Kan en tidning publicera en bild på mig utan min tillåtelse?

2020-07-26 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej jag blev med på en bild i en nyhetstidning och vill verkligen inte vara med på bild. Jag har skrivit till tidningen och talat om att jag känner mig kränkt sände bilden också men inte fått någon respons. Jag undrar hur man går tillväga i denna situation, vi var på en resa och bilden är tagen utan min vetskap på soldäck. Känner mig oerhört kränkt av detta vill verkligen vara med på bild! Lägger inte ut bilder själv heller!
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att tidningen har publicerat en bild på dig utan din tillåtelse som de själva har tagit. Frågan är om de har rätt att göra så rent juridiskt och om du har rätt att begära att de tar bort den från exempelvis deras webbplats eller om du har rätt till någon form av ersättning. För att kunna besvara din fråga beror det på i vilket syfte bilden har publicerats. Om bilden använts i journalistiskt syfteBilden ses troligtvis som publicerad i ett journalistiskt syfte eftersom bilden tryckts i en nyhetstidningen. Det material som tidningar och andra traditionella massmedieföretag publicerar har vanligtvis ett automatiskt grundlagsskydd. Det här innebär att dataskyddsregler om personuppgifter får ge vika för yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordning (TF) vilket framgår av dataskyddslagen. Journalistik omfattas alltså inte i samma utsträckning av EU:dataskyddsförordning (GDPR) för att främja yttrandefriheten (7 §). På så vis krävs inte samtycke från en person som porträtteras. Hur som helst kan det kanske handla om förtal om bilden på dig ses som kränkande vilket inte är tillåtet enligt tryckfrihetsförordningen.Om bilden använts i marknadsföringssyfteOm bilden publicerats i ett marknadsföringssyfte kan lagen om namn och bild i reklam tillämpas. Lagen anger att man måste ha samtycke från personen i fråga för att få publicera en bild. Om inget samtycke har inhämtats är publiceringen av bilden otillåten (1 §). Man har rätt till skälig ersättning av tidningen och om de har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet har man även rätt till skadestånd (3 §). Att lagen kan appliceras i ditt fall är inte troligt då bilden publicerats i en nyhetstidning och förmodligen inte ses som reklam. Det räcker alltså inte med att bilden har publicerats i samband med till exempel en artikel utan det måste finnas ett tydligt marknadsföringssyfte. SammanfattningTill sist tror jag utifrån din fråga att det blir svårt att hävda att tidningen ska ta bort bilden eller artikeln från sin webbplats. Att du ska kunna erhålla någon form av ersättning är inte heller sannolikt. Det bästa i din situation hade varit om du kan komma överens med tidningen att de tar bort bilden på dig eftersom du känner dig kränkt. Jag råder dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning om du behöver vidare hjälp med ditt ärende. Kontaktuppgifter till vår telefonrådgivning:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Vilken av UJIKen och det juridiska grundåret är "lättare"?

2020-06-07 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej, Jag skulle vilja läsa juristprogrammet och det går jättebra för mig i de juridiska ämnena på gymnasiet. Men jag har inte tillräckligt för att komma in på juristprogrammet. Jag har två alternativ antingen gå utvidgad juridisk introduktionskurs eller juridiskt grundår. Men jag undra vilken som är bäst att gå för att komma in eller på så sätt "lättare" visst är det aldrig lätt. Men vill verkligen komma in men tänker med tanke på den hårda konkurrensen vilken väg är den bästa att gå.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur kan du komma in på juristprogrammet?Jag vill börja med att säga att det är svårt att ge ett objektivt svar på din fråga eftersom alla personer är olika och tycker olika saker är "lätta". Juridiskt grundår är en kurs av de två första terminerna av juristprogrammet på Uppsala universitet. Eftersom kursen består av de två första terminerna kommer du läsa offentlig rätt och obligationsrätt. Du kommer därmed fokusera på färre rättsområden men gå mer på djupet än vad du hade gjort på den juridiska introduktionskursen. Detta passar vissa bättre än andra och det är därför svårt att säga vad som är "lättast" för dig. Klarar du kursen med VG får du en chans att komma in på tredje terminen på juristprogrammet. Det är dock konkurrens om platserna till kursen juridiskt basår vilket innebär att du måste ha tillräckligt bra betyg eller resultat på högskoleprovet för att komma in. Den juridiska introduktionskursen (UJIK) som ges på Lunds universitet är en distanskurs på 15 högskolepoäng som du antingen läser på hel- eller halvfart. Denna kursen är mer översiktlig vilket innebär att du läser om fler rättsområden men då mer översiktligt. För att få en plats på juristprogrammet i Lund behöver du få högsta betyg på den avslutande tentan. På antagningen till UJIK så är det ingen konkurrens om platserna vilket innebär att alla som söker blir antagna till kursen. Beroende på om du har lättare för att läsa om flera saker men att informationen där är förhållandevis översiktlig, eller om du har lättare för att djupdyka på färre saker bör vara avgörande för vad som är lättast för dig. Det ska även beaktas att det till skillnad från UJIKen råder konkurrens på platserna till det juridiska grundåret. Dina betyg kan därför avgöra om du har möjlighet att välja mellan de två, eller om du måste gå UJIKen. Hoppas du fått svar på din fråga!

GDPR vid inspelning av webinarium

2020-05-26 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej. Min förening ska ha ett webinarium och vi skulle vilja spela in det. Finns det något i GDPR eller annan lagstiftning som ställer några särskilda krav på oss? Om vi sen ska publicera det på webben, gäller andra regler då? Spelar det någon roll om den kan ses i ett öppet eller slutet forum?
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.StraffrättsligtHuvudregeln ur ett straffrättsligt perspektiv är att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet är omedveta om att inspelningen sker, och den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Det är därför att anse fullt tillåtet att spela in samtal som du själv deltar i, och då krävs det inte att den personen du delar samtalet med är medveten om att samtalet spelas in (förutsatt att den som spelar in själv deltar i dialogen. Detta följer av 4 kap. 9 a § BrB. Skydd för personuppgifter (GDPR)Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter vid behandling av personuppgifter. GDPR är aktuell inom all slags verksamhet och gäller alla oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Därför gäller GDPR för föreningar, företag, organisationer, privatpersoner och myndigheter. Det föreligger dock undantag bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter. Det gäller inte heller då någon behandlar personuppgifter i sammanhanget av utövandet av sin yttrande- eller informationsfrihet. Sammanfattande råd:Enligt GDPR behöver du inte inhämta något skriftligt samtycke om inspelningen av webinariet sker för din egna privata behandling. Dessutom är ditt syfte - av det jag kan utläsa från frågan - inte att samla in eller behandla personuppgifter. Gällande publicering bör du informera i förhand om att det kommer att spelas in och publiceras. Vänligen,

Har en bostadsrättsförening rätt att bedriva kamerabevakning i husets entré?

2020-04-26 i PUL/GDPR
FRÅGA |Bostadsrättsförening har infört kamerabevakning i entrén i syfte att motverka inbrott. Inbrotten som har skett har varit i samband med fastighetsrenoveringar. Styrelsen vill att kameran ska stå där "för evigt". Har de rätt att göra så och vilken administration krävs för att möta kraven som GDPR ställer på kameraövervakning?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga bestämmelser:Kameraövervakning regleras i kamerabevakningslagen (KbL), och behandling av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.Hur kameraövervakning regleras:För att få sätta upp en övervakningskamera finns det krav på tydliga motiveringar till varför bevakning är nödvändigt. Det måste även finnas skyltar och information om att platsen bevakas. Sedan GDPR trädde i kraft förnyades reglerna för kameraövervakning för privata aktörer. Innan var det länsstyrelsen som utfärdade tillstånden, men efter ändringen krävs det inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Det är alltså varje enskild ägare av övervakningskameror som måste ta ansvar för att de följer reglerna som ställts upp. Följs inte förordningens bestämmelser kan bostadsrättsföreningen tvingas betala en sanktionsavgift.Berättigade intressen:Ett berättigat intresse för kamerabevakning kan vara just för säkerhet och brottsförebyggande ändamål. Detta intresse måste ställas mot intresset att inte bli filmad hos den som blir föremål för bevakningen. I en bostadsrättsförening gäller det att styrelsen måste väga behovet av kameraövervakningen mot intrånget i människors personliga integritet som övervakningen innebär.Uppgiftsminimering:Utgångspunkten är att försöka bevaka så få personer som möjligt för att uppnå syftet med bevakningen. Om det inte är nödvändigt att kunna identifiera personerna på bilden kan bilden exempelvis maskas för att begränsa personuppgiftsbehandlingen.Hantering av bevakningsmaterial:Bild och ljud från kamerabevakning måste skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder ska anpassas till de tekniska möjligheter som finns, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandling av materialet samt hur känsligt materialet är. Materialet får sparas så länge det behövs för det ändamål som bevakningen bedrivs för. Svensk praxis har tidigare ansett att två månader är godtagbart, men i och med GDPR får materialet nu bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet. Det är upp till den personuppgiftsansvarige att göra denna bedömning.Sammanfattning:Det finns inga generella regler som gäller för alla som bedriver kamerabevakning, utan kraven varierar beroende på situationen. Lika för alla är dock att det måste finnas ett berättigat intresse som vägs mot intresset att inte bli filmad. Om kameraövervakning är tillåten eller inte i ett flerbostadshus avgörs därmed genom en intresseavvägning. Kamerabevakning som sker innanför entrén som i ditt fall ses generellt som särskilt integritetskänslig eftersom de boende blir övervakade när de kommer till och från sina bostäder, och det möjliggör en kartläggning av de boendes vanor och besök etc. Det krävs därför mycket starka skäl för att bevakning ändå ska vara tillåten på en sådan plats. Om föreningen väljer att behålla kamerabevakningen, trots att du anser att den strider mot reglerna i GDPR, kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du kan läsa mer om hur en anmälan går till på deras hemsida, klicka här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ta bort information från Mr koll

