Likhetsprincipen innom associationsrätten

2013-02-21 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag förstår inte riktigt när man tillämpar likhetsprincipen i associations former. Tillämpas likhetsprincipen som står i ABL 4:1 på alla associationsrättsliga former? Det vill säga på handelsbolag, ekonomiska och ideella föreningar? För vad jag förstått finns det ingen lagstadgad likhetsprincip i FL eller i HBL utan det är endast generalklausulen som uttrycks i FL.
SVAR

Hej, tack för din fråga. 

 

Inom associationsrätten råder en generell likhetsprincip, alltså, alla medlemmar skall i associationsrättsligt hänseende behandlas lika. Jfr Nial& Hemström s 115 f och Sandström Bolag s 79.

 

Beträffande bolagsformen handelsbolag regleras dessa i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag vilken du finner här; http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19801102.HTM.Av 2 kap 3 § framgår att […] “åtgärdersom är främmande för bolagets ändamål får vidtas endast med samtliga bolagsmänssamtycke.”

 

Beträffande ekonomiska föreninar reglerasdessa i föreningslagens 7 kap. 16 §, vilken du finner här; här. Här framgår att”föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörligfördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annanmedlem.”

 

Vidare stadgas det I 6 kap. 13 § att”styrelsen eller någon annan ställföreträdare får inte företa en rättshandlingeller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlemeller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”

 

Sammantaget gör sig likhetsprincipen gällande även i specifika paragrafer i respektive lagar.


Lycka till


Jacob Sandelin. 


Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97573)