis som styrker att den som utför behandlingen har erfarenhet inom yrket.- Det kan vara bra att mejla salongen och tydligt förklara förväntningarna av behandling. Då blir det lättare att klaga om resultatet skulle avvika från det som beställts.- Klaga så fort som möjligt vid missnöje och fråga om salongen antingen kan rätta till felet eller kompensera på annat sätt.- Kontrollera att företaget har en ansvarsförsäkring och läs villkoren i försäkringen för att veta vad som gäller. - Läs villkoren i avtalet med företaget för att se vad som gäller vid skada eller om resultatet inte blir som önskat/avtalat.- Rådgör med den som ska utföra behandlingen och fråga om vilka risker det finns i samband med behandlingen.Du kan även läsa mer på Hallå konsuments hemsida angående skönhetsbehandlingar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bundenhet vid kortfattade avtal

2019-08-31 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har jaktmark och där jagar grannarna gratis, de har gjort så sedan den tidigare ägarens tid. Min tanke var först att skriva ett avtal med dem men det har inte blivit av. Om jag mailar till dem att de är fria att jaga där tills vidare, hur bunden blir jag då? Kan jag kräva att de slutar jaga när jag så önskar? Är det bara att meddela dem då? (Jag bor inte där.)
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med att dina grannar får jaga gratis kan ingen påstå att det handlar om ett så kallat arrendeavtal (ett avtal då en markägare ger en fysisk person rätt att använda markägarens mark). Avtalets rättsverkningar blir därför oklara. Om du skulle vilja avbryta avtalet och dina grannar skulle invända mot detta så kan det behöva ske av tolkning av avtalet, dvs. man måste ta hänsyn till sådant som inte står utskrivet i text, sådant som har avtalats muntligt sedan tidigare osv. En viktig juridisk princip är dock att den som påstår något har bevisbördan för detta, så om dina grannar till exempel skulle hävda att de ska få jaga på din mark för all evig framtid så är de upp till de att bevisa att så är fallet – och finns det inget skriftligt avtal så blir det svårt att bevisa. Dessutom är det faktiskt du som äger marken (äganderätt) och lånar ut denna utan avgift, något som förmodligen skulle ge dig en stor fördel i en sådan avtalstolkningssituation. Jag skulle dock starkt rekommendera dig att skriva ett mer utförligt avtal där avtalets längd och uppsägningstid finns tydligt utskrivet. På så sätt blir det lättare för dig att häva avtalet i framtiden. Du kan få hjälp av Lawlines jurister att göra detta här!

Vi hade avtal men person varken betalade eller gav info för frakt, är jag bunden av avtalet? Vad ska jag göra?

2019-08-29 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag annonserade en vara på blocket för 500kr. Fick svar av en person att "hej jag kan köpa" och jag svarade att det går bra, hur går vi tillväga? Han svarade då att han "swishar snart" och skulle återkomma angående frakt. Jag väntade resten av den kvällen utan att höra något mer, nästkommande dag försökte jag nå personen då jag varken fått betalning eller fraktinfo. Till slut sa jag att om jag inte hör något från honom innan ett visst klockslag så säljer jag till en annan person som var intresserad. Flera timmar efter det klockslaget hörde han av sig och ville köpa, men då hade jag redan sålt till en annan. Han hotar nu med rättegång osv. och skickade en kalkyl där det kommer kosta mig 4000kr extra.Jag vill inte ha med personen att göra och har nu blockerat honom. Vad ska jag göra?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni har ingått ett avtal En av de mest grundläggande principerna i vårt rättssystem är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Har du ingått ett avtal så är du skyldig att hålla sin del i avtalet. Jag tycker att det ser ut som att ni helt klart ingått ett avtal: personen frågade om han kunde köpa, och du sa ja (anbud och accept, de grundläggande delarna i ett avtal). Även om ni inte hade alla detaljer för utbytet klara, menar jag att det finns tillräckligt för att säga att det fanns ett avtal. I min mening har ni alltså ingått ett avtal, och då är ju du som utgångspunkt skyldig att hålla din del: att leverera varan. Och då uppstår frågan om du kommer ifrån den skyldigheten på grund av hans inaktivitet. Jag kan tyvärr inte se att någon av avtalslagens (AvtL) grunder för ogiltighet skulle kunna vara giltiga här (se AvtL 3 kap.). Kan du häva avtalet?Det finns två möjliga grunder som gör att en säljare (du) kan häva ett köp. Att "häva" ett köp betyder att man får det att upphöra, att det inte lägre ska gälla. De två grunderna är antingen att:1.Köparen inte betalar eller betalar för sent (köplagen (KöpL) 48-49§) Du får det nog svårt att hävda att köparen inte betalat i tid. Av det du skriver verkar det ju helt enkelt inte som att du krävt betalning ännu (KöpL 49§ första stycket). Då kan det inte vara så allvarligt att du har rätt att häva (KöpL 54§ första stycket). 2.Köparen inte medverkar till köpet (KöpL 50§)Det är kanske framför allt denna grund du skulle kunna hoppas på, att inte köparen medverkat till köpet på ett sånt sätt du skulle kunna förvänta dig. Jag tror inte att det är så i detta fallet, du måste kunna acceptera att det tar några timmar för honom att återkomma. Jag förstår att det kan verka frustrerande att behöva vänta så länge, men du kan tyvärr inte förutsätta att få svar inom några timmar. Av olika anledningar kan människor vara otillgängliga. Att han var några timmar sen kan i alla fall inte vara så allvarligt för dig att det ger anledning att häva köpet (KöpL 55§ första stycket).Vad händer nu — vem har rätt till själva varan? Vem som har rätt till själva saken beror på om du lämnat ifrån dig varan ännu eller inte. Har du inte lämnat över saken till den senare köparen (köpare nummer 2) ännu, så är det den första köparen (köpare nummer 1, han som hotar med stämning) som har rätt till varan (handelsbalken 1 kap. 5§). Har du redan lämnat över saken till köpare nummer två, så är det köpare nummer två som har rätt till själva varan (lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 2§). Av det du skriver så utgår jag dock ifrån att du lämnat ifrån dig saken till köpare nummer två, och att du nu alltså inte har varan hos dig längre. Vad har han rätt till för påföljder?Han som nu hotar med stämning har alltså rätt i att han skulle ha rätt till varan. Du kan ju inte leverera, så då har han rätt att begära vissa påföljder av dig. Att inte alls kunna leverera är allvarligt, så han har rätt till både att häva köpet från sin sida och skadestånd för skadan han lider på grund av det du gjorde (KöpL 25§ och 27§). Jag har svårt att säga hur stort skadeståndet skulle bli, men 4 000 kr låter lite väl kraftigt för en vara värd 500 kr.En rättegång brukar normalt riskera att bli väldigt dyr. Men eftersom att saken bara är värd 500 kronor, så finns det en tydlig begränsning för vad han kan kräva (rättegångsbalken 18 kap. 8a§). Han har till exempel rätt till ansökningsavgift och en timme rättslig rådgivning. Men det kan absolut ändå bli dyrt. Sammanfattning och råd -Personen hade rätt att köpa varan, du skulle inte sålt vidare den. Köpet var inte ogiltigt och hans agerande gjorde inte att du hade rätt att häva köpet. -Har du inte ännu lämnat över saken till den senare köparen, så ska du ge saken till personen du sålde till först. Sen får du i så fall försöka lösa problemet med den senare köparen, kanske är han/hon lite mer resonlig. -Personen har annars rätt till en viss ersättning för de problem ditt agerande orsakat. -Försök så långt som möjligt att undvika en rättegång, det riskerar att bli dyrt och det finns som sagt en tydlig risk att du förlorar. -Jag beklagar om det kanske inte var det svar du ville ha, men det är tyvärr det svar jag kan ge dig. -Behöver du mer kvalificerad juridisk rådgivning, kan du alltid boka tid med en jurist på Lawlines hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att bryta ett signerat kontrakt?

