Rätt till medlemskap i ideell förening

Nekat medlemskap i ideell förening Vi är en liten by i Norra Dalarna med knappa 30 invånare. I byn finns en bystuga som byggts upp av våra förfäder och sedan drivits av byns invånare. Föreningen blev registrerad med ett org.nr. 2004, och marken köptes som bystugan står på, för att få lagfart på den och säkra den i byns ägo. Tyvärr skrevs inget i stadgarna ang. begränsad rösträtt med fullmakter, varvid en person kom med ett större antal fullmakter från utomstående, och drev igenom sina ideér, som var mycket tveksamma i en ideell förening, bl.a ytterligare markköp. Vid nästa årsmöte 2005 blev de flesta bybor nekade att förnya sitt medlemskap, det återbetalades med motiv att det fanns de som motarbetade föreningen. Rodret togs över av en fritidsboende från Stockholm 2006, och nu menar föreningen sälja bystugan som fritidsboende, vilket är ett stort nederlag för byn, att bli utan bystuga. Den har varit stängd sedan 2009. Stadgarna har ändrats. Igår gjorde vi ett sista försök att åter bli medlemmar, för att om möjligt kunna få tillbaka bystugan, och jag skulle gärna vilja bifoga svaret från kassören, som är den drivande i föreningen (Stockholmaren). Det står bla. att vi agerat fientligt mot föreningen m.m., vilket inte stämmer. Jag anser det är högst ärekränkande det han skrivit. Vi vore ytterst tacksamma för all hjälp vi kan få! Vi har även vänt oss till media.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. 


Eftersom det inte finns någon lag om ideella föreningar, regleras verksamheten i första hand av stadgarna som medlemmarna antagit. Stadgarnas innehåll kompletteras av praxis som har utvecklats inom föreningen, varför även den måste följas. Om varken stadgarna eller intern praxis kan ge svar på de frågor som aktualiseras, kan analogier göras från andra associationer eller så kan man ta hjälp av Högsta domstolens praxis.


I en ideell förening finns inte någon allmän rätt att bli medlem. I första hand är det den ideella föreningen som avgör vem som ska få bli medlem. Högsta domstolen har emellertid kommit fram till att rätt till medlemskap ändå kan föreligga om medlemskapet är av stor betydelse för den sökandes försörjning (se NJA 1948 s 513). Sedan 2008 finns även lagstöd mot diskriminering (se 2008 års lag om förbud mot diskriminering). Dessvärre kan jag inte dra någon slutsats om bystugan är av stor betydelse för försörjningen, men om så är fallet torde rätt till medlemskap ändå föreligga. 


Den fråga som Högsta domstolen har prövat flest gånger i samband med ideella föreningar handlar om föreningarnas rätt att utesluta medlemmar. Gällande rätt är att en medlem i en ideell förening får uteslutas på sådan grund som anges i stadgarna. Samtidigt är det tillåtet för en ideell förening att utesluta en medlem på rent skönsmässiga grunder, även om sådana grunder inte torde kunna åberopas av föreningar vars uteslutningsbeslut kan överprövas av domstolen. Om en medlem har uppträtt illojalt mot föreningen, torde medlemmen även kunna uteslutas utan stöd i stadgarna. Eftersom en ideell förening är en association av samverkan, bör den medlem som inte vill samverka också kunna uteslutas.


För att medlemskapet ska kunna prövas av domstol måste medlemskapet vara av stor betydelse för den enskildes försörjning och medlemskapet stå öppet för alla. Allmänt gäller också att uteslutningsbeslut ska fattas av det organ eller den person som fått sig denna uppgift ålagd i stadgarna.


I det här fallet torde det handla om nekande av medlemskap eftersom medlemmar nekats att förnya sitt medlemskap. Har det dock hänt att medlemmar även uteslutits hoppas jag att framställningen i övrigt kan vara behjälplig.

Sofia TimoudasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000