Vad gäller angående lön runt helgdagar?

2019-02-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får man betalat på röda dagar fast man inte jobbar? Även om julafton inte är röd?
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det regleras inte i lag hur lön ska hanteras på sådana dagar. Huruvida man får betalt eller inte kan bland annat bero på kollektivavtalet och vilken anställningsform man har. Det vanligaste är att lönen är densamma varje månad om man är månadsavlönad, oavsett om den faktiska arbetstiden varit annorlunda - dvs då det varit röda dagar eller runt jul. Detta kan dock variera beroende på vilken bransch man jobbar inom och i sådant fall framgår det av kollektivavtalet, om sådant finns. Anställningsavtalet kan i, annat fall, också innehålla sådana bestämmelser. Om man är timavlönad är huvudregeln att man enbart får betalt för de dagar man arbetar, om inte annat framgår av eventuellt avtal. Då hanteringen av detta inte regleras i lag är det alltså av kollektivavtalet eller eventuellt av anställningsavtalet som detta framgår. Ovan nämnt är i vart fall vad som brukar gälla för respektive anställningsform. Hoppas svaret har gett dig klarhet i frågan och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar!Vänliga hälsningar,

Vilka regler gäller för hemgångskontroll?

2019-02-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |På våran arbetsplats brukar securitsavakter stå utanför stängslet när vi slutar för dagen och kontrolerar om vi har tagit något, dom säger att vi är skyldiga att visa upp väskor och kassar så att dom kan granska innehållet men jag har för mig att dom inte har den befogenheten
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hemgångskontroller är något som inte är förhållandevis vanligt bland annat vid butiksjobb. Hemgångskontroller är i regel förhandlade och förankrade med fackförbundet men finns inte reglerat närmre i lag. Den enda reglering som finns är i princip att det i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, FAP 573-1, stadgas att hemgångskontroll och liknande bevakning inte är att anse som butikskontroll (3 kap. 3 § FAP 573-1). Lydelsen innebär i regel att personal som utför hemgångskontroll ska vara uniformerad.Generellt vid hemgångskontroller är att de är "frivilliga", vilket innebär att väktaren inte får titta i din väska utan tillstånd från dig. En väktare som utför hemgångskontroll brukar således be om att få titta i din väska, en fråga du kan svara ja eller nej på. Om du svarar nej kommer väktaren sannolikt att anteckna det och informera din arbetsgivare. Mitt svar på din fråga är därmed att väktaren (under förutsättning att hemgångskontroller är beslutade och förhandlade) får lov att be om att titta i din väska. Däremot är det upp till dig om du vill öppna din väska eller inte. Kontrollerna är frivilliga och det ska du informeras om. Likväl bör din arbetsgivare ha informerat sin personal om att det kan förekomma hemgångskontroller, att de är frivilliga och de får inte användas för att hota med (t.ex. genom att påstå att det skulle vara saklig grund för uppsägning att inte visa upp innehållet i sin väska).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur mycket får en arbetsgivare ändra arbetsuppgifterna?

2019-02-02 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en anställning som badmästare/ simlärare. Sedan fick min chef för sig att jag skulle utbilda mig till Förstahjälpen och HLR instruktör för att kunna hålla utbildningar för kommunanställda. Vilket jag gjorde under min mammaledighet. När jag kom tillbaka så fick jag gå dagtid ( förut så jobbade jag dag/ kväll och helg) och ha utbildningar och en del pappersarbete. Men hon vägrar att skriva om mitt anställningsavtal och höja upp min lön. Nu har jag jobbat ca 6 månader som föreläsare. Hur länge och hur mycket får en chef ändra arbetsuppgifterna för en anställd? Innan dom måste skriva om anställningsavtalet.
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivarens arbetsledningsrättUtgångspunkten är att arbetsgivaren har arbetsledningsrätt d.v.s. rätt att leda och fördela arbetet samt omplacera arbetstagare. Arbetsledningsrätten regleras inte i någon lag utan är en allmän regel. Arbetsledningsrätten innebär att arbetsgivaren kan ändra en anställds arbetsuppgifter och då ska arbetstagaren följa arbetsgivarens instruktioner.Arbetsledningsrätten är omfattande och arbetstagaren är skyldig att utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning som står i naturligt samband med dennes verksamhet och kan anses falla inom ramen för arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer (AD 1929 nr 29). Hur mycket får en arbetsgivare ändra arbetstagarens uppgifter?Arbetstagaren är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som regleras i anställningsavtalet. Arbetstagaren måste ha tillräckliga yrkeskvalifikationer för sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren får inte heller omplacera arbetstagaren om omplaceringen medför ingripande verkningar för arbetstagaren att åtgärden är jämförbar med en uppsägning eller en nyanställning.Sammanfattningsvis får ändringen av arbetsuppgifterna inte vara så pass omfattande att det kan anses vara en annan anställning. Hur du kan gå vidareJag skulle råda dig att kontakta din fackförening. Du har också en möjlighet att begära ett skriftligt anställningsavtal där det står vilka arbetsuppgifter som ingår i din anställning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Konkurrerande verksamhet om jag tar en anställning?

2019-01-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har tagit en anställning inom bygg och tidigare varit egenföretagare och är fortfarande de inom samma bransch måste jag lägga ner min firma nu eftersom jag bedriver konkurrerande verksamhet,de va ju dock dom som ville ha mig som anställd
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konkurrerande verksamhet är något man ska vara uppmärksam på när det gäller sin anställning, då det kan få allvarliga konsekvenser vid tvister härom. Som utgångspunkt kan sägas att det inte är otillåtet att bedriva en egen verksamhet vid sidan av sin anställning, det finns dock några olika saker att fundera över. Till exempel så är det viktigt att fundera kring vilken typ av verksamhet du bedriver i förhållande till din arbetsplats. Det kan sägas att konkurrerande verksamhet ofta kännetecknas av att man arbetar med samma typ av arbete, där din roll i ditt egna bolag kan få konsekvenser för arbetsplatsen. Exempel på saker som gör det svårt att bedriva ett företag vid sidan av är bland annat om du har kunder som även din arbetsgivare har (dvs du skulle kunna "sno" kunder från arbetsplatsen) eller använder kundkontakter som du har fått på grund av anställningen på arbetsplatsen. Det kan även vara att ditt arbete påverkas negativt eller konkurrerar på ett sätt som kan hota arbetsgivarens resultat. Isåfall är det inte tillåtet att bedriva verksamhet vid sidan av i ditt egna företag. Svaret beror alltså lite på vilken typ av arbete det är du tagit, du skriver att det är inom "bygg" vilket skulle kunna vara olika verksamheter. Det viktigaste är även att diskutera detta med din arbetsgivare och kolla vad som står i ditt anställningsavtal. Det kan nämligen även hända att det finns konkurrensklausuler i avtalet, vilket gör att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet även efter att anställningen avslutats. Mitt bästa tips ifall verksamheten på din nya arbetsplats samt ditt egna bolag är densamma, är att prata med din arbetsgivare och noggrant läsa igenom anställningskontraktet. För att kunna gå mer djupgående in på vad som exakt gäller i ert fall skulle vi behöva veta vad det är för företag du bedriver och vad det är för anställning du tagit. Det gör du lättast genom att kontakta våra jurister, vilket du gör här. Du är även välkommen att skicka in en ny fråga ifall du har några följdfrågor. Hoppas du fick hjälp med din fråga!Med vänlig hälsning

Får arbetsgivaren betala reseersättning för anställds körsträcka till och från jobbet?

2019-02-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Får arbetsgivaren betala ut reseersättning på lönen till en anställd för körsträckan hen har till och från jobbet? Detta är alltså innan arbetstid och ingen tjänsteresa.Den anställda kommer inte göra avdrag för detta hos skatteverket då milen blir för få.
Aksinja Rönnlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Villkor vad gäller anställningsförmåner så som reseersättning regleras inte i lag, utan i avtal. Svaret på din fråga återfinns således inte i någon lag, utan i den anställdes personliga avtal alternativt kollektivavtalet. Då jag inte har någon vetskap om hur dessa avtal ser ut, eller om det föreligger någon muntlig överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren kan jag dessvärre inte ge något säkert svar på din fråga.Arbetsgivaren får däremot ge ersättning för denna typ av resa, det finns alltså inget hinder för detta i lagen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Anställningsavtal eller kollektivavtal- vad gäller?

