Ärenden vid föreningsstämma

2009-11-20 i Föreningar
FRÅGA |Kan vi på en bostadsrättstämma ta upp ärenden till diskussion fast ärendena ej är anmälda till styrelsen i förväg?Är det nu (10 dgr till st.-mötet) för sent att anmäla dessa ärenden till styrelsen?....undrar med vänlig hälsning J
Maria Holme |Hej,Jag utgår från att det är fråga om en bostadsrättsförening. Reglerna för ekonomiska föreningar finns i Lag om ekonomiska föreningar (FL). Enligt 7 kap. 8 § FL ska kallelsen till stämman ange de ärenden som kommer behandlas, se https://lagen.nu/1987:667. Eftersom kallelse troligen redan skickats ut kan inga ärenden läggas till i efterhand.Om beslut fattas i ärende som inte angetts i kallelsen är beslutet ogiltigt, om inte alla samtycker till att ärendet behandlas. Undantag gäller för frågor som enligt föreningens stadgar ska behandlas på stämman. Dessa kan behandlas även om de inte angetts i kallelsen enligt 7 kap. 9 § FL, se https://lagen.nu/1987:667.Med vänliga hälsningar

Styrelseledamots personliga ansvar i förening

2009-11-20 i Föreningar
FRÅGA |Är styrelseordförande i ekonomisk förening tillika föräldrakooperativ dagisverksamhet för barn i åldrarna 1-6 år. Någon nämnde för mig vid tillfälle att \"du vet väl att du aldrig är ansvarsbefriad i den rollen\". Vilket personligt ansvar bär jag egentligen i denna roll?
Maria Holme |Hej,En ekonomisk förening är ett rättssubjekt i form av en juridisk person. Alla avtal och liknande som ingås för föreningens räkning binder endast föreningen, inte medlemmar eller styrelseledamöter personligen. Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter enligt 6 kap. 6 § Lag om ekonomiska föreningar (FL), se https://lagen.nu/1987:667. Styrelsen ska vidare företräda den ekonomiska föreningen utåt enligt 6 kap. 11 § FL, se https://lagen.nu/1987:667. Ditt personliga ansvar aktualiseras endast om du vid fullgörandet av ditt uppdrag som styrelseledamot uppsåtligen eller på ett oaktsamt sätt skadar föreningen. Du blir då skadeståndsskyldig enligt 13 kap. 1 § FL, se https://lagen.nu/1987:667. Med vänliga hälsningar

Ekonomiskt ansvar i ekonomisk förening

2009-10-26 i Föreningar
FRÅGA |hEJPONERA ATT EN EKONOMISK FÖRENING VARS INRIKTNING ÄR ATT ÄGA DRIVA O HYRA UT EX DAGISLOKALER SAMT SKOLLOKALER OCH ATT MAN DRAGIT PÅ SIG STORA LÅN ..VAD HÄNDER 1 RÄNTAN PÅ LÅN STIGER, SAMT UTHYRNINGSKONTRAKT LIGGER FAST ÖVER LÅNG TID , SÅPAS ATT DET BLIR KONKURS?ÄR MEDLEMMAR I STYRELSEN PERSONLIGT EKONOMISKT ANSVARIGA OCH TVINGAS TA ÖVER LÅNE AVBETALNINGARNA ?TAKSAM FÖR SVAR MVH
Dennis Carlsson |Hej!För en ekonomisk förenings förpliktelser svarar ej föreningens medlemmar, styrelseledamöter eller annan företrädare för föreningen dvs det finns en princip om att det inte föreligger personligt ansvar. Det finns dock undantag t.ex om styrelseledamöter underlåter att ansöka om likvidation vid för få medlemmar i föreningen.En styrelseledamot som uppsåtligen eller oaktsamt skadat föreningen i sitt uppdrag är även pliktig att ersätta den skadan.Bestämmelser om konkurs för ekonomisk förening hittar du i 19,20 §§ EFL.Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, EFL hittar du https://lagen.nu/1987:667Mvh

