Behöver man betala skatt på gåvor?

2019-10-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om man vill ge en gåva till sonen i form av pengar via banken, finns det ett maxtak där skatteverket börja att ta ut skatt för gåvan?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Gåvoskatten avskaffades i Sverige den 1 januari 2005. Detta innebär att du kan ge din son vilka gåvor du vill utan att någon av er behöver betala någon skatt för gåvorna. Observera dock att om du ger din son en gåva istället för exempelvis lön eller betalning vid försäljning av något, så utgör överföringen inte en gåva i juridisk mening. Om en sådan motprestation finns gäller vanliga skatteregler om arbetsgivaravgifter, inkomstskatt och kapitalvinstbeskattning. – Men som sagt, svaret på din fråga om huruvida det finns ett maxtak där skatteverket börja att ta ut skatt för gåvan är nej.Vänliga hälsningar,

Kan man få en fastighet i gåva och sen ge pengar i gåva för att undvika beskattning?

2019-09-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om man får en gåva av sin förälder i form av ett fritidshus och i gengäld ger föräldern en summa pengar som gåva.....är det lagligt eller är det nån skatt eller avgift på den gåvan för endera gåvotagaren ??
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du undrar om det är möjligt för din förälder att överlåta en fastighet till dig som gåva, och att du sedan i din tur överlåter pengar som gåva i gengäld, eller om detta upplägg kan medföra att du eller din förälder behöver betala någon skatt eller avgift. Saken regleras i inkomstskattelagen (IL), Lag (1984:404) om stämpelskatt och av skatterättsliga principer. Inom skatterätten gäller principen om rättshandlingars verkliga innebörd Det upplägg du beskriver här, att få en fastighet som gåva i utbyte mot pengar som gåva, kommer automatiskt inte skatterättsligt att betraktas som gåvor. Upplägget kommer snarare att betraktas som ett förtäckt köp. Detta följer av att Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att man ska se till rättshandlingens verkliga innebörd och inte enbart hur parterna benämner rättshanlingarna (RÅ 1998:19). Att du och din förälder väljer att benämna transaktionerna som "gåvor" innebär alltså inte att Skatteverket är bunden till denna benämning, utan det står Skatteverket fritt att själv undersöka den verkliga innebörden av transaktionen. I ditt fall rör det sig i grunden om att du vill köpa din förälders bostad, men du vill benämna de respektive rättshandlingarna som gåvor istället för att undvika skattemässiga konsekvenser av transaktionen. Även om transaktionen inte kan benämnas som två oberoende gåvor och att ni således direkt kan undvika beskattning, finns det ändå en möjlighet för er att slippa betala någon skatt i samband med den tilltänkta överlåtelsen av fastigheten. Nedan kommer jag att beskriva hur. Undvika skatt i samband med överlåtelse av fastighet För överlåtelser av fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att överlåtelsen kommer att behandlas som en gåva i skattehänseende om överlåtelsen anses innefatta en gåvodel. En gåvodel anses finnas om den ersättning du ger till din förälder för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Överlåtelsen kommer då i sin helhet att skatterättsligt betraktas som en gåva. Detta medför då att din förälder inte kommer att behöva betala någon skatt på ersättningen (8 kap. 2 § IL). Skulle den ersättning du ger till din förälder däremot överstiga fastighetens taxeringsvärde, kommer överlåtelsen i sin helhet att betraktas som ett köp även om du och din förälder benämner transaktionerna som gåvor. Detta innebär att den eventuella vinst din förälder gör på försäljningen att beskattas med en effektiv skatt på 22% (45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL). Du kan behöva betala stämpelskatt i samband med överlåtelsen Om överlåtelsen enligt ovan beskrivning är att betrakta som ett köp, kommer du att behöva betala stämpelskatt på förvärvet (4 § lag om stämpelskatt). Stämpelskattens storlek bestäms enligt följande. Den summa du köpte fastigheten för (den summa du gav till din förälder) jämförs mot fastighetens taxeringsvärde från föregående år. På det högsta av dessa två belopp kommer sedan en stämpelskatt om 1,5% att beräknas (8 § och 9 § lag om stämpelskatt). Skulle fastighetstransaktionen däremot enligt vad som beskrivits ovan vara att betrakta som en gåva, kan du slippa betala stämpelskatt i vissa fall. Om den ersättning du gett till din förälder är 85% eller mer av föregående års taxeringsvärde, kommer du att behöva betala 1,5 % stämpelskatt på det högsta beloppen av taxeringsvärdet eller betalningen till din förälder. Skulle däremot den ersättning du gett till din förälder däremot understiga 85% av fastighetens taxeringsvärde föregående år, kommer du inte att behöva betala någon stämpelskatt alls (5 § lag om stämpelskatt). Sammanfattning Om du och din förälder vill undvika att behöva betala någon skatt vid överlåtelsen av fastigheten till dig, bör ni alltså se till att den ersättning du utger till din förälder understiger 85% av fastighetens taxeringsvärde. Hoppas du fick svar på din fråga Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att det ska vara en gåva enligt skatterätten?

2019-07-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejFöljande min förfrågan om arv undrar jag hur det fungerar med gåvoskatt. Det jag vet är att gåvoskatt är borttagen. Hur fungerar det i praktiken i Sverige där systemet är så noga med skatt? Kan jag exempelvis överlåta min bostad till min fru i form av en gåva eller överföra pengar till hennes konto. Hur vet banken att det är frågan om gåva? Hur ser proceduren ut?MVHMajid
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande skatt och regleringen kring detta finner vi i inkomstskattelagen (1999:1229). Det stämmer att gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Dock måste vissa kriterier vara uppfyllda för att en överföring ska räknas som en gåva. Det krävs att det är är en förmögenhetsöverföring som görs, att överföringen görs med avsikten av att vara en gåva samt att överföringen görs frivilligt. Du beskriver att du önskar ge en fastighet till din fru som gåva. Förutsatt att ovanstående krav är uppfyllda så finns det även formkrav på gåvan. När det handlar om fast egendom (bostad) så träder Jordabalkens (1970:994) regler in. Det som främst akutaliseras är att att det ska vara ett skriftligt köpeavtal där det framkommer att överlåtelsen sker utan någon ersättning från motparten (4 kap. 29 § samt 4 kap. 1 § Jordabalken).Skulle du däremot föra över en summa pengar till din fru är det istället Äktenskapsbalken (1987:230) som aktualiseras. Här krävs det att gåvan förs över och gåvokriterierna ovan är uppfyllda alternativt att överföringen har registrerats som en gåva hos Skatteverket (8 kap. 1 § och 16 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Vid en registrering kommer banken kunna se att överföringen inneburit en gåva.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Kan det bli ett problem vid penninggåva?

2019-06-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |om jag skänker min dotter 240000 i gåva kan det bli problem gällande varifrån pengarna kommer? Pengarna finns på banken
Sean Persson |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss här på lawline! Enligt inkomstskattelagen så behöver man inte längre skatta på gåvor (8:2) så detta är inte längre ett problem. Det kan dock finnas ett problem vid större insättningar på banker, det betyder att banken kan vägra att ta emot insättningen då det kan råda tankar kring penningtvätt eller liknande. Detta borde inte vara ett problem om ni upprättar ett gåvobrev. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma! Mvh

Gåva av fastighet

2019-10-06 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har ärvt en fastighet som min enda dotter önskar köpa av mej. Fastigheten är taxerad till 796 tusen kr.Vilket belopp kan jag sälja den för till henne för att det skall anses som gåva. Jag vill samtidigt att fastigheten skall vara hennes enskilda egendom och ej räknas som förskott på arv.Vänligen
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill sälja en fastighet till din dotter, men till ett belopp så att det skattemässigt är att räkna som en gåva. Vad säger lagen? Skatterättsliga frågor regleras framförallt i inkomstskattelagen (IL). Enligt 8:2 IL är en inkomst genom gåva skattefri, istället träder den som tar över gåvan in i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den så kallade kontinuitetsprincipen (44:21 IL). Vanligtvis när en gåva innehåller onerösa moment (till exempel då en tillgång överlåts fast till ett värde som understiger marknadspriset) brukar man tala om blandade fång. Blandade fång är en slags blandning av gåva och köp och beskattas därefter. Vid överlåtelser av fastigheter används dock istället den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Detta innebär att en överlåtelse av en fastighet antingen ses som en gåva eller ett köp beroende på vilket ersättning säljaren tar av köparen. Om överlåtelsen enligt huvudsaklighetsprincipen är att betrakta som köp beskattas den alltså precis som en vanlig överlåtelse av en fastighet. Om den är att betrakta som en gåva utlöser den ingen beskattning för överlåtaren. Det som är avgörande är dels om ersättningen understiger taxeringsvärdet (för det år du vill sälja fastigheten) och dels att avsikten med gåvan faktiskt är benefik (detta krav anses normalt uppfyllt när en förälder skänker en fastighet till sin son eller dotter). Om ni vill undvika att den som tar emot gåvan ska få betala stämpelskatt vid förvärvet får ersättningen inte överstiga 85% av föregående års taxeringsvärde. Detta framgår av 4-5 §§ lag om stämpelskatt.Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det avgörande för att köpet ska räknas som gåva är att ersättningen du tar emot från din dotter ska understiga fastighetens taxeringsvärde, vidare ska gåvoavsikt föreligga dvs en ensidig förmögenhetsöverföring från dig till din dotter (exklusive ersättningen som understiger taxeringsvärdet). För att din dotter ska slippa betala stämpelskatt ska ersättningen därutöver inte överstiga 85% av föregående års taxeringsvärde. Vad gäller din önskan om fastigheten ska vara din dotters enskilda egendom kan det göras genom att du gör ett förbehåll om detta i gåvobrevet. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Måste jag deklarera en gåva av kontanter?

2019-08-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Mina föräldrar har gett mig 5000 eur i present i kontanter. Behöver jag deklarera detta hos Skatteverket eller informera annan myndighet om detta? Behöver jag någon dokument för att sätta in pengar på min bankkonto? Hälsningar,Elena
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Deklarera? Det snabba svaret på din fråga är att du inte måste deklarera det eftersom det inte längre finns en gåvoskatt i Sverige (se inkomstskattelagen 8 kap. 2 §).Kontantinsättning? När det gäller insättning av stora summor av utländsk valuta, så måste du troligen kontakta din bank och fråga vilka regler de har. Mitt råd är att du ser till att ha ett gåvobrev som tydliggör var pengarna kommer ifrån! Om du inte redan har det så borde du be dina föräldrar att skriva ett. Ni kan även få hjälp att göra det här. Detta är bara för er egen säkerhet och så att banken vet var pengarna kommer ifrån – stora summor (särskilt kontanter), tenderar att uppmärksammas av banken. Förskott på arv?Den andra fördelen med ett gåvobrev är att dina föräldrar kan skriva att de inte vill att gåvan ska ses som ett förskott på ditt arv. Om de inte gör det, så kommer du att få en mindre del av arvet när det väl är dags, motsvarande de 5 000€ (se ärvdabalken 6 kap. 1 §). Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Skicka gärna in fler frågor om det skulle vara något annat som du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Gåva mellan makar; skatteeffekter

2019-07-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min make ärvde en bostadsrätt för vilken undertecknad, hans fru, fick i gåva från honom. Räknas det då som gåva från maken till hustrun? och hur blir det då med skatten?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvan är giltig och räknas som gåva mellan makar, om den är registrerad hos Skatteverket eller är fullbordad i övrigt (8 kap 1 § äktenskapsbalken. Jfr 16 kap samma lag). Väljer ni att inte registrera gåvan hos Skatteverket, måste det för att den ska vara giltig upprättas ett gåvobrev. Detta ska upprättas skriftligen och skrivas under av din make. Handlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och om priset, vilket nu ju är noll kr (6 kap 4 § bostadsrättslagen).Sedan ett par år är den så kallade gåvoskatten borttagen, och du behöver inte betala skatt för mottagandet av gåvan (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Skatteskyldigheten kan däremot uppkomma när du själv en dag avyttrar bostadsrätten. Skatten är då 22 % av vinsten, d v s något förenklat försäljningspriset subtraherat med vad personen som din man ärvde bostadsrätten av införskaffat den för (45 kap 33 § inkomstskattelagen).Vänligen

Gåvoskatt på kryptovalutor

2019-06-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Jag fick en bitcoin som gåva häromdagen, men då jag inte håller på så mycket med digitala valutor vill jag växla in det till svenska kronor.Vad bör jag tänka på? Jag har ju inte fått den som ersättning eller i nån näringsverksamhet, utan endast som gåva. Gåvoskatt är väl inte aktuellt längre? Tack!
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvoskatten avskaffades i januari 2005, om du fått valutan som gåva kan du skattefritt växla den till svenska kronor. Det som du bör tänka på är att när du ska växla så tas alltid en avgift som kan variera mellan olika växlingsföretag, så se till att hitta ett med låg avgift.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte, tveka inte på att skicka in en ny!Vänliga hälsningar,