2019-02-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har jobbat på ett företag i drygt 5 år. I anställningsavtalet står det "uppsägningstid: 1 månad", men enligt kollektivavtal (Almega) är uppsägningstiden för anställd 2 månader när man jobbat i 2-6 år. Vad är det som gäller om jag säger upp mig? Har jag rätt att gå efter bara en månad eller blir uppsägningstiden ändå 2 månader?
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Generellt gäller i alla anställningsförhållanden det så kallade arbetsprerogativet, d.v.s en rätt för arbetsgivaren att fritt leda och fördela arbetet samt rätten att fritt anställa och säga upp anställda. (Rätten att fritt anställa och säga upp anställda begränsas i viss utsträckning i lag genom regler om diskrimineringsförbud, återanställningsrätt m.fl.) Det är således arbetsgivaren som anställer alternativt ger befogenhet åt andra att anställa arbetstagare. Regler inom arbetsledningsområdet behövs i den direkta avtalsrelationen för att lösa konflikter som kan uppkomma angående innebörden av arbetstagarens prestationer. Även när det gäller uppsägningsrätten rör det sig om en norm som är direkt relaterad till anställningsavtalets parter. Anställningsavtalet hämtar sitt innehåll från huvudsakligen tre olika källor: (1.) lagstiftning, (2.) kollektivavtal och (3.) personliga avtal. Vikten av det personliga anställningsavtalet som regleringsform har ansetts öka. I vilken utsträckning personliga avtal eller kollektivavtal dominerar är avhängigt tjänstekategori och i viss mån beroende på vilken del av arbetsmarknaden man rör sig på. För den övervägande delen av arbetskraften har kollektivavtalen alltjämt en dominerande betydelse vad gäller anställningsvillkoren.Inom arbetsrätten finner vi en särskild form av dispositivitet som kallas SEMIDISPOSITIVITET. Detta innebär att en regel som är semidispositiv kan avtalas bort genom kollektivavtal, däremot inte genom avtal direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Med andra ord kan det vara svårt att ge dig ett klart svar på din fråga eftersom det behöver undersökas, men med största sannolikhet bör du alltså förhålla dig till kollektivavtalet och uppsägningstiden bör med andra ord vara 2 månader. Bäst är nog att prata med din arbetsgivare så att ni kan föra en tydlig dialog.Med vänlig hälsning,

Har arbetsgivaren rätt att göra löneavdrag på grund av arbetstagarens sena ankomst?

2019-02-01 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har problem med att vakna på morgonen, försöker aktivt lösa problemet som gör att jag försover mig ca 3/5 arbetsdagar i veckan. Har min arbetsgivare då rätt att begränsa min lön på grund av det, trots att jag hela tiden utvecklas, tar ett större ansvar & har betydligt fler arbetsuppgifter än när min lön bestämdes för 2år sedan. Känns just nu som jag blir förlorare i alla aspekter & känner mig väldigt utnyttjad, samtidigt som jag kan förstå dem också. Vi har inget kollektivavtal officiellt men de säger att vi ska förhålla oss till det ändå. Sammanfattningsvis har jag accepterat detta under en längre period men det har nu gjort mig otroligt underbetald & därav undrar jag om jag på något sätt kan påtala något till min fördel
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet? Av informationen som du har angett ovan tolkar jag det som att du vill veta huruvida din arbetsgivare har rätt att göra löneavdrag för sen ankomst till arbetet, även benämnt som ogiltig frånvaro från arbetet. Då detta är en arbetsrättslig fråga så är det lagen om anställningsskydd (LAS) samt allmänna arbetsrättsliga principer som ska tillämpas (1 § LAS). Arbetstagarens respektive arbetsgivarens skyldigheter Genom att ingå ett anställningsavtal med en arbetsgivare har en arbetstagare en arbetsskyldighet samt lydnadsplikt gentemot sin arbetsgivare. Att komma i tid till arbetet innefattas också av arbetsskyldigheten samt lydnadsplikten. En arbetsgivare har ingen skyldighet att utbetala lön för tid som arbetstagaren inte har arbetat. Arbetsgivaren har rätt att göra ett avdrag som motsvarar den lön arbetstagaren skulle ha fått för den uteblivna arbetstiden. Sen ankomst som grund för uppsägning Värt att poängtera är att upprepad sen ankomst till arbetet av arbetstagaren också kan utgör saklig grund för uppsägning (7 § LAS).Vad innebär detta för dig? Sammantaget är svaret på din fråga att din arbetsgivare har rätt att göra löneavdrag för sen ankomst till arbetet. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Vad kan konsekvenserna bli av att lämna arbetet i förtid?

2019-01-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jobbar kommunalt med människor. Alla i personalen blev uthängda för att ha gått tidigare från jobbet, vilket man självklart inte får. Hur kan en arbetsgivare agera nu och vad är konsekvenserna av detta?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Bestämmelser om uppsägning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). För att en arbetsgivare ska få säga upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad. En saklig grundad uppsägning kan vara att arbetstagaren inte fullgör sin arbetsskyldighet till sin arbetsgivare. Arbetsskyldigheteninnebär att arbetstagarna ska följa det som har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Att lämna arbetet i förtid utan anledning är ett sådant agerande som strider mot arbetsskyldigheten. Dock är min bedömning att ert agerande inte är så pass tillräckligt allvarligt att det utgör grund för uppsägning, förutsatt att detta inte hänt tidigare. Arbetsgivaren måste samtala med arbetstagarens fackförbund innan en uppsägning kan verkställas. Min bedömning är att er arbetsgivare kommer att samtala med er och fackförbundet. Konsekvenserna kommer bli en varning och möjligtvis löneavdrag. Detta förutsätter att ert agerande inte bedöms så pass allvarligt att agerandet strider grovt mot arbetsskyldigheten.Jag hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,