Val av styrelse i förening

2008-09-21 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Kan man som medlemmar i en förening vid årsmöte, byta ut styrelsen utan att på förhand informera valberedningen om detta?
Louise Danielson |Hej! Du skriver inte var det är för typ av förening, jag utgår därför ifrån att det rör sig om en ekonomisk förening eftersom idella föreningar ej regleras i lag. Enligt 6:1 lagen om ekonomiska föreningar (se https://lagen.nu/1987:667 ) är det föreningsstämman, alltså de som deltar på årsmötet, som skall tillsätta styrelseledamöter om inte föreningsstadgarna anger något annat.Valberedningens uppgift är endast att föreslå kandidater till posterna inom styrelsen men själva valet utförs av stämman. Att valberedningen ej informerats innan årsmötet bör därmed inte har någon betydelse för möjligheten att välja ny styrelse. Vänligen,

Stopp i avlopp - bostadsrätt

2009-04-23 i Föreningar
FRÅGA |Stopp i avloppet i köket. Vem betalar spolbil. Jag eller föreningen
Louise Danielson |Hej, Prata med styrelsen i din föreningen och läs föreningens stadgar. Vänligen,

Mandattidens upphörande i förening

2009-03-31 i Föreningar
FRÅGA |Om en person är vald till ett uppdrag/styrelsemedlem i en förening och mandattiden är fram till nästa årsmöte.När avslutas mandattiden?Är det när årsmötet börjar eller när styrelsen beviljats ansvarsfrihet eller gäller något annat.
Josefin Ohlson |Mandattiden gäller slutet av den ordinarie föreningsstämman där ett styrelseval hållits, enligt 6 kapitlet 2 § lagen om ekonomiska föreningar, se https://lagen.nu/1987:667.Med vänlig hälsning

Ombud och ordförande vid föreningsstämma

2009-10-26 i Föreningar
FRÅGA |Kan en bostadsrättsstyrelse företrädas av en inhyrd jurist vid extra föreningsstämma? Får denna ombud agera som orförande på stämman utan medlemmars godtycke?
Dennis Carlsson |Hej!Nej det kan den ej. Endast den som är medlem i ekonomisk förening får delta i stämman, och endast medlem i ekonomisk förening har rösträtt enligt 7 kap 2 EFL. Man kan dock välja att företrädas av ombud, men endast make, sambo eller annan medlem i föreningen kan vara ombud för person. Dock kan det frångås om annat är nämnt i stadgarna vilket gör det möjligt för dem att företrädas av en jurist. Inte heller får ett ombud företräda mer än en person men även detta kan frångås i stadgarna.Skulle denna jurist tillåtas närvara på stämman finns det heller inget som hindrar honom att agera som ordförande, men det är stämman som utser ordförande om det inte är sagt annorlunda i stadgarna detta följer av 7 kap 10 EFL.Därmed rekommenderar jag dig att ta dig en titt på vad som är nämnt i stadgarna men mycket talar för att deras agerande inte har varit korrekt.Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, EFL hittar du https://lagen.nu/1987:667Mvh

Röstberättigad i bostadsrättsförening

2007-09-13 i Föreningar
FRÅGA |Vad gör en röstberättigad? Samma sak som medlem? Eller utgör två medlemmar som äger en lägehet tillsammans en \"röstberättigad\"? Röstberättigad och närvarande röstberättigad och röstande är väl skillda saker?
Ludvig Lagerkranz |Hej!I en ekonomisk förening har som huvudregel alla medlemmar en röst. Med sin röst har de möjlighet att utöva sin rätt på föreningsstämman. En medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen, exempelvis att betala medlemsavgiften eller liknande är röstberättigad. För bostadsrättsföreningar, som i grunden är en ekonomiskt förening gäller som utgångspunkt att alla medlemmar har varsin röst att använda på föreningsstämman. Men i bostadsrättslagen, som du finner http://lagen.nu/1991:614 , finns en specialregel i 9 kap. 14 § 1 st. p. 1 som innebär att om flera medlemmar tillsammans innehar en lägenhet har de bara en röst. Förenklat kan man säga att alla medlemmar är röstberättigade men man har bara en röst per lägenhet.När de som tillsammans innehar en lägenhet skall rösta på föreningsstämman måste de vara överens om beslutet och om samtliga delägare inte är närvarande skall man lämna en fullmakt till den eller de som närvarar.Om en medlem innehar flera lägenheter i föreningen har denne ändå bara en röst.Det bör dock observeras att din förenings stadgar kan innehålla andra och mer detaljerade regler om rösträtt m.m. än de som framgår av lagen.Vänligen