Vinstutdelning på begäran av aktieägarminoritet

2016-02-28 i Övrigt
FRÅGA |Ang vinstutdelning på begäran av aktieägarminoritet.Kan en aktieägarmajoritet i ett bolag vägra utdelning enl ABL 18 kap 11 § med hänvisning till att årets resultat är förlust trots att det finns balanserade vinstmedel som överstiger årets förlust?
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av bestämmelsens ordalydelse framgår att det är '' vad som återstår av årets vinst '' efter vissa gjorda avdrag som kan bli föremål för vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet. En nödvändig förutsättning för bestämmelsens tillämpning är således att det aktuella verksamhetsåret har gått med vinst. Är denna förutsättning inte uppfylld i den aktuella situationen kan bestämmelsen inte tillämpas.

Bästa sättet att ta in en partner i företaget

2014-07-19 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag har en bekant som jag vill göra till kompanjon i mitt blivande företag. Företags verksamhet är en hemsida, ganska ambitiös sådan. Jag själv har redan satsat ca 2000 timmar för att skapa underlag (text), min kompanjon har kommit precis in i bilden och visar intresse att engagera sig men hittills har inte satsat något. Så frågan är hur vi ska fördela roller mellan oss. Jag vill självklart behålla kontroll över verksamheten då hela idén kommer från mig. Samtidigt vill jag behålla den andra personen då han har en värdefull kompetens att bidra med. Kan man skriva ett kompanjonavtal och reglera detta? Så att man både värderar gjort arbete men också ser till våra framtida roller? Tack för svar!
|Hej och välkommen till Lawline!Tyvärr måste jag be dig återkomma med information om vad för slags företag det är fråga om; enskilt bedriven näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Om jag förstår dig rätt talar vi om ett blivande företag som just nu inte existerar i någon särskild form. Avgörande för val av företagsform är viktigt och bör inte endast göras utifrån hur ni inbördes ska reglera era mellanhavanden, även om det är en viktig aspekt. Först när jag vet företagsform kan jag ge dig ett fullgott svar kring hur du bör agera i den uppkomna situationen. 

Ansvar i danska K/S

2014-02-25 i Övrigt
FRÅGA |Hej, I ett danskt Bolag under bolagsform K/S. Vad har kommanditdelägare och komplementärer för ansvar i bolaget? Jag har fått frågan att köpa in mig i bolaget och i utbyte av min investering på en del av bolagets vinster.
| Hej! Vad jag kan läsa mig till har danska kommanditbolag samma ansvarsstruktur som de svenska kommanditbolagen. Detta innebär att kommanditdelägaren endast riskerar det kapital som investeras i verksamheten medan komplementären riskerar hela sin förmögenhet i projektet. Detta innebär att en borgenär kan vända sig till bolagets komplementär(er) när bolaget inte längre har några tillgångar. I likhet med svenska kommanditbolag är danska kommanditbolag inga skattesubjekt, inkomsterna beskattas därför hos bolagets ägare. Med vänliga hälsningar

lämplig associationsform för en teatergrupp

2013-09-14 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Vi är tre stycken grabbar som ska starta en teatergrupp tillsammans med ändamål att sätta upp teaterföreställningar samt göra lite mindre filmprojekt och vi undrar nu om det bästa för oss är att starta en ekonomisk förening tillsammans? Det viktigaste för oss är teaterprojekten går runt, att vi själv kan tjäna pengar skulle vara ett plus. Förutom att själva stå för kostnaderna tänkte vi försöka fixa ekonomiska medel genom sponsring av olika slag. Låter det rimligt med ekonomisk förening då?
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för er fråga!En ekonomisk förening skulle som du säger passa era behov väl. Huvudsaken är att ni etablerar en juridisk person som kan fungera som bas för ert projekt. Jämfört med andra bolagsformer är ekonomisk förening den vanligast förekommande bland kulturella föreningar.Ett alternativ som ni kanske vill överväga är att driva er teatergrupp som en s.k. idéell förening. Detta fordrar lite mer redovisningskunskaper hos de ansvariga, men kan ge stora fördelar när det handlar om beskattning. Kort sagt går en idéell förening ut på att ett t.ex. kulturellt intresse gynnas av föreningen, och att den inte drivs i vinstintresse. Detta leder till att man måste återinvestera en del av pengarna i föreningen, samt att man inte gärna kan ha föreningsarbetet som huvudsaklig inkomstkälla.Reglerna kring idéella föreningar är inte helt lätta att få grepp om, då de till störst dels är baserade på praxis och liknelser med ekonomiska föreningar. Därför är det oftast lättast för en att göra en ekonomisk förening och därmed vara helt säker på att man sköter exempelvis fakturering och redovisning korrekt, än att lägga tid och energi för att lära sig driva en idéell förening korrekt.Lycka till med ert projekt!vänligen