2020-07-12 i PUL/GDPR
FRÅGA |Jag vill Tar bort allt information om Mig på Mrkoll eftersom jag är Kristen och har blivit hotat till livet av islamiska människor som har hotat mig och min familj. Härmed vill Jag att, ni omeldbart tar bort information om mig på MrKoll så de kan inte hittar mig. Mvh
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag informera dig om att Lawline inte har någonting med Mr. Koll att göra. Vi är en juridisk byrå som endast består med juridisk rådgivning. Vi har alltså ingen behörighet att ta bort information om någon på Mr. Koll.I dagsläget kan man inte ta bort sig från Mr. Koll. Om du kontaktar Mr. Koll och ber de att ta bort dig så kan de hjälpa dig mer ingående. Domar kommer normalt att försvinna automatiskt efter fem år. Förövrigt är domar offentliga uppgifter, vilket innebär att man kan få tag i exempelvis din dom bara genom att fråga domstolen istället. D.v.s bara för att de försvinner på Mr. Koll så försvinner de inte överallt, utan dessa uppgifter finns offentliga hos domstolen också, som vem som helst kan fråga efter. Mitt tips är helt enkelt att ringa och kolla med Mr. Koll om de kan ta bort dig.Avslutningsvis skulle jag rekommendera dig att polisanmäla hoten du har fått mot dig, om du känner dig otrygg.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad kostar det att få hjälp med att upprätta ett köpeavtal o lagfart?

2020-05-30 i PUL/GDPR
FRÅGA |Vad kostar det att få hjälp med att upprätta ett köpeavtal o lagfart?
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi hjälper dig gärna med att upprätta ett köpeavtal och lagfartsprocessen. Priserna varierar beroende på exempelvis omfattning, bransch etc. Om du är intresserad av en offert från byrån får du gärna maila dina kontaktuppgifter, en kort bakgrundsbeskrivning samt en deadline till natasha.fathifard@lawline.se.Önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänlig hälsning,

Rätt att begära ut kreditupplysning

2020-04-27 i PUL/GDPR
FRÅGA |Ett företag nekar omedelbart en kund att betala med faktura och erbjuder bara att betala med kort. Har detta företag rätt att ta därefter kreditupplysning?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår här från att du ställer denna fråga som privatperson och kommer därför besvara din fråga som om du har varit i kontakt med företaget som privatkund. När får en kreditupplysning begäras ut? I 9 § 1 st Kreditupplysningslagen anges att den som ska begära ut en kreditupplysning ska ha ett legitimt behov. Om ett företag endast accepterar direktbetalning, och alltså inte tillåter sina kunder att betala på kredit, så har företaget inget legitimt behov av att begära en kreditupplysning av sina kunder. Detta beror på att en kreditupplysning är en möjlighet för ett företag att försäkra sig gentemot de risker som uppstår när företaget erbjuder sina kunder att betala via kredit. Vid kontant betalning finns alltså ingen sådan risk som kan ge företaget anledning att begära ut en kreditupplysning. Hur kan du gå vidare? Företaget har alltså inte rätt att begära ut kreditupplysningar om kunderna endast tillåts betala kontant. Om du har ingått ett avtal med detta företag och företaget ändå har begärt ut en kreditupplysning är min rekommendation att du tar kontakt med Datainspektionen, som är den tillsynsmyndighet som ansvarar för frågor rörande kreditupplysningar och behandling av personuppgifter. Vänliga Hälsningar,

Får man filma hantverkare i det egna hemmet?

2020-03-28 i PUL/GDPR
FRÅGA |Om jag har en filmkamera monterad i min lägenhet är det tillåtet att filma hantverkare som jag har gett tillstånd att gå in för att utföra arbete i min lägenhet så som att byta fönster?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Trots att Kamerabevakningslag (2018:1200) (KbL) och dataskyddsförordningen blir aktuella i detta fall är det egentligen bestämmelsen i 5 kap 1p KbL och artikel 2 dataskyddsförordningen som appliceras i detta fall. Dessa bestämmelser hänvisar till de tillfällen då lagen inte är tillämplig, och en av de situationerna är just när det rör sig om övervakning som en fysisk person utför av privat natur i dennes hushåll. När det som i ditt fall rör sig om övervakning i ens eget hem är det av sådan privat natur och undantaget blir tillämpligt. Detta innebär att kameraövervakning i sitt egna hem är tillåtet utan att något tillstånd behövs. Trots att övervakning i det egna hemmet inte är otillåten behöver man ta hänsyn till att övervakningen inte ska vara kränkande eller spridas till en större krets. Detta så att det inte strider mot 4 kap 6 a§ Brottsbalken och utgör brottet kränkande fotografering. För att detta brott ska vara uppfyllt ska övervakningen ha skett utan samtycke, är ägnad att kränka den enskildes personliga integritet och att syftet med övervakningen inte försvarar integritetskränkningen. Så länge det inte övervakningen är kränkande är den alltså tillåten. Hantverkare som kommer in i din bostad för att byta fönster bör rimligtvis inte ses som något av kränkande natur.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,