Är det tillåtet att filma hastighetsöverträdelser av företagsbilar och lägga upp det på nätet?

2020-03-07 i PUL/GDPR
FRÅGA |Är det möjligt att på sociala medier alt. webbplatser lägga ut filmer på företagsbilar och företagslastbilar som kör för fort, >40 km/h, på en 30-väg utan att bryta mot någon lag (speciellt integritetslagar)? Det handlar alltså inte om privata bilar, utan om bilar med tydligt markerad företagslogga eller annan identifikation. Fokus är inte på föraren utan på företaget. Syftet med detta är att få ned hastigheten på vägen och öka trafiksäkerheten. Polisen har inte resurser att göra det, så då vill vi i området hitta en laglig väg att förändra beteendet på förarna (via deras företag).
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt följande svar att kartlägga de risker som den verksamhet som du beskriver kan medföra. Jag kan däremot inte ge ett säkert besked om huruvida det i alla aspekter kommer vara tillåtet och lagenligt. Det är i egentlig mening upp till Datainspektionen som tillsynsmyndighet och domstolar att i slutändan avgöra om det är förenligt med lagstiftningen. Jag skulle därför råda dig att vända dig till Datainspektionen för besked alternativt mer information. GDPR omfattar bilder på bilars registreringsskylt GDPR är ett juridiskt skydd för personuppgifter inom EU, och begränsar ens rätt att publicera och behandla personuppgifter. GDPR uppställer därför krav och förutsättningar för detta, vilket går att läsa närmare om på Datainspektionens hemsida.Eftersom ni avser att publicera bilderna på en offentlig hemsida eller ett offentligt konto på sociala medier kommer uppgifterna bli publika, vilket innebär att GDPR kommer att omfatta er behandling. Detta förutsätter dock att den typ av information som ni avser att publicera går att knyta till en levande person. En bils registreringsnummer är alltså en uppgift som kan betraktas som en personuppgift, förutsatt att det kan knytas till en privatperson. Om en juridiskt person, dvs ett företag, äger bilen så är det dock inte en personuppgift som omfattas av GDPR. Publiceringarna kommer i sådana fall garanterat vara tillåtna. Om det alltså är en enskild firma och bilen står på privatpersonen som driver firman, kan det alltså bli problem. Således bör ni slå registreringsskylten i Transportstyrelsens register, eller alternativt bara sudda hela skylten innan ni publicerar bilden.Kameraövervakning omfattas av GDPROm ni ska sätta upp en kamera som ska filma regelbundet och utan att ni står där och manövrerar kameran, så är det att betrakta som kameraövervakning (3 § kameraövervakningslagen). Privata verksamheter behöver dock inte söka tillstånd från Datainspektionen för att kameraövervaka (7 § kameraövervakningslagen). Däremot måste man ändå följa GDPR (6 § kameraövervakningslagen).Varken kameraövervakningslagen eller GDPR gäller dock för privatpersoner om det rör sig om kameraövervakning av ren privat natur och som inte sker på en plats där allmänheten har tillträde (5 § punkt 1 kameraövervakningslagen). Allmänheten har tillträde till alla platser som är tillåtna att passera. En allmän väg är således en plats där allmänheten har tillträde, och GDPR blir alltså gällande i det här fallet.För att kameraövervakningen ska vara tillåten enligt GDPR måste ni knyta det till en rättslig grund. Den mest relevanta rättsliga grunden är i det här fallet "intresseavvägning". Det ska för det första röra sig om ett berättigat intresse, vilket brottsbekämpning är, men ni ska också kunna motivera kameraövervakningen på det sätt att intresset av att kameraövervaka väger tyngre än människors intresse av att inte bli filmade på en allmän plats. Skulle det inte vara förenligt med GDPR har Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet en rätt att utfärda sanktionsavgifter. Det går att läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida. Det kan vara förtalDet man bör komma ihåg är att förtalsbestämmelsen i vissa fall kan bli aktuell, även om det handlar om uppgifter som rör ett företag. Förtalsbestämmelsen gäller visserligen som huvudregel endast för privatpersoner, men om ett företag består av så få människor att de därmed kan anses bli indirekt utpekade kan den ändå bli tillämplig.En förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli fråga om förtal är dock förstås att det ska röra sig om en uppgift som generellt leder till andras ogillande (5 kap. 1 § brottsbalken). Att man kör för fort på en 30-väg är enligt min bedömning något som typiskt sett drabbar ens sociala anseende, och därmed något som kan betraktas som förtal.Men även om denna förutsättning är uppfylld finns det dock undantag. Om uppgiften exempelvis är sann (eller att man haft rimlig anledning att anta att den varit sann) och det varit försvarligt att yttra denna, kan det ändå vara tillåtet. Försvarlighetsbedömningen utgår från omständigheterna då uppgiften yttrades, där man tar hänsyn till vem som lämnat uppgiften, till vem, vilket syfte man haft och hur allvarliga påståendena varit. Poängen är att göra en intresseavvägning mellan den förtalade och den som yttrat uppgiften. Ju allvarligare uppgiften är, desto mer krävs det för att det ska vara försvarligt att ha vidarebefodrat denna. I det här fallet rör det sig om en uppgift om fortkörning. Även om det oftast leder till andras missaktning skulle jag inte säga att det är en särskilt allvarlig uppgift. Syftet i det här fallet är dessutom att bekämpa hastighetsöverträdelser från företags sida, vilket jag gör bedömningen väger tyngre. Vidare måste kan komma ihåg att det krävs att personerna som drabbats av förtal faktiskt anmäler detta till polisen; polisen själva kan således inte utreda brottet på eget intiativ även om de upptäcker detta. Detta eftersom förtal inte omfattas av "allmänt åtal" (5 kap. 5 § brottsbalken). Sammantaget är det därför osannolikt att just förtalsbestämmelsen kommer utgöra ett hinder för er. Du har betalat för ett efterföljande telefonsamtal. Jag kommer därför ringa till dig på måndag kl 12.00. Passar inte tiden får du gärna du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se så vi kan komma överens om en annan tid. Du kan även höra av dig i det fall du har några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå!Vänligen,

Rådgivning via telefon

2020-02-20 i PUL/GDPR
FRÅGA |HejGår det att kontakta dig via telefon lr liknande!
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawline erbjuder även juridisk rådgivning via telefon. Du är varmt välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på 08-533 300 04. Telefonrådgivningen har öppet måndag-fredag kl. 10.00-16.00. Vänliga hälsningar,

Är jag anonym på Lawline?

2020-01-27 i PUL/GDPR
FRÅGA |fake fråga för att se om jag kan vara anonym
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Inga personuppgifter publiceras på Lawlines hemsida. Om man i sin fråga signerar med sitt namn kommer även detta att redigeras bort när en rådgivare besvarar frågan. Här kan du läsa mer om Lawlines integritetspolicy och hur personuppgifter behandlas i övrigt. Med vänliga hälsningar

Får man sätta upp en kamera på sin lägenhetsdörr?

2019-12-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Är det lagligt att sätta upp en kamera på sin lägenhetsdörr som filmar alla som går förbi?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör kamerabevakning vilket aktualiserar reglerna i kamerabevakningslagen samt dataskyddsförordningens regelverk.Vad krävs för kamerabevakning?Tillstånd till kamerabevakning krävs om bevakningen avser en plats dit allmänheten har tillträde, samt bedrivs av en myndighet eller någon annan vid utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer av bl.a. lag (se 7 § kamerabevakningslagen). I det följande kommer jag att förklara vad "en plats dit allmänheten har tillträde", samt "uppgift av allmänt intresse" egentligen innebär.I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansågs kameror vid entréer till flerfamiljshus vara på en plats dit allmänheten har tillträde eftersom att det inte fanns något fysiskt som hindrade allmänheten att ta sig till entréerna. Ett exempel på det var att fastigheten inte hade någon anordning, t.ex. en låst grind, som kunde avskilja den från allmänheten (se dom i mål nr 3821-09 och 3822-09). I ditt fall verkar det som att allmänheten har tillträde till utrymmet framför din lägenhetsdörr, och det är därför en plats dit allmänheten har tillträde.Uppgifter av allmänt intresse har i prop. 2017/18:231 ansetts bl.a. utgöra myndighetsutövning. Övervakning i butiker, köpcentrum och banklokaler är dock inte tillståndspliktigt då utförandet av uppgifter i dessa fall inte är av sådant allmänt intresse. Övervakning utanför sin lägenhetsdörr bör alltså inte utgöra ett utförande av uppgift av allmänt intresse.Tillstånd till kamerabevakning krävs alltså inte i ditt fall eftersom att övervakning utanför sin lägenhetsdörr inte utgör ett utförande av uppgift av allmänt intresseVad säger dataskyddsförordningen?Trots att kamerabevakningslagen inte kräver att du har ett tillstånd till kamerabevakning, måste dataskyddsförordningens regler om personuppgifter beaktas.En upplysning av en identifierbar person utgör en personuppgift enligt artikel 4.1 dataskyddsförordningen. I och med att förordningen blir aktuell i samband med kamerabevakning måste du bland annat ha ett berättigat intresse av att bevaka, som väger tyngre än den identifierbara personens integritetsintresse (artikel 6). Har du inte ett sådant starkt berättigat intresse, utgör din personuppgiftsbehandling (kamerabevakning) en olaglig behandling.Dessutom måste du bland annat tydligt informera om vem som bevakar, vilket syfte bevakningen har, och vart den som bevakas kan vända sig för ytterligare information och utkrävande av sina dataskyddsrättigheter (artikel 15).SammanfattningTrots att kravet på tillstånd enligt kamerabevakningslagen inte blir aktuellt i ditt fall, måste du vid kamerabevakningen ta hänsyn till reglerna i dataskyddsförordningen. Att ha en kamera i lägenhetsdörren kommer alltså troligen att strida mot dataskyddsförordningen.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får personuppgiftsansvarige kamerabevaka trots att samtycke inte finns?

2020-02-28 i PUL/GDPR
FRÅGA |En bekant jobbar som hästskötare och stallägaren har kameror uppsatta och filmar dygnet runt. Personalen tycker att det är obehagligt att hela tiden vara övervakad och har uttryckt detta till arbetsgivaren. Denne svarar att gilla läget eller sluta. Frågan är får hen lov att filma dem utan deras medgivande?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör kamerabevakning av bl.a. individer vilket aktualiserar reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Även den svenska kamerabevakningslagen blir aktuell i fråga om kamerabevakning, men besvarandet av din fråga kräver inte att kamerabevakningslagen aktualiseras.Vad utgör laglig personuppgiftsbehandling?En upplysning av en identifierbar person utgör en personuppgift enligt artikel 4.1 i dataskyddsförordningen, vilket motiverar att dataskyddsförordningens regler blir aktuella vid kamerabevakning.För att en personuppgiftsbehandling ska vara laglig måste åtminstone ett av de sex villkoren i artikel 6 i förordningen vara uppfyllt. Ett av villkoren är att den registrerade (i ditt fall din bekantes personal) har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (se punkt 1a). Ett sådant samtycke kan ha lämnats i en viss tidpunkt av den registrerade, men den registrerade har alltid rätt att återkalla sitt samtycke (se artikel 7). Om din bekantes arbetsgivare har grundat sin kamerabevakning på samtycke ska den alltså upphöra.Som sagt krävs dock att enbart ett av villkoren är uppfyllt för att personuppgiftsbehandlingen ska vara laglig. Ett av villkoren som därmed kan vara aktuellt är att arbetsgivarens personuppgiftsbehandling är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den registrerades (personalens) intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Här görs alltså en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intressen och personalens. Något som arbetsgivaren kan grunda sitt intresse på är t.ex. beivrandet av brott.SammanfattningFör att besvara frågan om din bekantes arbetsgivare får filma sin personal utan medgivande måste de aktuella omständigheterna kring bevakningen klargöras. Om arbetsgivaren grundat sin bevakning enbart på personalens samtycke måste bevakningen upphöra om personalen återkallar sitt samtycke. Om arbetsgivaren däremot har grundat sin bevakning på ett särskilt intresse som är större än personalens, behöver bevakningen inte upphöra även om personalen inte samtycker till den.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får bostadsrättsföreningar utföra kamerabevakning i allmänna utrymmen?

2020-01-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Jag bor i en bostadsrättsförening där dom har övervakningskameror i cykelrummet i källaren samt att dom nu vill sätta in i soprummet. Hur ligger reglerna kring detta? Mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör kamerabevakning vilket aktualiserar reglerna i kamerabevakningslagen samt dataskyddsförordningens regelverk.När krävs tillstånd för kamerabevakning?Tillstånd till kamerabevakning krävs om bevakningen avser en plats dit allmänheten har tillträde, samt bedrivs av en myndighet eller någon annan vid utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer av bl.a. lag (se 7 § kamerabevakningslagen). I det följande kommer jag att förklara vad "en plats dit allmänheten har tillträde", samt "allmänt intresse" egentligen innebär.I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansågs kameror vid entréer till flerfamiljshus vara på en plats dit allmänheten har tillträde eftersom att det inte fanns något fysiskt som hindrade allmänheten att ta sig till entréerna. Ett exempel på det var att fastigheten inte hade någon anordning, t.ex. en låst grind, som kunde avskilja den från allmänheten (se dom i mål nr 3821-09 och 3822-09). För att besvara din fråga i detta avseende har allmänheten troligen tillträde till cykelrummet och soprummet, och det är därför en plats dit allmänheten har tillträde.Uppgifter av allmänt intresse har i prop. 2017/18:231 ansetts bl.a. utgöra myndighetsutövning. Övervakning i butiker, köpcentrum och banklokaler är dock inte tillståndspliktigt då utförandet av uppgifter i dessa fall inte är av sådant allmänt intresse. Övervakning av ett cykelrum och ett soprum bör alltså inte utgöra ett utförande av uppgift av allmänt intresse.Tillstånd till kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen krävs alltså inte för din bostadsrättsförening.Vad säger dataskyddsförordningen?En upplysning av en identifierbar person utgör en personuppgift enligt artikel 4.1 dataskyddsförordningen. I och med att förordningen blir aktuell i samband med kamerabevakning måste den som utför bevakningen bland annat ha ett berättigat intresse av att bevaka, som väger tyngre än den identifierbara personens integritetsintresse (artikel 6). Finns inte ett sådant starkt berättigat intresse, utgör kamerabevakningen en olaglig behandling. Avseende cykel- och soprummet i din bostadsrättsförening blir frågan därmed om bostadsrättsföreningens intresse av att utföra bevakning väger tyngre än de som kan uppehålla sig i dessa rum och därmed identifieras. En omständighet som talar för att bevakning i cykel- och soprum i större grad kan berättigas är att bevakning i sådana rum är mindre integritetskänslig än om bevakningen t.ex. sker vid en entré. Dock krävs ändå ett tungt intresse, som exempelvis kan grunda sig i att stölder har skett i cykelrummet eller att omfattande skadegörelse skett i soprummet.Vidare måste den som bevakar bland annat tydligt informera om vem som bevakar, vilket syfte bevakningen har, och vart den som bevakas kan vända sig för ytterligare information och utkrävande av sina dataskyddsrättigheter (artikel 15). En tydlig markering av att bevakning görs fordras därför.SammanfattningTrots att kravet på tillstånd enligt kamerabevakningslagen troligen inte blir aktuellt i din bostadsrättsförenings fall, måste hänsyn tas till reglerna i dataskyddsförordningen. Att kamerabevaka ett cykel- och soprum skulle kunna utgöra en laglig personuppgiftsbehandling om intresset att bevaka väger tyngre än de identifierade personernas integritetsintresse.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet att använda en dashcam för att dokumentera parkeringsskador i ett nyckellåst p-garage?

2019-12-31 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej!Har fått skada på min bil i en parkeringsplats som står lite längre bort från lägenheten. Är det olagligt att ha en dash kamera för att få bevis, ifall någon gör något mot min bil? notera att det är inuti parkeringsplatsen där bara människor med nyckel kan komma in.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagAnvändandet av dashcam strider eventuellt mot kamerabevakningslagen, varför vi kikar närmare på den, samt ett relevant avgörande från högsta förvaltningsdomstolen (HFD).HFD har i en dom från 2016 slagit fast att dashcams är tillåtnaI rättsfallet la HFD dock stor vikt vid att dashcamen skulle vara tillfälligt monterad i vindrutan på bilen och inte fastmonterad med skruvar eller på annat sätt integrerad i fronten. HFD la även vikt vid att dashcamen skulle sättas på och stängas av vid varje tillfälle föraren skulle köra bilen samt att föraren alltid befann sig i kamerans absoluta närhet när den filmade (HFD 2016:71).Det är därför inte säkert att du kan luta dig mot detta rättsfall, då du, som jag förstår det, avser låta kameran spela in material när du inte befinner dig på plats. Användandet kan därför komma att strida mot kamerabevakningslagen.Det finns undantag i kamerabevakningslagen för bland annat privatpersonerDäremot så kan användningen vara undantagen kamerabevakningslagen då du filmar i egenskap av privatperson, på en plats där allmänheten inte äger tillträde och filmningen är av privat natur. Datainspektionen har själva uppgett att platsen och avsikten är centrala faktorer när det kommer till att avgöra om filmningen ska anses vara av privat natur, och har även uppgett garage som ett exempel. Att du ska dokumentera skador på din bil i samband med försäkringsärenden bör ses som en tillåten avsikt.Användningen bör därför vara undantagen kamerabevakningslagen i ditt fall, men om du är osäker kan du givetvis höra av dig till Datainspektionen. Du kan läsa mer om vad de sagt angående privatpersoners kamerabevakning här: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/#privatpersonerNågra avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Personuppgiftsbehandling störningar i boende

2019-12-15 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hur länge står störningar från en lägenhet kvar.Resten av livet eller är det någon slags preskription tid på det.
Amanda Keith |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas återfinns bland annat i Dataskyddsförordningen (GDPR).En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer, vilka gäller för all personuppgiftsbehandling. Kortfattat innebär principerna att det krävs stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter, att personuppgifter endast får samlas in för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål, att inte fler personuppgifter än som behövs ska insamlas, att personuppgifterna ska vara riktiga, att uppgifterna ska raderas då de inte längre behövs, att uppgifterna ska skyddas samt att det ska kunna visas att och hur dataskyddsförordningen efterlevs.För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Det finns sex stycken rättsliga grunder – samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt grundläggande intresse. Inom privat verksamhet stödjer sig behandlingen av personuppgifter främst på samtycke, avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning. Innan ett hyresavtal tecknas mellan en hyresvärd och en hyresgäst kan uppgifter såsom arbetsgivare, boendeförhållanden och övriga uppgifter för att kunna bedöma sökandens kvalifikationer som hyresgäst, inhämtas. När hyresavtalet väl har undertecknats bör överflödiga uppgifter gallras. Vidare har hyresvärden rätt att registrera grundläggande uppgifter om hyresgästen under själva hyresförhållandet, alltså sådant som namn, telefonnummer och personnummer samt andra uppgifter av relevans för hyresförhållandet såsom störningar i boendet, bland annat. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifter om störningar i boendet är främst för att kunna tillvarata rättsliga anspråk med anledning av hyresavtalet.Registrering av uppgifter om förekomna störningar får innehålla beskrivningar av händelser och iakttagelser som gjorts. Om anteckningen om störning inte föranlett hyresvärden att vidta någon åtgärd för att få hyresförhållandet att upphöra ska uppgiften som huvudregel raderas senast efter två år. Som riktmärke bör alltså gälla att anteckningar om störningar i boende som är äldre än två år inte bör förekomma. Hoppas att du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,