FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag10/11/2021

Vilka regler/skyldigheter måste man följa när man startar ett aktiebolag?

Hej, vi tänkte starta en AB och vi har en del funderingar angående regler och skyldigheter.

Vi är 3 personer, två av oss är bosatta i Sverige, men den tredje är bosatt i Argentina. han har ingen koppling till Sverige, förutom våran projekt.

Vi undrar vad vi måste göra och var vi kan få underlag på skatte regler och skyldigheter.

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du och andra ska starta ett aktiebolag tillsammans och att ni nu undrar vilka skatterättsliga regler och skyldigheter som bolaget har att förhålla sig till. Regler och skyldigheter som angår aktiebolag är många och omfattande, varför jag i mitt svar går igenom några av de viktigaste reglerna och skyldigheterna på ytan. Jag går bl.a. igenom vart det finns regler för ett aktiebolag bildande, andra viktiga bolagsrättsliga regler, grundläggande regler för bolagets skattemässiga resultat och det beskattningsbara underlaget, andra viktiga skatterättsliga konsekvenser som socialavgifter och mervärdesskatt samt bokföringsskyldighet och redovisning. Jag går även igenom viktiga regler som gäller vid beskattningen av delägare i fåmansbolag i vissa fall.

Bildande av ett aktiebolag

Reglerna om bildandet av ett aktiebolag finns i 2 kap. Aktiebolagslagen (2005:551), förkortat ABL. För att stifta ett aktiebolag krävs det i korthet bl.a. att en stiftelseurkund och en bolagsordning upprättas, att aktier i bolaget tecknas och betalas och att vissa andra formella steg uppfylls. För ett privat aktiebolag, alltså ett aktiebolag som inte är börsnoterat, måste aktiekapitalet uppgå till minst 25 000 kr. Det innebär att ni måste tillskjuta åtminstone 25 000 kr till bolaget vid bildningen genom att teckna aktier till åtminstone det värdet. Det innebär att ni individuellt kommer att äga aktier i bolaget till ett värde som motsvarar era tillskott av aktiekapital. Här hittar du mer information från Bolagsverket om exakt vilka steg som måste uppfyllas för att starta ett aktiebolag och hur mycket det kostar.

Andra bolagsrättsliga regler som måste följas

I resterande delar av ABL finns regler som ett aktiebolag måste följa. Bl.a. finns det regler om att hålla bolagsstämma (7 kap. ABL), bolagets styrelse och VD (8 kap. ABL), revision (9 kap. IL), emissioner (11-16 kap. ABL), vinstutdelning (18 kap. ABL) och andra viktiga komponenter av att bedriva ett aktiebolag. Reglerna är viktiga för att förstå hur ett aktiebolag fungerar och hur aktiebolagets olika beståndsdelar och beslutsfattandeprocesser fungerar. Jag rekommenderar starkt att du och de andra delägarna ser till att förstå dessa regler så att verksamheten kan bedrivas på ett smidigt och lagenligt sätt.

Regler för beräkning av det skattemässiga resultatet och underlaget för beskattning

De grundläggande skatterättsliga bestämmelser för hur man beräknar ett aktiebolags skattemässiga resultat och underlag för beskattning finns i Inkomstskattelagen (IL). Det skattemässiga resultatet kan skilja sig från det redovisningsmässiga resultatet, och IL anger vilka skattemässiga justeringar som kan behöva göras från det redovisningsmässiga resultatet. Lagen innehåller därför regler om vad som i det skattemässiga resultatet utgör intäktsposter, vad som utgör kostnadsposter och beskattningstidpunkten för olika typer av utgifter och inkomster. Bl.a. finns det i fråga om beskattningstidpunkten viktiga regler om schablonmässig kostnadsföring av inventarier.

För att få en god förståelse av vilka inkomster som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet, vilka kostnader som är avdragsgilla m.m, kan det vara bra att noga studera reglerna för juridiska personer i IL. På sin hemsida publicerar Skatteverket regelbundet information och rättslig vägledning om underlaget för företagsbeskattningen.

Bokföringsskyldighet & redovisning

Ett aktiebolag är skyldigt att bokföra sina affärshändelser för att kunna redovisa dessa i en årsredovisning som skickas in till Bolagsverket. Reglerna om bokföring finns i Bokföringslagen (1999:1078) och reglerna om årsredovisning i Årsredovisningslagen (1995:1554), förkortade BFL respektive ÅRL. På Bolagsverkets hemsida hittar du mer information om bokföringsskyldigheten och årsredovisningens olika beståndsdelar.

Mervärdesskatt (moms) och socialavgifter

För de flesta omsättningar är ett aktiebolag skyldigt att påföra mervärdesskatt (moms) på försäljningspriset för att sedan månadsvis betala in det till Skatteverket. Den utgående momsen får dock kvittas mot ingående moms, dvs. mot den momsen man själv har betalat för att köpa in varor och tjänster för verksamheten. Det innebär att aktiebolaget i princip inte påverkas ekonomiskt av momssystemet och snarare verkar som uppbärare av skatt åt Skatteverket. Reglerna om moms finns i Mervärdesskattelagen (1994:200).

En annan viktig aspekt av att bedriva näringsverksamhet är de socialavgifter som kan behöva betalas i samband med utbetalning av lön, arvoden och förmåner till anställda och uppdragstagare. Att ett aktiebolag är avgiftspliktigt för arbetsgivaravgift följer av 2 kap. Socialavgiftslagen (2000:9800), förkortat SAL.

Särskilda regler för beskattning på kvalificerade andelar av delägare i fåmansbolag

Eftersom ni är tre personer som ska starta ett aktiebolag är det sannolikt att ni kommer att anses vara delägare i ett fåmansbolag, dvs. ett bolag som i enlighet med reglerna i 56 kap. IL till mer än hälften ägs av fyra eller färre personer. Utdelning och kapitalvinster från aktier i fåmansbolag blir, om aktierna anses vara kvalificerade, föremål för reglerna i 57 kap. IL där viss del av utdelningen eller kapitalvinsten ska tas upp i inkomstslaget tjänst istället för inkomstslaget kapital. Syftet med regler är att undvika att delägare i fåmansbolag substituerar lön mot utdelning, vilket skulle vara förmånligt för delägaren rent skattemässigt då utdelningar beskattas lägre än tjänsteinkomster.

Jag rekommenderar att du och de andra blivande delägarna ser till att förstå reglerna i 56-57 kap. IL så att ni, för det fallet att era andelar är kvalificerade, inte tar upp all utdelning och alla kapitalvinster från era andelar i bolaget enbart i inkomstslaget kapital.

Sammanfattning

Som du ser finns det många regelverk som ett aktiebolag har att förhålla sig till. De områden jag ovan gick igenom på ytan handlar om bolagsbildning, bolagsbedrift, skatterättsliga regler och bokföring och redovisning. Det finns andra viktiga regler att förhålla sig till, t.ex. om fullmakt och ställföreträdarskap, avtal m.m. Även deklarationsskyldighet och innehållet av en inkomstdeklaration för ett aktiebolag är något som är viktigt att gå igenom. Eftersom jag endast gick igenom områden på ytan, rekommenderar jag att ni i detalj går igenom områdena och även tar del av informationen som återfinns på myndigheternas hemsidor.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”