2019-09-07 i Avtal
FRÅGA |hej. jag ställer en fråga som i detta fall egenföretagare. min Man arbetar i ett företag som i detta fall önskar ta in offerter gällande ett städ jobb som innefattar ett arbete på ca 3-400tkr. min mn och hans dåvarande tillförordnade arbetschef kommer då överens om att jag får ta detta arbete på detta företag som min man sitter som platschef på. kontrakt skrivs men dock lite luddigt där det kanske skall framgå mer precis vad som skall göras men jag tycker att vi fått med det. Men 5 dagar innan arbetet skall påbörjas skickas ett mail ut till mig och min man om att man har valt att köra med ett annat företag då man nu funnit någon som var billigare. man säger även att kontraktet är undermåligt och att vi inte borde fått köra vidare då vi är för dyra helt plöttsligt.är detta lagligt att bryta ett signerat kontakt och påkalla detta som jäv då det var min man och hans chef under vd som kom överens om att vi kör, och min man och jag skrev under detta då min man sitter som platschef på detta företag. till detta hör även att en kollega till min man var emot detta och gick till vd,n och talade om hur det låg till och min man fick då ett möte med Vd,n där man muntligt kom överens om att vi fick köra vidare. och detta har vi nu gjort fram tills dess det stora kontraktsarbetet skulle påbörjas. man har under tiden som vi varit på plats påbörjat vårat arbete och signat detta med ett annat företag.Bara 5 dagar innan start . vad har jag för chans i en rättslig åtgärd med detta.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag tolkar din fråga, och har som utgångspunkt i mitt svar, att din man arbetar i ett företag som ville ta in offerter avseende ett städjobb i storleksordningen 300-400.000 kronor. Din man och hans dåvarande tillförordnade arbetschef kom överens om att du skulle få kontraktet för arbetet till din enskilda firma. Det skrevs ett kontrakt, dock beskriver du det som "lite luddigt", men du tycker oavsett att ni fått med allt som behövdes. Fem dagar innan arbetet ska påbörjas skickas ett mail ut till dig om att man valt ett annat företag istället då det företaget kunde ge ett lägre pris, att ni var för dyra och att kontraktet var undermåligt.Det du undrar över är om det är lagligt att bryta ett signerat kontrakt och påkalla det som jäv då det var din man och hans chef som kom överens om att du skulle tilldelas kontraktet. Du undrar även vilken chans du har om du går till domstol.Att bryta ett signerat kontrakt är inte i sig "brottsligt" (då du undrar om det är lagligt att bryta ett signerat kontrakt). Att det inte är brottsligt innebär dock bara att det inte är ett brott som kan straffas med böter eller fängelse. Även om det inte är straffrättsligt brottsligt kan det utgöra ett avtalsbrott. Utgångspunkten när det gäller ingångna avtal är att avtal ska hållas. Som jag förstår det har det avtalats om att ditt företag ska ha kontraktet och avtalet har signerats. Om företaget inte följer det kan det röra sig om ett avtalsbrott. Om företaget brutit mot det ingångna avtalet kan det bli skadeståndsskyldigt mot dig (ditt företag). Exakt hur mycket är dock svårt att ge ett rakt besked om. När det gäller avtalsbrott på grund av avtalsbrott brukar man prata om det negativa respektive det positiva kontraktsintresset. Det negativa kontraktsintresset innebär att den skadelidande har rätt till ersättning för de direkta kostnader som den orsakats av genom avtalsbrottet. Det positiva kontraktsintresset innebär däremot att man ska få ersättning i den grad att man hamnar i samma situation som om avtalet skulle ha fullgjorts, dvs. man får ersättning i den grad att man hamnar i samma situation som om avtalet skulle ha fullgjorts. Vilket av beräkningssätten som är tillämpligt avgörs från fall till fall och är beroende av hur avtalet är utformat och vilka parterna är.I ditt fall verkar det som att anledningen till att avtalet brutits är för att företaget hittat någon som kan göra arbetet billigare. Om så är fallet utgör det ett avtalsbrott som kan medföra skadeståndsskyldighet. Du nämner även, mot slutet av din fråga, att det har nämnts att det skulle utgöra jäv. Det finns i aktiebolagslagen vissa jävsbestämmelser, innebärande bland annat att VD inte får handlägga en fråga om avtal mellan VD och bolaget, mellan bolaget och tredje man om VDn i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets eller avtal mellan bolaget och en juridisk person som VDn ensam eller tillsammans med någon annan får företräda (8 kap. 34 § aktiebolagslagen). Liknande bestämmelser finns för den som är styrelseledamot i aktiebolaget (8 kap. 23 § aktiebolagslagen). Som jag förstår det är din man inte VD eller styrelseledamot och beslutet har inte slutligen tagits av honom (utan av VDn), varför jävsreglerna inte borde aktualiseras.Tyvärr går det inte att ge ett rakt svar på hur stora dina chanser är om du går till domstol. Det är i stort beroende av omständigheterna och väldigt mycket av hur kontraktet er emellan är utformat. Att gå till domstol kan bli kostsamt, då utgångspunkten är att den som förlorar målet betalar både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan börja med att gå igenom vad som har hänt och att granska kontraktet er emellan, för att ge dig råd om det är värt att gå vidare med ärendet. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med detta. Om du är intresserad av hjälp är du varmt välkommen att kontakta mig för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Avtal om uppsägningstid