Skoluppgift

2014-11-12 i Övrigt
FRÅGA |Hej Jag heter Manar,jag är elev i gymnasiet.jag pluggar på juridikprogram och jag har en juridisk fråga angående arbetes tillstånd i Sverige. Min fråga är om man starar egen företag i Sverige t.ex att starta en riktigt stort livsmedel som city gross eller Coop får man då arbetes tillstånd eller inte och beror detta på hur mycket pengar ska man lägga på företaget? Hoppas att jag får svar så snabbt som möjligt angående arbetes till stånd.Mvh Manar
Mattias Vilhelmsson |Hej, och tack för din fråga.Lawline har som policy att inte svara på frågor som har med skoluppgifter, skolarbeten och liknande att göra. Man är givetvis välkommen att använda sökfunktionen och söka bland tidigare frågor och svar även när man söker information till ett skolarbete.Ett generellt tips är väl att fundera på vilken typ av associationsform du vill driva företaget i. Angående arbetstillstånd: titta i 6 kap. Utlänningslag (2005:716).

Betydelse av termen "juridisk person"

2014-04-06 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Innebär ett köp av en bostadsrätt av juridisk man lika som att ett företag köper bostadsrätten?
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!En juridisk person (eller juridisk man) är en juridisk term för en verksamhet som har rättskapacitet som en fysisk person. En juridisk person kan ha skulder, fordringar, sluta avtal m.m. precis som en människa kan ha. Ett företag kan vara en juridisk person och det är den juridiska personen som ex. kan köpa en bostadsrätt. Det betyder alltså att det är samma sak som när ett företag köper en bostadsrätt.Vänligen,

Skoluppgift

2014-02-03 i Övrigt
FRÅGA |Ditt företag har stora problem med att betala sina fakturor. Du driver ett AB och har fem anställda som du värnar mycket om. Du äger ensam företaget. a) Beskriv utförligt vilka olika alternativ har du för att driva företaget vidare? Förklara och motivera. b) Om inte det går att driva företaget vidare i den nuvarande situationen, vad kan du då göra och vilka andra alternativ finns? Förklara och motivera.
Louise Eskesen |Hej!Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Du bör hitta svaren i din kurslitteratur. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Likhetsprincipen innom associationsrätten

2013-02-21 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag förstår inte riktigt när man tillämpar likhetsprincipen i associations former. Tillämpas likhetsprincipen som står i ABL 4:1 på alla associationsrättsliga former? Det vill säga på handelsbolag, ekonomiska och ideella föreningar? För vad jag förstått finns det ingen lagstadgad likhetsprincip i FL eller i HBL utan det är endast generalklausulen som uttrycks i FL.
| Hej, tack för din fråga.    Inom associationsrätten råder en generell likhetsprincip, alltså, alla medlemmar skall i associationsrättsligt hänseende behandlas lika. Jfr Nial & Hemström s 115 f och Sandström Bolag s 79.   Beträffande bolagsformen handelsbolag regleras dessa i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag vilken du finner här; http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19801102.HTM. Av 2 kap 3 § framgår att […] “åtgärder som är främmande för bolagets ändamål får vidtas endast med samtliga bolagsmäns samtycke.”   Beträffande ekonomiska föreninar regleras dessa i föreningslagens 7 kap. 16 §, vilken du finner här; https://lagen.nu/1987:667. Här framgår att ”föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”   Vidare stadgas det I 6 kap. 13 § att ”styrelsen eller någon annan ställföreträdare får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”  Sammantaget gör sig likhetsprincipen gällande även i specifika paragrafer i respektive lagar. Lycka tillJacob Sandelin.