Hur tillämpas avtalsvillkorslagen på oskäliga villkor?

2021-04-25 i Avtal
FRÅGA
Är detta påstående sant eller falskt? Avtalsvillkorslagen kan användas för att förbjuda oskäliga avtalsvillkor från att användas i framtiden mot konsumenter (marknadsrättsligt). Den kan däremot inte användas för att i ett enskilt fall (civilrättsligt) ogiltigförklara ett villkor, vilket 36 § AvtL kan. Avtalsvillkorslagen (AVLK) gäller enbart standardavtal medan AvtL gäller samtliga avtal. Avtalsvillkorslagen prövas av Patent - och marknadsdomstolen medan 36 § AvtL prövas i allmän domstol.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ditt påstående är, i allt väsentligt, korrekt. För tydlighetens skull kommer jag nedan att kortfattat försöka att ge lite information om respektive lag.

Avtalsvillkorslagen

Avtalsvillkorslagen, dvs. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, är en konsumentlag vars syfte är att motverka användandet av oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal.

Lagen är tillämplig på avtalsvillkor som näringsidkare använder när de "erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter" (1 § avtalsvillkorslagen). Den kan emellertid endast användas på avtalsvillkor som ensidigt har utformats av näringsidkaren, så kallade standardvillkor. Har villkoren förhandlats fram och anpassats till den aktuella situationen i samråd med konsumenten är lagen alltså inte tillämplig.

Avtalsvillkorslagen innehåller huvudsakligen marknadsrättsliga bestämmelser vilka, likt du skriver i ditt påstående, gör det möjligt för Patent- och marknadsdomstolen att förbjuda näringsidkare från att i framtiden använda avtalsvillkor som bedöms vara oskäliga med hänsyn till pris och omständigheterna i övrigt (3 § avtalsvillkorslagen). Ett sådant förbud ska dock vara motiverat från allmän synpunkt eller annars ligga i konsumenternas eller konkurrenternas intressen.

Med ett oskäligt avtalsvillkor avses, i det här hänseendet, ett avtalsvillkor som "ger näringsidkaren en förmån eller berövar konsumenten en rättighet och därigenom åstadkommer en sådan snedbelastning i fråga om parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, att en genomsnittligt sett rimlig balans mellan parterna inte längre är för handen" (prop. 1971:15 s. 71). Detta kan, exempelvis, vara fallet om villkoren strider mot tvingande lag eller är utformade på ett vilseledande eller oklart sätt (MD 2009:21).

Det bör dock observeras att avtalsvillkorslagen även innehåller vissa civilrättsliga bestämmelser (11-14 §§ avtalsvillkorslagen). Exempelvis ställer 11 § avtalsvillkorslagen upp vissa omständigheter och tolkningsregler för hur 36 § i avtalslagen (vilken behandlas nedan) ska tillämpas på standardvillkor i konsumentförhållanden. Avtalsvillkorslagen kan således, åtminstone indirekt och genom tillämpning av 36 § avtalslagen, användas för att ogiltigförklara ett avtalsvillkor i ett enskilt fall. Ytterligare en, i sammanhanget, relevant bestämmelse är 13 § avtalsvillkorslagen vilken, i vissa fall, kan leda till att ett villkor lämnas utan verkan.

Avtalslagen

Avtalslagen, eller lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kan säga utgöra stommen i den svenska avtalsrätten. Avtalslagens kanske viktigaste bestämmelse utgörs av den så kallade stora generalklausulen om oskäliga avtalsvillkor i lagens 36 §. Den stora generalklausulen är en generell civilrätttslig ogiltighetsbestämmelse vilken gör det möjligt att jämka eller annars lämna avtalsvillkor som bedöms vara oskäliga utan avseende i ett enskilt fall. Generalklausulen gör det även möjligt att ogiltigförklara ett avtal i sin helhet i den mån ett oskäligt avtalsvillkor har en så pass stor betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att det i övrigt ska gälla i oförändrat innehåll. Skälighetsbedömningen görs utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet och där hänsyn tas till, bland annat, behovet av skydd för den av parterna som är konsument eller annars intar en underlägsen ställning i avtalssituationen.

Avtalslagens allmänna karaktär gör dess tillämpningsområde betydligt mer vidsträckt än avtalsvillkorslagens vilket betyder att generalklausulens användning inte begränsas till standardvillkor som används i konsumentavtal. Istället kan den, i princip, tillämpas på alla tänkbara avtalsvillkor i alla typer av avtal. Den kan, exempelvis, tillämpas på gemensamt utformade avtalsvillkor i avtal mellan såväl näringsidkare som mellan privatpersoner. Med det sagt är den, genom hänvisningen till avtalsvillkorslagen i bestämmelsens fjärde stycke, tillämplig även på standardvillkor i konsumentavtal.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I den mån något är oklart så får du gärna återkomma med en ny fråga.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96466)