2019-08-31 i Avtal
FRÅGA |Uppstallningsavtal för hästDetta står i avtalet: "värden äger rätt att flytta hästen till en annan likvärdig box/spilta i stallet." Innebär det att värden kan ta betalt för annan ledig box än den hästen stått i under uppsägningstiden när hästen har flyttat ut innan uppsägningstiden har tagit slut?Vidare står: "Om hästägaren av annan anledning vill häva avtalet före avtalsperiodens utgång, utan iakttagande av överenskommen uppsägningstid, skall han till uppstallningsvärden erlägga en ersättning som motsvarar hälften av av det ersättningsbelopp som eljest skulle ha utgått för kvarvarande avtalsperiod." Innebär det att om jag redan har flyttat mina hästar 2 månader innan uppsägningstiden gått ut bara behöver betala för en av dessa månader?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I fall som dessa är det vad man avtalat som äger företräde, i detta räknas in det som kan utläsas skriftligt men även hur de olika parterna tolkat avtalet och framförallt vilka avsikter parterna haft i avtalet. Såvitt jag kan se angående din första fråga och vad jag kan utläsa av den givna informationen innebär avtalet att du hyrt en plats för en häst och att ägaren av stallet måste kunna flytta hästarna i stallet vid behov. Alltså - en viss hästägare kan inte förvänta sig att en viss häst ska stå i en specifik box eller spilta under alla omständigheter. Det du dock betalar för är en box/spilta oavsett vilken och oavsett om din häst står kvar. Man betalar så att säga för utrymmet. Man har även rätt att komma överens om saker i efterhand, t ex om stallägaren får in en ny hyresgäst för inflyttning så kanske inte behovet av att du ska betala den fulla hyrestiden finns kvar. Men detta är något ni ska komma överens om. Utefter vad jag kan utläsa av lydelsen i avtalet utan att ha sett det i dess helhet så föranleder en hälftenbetalning att du skulle haft rätt att häva avtalet på grund av ett avtalsbrott på stallägarens sida. Uppsägningstiden finns avtalad av en orsak just på grund av att uthyraren vill kunna planera, det är alltså inte okej att avträda tidigare utan specifik anledning. Beroende på hur din situation sett ut och om du eventuellt har skäl att avträda i förtid och på vilket sätt detta är reglerat i avtalet så kan du alltså vara skyldig att betala det fulla beloppet till och med det avtalade uppsägningsdatumet eftersom detta gäller som huvudregel. Hoppas du fått svar på din fråga och hoppas hästarna får trivas i det nya stallet!

Kan jag säga upp en hyresrätt med generalfullmakt?

2019-08-31 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har generalfullmakt för min mor som är på kortisboende pga cancer och är i livets slutskede, hon väntar på boende och kommer aldrig hem till sin hyresrätt igen.Kan jag med fullmakten säga upp hennes hyresrätt? Det kommer att bli dubbel hyra med hennes boende på äldreboende. Hennes pension täcker inte den extra kostnaden
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fullmakt finns i 2 kap avtalslagen.Om generalfullmakterEn generalfullmakt är en omfattande fullmakt som tillåter dig som fullmäktig att vidta alla rättsliga åtgärder som huvudmannen annars skulle kunna göra i eget namn. Om det faktiskt är en generalfullmakt du har så ska det alltså inte vara några problem att säga upp din mors hyresrätt. I det fall några begränsningar framgår av fullmakten får du givetvis inte strida mot dessa, men så borde inte vara fallet med en generalfullmakt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När ska man betala för en beställd tjänst?

2019-08-28 i Avtal
FRÅGA |Om man beställa ett måttbeställd port till ex. Och firman skicka ett ordererkännande, ska man betala det ? Eller ska man vänta tills arbetet är gjort.Är inte en ordererkännande bara ett bevis på överenskommelsen?Ska man inte vänta på en 'faktura' ?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inom juridiken applicerar man anbud-accept modellen som kan sammanfattas till att samstämmiga viljeförklaringar renderar i ett bindande avtal. Det finns inga krav på hur dessa anbuden eller acceptera ska gestalta sig, det kan göras på oändligt många sätt. Detta medför just den problematiken du beskriver, i vissa omfattande förhandlingar kan det vara svårt att urskilja i vilket skede avtalet blivit bindande för parterna. Generellt kan man nog säga att om du beställt en vara eller tjänst så ska betalning alltid ske mot faktura. Om du är osäker på om "ordererkännandet" utgör en faktura så är min rekommendation att du kontaktar bolaget i fråga. Avslutningsvis så betalar konsumenter ofta för tjänster när väl tjänsten är utförd. Det kan däremot skilja sig åt beroende på vilken affärsmodell din leverantör arbetar utefter. Det är en större trygghet för konsumenten att inte betala i förskott då reklamationsärende blir betydligt mycket enklare, men det innebär också en risk för näringsidkaren att kund inte betalar. Oavsett så finns det påtryckningsmedel för båda parterna om den ena eller andra inte fullföljer sina förpliktelser. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH