Vilka uppgifter måste finnas med i aktiebolags e-mail?

2019-07-03 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns några specifika krav på vad som ett aktiebolag måste skriva i sin mailsignatur.Finns det krav på att t.ex. startkapital m.fl. skrivs ut även i signaturer?Är egentligen intresserad om det överhuvudtaget finns några krav och/eller riktlinjer på signaturer och om ja, så vilka de är.Stort tack på förhand! Med vänliga hälsningar
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom din fråga handlar om aktiebolag blir aktiebolagslagen (ABL) tillämplig. Svar: ja det finns vissa specifika krav på vilka uppgifter ett aktiebolag måste ha med i sina mail, dessa framgår av 28 kap. 5 § ABL. Uppgifterna inkluderar: företagsnamn, orten där bolaget har sitt säte samt organisationsnummer. Ifall bolaget gått i likvidation ska detta också anges. Det finns alltså inget krav på att bolagets startkapital ska anges i e-mail. Du kan läsa mer om vad kraven innebär på Bolagsverkets hemsida, se här. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Vad gäller om ett aktiebolag inte går bra?

2019-06-27 i Bolag
FRÅGA |Hej,Jag vill starta ett aktiebolag och ta lastbilar på leasing då vi ska driva åkeri. Min fråga är då vad händer om företaget inte går som det är tänkt, alltså om vi inte kommer kunna betala leasing kostnaden?Mvh
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för din fråga!Aktiebolagsformen erbjuder mängder av möjligheter. Grundkonceptet med bolagsformen är att du som aktieägare ska kunna investera kapitalet i aktiebolaget utan att riskera något mer utöver det. Det investerade kapitalet registeras hos Bolagsverket och utgör vad som normalt kallas det registrerade aktiekapitalet. För ett privat aktiebolag gäller för nuvarande ett krav på att aktiekapitalet ska uppgå till minst 50 000 kr (1 kap 5 § Aktiebolagslag). Historiskt har idén med ett minsta tillåtna aktiekapital beskrivits utgöra ett minimiskydd för aktiebolagets borgenärer. Intressant nog pekar det mesta mot att kravet kommer att sänkas till 25 000 kr till den 1 jan 2020.Åter till din fråga. Vad händer om aktiebolaget börjar gå med förlust och inte längre kan betala sin skulder? I sådant fall är det viktigt för dig som ägare att vara lyhörd för tidiga varningsklockor. Inser du att bolaget börjar bli skuldsatt bör sammankalla styrelsen och upprätta en kontrollbalansräkning. Syftet med kontrollen är att undersöka ifall det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beroende på resultatet ska ett beslut tas om aktiebolaget ska begäras i likvidation. Gör du inte det riskerar du att bli personligt betalningsansvarig för de förpliktelser som uppkommer under den tid underlåtenheten kvarstår (25 kap 18 § ABL).Sammanfattningsvis, ett aktiebolag innebär att du som utgångspunkt endast riskerar det kapital du väljer att investera i aktiebolaget. Om verksamheten går sämre är det viktigt att agera för att undvika ett personligt betalningsansvar. Skulle bolaget begäras i likvidation och efterlevt de regler som gäller kan du inte bli ansvarig för aktiebolagets förpliktelser. Jag hoppas att du fått svar på dina funderingar! En rekommendation är annars att titta på bolagsverkets hemsida och ta del av dess allmänna vägledningar.Med vänlig hälsning,

Personligt betalningsansvar för aktieägare

2019-06-27 i Bolag
FRÅGA |Om styrelsen har avgått och det finns två aktieägare på 60% och 40 % och aktiebolaget går i konkurs, vem blir betalningsskyldig?Mvh
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder till Lawline!En grundprincip i aktiebolagsrätt är att aktieägare är fria från personligt betalningsansvar. Det innebär att vid konkurs riskerar man endast att förlora det kapital som investerats i bolaget. För att bland annat motverka missbruk av bolagsformen och skydda borgenärer har man dock inför några bestämmelser som bryter igenom principen i 25 kap Aktiebolagslagen. Bestämmelserna är utformade på ett sätt som ger framförallt styrelsen en skyldighet att agera när bolaget är underkapitaliserat. En sådan skyldighet är att styrelse genast måste upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, 25 kap 13 § ABL. Om det bortses ifrån riskerar styrelsen att bli ansvarig för alla förpliktelser som uppkommer under den tid som underlåtenheten kvarstår. Om styrelsen upprättar en kontrollbalansräkning och det framkommer att bolagets egna kapitala understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska en kontrollstämma hållas. Om det på stämman beslutas att verksamheten ska fortsättas måste en andra kontrollstämma hållas senast 8 månader efter. Om det egna kapitalet fortfarande understiger det registrerade aktiekapitalet ska bolaget begäras i likvidation. En aktieägare som har vetskap om att bolaget måste träda i likvidation kan bli personligt betalningsansvarig för förpliktelser efter denna tidpunkt, 25 kap 18 § ABL. Vid frågan om hur ansvaret ska fördelas svarar berörda parter solidariskt. Det betyder att aktieägarna och/eller styrelsen ansvarar kan krävas på hela det utestående beloppet. Skulle en aktieägare tvingas betala ett högre belopp än sin andel i bolaget uppstår en fordring på det överstigande beloppet mot övriga parter. Hoppas det besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,

Försäljning av andel i handelsbolag

2019-06-23 i Bolag
FRÅGA |Min styrfar har ett handelsbolag där jag äger hälften, och var och en kan göra avtal mm enligt bolagsregistreringen. Nu vill jag sälja min del då det bara är jag som får jobba och ordna och detta orkar jag inte längre. Hur gör man då?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Regleringen beträffande handelsbolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag (bolagslagen). Reglerna är till stor del dispositiv vilket innebär att de gäller om inget annat är avtalat mellan bolagsmännen (2 kap. 1 § bolagslagen). Därför råder jag dig i första hand att titta på vad som avtalats mellan dig och din styvfar och om ni har reglerat frågan om hur en andelsförsäljning ska gå till.Om frågan ej reglerats mellan dig och din styvfar är huvudregeln att en ny bolagsman får träda in i handelsbolaget enbart om samtycke föreligger från övriga bolagsmän (2 kap. 2 § bolagslagen). Det krävs således samtycke från din styvfar för att du ska kunna sälja din ägarandel i handelsbolaget.I vissa fall kan en bolagsman säga upp bolagsförhållandet. Detta gäller om ett bolagsavtal slutits för obestämd tid. I ett sådant fall kan bolagsmännen säga upp avtalet när som helst och sex månader efter uppsägningen ska bolaget träda i likvidation, om inte någon annan uppsägningstid bestämts (2 kap 24 § bolagslagen). Om den kvarvarande bolagsmannen inte vill att handelsbolaget ska träda i likvidation kan denne utesluta bolagsmannen som sagt upp bolagsförhållandet (2 kap. 30 § bolagslagen). Om ett uteslutande sker ska den bolagsman som utesluts erhålla en lösenbelopp som kan antas motsvara det som denne skulle ha erhålla om bolagsskifte hade ägt rum. Notera dock att ett handelsbolag träder i likvidation om det enbart finns en bolagsman och detta förhållande bestått under sex månader (2 kap. 28 § bolagslagen).Hoppas du fick svar på din fråga. Om det skulle uppstå några fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Starta aktiebolag med skuld hos kronofogdemyndigheten

2019-06-29 i Bolag
FRÅGA |Hej,Jag ska precis starta ett aktiebolag, när jag kontaktade en bank för att sätta in aktiekapitalet så blev jag nekad till att öppna upp ett företagskonto pga skuld hos kronofogden. Det är jag och en vän som ska starta aktiebolaget så min fråga är: Kan min vän starta aktiebolaget och öppna upp företagskonto och sedan dela 50/50 med mig i efterhand?
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att varje fysisk eller juridisk person kan bilda ett aktiebolag och därmed vara en så kallad stiftare (se 2 kap 1 § Aktiebolagslagen (ABL)). Undantagen som finns när man inte anses kvalificerad att kunna vara stiftare är enligt 2 kap. 2 § ABL om man är underställd förvaltare, underårig, försatt i konkurs eller har näringsförbud.Att du har en skuld hos kronofogden försämrar dina möjligheter med det mesta som har med finansiella institut att göra men påverkar inte huruvida du får eller inte får starta ett aktiebolag. Det förbud som står närmast till din situation är ifall du skulle bli försatt i personlig konkurs – detta måste dock avgöras av en domstol.För att besvara din fråga går det rent praktiskt att din vän startar aktiebolaget och öppnar upp ett företagskonto för att sedan sälja hälften av aktierna till dig. Viktigt att ha i åtanke är att risken som finns är att kronofogden kan utmäta dina aktier i bolaget för att betala av dina skulder, vilket kan få negativa konsekvenser för er näringsverksamhet. Det framgår inte av din fråga hur er situation ser ut men en rekommendation är att försöka sätta upp en avbetalningsplan hos den som du är skyldig pengar innan du köper ut din andel i bolaget för att slippa att KFM utmäter hela ditt aktieinnehav.Hoppas du fått svar på din fråga, om du har några fler funderingar, tveka inte på att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Vem har ansvaret för bokslutet?

2019-06-27 i Bolag
FRÅGA |Hej,Jag har en revisionsfirma som sköter mina papper till mitt AB. Dem skickade in bokslutet för sent så jag fick 5000kr i böter. Vem är skyldig för felet? Jag anser att jag betalar dem för att sköta det och tycket dem miss sköter mina papper i mina ögon. Tacksam för svar.Mvh Maria
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det juridiska ansvaret för årsredovisningen med bokföring och bokslut är styrelsens och VD:s. Det gäller även om det är en revisionsfirma som sköter uppgiften i deras ställe. Så oavsett vem som är skyldig till felet så kvarstår det juridiska ansvaret på styrelsen och VD.Har revisionsfirman gjort fel kan det dock vara så att de brutit mot avtalet som ditt AB har med dem om hjälp med redovisningen. Har de inte gjort någon friskrivning har ditt AB goda möjligheter att kräva skadestånd för felet.Styrelsen och VD har alltså fortfarande ett ansvar för redovisningen mot bolaget och Skatteverket. Samtidigt har dock redovisningsfirman ett ansvar gentemot bolaget för deras tjänst. Det gäller alltså att se situationen i två steg.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny!Vänligen,

Personligt betalningsansvar

2019-06-24 i Bolag
FRÅGA |Hej! Ett aktiebolags kapital är förbrukat till mer än hälften. Kontrollbalansstämma hålls där man beslutar att försätta bolaget i konkurs. Bolaget försätts i konkurs efter 5 veckor och under tiden ådrar sig bolaget nya skulder. Kan styrelseledamöter drabbas av personligt betalningsansvar för dessa nya skulder enligt aktiebolagslagens regler? Man har inte beslutat om en åttamånaders frist för att återställa aktiekapitalet.
Fredrik Lindén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enkla svaret är att personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna förmodligen inte uppstår. Som framgår av din fråga har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning och låtit revisorn granska den, samt kallat till en kontrollbalansstämma. För att personligt betalningsansvar ska uppstå krävs i sådant fall att bolagsstämman har beslutat om att bolaget ska träda i likvidation, och att styrelsen underlåtit att ansöka om likvidation. Om bolagsstämman däremot har beslutat om konkurs torde personligt betalningsansvar alltså inte uppstå, och i synnerhet inte i det fall styrelsen har verkställt bolagsstämmobeslutet genom att ansöka hos tingsrätten om konkurs. Hursomhelst, aktiebolagslagens regler om personligt betalningsansvar ger alltså inte uttryck får något krav för styrelsen att, för att undgå personligt betalningsansvar då aktieägarna vid första kontrollbalansstämman beslutar att ansöka om att försätta bolaget i konkurs, ansöka hos tingsrätten om konkurs. Aktiebolagslagen ger således inte heller uttryck för någon tidsfrist inom vilken styrelsen i sådana situationer, för att undgå personligt betalningsansvar, måste verkställa bolagsstämmans beslut. Ansvarsgenombrott kan dock givetvis aktualiseras om bolagets verksamhet har bedrivits på ett, mot borgenärerna, stötande eller illojalt sätt att reglerna om frihet från personligt ansvar ska brytas igenom.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Kan man som privatperson stämma styrelsen i ett kommunalt bolag?

2019-06-14 i Bolag
FRÅGA |Hej, jag undrar om en medborgare, eller en grupp av medborgare, kan stämma styrelsen i ett kommunalt bolag? Anledning skulle vara att styrelsen inte utfört sitt jobb enligt direktiven. Det kommunala bostadsbolaget har genom inkompetens, korruption eller dylikt slarvat bort 240 miljoner på ett renoveringsprojekt. En väldigt ytlig utredning visade på inkompetens. Sen tystas frågan ner. Jag tänkte att medborgarna är ju ytterst ägare till bolaget. Likt aktieägare.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kommunala bolag lyder under ett antal olika föreskrifter, bland vilka kommunallagen (KL) och aktiebolagslagen (ABL)(i det fall det rör sig om ett aktiebolag, vilket det i de flesta fallen gör när kommuner bedriver verksamhet i bolagsform) är de två mest framstående exemplen. Kommunallagen sätter upp krav på att bolaget bedrivs enligt det kommunala ändamålet och övriga förutsättningar för bedrivandes av verksamheten i bolagsformen. Bolagets styrning dikteras sedan av reglerna och principerna i aktiebolagslagen. Det finns dock en klar motsägelse i de båda lagarna som styrverktyg, eftersom KL dikterar kommunala ändamål med verksamheten och ABL är anpassad efter verksamheter vars främsta syfte snarare som utgångspunkt är vinstmaximering för aktieägarna.En styrelse i ett bolag, oavsett om bolaget är kommunalt eller privatägt, kan dock inte hållas rättsligt ansvarig för inkompetens (dvs för dåliga affärsbeslut). Däremot kan de alltid avsättas av bolagsstämman utan någon vidare motivering. Det är grundläggande för ett aktiebolag att ägarna utser styrelsen och det är därför även ägarna som bör stå förlusten om ledamöterna sedan visar sig sakna den kompetensen som erfordras för uppdraget. I kommunala bolag är det (oftast) kommunfullmäktige som bestämmer kring tillsättande och avsättande av styrelsen i det kommunala bolaget, och hur detta sker är oftast angivet i bolagsordningen.Det kan också vara bra att komma ihåg att kommunala bolag inte får ha som syfte att eftersträva vinst, utan bolagets syfte ska vara att eftersträva det kommunala ändamål som det skapats för att tillgodose.Den största möjlighet du har att påverka bolagsstyrelsens sammansättning är troligtvis att påtala ditt, och ditt sällskaps, missnöje med styrelsen för kommunfullmäktige. Dessa är nämligen de enda som har möjlighet att påverka styrelsens sammansättning. Att ansvaret på detta sätt flyttas ut från den offentliga verksamheten till en egen juridisk person är en av de nackdelar, ur en demokratisk synpunkt, som lyfts fram i diskussionen om de kommunala bolagen.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!