Hur hittar man äldre propositioner?

2007-03-13 i ARKIV
FRÅGA |Hej Plan & bygglagen. Var kan jag hitta Proposition 1985/86:1 sid 713-714? har sökt webben utan resultat.
Markus Olsson |Hej, Såvitt jag känner till går det inte att gratis på webben få tag på äldre propositioner än de från 1989/90. Om du ofta behöver tillgång till propositioner föreslår jag att du tecknar ett abonnemang på någon juridisk servicetjänst, exempelvis Thomson fakta, se http://www.thomsonfakta.se/ . Andra sätt att få tag på propositioner är att vända sig till välsorterade bibliotek, givetvis allra helst juridiska bibliotek. Du kan också kontakta regeringskansliet. Med vänlig hälsning

Privatimport av alkohol

2007-03-04 i ARKIV
FRÅGA |Vilka aktuella rättsfall finns i frågan om privatimport av alkohol?
Anna Mann |Jag vet inte om du menar privatimport genom vad man får ta med i bilen eller köp över Internet. Det finns inte många rättsfall om det men de få som finns handlar om distansköp av alkohol över Internet. Frågan är just nu ganska osäker och Högsta Domstolen har begärt ett förhandavgörande från EG-domstolen. Högsta Domstolen vill få klarhet i om Sveriges förbud mot distansköp av alkohol på Internet strider mot EG-fördraget. Sista ordet är inte sagt och det kan ske en förändrig på området. Vänliga hälsningar

Beslut om avhysning

2007-02-18 i ARKIV
FRÅGA |vem verkställer ett avhysningsbeslut från tingsrätten?
Daniel Waerme |Beslut om avhysning verkställs av kronofogdemyndigheten. Mvh

Culpaansvar -vad innebär det?

2007-02-18 i ARKIV
FRÅGA |Vad betyder ordet "culpaansvar"
Jenny Lindskog |Culpa är en juridisk term för oaktsamhet. Ett culpaansvar innebär därmed att man bär ett ansvar för handlingar där man orsakat någon form av skada p.g.a vårdslöshet. Man ska således ha avvikit från erforderlig aktsamhet och det ska ha skett i en situation där man kunnat begära av personen att han iakttagit erforderlig aktsamhet.

Var finner man lagförslag?

2007-03-01 i ARKIV
FRÅGA |Det är på förslag att LAS §22 vad gäller turordning vid uppsägning ska ändras. Förslag som föreslås ska träda i kraft den 1 juli 2007. Min fråga är, vart kan jag läsa om/när beslut tagits?
Ida Forss |Hej! Det enklaste sättet att få reda på lagförslag m.m. som jag vet om är att gå in på riksdagens hemsida, under rubriken Dokument, du finner den även http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____5029.aspx . Här kan Du söka på förslag, utredningar, motioner m.m. Hoppas Du finner det du söker. Mvh

EG-rättens förhållande till svensk rätt

2007-02-16 i ARKIV
FRÅGA |Hur kan svenska domstolar döma om den finner att en nationell regel avviker från EG-rätten?
Michael Witting |Enligt 2 § lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till EU, se http://www.lagen.nu/1994:1500, är EG-rätten i dess helhet införlivad och gäller i Sverige. EG-rätten följer av de fördrag som är uppräknade i 4 §. Sverige har i dessa fall överlåtit beslutanderätten till EU. Detta följer av 3 §. Svenska domstolar är således i dessa fall skyldiga att tolka och tillämpa svenska lagstiftning i överensstämmelse med den relevanta gemenskapsrättens innehåll och syfte. Det gäller även att svenska lagar och författningar så långt som möjligt ska tolkas i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte. Om en nationell regler avviker från EG-rätten ska därmed den nationella domstolen sätta den nationella regeln åt sidan och döma i enlighet med EG-rätten.

Post- och inrikestidningar

2007-02-16 i ARKIV
FRÅGA |Vad menas med post och inrikes tidningar? Kan en kunggörelse läsas i alla läns och lokaltidningar?
Gabriel Westin |Post- och inrikestidningar är en av världens äldsta tidningar och är unik på det sättet att den är det enda organet i Sverige som har rikstäckande kungörelser. Till exempel så måste alla konkurser, skuldsaneringar och exekutiva auktioner kungöras i tidningen. Förr utgavs tidningen av Svenska akademin i pappersformat, men sedan den första januari 2007 har bolagsverket tagit över post- och inrikestidningar. I och med övergången har pappersformatet försvunnit och numera finns den endast att läsa på Internet. (se https://poit.bolagsverket.se/KPNPublikWeb/ ) När något kungörs i post- och inrikes tidningar innebär det således inte att det går att läsa i alla läns- och lokaltidningar utan att det går att läsa på bolagsverkets webbplats. Med vänlig hälsning,

Hur hittar jag ett NJA-fall?

2007-01-29 i ARKIV
FRÅGA |Problem med sökning. T ex NJA 1960 S 521. HUR GÅR JAG TILLVÄGA? Rättsfallen gäller främst unga lagöverträdare.
Mårten Andersson |Jag uppfattar din fråga som att du behöver hjälp att söka juridiskt källmaterial. Här står ”NJA” för nytt juridiskt arkiv, som är redigerade rättsfall vilka ges ut i bokform varje år. ”1960” är året de gavs ut och ”s 521” är helt enkelt sidan i boken rättsfallet börjar på. Börjar rättsfallet på ”RH” är det publicerade rättsfall från hovrätterna som avses, vilka också ges ut i bokform. NJA-fallen finns i viss mån publicerade på Internet, men då är det i regel fråga om sidor med diverse juridiska tjänster för fackmän som kostar pengar och inte är tillgängliga för envar. Mitt tips är att du istället vänder dig till ett bibliotek och där försöker få tag på den aktuella boken. http://lagen.nu/1964:167 hittar du lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Vänlig hälsning,