Kapitalvinstbeskattning av onoterade andelar, alternativt av kvalificerade andelar

2019-02-04 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej, Jag jobbar i ett dotterbolag till ett noterat bolag. Bolaget har flera dotterbolag med lite olika inriktning. För drygt tre år sedan startades ett nytt dotterbolag till koncernmodern där modern (det noterade bolaget) äger 80% och jag samt en annan anställd äger 10% vardera (som vi alltså betalade 5 000 kr för vardera när bolaget startades). Tanken var att vi skulle vara med och testa och utveckla nya idéer. Under en period hade vi också en person anställd i bolaget. I slutänden blev det inte så mycket av det hela men nu, drygt tre år senare vill ett utomstående bolag köpa bolaget för 550 000kr. Det innebär alltså att jag får 55 000 kr för mina aktier. Min fråga är hur det beskattas? Jag är inte anställd i bolaget och jobbar inte där och får inte och har aldrig fått någon lön från bolaget. Jag har sedan jag började enbart arbetat i bolaget som jag anställdes i för 10 år sedan. Jag har ingen styrelseposition i det noterade bolaget och har ingen annan koppling till det aktuella bolaget än att jag äger aktier motsvarande 10%. Jag har inte heller några aktier i det noterade bolaget. I det dotterbolag som jag är anställd erhåller jag lön på samma sätt jag gjort sedan jag blev anställd där för 10 år sedan och det finns inga skattemässiga upplägg med bolaget. Det var ett sätt för ägarna av moderbolaget att få oss att stanna kvar genom att vi kunde starta något med eget ägande istället för att sluta och starta eget. Mvh, Erik
Fredrik Lindén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, grattis till förtjänsten. Regler om beskattning av inkomster finns i inkomstskattelagen (IL). Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Den förtjänst du erhåller vid försäljning av dina aktier, d.v.s. de 50 000 kr du erhåller i vinst (ersättning vid avyttring 55 000 – omkostnadsbelopp 5000 = kapitalvinst 50 000) utgör alltså en s.k. kapitalinkomst och ska beskattas enligt reglerna om inkomst av kapital (42 kap. 1 § IL). Beräkning av kapitalinkomstbeskattning görs separat eftersom den är proportionell, till skillnad från beskattning av förvärvsinkomster som är progressiv. Vid överskott i inkomstslaget kapital utgår statlig inkomstskatt om 30 % (65 kap. 7 § 1 st. IL). Eftersom dotterbolaget i vilket du äger aktier är onoterat ska kapitalvinsten tas upp till fem sjättedelar (42. Kap 15 a § 1 st. IL). Det innebär i praktiken att din kapitalvinst istället beskattas med 25 %. Det innebär att du ska betala 12 500 kr i skatt och får behålla de resterande 42 500 kr som efter beskattning kvarstår från ersättningen vid avyttringen.Det som sagts ovan gäller dock inte om dina andelar utgör s.k. kvalificerade andelar. Med kvalificerad andel avses andel i ett fåmansföretag, under förutsättning att du som andelsägare eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem förgående beskattningsåren varit verksam i företaget i betydande omfattning (57 kap. 4 § IL). I din fråga framgår inte helt klart i vilken grad du har varit verksam i företaget. Du antyder att du i vart fall i viss mån, sedan dess att bolaget startades för tre år sedan faktiskt varit verksam. För att din andel ska anses utgöra en kvalificerad andel krävs dock, som nämnts ovan att du eller någon närstående under de senaste fem beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i företaget. Enligt förarbeten till lagtexten ska en person anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Det behöver inte vara fråga om heltidsarbete utan arbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga omständigheter. Se skatteverkets hemsida för mer vägledning i frågan huruvida en person kan anses varit verksam i betydande omfattning (Verksam i betydande omfattning). Om du under de senaste fem beskattningsåren varit verksam i företaget i betydande omfattning och dina andelar därmed utgör s.k. kvalificerade andelar ska kapitalvinstbeskattningen räknas annorlunda än den beräkning som redogjorts för ovan. Försäljning av kvalificerade andelar kan medföra att en viss del av vinsten ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst, vilket innebär att en annan skattesats tillämpas. Kapitalvinst på en kvalificerad andel ska till den del den överstiger det s.k. gränsbeloppet tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst som motsvarar gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital (57 kap. 21 § 1 st. IL). Det innebär i praktiken att den del av kapitalvinsten som inte överstiger gränsbeloppet ska beskattas med 20 %. Gränsbeloppet är summan av årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procentenheter (57 kap. 10 § 1 st. IL). Årets gränsbelopp kan beräknas enligt två olika regler, förenklingsregeln och huvudregeln. Den metod som ger det högsta beloppet får användas vid beräkning av gränsbeloppet. HuvudregelnEftersom du äger 10 % av aktierna i bolaget är det s.k. kapitalandelskravet uppfyllt (57 kap. 19 § 1 st. p.1 IL). För att årets gränsbelopp ska få beräknas enligt huvudregeln krävs även att du eller någon närstående under året före beskattningsåret (alltså under 2018) fått lön från företaget med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av antingen sex inkomstbasbelopp, 62 500 x 6 = 375 000 kr, med tillägg för 5 % av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, eller 9,6 inkomstbasbelopp, alltså 600 000 kr. Av din fråga framgår att du aldrig erhållit någon lön från bolaget. Det behöver dock klargöras huruvida någon närstående till dig har erhållit lön från bolaget under beskattningsåret 2018 samt vilket belopp den erhållna ersättningen sammanlagt har uppgått till. Om någon närstående till dig erhållit lön från bolaget under beskattningsåret 2018 som överstiger det lägsta av ovan nämnda belopp får årets gränsbelopp beräknas enligt huvudregeln. Årets gränsbelopp enligt huvudregeln är summan av underlaget för årets gränsbelopp (omkostnadsbeloppet) multiplicerat med statslåneräntan (statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret, d.v.s. 0,51 %) ökad med nio procentenheter, och lönebaserat utrymme. Beräkning hade alltså sett ut enligt följande, (5000 x 0,951) + lönebaserat utrymme. Det lönebaserade utrymmet är 50 % av löneunderlaget, alltså kontant ersättning som arbetstagaren ska ta upp i inkomstslaget tjänst under året före beskattningsåret, d.v.s. 50 % av vad eventuell närstående till dig uppburit i lön under 2018 i företaget. Det lönebaserade utrymmet ska vidare fördelas med lika belopp på andelarna i företaget. Du behöver alltså, som nämnts ovan klargöra huruvida någon närstående till dig under beskattningsåret 2018 uppburit lön från bolaget, samt om den uppburna lönen överstiger det lägsta av ovan nämnda belopp. Om så inte är fallet ska årets gränsbelopp istället beräknas enligt förenklingsregeln.FörenklingsregelnÅrets gränsbelopp enligt förenklingsregeln är ett belopp som motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp, 2,75 x 62 500 = 171 875. Beloppet 171 875 kr ska vidare fördelas med lika belopp på andelarna i företaget vilket innebär att årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för din del, eftersom du innehar 10 % av aktierna i bolaget utgör 17 187 kr. Beloppet 17 187 kr + sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan (statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret, d.v.s. 0,51 %) ökad med tre procentenheter utgör ditt gränsbelopp enligt förenklingsregeln. För att räkna ut ditt gränsbelopp behöver du alltså ta reda på hur stort sparat utdelningsutrymme du har.Den del av din kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Den del av din kapitalvinst som ryms inom gränsbeloppet ska till två tredjedelar beskattas i inkomstslaget kapital. Resterande del som ryms inom gränsbeloppet behöver inte tas upp till beskattning. I praktiken innebär det att den del av kapitalvinsten som ryms inom gränsbeloppet beskattas med 20 %, istället för 30 % som vanligen utgår i statlig inkomstskatt för kapitalvinster. Den del av kapitalvinsten som eventuellt överstiger gränsbeloppet ska, som nämnts ovan beskattas i inkomstlaget tjänst.Sammanfattningsvis behöver du alltså, utifrån dina och dina närståendes arbetsinsatser i företaget sett i förhållande till företagets omfattning avgöra huruvida du eller någon närstående till dig under beskattningsåret eller under något av de fem senaste beskattningsåren har varit verksam i i företaget i betydande omfattning. Om så är fallet behöver du ta reda på om någon närstående till dig har uppburit lön från företaget och i sådant fall till vilket belopp, och hur stort sparat utdelningsutrymme du har. Så snart du har utrett nämnda omständigheter kan du, mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan avgöra hur du ska beskatta vinsten.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Skatt vid avyttring av andelar i fastighetsförvaltande dotterbolag och utdelning i fåmansföretag

2016-07-07 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej!Hur ser det ut gällande skatt på vinst när man köpt/sålt andelar i ett annat svenskt aktiebolag (onoterat) via sitt eget bolag. Hur beskattas detta, jag har startat ett bolag som sysslar med fastighetsaffärer, dessa sker ju i bolagsform i dagens läge. För privatpersoner vet jag att man ska ta upp 5/6 delar till beskattning av vinst/förlust. Hur ser det ut för bolag och hur mkt skulle en utdelning kosta mig privat?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Eftersom Er fråga består av två delar varav en del rör skatt på vinster vid försäljning av andelar i onoterade svenska AB samt en del rör utdelning till privatperson är det i Inkomstskattelagen (1999:1229) som vi hittar den rättsliga regleringen, se https://lagen.nu/1999:1229#K13.Då frågan består av två delar kommer också de båda delarna behandlas separat. Först hittar Ni svaret på frågan om vinster från andelsförsäljning och därefter utdelning till privatpersoner.Genomgående för svaret är att ett antal antaganden måste göras för att besvara frågeställningen och svaret är därför i sin helhet eller delar inkorrekt om något av antagandena är felaktigt.Som jag tolkat Er frågeställning så äger och driver Ni ensam ett AB vars verksamhet består i att köpa och sälja bolag vars verksamhet består av förvaltning av fastigheter.Först lämnas en sammanfattning och en rekommendation i början av svaret och sedan redogörs mer grundligt under de allmänna redogörelserna för varför det blir som det blir och vilka antaganden och bedömningar jag har gjort i mitt svar.SammanfattningOm Ni (moderbolaget) anses bedriva handel med fastigheter p.g.a. försäljningarna av andelarna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen så utgör dessa andelar i dotterbolagen lagertillgångar för moderbolaget. Vinst vid försäljning av lagertillgångar beskattas med 22 % och ingen kvotering görs.Då Ni verkar vara ensam ägare och aktiv i moderbolaget är moderbolaget ett fåmansföretag och Ni kan ta ut 159 775 kr i utdelning år 2016 och av de medlen betala omkring 32 000 kr i skatt. Tar Ni ut mer utdelning än 159 775 beskattas allt däröver i inkomstslaget tjänst med de sedvanliga inkomstskattesatserna för lön.RekommendationRekommendationen är att om Ni har ytterligare inkomster så tjänar Ni på att endast ta ut utdelning motsvarande 159 775 kr.Allmän redogörelse - AndelsförsäljningEftersom försäljningen av andelarna i aktiebolag (AB) X görs av AB Y, d.v.s. ett företag äger andelarna, och alla andra förutsättningar för att det rör sig om näringsverksamhet får antas uppfyllda så faller inkomsten in under det skatterättsliga inkomstbegreppet näringsverksamhet, se IL 13:1.När ett AB säljer andelar och får en vinst är det vanligtvis i form av en kapitalvinst och inkomsten ingår i näringsverksamheten även om inkomsterna inte ingår i den normala verksamheten, IL 13:2. Kapitalvinster ska tas upp som inkomst i den ordinarie verksamheten, IL 15:1. De bolag vars aktier som Ert AB handlar med förstår jag det som att deras verksamhet till väsentlig del består i att äga och förvalta fastigheter och bolagen anses då vara fastighetsförvaltande bolag, IL 27:6.Eftersom Ert företag förvärvar andelar i fastighetsförvaltande företag och de fastigheter som finns i dessa bolag skulle ha utgjort en lagertillgång i Ert bolag så medför detta att andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen utgör lagertillgångar i Ert bolag, IL 27:6. Ni anses troligtvis bedriva indirekt handel med fastigheter p.g.a. att andelarna i dotterbolagen blir byggmästarsmittade, det kallas för objektsmitta och framgår av IL 27:2. I ett rättsfall från HFD från 1982 anges att om det är en huvudägare till flera aktiebolag och dessa dotterbolag säljer inköpta fastigheter tar man hänsyn till helheten d.v.s. de andra bolagens transaktioner när man gör bedömningen av om handel med fastigheter föreligger. När inkomsterna från dessa försäljningar utgör inkomst från försäljning av lagertillgång så medför detta att det inte längre rör sig om kapitaltillgångar och därför inte heller kapitalvinster i IL:s mening, IL 25:3. Inkomsterna beskattas som försäljning av lagertillgångar istället för att kapitalvinsten beräknas som man hade gjort för kapitaltillgångar enligt reglerna i IL 45 kap. I klarspråk innebär detta att vinster vid avyttring av lagerandelarna är skattepliktiga precis som annan inkomst av näringsverksamhet och ingen särskild kvotering görs, exv. som den du nämnde för privatpersoner.Vinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset på andelarna och det värde som andelarna är upptagna till i det senaste årsbokslutet. Vinsten beskattas sedan med 22 % som är den statliga inkomstskatten, IL 65:10.Allmän redogörelse - Utdelning i fåmansföretagEftersom Ni verkar vara den enda ägaren till "Moderbolaget" och dessa aktier inte är marknadsnoterade utgör detta ett fåmansföretag enligt IL 56:2. Anledningen till varför klassificeringen av bolaget har betydelse är för att det påverkar hur mycket utdelning man kan ta ut innan den beskattas som lön, IL 57:2.Det krävs vidare för att 57 kap. ska bli tillämpligt att antingen Ni eller någon till Er närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under de senaste fem åren. Andelarna i "moderbolaget anses då vara kvalificerade", IL 57:3-4. Har Ni eller någon närstående inte varit verksam i bolaget så beskattas en ev. utdelning helt i inkomstslaget kapital.I IL 57:20 anges att utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. Utdelning upp till gränsbeloppet tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital för Er. Själv uträkningen för att komma fram till vad gränsbeloppet blir är ganska komplicerad och kan göras på två sätt. Den första är en schablon och är samma för alla medan den andra beräkningen är beroende av hur många anställda och hur stora lönekostnader Ni har i bolaget. Min tolkning av Er frågeställning är dock att endast Ni arbetar i bolaget och att Ni då hamnar på schablonbeloppet.Schablonbeloppet motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i företaget, så om Ni äger 100 % av aktierna i moderbolaget får Ni också tillräkna Er 100 % av schablonbeloppet som utdelning, samt tidigare års sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procent, IL 57:10-11.Om vi utgår ifrån att Ni inte har något sparat utdelningsutrymme så utgörs schablonbeloppet av föregående beskattningsårs inkomstbasbelopp gånger två och trefjärdedelar, vilket i siffror motsvarar 2,75*58100=159775 kr. Det är alltså 159 775 kr som Ni kan ta ut i utdelning för år 2016 utan att delar av utdelningen beskattas i tjänst.Tar Ni ut 159 775 kr i utdelning för år 2016 så kommer Ert beskattningsunderlag vara 2/3*159775=106516,6667 vilket sedan beskattas med 30 % kapitalskatt motsvarande 106516*0,3=31954,8 i skatt, skattesatsen framgår av IL 65:7.Hoppas Ni har fått svar på Er fråga!Med vänliga hälsningar

Kapitalvinst och kapitalförlust på s.k. näringsbetingade andelar

2012-11-17 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Jag är ensam ägare till ett aktiebolag, A. Bolaget A äger 10 % i ett annat litet aktiebolag med få aktieägare, B. Jag arbetar inte aktivt i aktiebolag B. Om aktiebolag B säljs med vinst, hur minimerar jag skatteeffekten för bolag A och mig? Kan jag innan eventuell affär överlåta aktierna i bolag B från mitt eget bolag A till mig själv - t.ex. för att kunna kvitta kapitalvinsten mot andra personliga kapitalförluster?
Catarina Cali |Hej, Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! I det följande kommer jag att använda förkortningen IL vid hänvisning till inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229). Jag kommer även att utgå ifrån att båda bolagen har sitt säte i Sverige, att aktiebolaget B inte är marknadsnoterat (alltså att bolaget inte är börsnoterat) samt att aktiebolaget A inte bedriver handel med aktier (om så är fallet ska aktierna nämligen ses som lagertillgångar vilket innebär att nedanstående regler inte blir tillämpliga). Enligt 15 kap. 1 § 1 st. IL är huvudregeln att kapitalvinster i näringsverksamheten ska tas upp som intäkt (och därmed beskattas). Från denna huvudregel finns emellertid undantag. Bland annat så gäller enligt 25 a kap. 5 § 1 st. IL att en kapitalvinst, vid avyttring av s.k. näringsbetingade andelar, inte ska tas upp (och därmed inte beskattas). Med näringsbetingade andelar menas enligt 24 kap. 13-14 §§ IL bl.a. andelar som ett aktiebolag innehar i ett annat aktiebolag där andelarna inte är marknadsnoterade eller där det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget. De andelar som aktiebolaget A äger i aktiebolaget B är därmed troligtvis näringsbetingade eftersom du skrivit i din fråga att bolaget A äger 10 % i bolaget B (eller pga. att andelarna inte är marknadsnoterade). Detta innebär som sagt att en eventuell kapitalvinst vid avyttring av dessa inte ska beskattas. Notera dock att om bolaget B säljs med förlust gäller omvänt att kapitalförlusten inte får dras av som kostnad (se 25 a kap. 5 § 2 st. IL). Lycka till med försäljningen! Vänliga hälsningar, Catarina Cali

Vem får tillbaka skatt i ett bolag där man har sålt sin andel?

2018-05-07 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej,Om man har sålt sin andel i ett aktiebolag och lämnat in bokslut och lämnat över till nya ägare och det blir skatt tillbaka från föregående år. Tillfaller det säljaren eller köparen?Tack
Malin Waldén |Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar din fråga som att det är bolaget som får tillbaka skatt från föregående år.SkattenDuDu skattar som säljare för den vinst du gör på försäljningen privat, men skatt som ligger i bolaget stannar i bolaget.När du sålde din del i aktiebolaget så gjorde du det som privatperson vilket innebär att den inkomsten du fick från det sågs som en kapitalvinst, se Inkomstskattelagen (IL) 1 kap 6 §, 48 kap 2 § och 41 kap 1-2 §.BolagetEtt aktiebolag är en egen juridisk person och skattar därför för sig själv (IL 1 kap 7 §). Eftersom det är en egen juridisk person som bedriver näringsverksamhet så betalar bolaget näringsverksamhetskatt (IL 13 kap 1 §).Detta innebär att bolaget betalar sin egen skatt i ett annat inkomstslag än du som privatperson.Så om det är bolaget som ska få tillbaka skatten så hamnar den hos bolaget, oberoende av vilket år den härstammar ifrån. De som äger bolaget kommer kunna disponera över den skatt som bolaget får tillbaka från föregående år.SammanfattningsvisAktiebolaget och du som privatperson är två olika skattesubjekt och betalar skatt var för sig. Detta medför att skatt som betalas tillbaka från föregående år hamnar hos det skattesubjektet som betalade in skatten från början.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar

Skattekonsekvenser av försäljning av näringsbetingade andelar

2015-01-26 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej! Om ett företag säljer näringsbetingade andelar till ett annat företag och erhåller överenskommen köpeskilling, och detta är dessutom den enda intäkten i företaget det aktuella året, har företaget avdragsrätt för kostnader som kan hänföras till transaktionen? Till exempel för att anlita en jurist eller revisor som rådgivare etc.Anledningen till att jag känner mig osäker är eftersom intäkter vid försäljning av näringsbetingade andelar inte är skattepliktiga och eftersom inget skattemässigt resultat i övrigt finns i företaget.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Terminologi:Enligt 25 kapitlet 3 § Inkomstskattelagen menas med kapitalvinster och kapitalförluster (i näringsverksamhet) vinster och förluster till följd av avyttring av kapitaltillgångar (vilket näringsbetingade andelar är, se 24 kapitlet 14 § Inkomstskattelagen).Skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar:Precis som du säger ska en kapitalvinst från en försäljning av näringsbetingade andelar i ett aktiebolag enligt 25a kapitlet 3 och 5 §§ Inkomstskattelagen inte tas upp till beskattning hos aktiebolaget, det vill säga försäljningen är skattefri för aktiebolaget.Avdragsförbud för kapitalförluster på näringsbetingade andelar:Skattefriheten på näringsbetingade andelar har dock medfört att det i 25 kapitlet 8 § 1 punkten och 25a kapitlet 5 § andra stycket Inkomstskattelagen föreskrivits att kapitalförluster som är hänförliga till en försäljning av näringsbetingade andelar inte är avdragsgilla.Då de utgifter du nämnt i din fråga (konsultation av jurist eller revisor för rådgivning) är direkt hänförliga till försäljningen av de näringsbetingade andelarna kommer ditt aktiebolag således inte att få göra något avdrag för dem då ditt aktiebolag inte behöver skatta för den kapitalvinst det får genom försäljningen av andelarna.Om andelarna inte varit näringsbetingade:Om andelarna inte varit näringsbetingade och ditt aktiebolag varit skattskyldigt för andelarna hade utgifterna för rådgivningen dock blivit en del av aktiebolagets omkostnadsbelopp för andelarna, det vill säga utgifterna för rådgivningen hade då minskat den skattepliktiga kapitalvinsten för försäljningen av andelarna, vilket hade lett till att skatten på försäljningen för aktiebolaget blivit lägre, se 25 kapitlet 2 § och 44 kapitlet 13 och 14 §§ Inkomstskattelagen.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Kvalificerade andelar

2011-06-13 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Min sambo äger (via arv från sin far för många år sedan) en tolftedel av ett aktiebolag som bedriver verksamhet i Finland. Hon är skriven i Sverige sedan lång tid tillbaka och har aldrig varit verksam i företaget i fråga. Företaget drivs operativt av hennes farbror. Hennes mor arbetar som städare och hennes bror arbetar som chaufför i företaget och de har ingenting med de beslut som fattas angående företagets ageranden. I övrigt finns inga släktskap med personer i företaget. Vad gäller hennes aktier vid en försäljning av hela företaget; kommer de att vara av kvalificerad eller okvalificerad art?
|Hej, Tack för din fråga. Då du undrar över kvalificerade andelar förutsätter jag att det handlar om ett fåmansaktiebolag enligt 56 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL.). Bestämmelserna om huruvida andelarna i ett sådant bolag är kvalificerade eller ej hittar man i 57 kap. 4 §.Om delägaren eller någon av denne närstående är verksamma i företaget i betydande omfattning är andelarna att se som kvalificerade. Först kan konstateras att din sambo enbart genom sitt innehav inte anses som verksam i företaget i betydande omfattning. Frågan är då om någon närstående till henne kan anses vara det. Bestämmelse om vem som är närstående finns i 2 kap. 22 § IL. Av den paragrafen framgår det att hennes farbror inte räknas som närstående men det gör däremot både hennes mor och bror. Frågan är då om någon av dessa är verksamma i företaget i betydande omfattning. Här handlar det om det arbetet som utförs har att göra med företagets vinstgenerering. Vad som avses med vinstgenerering syftar i princip till om personen i fråga är verksam som en företagsledare. Dock kan det finnas undantag i mindre företag med få anställda. I detta fall tolkar jag det som om din sambos mor och bror inte är verksamma i den omfattning som krävs för att andelarna ska ses som kvalificerade då de inte innehar någon ledningsposition. Således är din sambos andelar inte att se som kvalificerade. Att bolaget ligger i Finland gör inte att reglerna i 57 kap. IL inte skulle vara tillämpliga (jfr. 2 kap. 2 § IL). Din sambo som har hemvist i Sverige är enligt domicilprincipen obegränsat skattskyldig för alla sina inkomster. Jag väljer dock att inte gå vidare in i hur beskattning kommer att ske med hänsyn till svensk- och finsk skattelagstiftning och gällande skatteavtal mellan Sverige och Finland. Här hittar du inkomstskattelagen: https://lagen.nu/1999:1229 Har du fler frågor eller det är något du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian