FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/11/2021

Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?

Jag har ensam vårdnad om våra två barn, 7 och 9 år gamla. 9-åringen är autistisk. Barnens far flyttade tillbaka till sitt hemland sommaren 2018 och inte träffat barnen sedan dess. Nu planerar han att komma och hälsa på över jul, trots att vi i hovrätten kom överens som 6-20 december. Han säger att han inte kan resa förrän strax innan jul pga vaccination, och jag har sagt ok till att han kommer efter 27 december, eftersom jag inte vill att han ska komma och röra till det för barnen över jul. Han har nu meddelat att han kommer på julafton och vill träffa barnen omedelbart. Kan jag hindra honom? Vi har en dålig relation och jag är rädd för att det ska bli bråk inför barnen.

Undrar också vad han har för rättigheter när det gäller umgänget under tiden han är här. Bestämmer han själv när, var och hur länge han ska träffa dem? Eftersom det var så länge sedan de sågs tror jag att det är bäst att börja med ett par timmar i taget, men jag tror inte han kommer acceptera detta. Jag är även rädd för att träffa honom själv och undrar om det går att be att få med en person från socialen eller familjerätten eller liknande som kan säkerställa att allt går rätt till. Vad gör jag om han t.ex. sätter barnen i bilen och kör iväg?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det är en svår situation du har hamnat i. Jag ska försöka att svara på dina frågor så gott jag kan, och förhoppningsvis kan vi på så sätt få lite klarhet i det hela.

Frågor som handlar om vårdnad och umgänge hittar vi svar på i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. En utgångspunkt i föräldrabalken är att barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor om vårdnad och umgänge. I bedömningen om vad som anses vara barnets bästa fäster man särskild vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar (6 kap. 2a § FB). I alla frågor ska alltså barnets bästa vara ledorden.

Du som vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma kring barnens personliga angelägenheter. I takt med barnens stigande ålder och mognad ska du i dessa beslut ta hänsyn till deras åsikter (6 kap. 11 § FB). Eftersom att du har ensam vårdnad är det i första hand du som bestämmer över vad dina barn gör och vilka som de träffar. Dina barn har dock rätt att umgås med sin pappa, antingen genom att de träffas eller på annat sätt (6 kap. 15 § 1st. FB). Ni som föräldrar har ett gemensamt ansvar för att se till att barnens behov av att träffa fadern tillgodoses (6 kap. 15 § 2st. FB). Som du säkert redan vet kan umgänge antingen bestämmas i rätten (6 kap. 15a § 1st. FB) eller genom avtal mellan er som föräldrar (6 kap. 15a § 2st. FB). När rätten beslutar om umgänge kan de också besluta om umgängesstöd, alltså att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (6 kap. 15c § 1st. FB). I ert fall verkar det dock som att ni redan har fått ett beslut om umgänge i rätten. Jag kan inte i din fråga avläsa om rätten har beslutat om att umgänget ska gå till på ett visst sätt. I vissa fall, som till exempel ert fall då pappan inte träffat sina barn på mycket länge, ska umgänget börja med korta perioder för att barnen ska vänja sig. Alla beslut om detta ska göras utifrån barnens bästa. Har inte rätten bestämt något speciellt om hur umgänget ska ske kan ni avtala om det. Eftersom att du är vårdnadshavare har du mer att säga till om än barnens pappa, men du får inte förhindra att umgänge sker.

Ovan redogjorde jag kort för grunderna om vårdnad och umgänge. I ditt fall verkar ni dock redan ha ett beslut om när pappan ska komma för umgänge med barnen. Problemet är istället att pappan har valt att strunta i de bestämda tider som rätten har fastslagit och vill umgås med barnen andra dagar istället. I dessa fall ska du i första hand prata med barnens far och försöka komma överens med honom. Det här verkar ju dock inte ha fungerat. Om en förälder inte rättar sig efter en dom om umgänge kan den andra föräldern ansöka om verkställighet av domen hos tingsrätten i den ort där barnen bor (21 kap. 1a § 1st. FB). Rätten kommer då i första hand utse en medlare, som inom en viss tidsram ska verka för att pappan frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom enligt domstolsbeslutet (21 kap. 2 § FB). Beslutar rätten om verkställighet får den även utan yrkande förelägga vite (21 kap. 3 § 1st. FB), vilket innebär att han då får betala om han inte rättar sig efter rättens beslut. Om rätten beslutar om verkställighet kan den också besluta om att tillsätta en medlare vid verkställigheten (21 kap. 4 § 1st. FB). Dessutom kan rätten vid beslutet om verkställighet komplettera eller ändra vad som bestämts om de praktiska arrangemangen för utövandet av umgänget, om det är nödvändigt för att umgänget ska kunna ske (21 kap. 4 § 3st. FB). Kan ni inte komma överens kan då rätten besluta om ex. tidsfrister eller medlare. Viktigt att poängtera är att även beslut om verkställighet ska göras med barnets bästa i beaktande (21 kap. 1 § FB).

Sammanfattningsvis har du som vårdnadshavare det primära ansvaret samt bestämmanderätten för dina barn. Du får dock förhindra barnens umgänge med deras far. Ni har redan en dom på när umgänget ska ske. Vägrar han att rätta sig efter det kan du begära verkställighet hos tingsrätten. I samband med rättens beslut om verkställighet kan de besluta om att en medlare ska närvara vid umgänget, samt praktiska frågor om hur umgänget ska gå till.

Jag hoppas att det här gav dig svar på åtminstone några av dina frågor, och gjorde situationen lite tydligare. Det är en svår situation du har hamnat i. Har du fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till våra jurister här på Lawline. Du kan också försöka kontakta socialtjänsten eller en familjerättsjurist för råd och stöd. Tveka inte att vända dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor av enklare slag!

Med vänliga hälsningar,

Mathea SantessonRådgivare