Äktenskapsförords påverkan på särkullbarns arvsrätt

2016-04-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har skrivit äktenskapsförord innan äktenskapet ingicks, där allt jag ägde innan äktenskapet och allt som jag bekostat under äktenskapet skall vara min egendom. Vad händer då jag avlider? Jag har 2 barn sedan tidigare förhållande och vi har inga gemensamma barn. Har jag förstått rätt att allt som ingår i äktenskapsförordet ärver mina barn och inte min nuvarande hustru
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om äktenskapsförord finner du i 7 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). Ett äktenskapsförord medför att den enskilda egendomen inte ingår i en bodelning mellan dig och din fru vid ett framtida dödsfall. Ett äktenskapsförord påverkar ej arvsrätten då äktenskapet är upplöst och egendomen är fördelad. Reglerna om arvsrätt finner du ärvdabalken (ÄB). Dina barn är bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB vilket innebär att de ärver din enskilda egendom och den egendom som utgör giftorättsgods, om sådan finns d.v.s. Eftersom de är särkullbarn innebär detta att om du går bort innan din fru så har barnen rätt att få ut sitt arv direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Sammanfattningsvis innebär det ovan sagda att du har förstått rätt, din enskilda egendom etc. kommer dina barn och inte din nuvarande fru att ärva. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur fördelas arvet mellan den nya frun och särkullbarnen?

2016-04-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min far gick bort och efterlämnade en skogsfastighet samt en hel del pengar( ca 3 milj). Skogsfastigheten har han och hans nya fru skrivit äktenskapsförord om ,så att den tillfaller mig och min bror. Min fråga är hur delas pengarna mellan hans fru och oss två särkullbarn? Det finns inga andra inblandade.Tack på förhand!
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Bodelning och Arv Regler om bodelning regleras i Äktenskapsbalken (ÄB) och regler om arv hittar ni i Ärvdabalken (ÄB). Eftersom att er far var gift då han gick bort kommer en bodelning att genomföras, se ÄktB 9:1. I bodelningen läggs makarnas giftorättsgods ihop för att sedan delas lika mellan dem. Eftersom att det inte framkommer om de 3 miljoner kr är giftorättsgods eller enskild egendom utgår jag från att det är giftorättsgods, ÄktB 7:1. Detta innebär att pappans nya fru tilldelas hälften av de 3 miljoner kr, alltså 1,5 miljoner i bodelningen, ÄktB 11:3.Då ni är bröstarvingar och särkullbarn är ni arvsberättigade enligt ÄB 2:1 och ni får ut er arvslott direkt, ÄB 3:1. Eftersom var och en av bröstarvingarna tager lika lott kommer du och din bror att få dela på 1,5 miljoner kr, d.v.s. ni får 750 000 kr vardera. Detta förutsatt att ni inte avstått från er rätt att ta ut er arvslott direkt till förmån för pappans nya fru. Jag hoppas att ni fått svar på er fråga. Om ni undrar något mer är ni välkomna att kontakta oss igen. Vänligen,

Juridiska skillnader mellan samboskap och äktenskap

2016-02-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi är sambo och har båda barn men inga gemensamma.Vad blir skillnaden om vi skulle gifta oss?Vi äger ett hus gemensamt och har båda, var och en, annan förmögenhet.Hur påverkas det vid giftemål?Vi har inte skrivit testamente.Jag har två barnkullar (2+1barn). Ärver varje barnkull lika del?Kan jag skriva testamente så att mina 3 barn ärver lika stora delar efter mig?Skånetös
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en hel del juridiska skillnader mellan samboskap och äktenskap. Till exempel har ni som sambor ingen underhållsskyldighet gentemot varandra till skillnad från makar, se 6 kapitlet Äktenskapsbalken (ÄktB). Vidare utgör sambors gemensamma egendom så kallad samboegendom enligt 3 § Sambolagen, vilket i princip endast inkluderar gemensam bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Som gifta är utgångspunkten enligt 1 kap. 3 § ÄktB att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Vid en bodelning i samband med äktenskapsskillnad eller någon av makarnas död ska makarnas giftorättsgods ingå. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. 7 kap. 2 § ÄktB anger vad som är enskild egendom. Exempelvis kan ni genom äktenskapsförord föreskriva att viss egendom istället ska vara enskild. Makars egendom är alltså som huvudregel är giftorättsgods. Sambor ärver inte varandra automatiskt, utan det krävs att ett testamente upprättas. Gifta ärver däremot varandra utan att något testamente behöver upprättas, före gemensamma barn. Eftersom ni inte har några gemensamma barn, kommer (om ni gifter er) dina barn att få ut sina arvslotter direkt vid din bortgång, och din partners barn kommer att få ut sina arvslotter direkt vid hans bortgång. Detta framgår av 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).Dina tre barn ärver lika stora delar efter dig. Det har ingen betydelse att du inte har fått alla tre med samma person. Enligt 2 kap. 1 § ÄB är dina bröstarvingar dina närmaste arvingar, som ska få lika lott. I praktiken blir det alltså så att ni som gifta inte ärver varandra, eftersom era barn kommer att få ut sina arvslotter direkt. Således blir det för er ingen skillnad arvsmässigt om ni gifter er eller inte. Däremot finns det en skyddsregel för efterlevande make i 3 kap. 1 § ÄB (den så kallade basbeloppsregeln). Regeln innebär att efterlevande make har rätt att utfå egendom motsvarande fyra prisbasbelopp. I detta värde ingår dock den egendom som efterlevande make redan har fått vid bodelningen samt eventuell enskild egendom. Det är alltså bara när värdet av efterlevande makes egendom inte motsvarar fyra prisbasbelopp som särkullbarnens arv inskränks. Skulle du och din partner testamentera bort er egendom till varandra, har era barn rätt att begära jämkning för att få ut sin laglott enligt 7 kap. 3 § ÄB. Laglotten utgör hälften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Dold samäganderätt - Trots enskild egendom?

2016-01-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |äktenskapsförord är ju ett avtal mellan två makar och vid en skilsmässa eller dödsfall skall ju den enskilda egendomen inte bo delas . Varför dömer viss instanser (bo delningsförrättare ,tingsrätt, hovrätt mm) att den ene är dold samägare och vissa domar inte dold samägare till den enskilda egendomen , Hur ska man då vara säker på att den enskilda egendomen är säkrad från bodelning med ett äktenskapsförord ???
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I varje mål är omständigheterna ofta olika, och därför skiljer sig det naturligtvis varje mål emellan huruvida dold samäganderätt föreligger. Att tre instanser kan döma olika i ett enda mål beror ofta på att det dyker upp tolkningsfrågor och domstolarna tolkar och behandlar dessa frågor på olika sätt. Egentligen behöver ingen dom vara felaktig, men eftersom HD är högsta instans och deras avgöranden prejudicerande, är det dessa avgöranden som får störst betydelse. HD har ställt upp tre prejudikat som kan tyda på att det föreligger dold samäganderätt. Dessa är dock inte helt avgörande utan ska ses som vägledande.1. Egendom ska ha köpts i den ene makens namn för parets gemensamma bruk.2. Den dolde ägaren ska genom ett ekonomiskt bidrag vid köpet möjliggjort eller underlättat det. Det räcker inte med att ett ekonomiskt bidrag lämnas i ett senare skede. Kravet på ekonomiskt bidrag är dock uppfyllt om köpet finansieras med ett lån och båda makarna eller samborna betalar de kommande räntorna och amorteringarna.3. Parterna ska anses ha förutsatt att egendomen ska samägas. När de två första villkoren är uppfyllda antas den gemensamma partsviljan vara att egendomen ägs gemensamt.- Det är möjligt för den "öppne" ägaren att bryta detta antagande och förbli ensam ägare genom att exempelvis visa att den andre makens eller sambons ekonomiska bidrag var ett lån eller en gåva.Med vänlig hälsning,

Avtal om vederlag då ena parten i ett äktenskap vill skilja sig

2016-04-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om hur svenska domstolen tar ställning till äktenskapsavtal som är enligt Sharia(islamisk lag). Det är så att enligt avtal om jag skiljer mig så ska jag betala 2 mnkr till frugan som jag inte har(inte ens 100tkr). Vi båda är svenskmedborgare och har varit gift i 8 år. När vi ingick i avtalet i Stockholm så varken jag eller frugan hade svenskmedborgarskap. Vi båda kom från olika länder. Tacksam för allt hjälp.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i den svenska avtalsrätten är att det råder avtalsfrihet, dvs. parterna är i princip fria att avtala om vad de vill, hur de vill. Denna avtalsfrihet inskränks dock av några undantag, ett exempel på detta är principen om pactum turpe som avser avtal som strider mot lag eller god sed. I svensk rätt saknas allmänna regler om ogiltighet av avtal som strider mot lag eller goda seder. Det har i stället överlämnats till domstolarna att efter omständigheterna i det särskilda fallet avgöra om ett avtal skall anses ogiltigt enligt allmänna rättsgrundssatser och svensk rätt har därvid intagit en liberal hållning till avtal som strider mot lag eller goda seder. Frågan huruvida ett sådant avtal är ogiltigt får avgöras i varje uppkommande typfall efter en analys av syftet med förbudet, konsekvenserna av en ogiltighetspåföljd och behovet av en sådan påföljd. I den svenska äktenskapsbalken (ÄktB) finns det bestämmelser som reglerar förmögenhetsförhållandet mellan en make och maka när de skiljer sig. Huvudregeln är att de ska dela lika på allt giftorättsgods som finns. Det som ska undantas från detta är egendom som är enskild, exempelvis genom att makarna skriver ett äktenskapsförord som stadgar att viss egendom ska vara enskild. Det finns dock ingen bestämmelse som uttryckligen stadgar ett förbud mot att den ena maken ska utge ett fastställt belopp till den andre maken om den förstnämnde maken vill skilja sig. Er överenskommelse verkar därför inte, enligt mig, strida mot någon uttrycklig lagregel i den svenska familjerätten. Frågan är i stället om överenskommelsen står i strid med vedertagna moralnormer och goda seder på ett sätt som gör att den också får anses ogiltig och inte skall åtnjuta rättsordningens skydd.Du bör också vara medveten om att det svenska rättsystemet inte erkänner sharia som sådant, de svenska domstolarna tillämpar som huvudregel svensk lagstiftning när det rör svenska förhållanden. Men eftersom ni inte var svenska medborgare när ni ingick äktenskap kan detta eventuellt handläggas annorlunda. Ett rättsfall som belyser hur den svenska rättsordningen ser på pactum turpe är RH 2004:41 där ett avtal om avbrytande av havandeskap mot viss ersättning har ansetts ogiltigt och sakna rättsverkan på grund av att det strider mot goda seder. Domstolen resonerade i det fallet att abortlagstiftningen bygger på den grundläggande tanken att en kvinna har en principiell rätt att själv välja om hon vill fullfölja en graviditet eller avbryta den och att det ter sig helt främmande ur ett etiskt perspektiv och i strid med de värderingar som ligger till grund för lagstiftningen att låta en fråga om ekonomisk ersättning för ingreppet få inverka på det val som kvinnan måste göra. Ytterligare en lagregel som inskränker avtalsfriheten är 36 § avtalslagen som innebär att ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Denna "stora generalklausul" är dock ofta svårtillämplig och används därför nästan alltid i sista hand av praktiserande jurister och advokater. Utifrån detta är det svårt att säga hur en svensk domstol skulle döma i ditt fall. En helhetsbedömning får göras med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet, vilket är svårt för mig att göra här. Om du önskar vidare rådgivningen i detta ärende råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare med detta.Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till med ditt ärende!Med vänliga hälsningar,

Särkullsbarn

2016-03-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min blivande fru har två barn i tidigare förhållande. Vi har inga gemensamma barn. Vi bor i en villa som jag ensam har lagfart på. Jag har också eget sparkapital. Om min fru dör före mig, kommer då hennes barn att ha arvsrätt på villan eller till mitt sparkapital ( hälften av detta utgör ju hennes giftorätt). Vi planerar preliminärt inget äktenskapsförord.
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!(I detta svar utgår jag från att du undrar vad som händer om hon skulle avlida när ni är gifta).När den ena av makarna avlider görs först en bodelning, vilket förenklat innebär att var och en av makarnas giftorättsgods kommer att läggas ihop och sedan delas lika på två. För din del resulterar det i att din villa och ditt sparkapital kommer att räknas som en del av ditt giftorättsgods och läggas ihop med din frus giftorättsgods(hennes tillgångar) för att sedan delas på hälften.Du som efterlevande make får hälften av era sammanlagda tillgångar och din avlidna fru den andra halvan, som då blir hennes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen delas sedan upp mellan arvingarna, vilket i detta fall är hennes två barn från tidigare förhållande. Beroende på hur era ekonomiska situationer ser ut kan hennes barn ha rätt till delar av din egendom. Om du är den som har störst tillgångar så kommer du behöva dela med dig till hennes arvingar. Om hon är den med mest giftorättsgods kommer du att få behålla din egendom. Exempel. Om du har 800 000 kr i tillgångar och din fru har 400 000 kr i tillgångar kommer detta att resultera i följande fördelning: 800 000 + 400 000= 1 200 000 1 200 000/ 2 = 600 000. Efter bodelningen kommer du att få 600 000 kr och din fru 600 000 kr och detta skulle innebära att 200 000 kr från dina tillgångar ska överföras till henne, vilket innebär att du t.ex. kan behöva avstå från delar av ditt sparkapital. Om rollerna var omvända skulle hon behöva överföra 200 000 kr till din andel. Om du inte vill att hennes barn ska ta del av din villa eller ditt sparkapital kan ni reglera detta i ett äktenskapsförord där du skriver in det som din enskilda egendom. I det fall att du är den make som har mest giftorättsgods vid tiden hon avlider så kan du åberopa en jämkningsregel i 12 kap 2 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1. Den innebär att du kan undanta viss egendom från bodelningen eller begära att någon bodelning inte görs. Det resulterar i att hennes barn endast kommer att få ärva den egendom som är hennes. Sammanfattningsvis: Om du är den av er som har mest tillgångar kan du tvingas avstå en del till förmån för hennes arvingar. I detta fall kan du använda en jämkningsregel som innebär att du behåller dina tillgångar och din frus barn ärver då endast hennes. Min rekommendation är dock att ni skriver ett äktenskapsförord för att underlätta processen i den känsliga tiden som följer när någon närstående avlider. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Enskild egendom som gåva

2016-02-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min man och jag (vi är gifta) ska bygga hus på en tomt som min mans pappa äger. Han vill ge tomten till min man och skriva att jag inte ska ha rätt till tomten för att ge sin son en ekonomisk fördel om vi skulle skilja oss. Men efter som vi är gifta undrar jag om han kan göra så utan att jag måste skriva på något avtal? Och får jag ens ta lån och bygga hus på en tomt jag inte äger? Mvh Lina
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! GåvohandlingenDet är fullt möjligt för en gåvogivare att föreskriva att en gåva ska vara s.k. enskild egendom och således undantas från bodelningen vid äktenskapsskillnad, se 4:29 och 1-3 Jordabalken samt 7:1 och 10:1 Äktenskapsbalken. Att gåvomottagaren är gift förändrar inte detta. En sådan föreskrift om enskild egendom går heller inte att ändra via äktenskapsförord, se 7:2-3 Äktenskapsbalken. Detta innebär även att det inte krävs något godkännande från din sida vad beträffar gåvohandlingen som sådan. Effekter Att din man äger tomten ensam förhindrar inte att Du står som medlåntagare på ett eventuellt lån ni tecknar. Tomten som sådan kommer däremot endast kunna pantsättas av din make, se 6:1 Jordabalken. I vad mån Du får begagna dig av tomten, vad gäller husbygge och dylikt, blir ytterst en fråga mellan dig och din make som ensam ägare. Behöver du ytterligare stöd i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seDu kan även boka tid hos en jurist kvalificerad inom ditt område som kan hjälpa dig att driva ditt ärende (här)

Giftorättsgods och makars äganderätt

2016-01-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min man har köpt aktier under många år under tiden som vi varit gifta. Pengarna för det har dragits direkt på hans lön. Nu när vi ska skiljas visar det sig att han sålt aktier för 100 000 kronor utan min vetskap. För dessa pengar har han spekulerat i andra aktier och förlorat 50 000 av dem. Är det tillåtet att göra så utan att jag är med på det eller räknas det som förskingring eftersom hälften av värdet på aktierna ju är mina?
|Hej och tack för din fråga.En grundläggande princip inom äktenskapsrätten är att varje make ensam råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1:3 ÄktB). Detta innebär att en make som köper något är att betraktas som ägare till det köpta.Att man som make äger hälften av den andra makens tillgångar (och skulder) stämmer till en ytterst begränsad del. Man kan närmast likna det vid en latent äganderätt som innan en bodelning blir aktuell, inte medför några rättigheter för maken med den latenta äganderätten. Med andra ord får en make fritt disponera och använda sina tillgångar hur än denne behagar, med vissa undantag som inte är tillämpliga här. Den andra maken kan därmed inte hävda äganderätt till den andre makens tillgångar.Detta innebär i ert fall att aktierna och dess avkastning helt är din mans egendom som du inte har rätt till. Om det skulle röra sig om en bodelning skulle dock aktiernas värde, i avsaknad av äktenskapsförord, ingå i en egendomsmassa som skulle delas mellan er. Det var därmed tillåtet för din man att spekulera med pengarna i aktier och det utgör inte heller förskingring eller annan brottslighet.Jag hoppas att jag svarade på din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,