Felskickad e-mail

2007-05-08 i ARKIV
FRÅGA |Vems egendom är egentligen epost skickat till fel mottagare? (tex epost skickat till mickrosoft.se istället för microsoft.se)
Raoul Mehta |När någon skickar ett e-mail är det nog inte någons faktiska egendom som skickas över utan information i form av ettor och nollor. Vad jag förstår är denna information i sig inte att anse som egendom utan det är det medium som bär informationen som utgör själva egendomen (tex en hårddisk, en server, ett USB-minne osv). Ägaren till t ex servern får då även anses ”äga” informationen på den. Hälsningar

Högkostnadsskydd på Apoteket

2007-04-14 i ARKIV
FRÅGA |Vad skall jag högst betala för läkemedel under ett år med hänsyn till högkostnadsskyddet?
Gabriel Westin |Hej, Högkostnadsskyddet gör att du betalar högst 1800 kr under ett år för läkemedel. En förutsättning är dock att läkemedlen är omfattade av läkemedelsförmånen, vilket de flesta receptbelagda läkemedel i Sverige är. För mer ingående information hänvisar jag till Apotekets hemsida (se https://www.apoteket.se/rd/d/673 ). Med vänlig hälsning,

Skillnaden mellan borgenär och borgensman

2007-04-08 i ARKIV
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan borgenär och borgensman?
Mikael Karlsson |Jag kommer att besvara din fråga med en kortfattad beskrivning av begreppen borgenär, gäldenär och borgensman, vilket jag hoppas kommer att ge dig svar på din fråga. En borgenär är en fordringsägare och den som har rätt att erhålla en viss form av prestation från någon annan. Exempelvis vid krediter finns det en borgenär som har rätt att få igen betalning för det kapital som denne lånat ut. I detta förhållande finns det även en gäldenär som är den rättsligt förpliktigad att utföra denna prestation. Gäldenären står alltså i skuld till borgenären. En borgensman är den som har ingått borgen och med detta menas att personen åtar sig att fullgöra annans förpliktelse om denne inte kan göra det själv. Vi kan redan här konstatera att det inte finns någon synonym mellan begreppen borgenär och borgensman. Det finns dock ett nära samband mellan dessa båda begrepp. I de fall då någon går i borgen för annan åtar sig denna att utföra gäldenärens prestation om denne inte kan utföra den själv. Detta medför att borgenären får en större säkerhet för att den avtalade prestationen utförs. Vid ett borgensåtagande uppstår alltså ett trepartsförhållande mellan borgenären, gäldenären och borgensmannen. Tveka inte att återkomma med ytterligare frågor Med vänlig hälsning

Culpaansvar

2007-03-17 i ARKIV
FRÅGA |Tacksam för ett klargörande av begreppet culpaansvar! Stort tack i förväg! Hälsningar Josefin
Gabriel Westin |Frågan vad begreppet culpaansvar innebär har tidigare besvarats av Jenny Lindskog, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=6027 .

Antal upplagor av Sveriges rikes lag

2007-04-29 i ARKIV
FRÅGA |jag gör ett arbete om lagen i skolan och jag undrar hur många gånger sveriges rikes lag har tryckts mvh tobias lindström p:s svara fortas möjligt mitt arbete ska vara klart tisdagen den 24/4 - 07 tack
Mikael Ekdahl |Av vad som framgår av din fråga så utgår jag ifrån att du menar den traditionella lagboken som numera är blå. Sveriges rikes lag antogs 1734 och har getts ut i 128 upplagor. Med vänlig hälsning

Skillnaden mellan lös egendom och lös sak

2007-04-07 i ARKIV
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan lös egendom och lös sak?
Mikael Karlsson |För att ge dig en grund att stå på när vi diskuterar dessa båda begrepp, är det av vikt att först reda ut innebörden av definitionen fastegendom. Detta eftersom definitionen av lösegendom ges motsatsvis av fast egendom. I jordabalken 1 kap 1 § går att läsa att fastegendom är jord vilken är uppdelad i fastigheter. Fastighet är i sin tur ett juridiskt avtalat område av jordytan som utgör fastegendom. Således är all egendom som inte är en form av fastighet att betrakta så som lös egendom. Vi kan se att begreppet lös egendom har en mycket vid definition och inom begreppet görs ytterliggare kategorier av egendom så som lösören, fodringar, och nyttjanderätter till exempel. Lös sak är ett annat sätt att uttrycka ordet lösöre. Exempel på lösören är kläder, möbler, livsmedel osv. Det är här svaret på din fråga kommer in. Lös sak har en snävare betydelse och omfattas av begreppet lösegendom vilket sin tur även inbegriper annan typ egendom som inte faller in under definitionen lös sak. Jag hoppas detta ger dig en bild av skillnaden mellan de båda begreppen. Tveka inte att återkomma med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning

Rätt till omserve i bordtennis

2007-04-09 i ARKIV
FRÅGA |Om en pingisboll går i nät mer än två ggr under en spelares serve, har han rätt till ytterligare en omserve då eller är det poäng till motspelaren? MVH, Marcus
Ola Davidsson |Hej. Denna fråga är inte av någon egentlig juridisk karaktär utan svaret får finnas i Svenska Bordtennisförbundets officiella regelverk. Enligt ”Spelregler för Bordtennis” bestämmelse 2.9.1.1 finns ingen begränsning i antalet gånger en serve får vidröra nätet för att servande spelare ska få rätt att serva om. Sålunda har han rätt att få serva om obegränsat antal gånger under förutsättning att serven i övrigt är enligt spelets regler. Mvh

Rätt för delägare till inlösen av annan delägars del

2007-03-08 i ARKIV
FRÅGA |Jag hänvisar till tidigare fråga från mig och lägger till: Hur får man tag på NJA 1974 S 314?
Michael Witting |Hej, Rättsfallet finns inte tillgängligt på internet. Om du vill ta del av det får du uppsöka ett juridiskt bibliotek eller beställa det från HD (http://www.hogstadomstolen.se). Detta rättsfall handlar om ett avtal med rätt att lösa annan delägares lott i fastighet till visst bestämt pris då denne vill överlåta sin lott till någon utomstående. En person ägde 2/3 av fastigheten och ville vid den andre delägarens död köpa den resterande delen av dennes dödsbo till det i avtalet bestämda priset. Dödsboet vägrade bl.a. på den grunden att avtalet var ogiltigt. HD fann att avtalet var att betrakta som ett avtal om förköpsrätt eller, sett ur en annan synvinkel, som en utfästelse om framtida överlåtelse av fastighetsandel. Enligt svensk rätt kan emellertid avtal om förköpsrätt till fast egendom inte ingås med bindande verkan. Någon skyldighet för dödsboet att överlåta sin fastighetsandel till delägaren ansågs således inte föreligga. Med vänlig hälsning,