Vem får tillbaka skatt i ett bolag där man har sålt sin andel?

2018-05-07 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej,Om man har sålt sin andel i ett aktiebolag och lämnat in bokslut och lämnat över till nya ägare och det blir skatt tillbaka från föregående år. Tillfaller det säljaren eller köparen?Tack
Malin Waldén |Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar din fråga som att det är bolaget som får tillbaka skatt från föregående år.SkattenDuDu skattar som säljare för den vinst du gör på försäljningen privat, men skatt som ligger i bolaget stannar i bolaget.När du sålde din del i aktiebolaget så gjorde du det som privatperson vilket innebär att den inkomsten du fick från det sågs som en kapitalvinst, se Inkomstskattelagen (IL) 1 kap 6 §, 48 kap 2 § och 41 kap 1-2 §.BolagetEtt aktiebolag är en egen juridisk person och skattar därför för sig själv (IL 1 kap 7 §). Eftersom det är en egen juridisk person som bedriver näringsverksamhet så betalar bolaget näringsverksamhetskatt (IL 13 kap 1 §).Detta innebär att bolaget betalar sin egen skatt i ett annat inkomstslag än du som privatperson.Så om det är bolaget som ska få tillbaka skatten så hamnar den hos bolaget, oberoende av vilket år den härstammar ifrån. De som äger bolaget kommer kunna disponera över den skatt som bolaget får tillbaka från föregående år.SammanfattningsvisAktiebolaget och du som privatperson är två olika skattesubjekt och betalar skatt var för sig. Detta medför att skatt som betalas tillbaka från föregående år hamnar hos det skattesubjektet som betalade in skatten från början.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar

Skattekonsekvenser av försäljning av näringsbetingade andelar

2015-01-26 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej! Om ett företag säljer näringsbetingade andelar till ett annat företag och erhåller överenskommen köpeskilling, och detta är dessutom den enda intäkten i företaget det aktuella året, har företaget avdragsrätt för kostnader som kan hänföras till transaktionen? Till exempel för att anlita en jurist eller revisor som rådgivare etc.Anledningen till att jag känner mig osäker är eftersom intäkter vid försäljning av näringsbetingade andelar inte är skattepliktiga och eftersom inget skattemässigt resultat i övrigt finns i företaget.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Terminologi:Enligt 25 kapitlet 3 § Inkomstskattelagen menas med kapitalvinster och kapitalförluster (i näringsverksamhet) vinster och förluster till följd av avyttring av kapitaltillgångar (vilket näringsbetingade andelar är, se 24 kapitlet 14 § Inkomstskattelagen).Skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar:Precis som du säger ska en kapitalvinst från en försäljning av näringsbetingade andelar i ett aktiebolag enligt 25a kapitlet 3 och 5 §§ Inkomstskattelagen inte tas upp till beskattning hos aktiebolaget, det vill säga försäljningen är skattefri för aktiebolaget.Avdragsförbud för kapitalförluster på näringsbetingade andelar:Skattefriheten på näringsbetingade andelar har dock medfört att det i 25 kapitlet 8 § 1 punkten och 25a kapitlet 5 § andra stycket Inkomstskattelagen föreskrivits att kapitalförluster som är hänförliga till en försäljning av näringsbetingade andelar inte är avdragsgilla.Då de utgifter du nämnt i din fråga (konsultation av jurist eller revisor för rådgivning) är direkt hänförliga till försäljningen av de näringsbetingade andelarna kommer ditt aktiebolag således inte att få göra något avdrag för dem då ditt aktiebolag inte behöver skatta för den kapitalvinst det får genom försäljningen av andelarna.Om andelarna inte varit näringsbetingade:Om andelarna inte varit näringsbetingade och ditt aktiebolag varit skattskyldigt för andelarna hade utgifterna för rådgivningen dock blivit en del av aktiebolagets omkostnadsbelopp för andelarna, det vill säga utgifterna för rådgivningen hade då minskat den skattepliktiga kapitalvinsten för försäljningen av andelarna, vilket hade lett till att skatten på försäljningen för aktiebolaget blivit lägre, se 25 kapitlet 2 § och 44 kapitlet 13 och 14 §§ Inkomstskattelagen.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Kvalificerade andelar

2011-06-13 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Min sambo äger (via arv från sin far för många år sedan) en tolftedel av ett aktiebolag som bedriver verksamhet i Finland. Hon är skriven i Sverige sedan lång tid tillbaka och har aldrig varit verksam i företaget i fråga. Företaget drivs operativt av hennes farbror. Hennes mor arbetar som städare och hennes bror arbetar som chaufför i företaget och de har ingenting med de beslut som fattas angående företagets ageranden. I övrigt finns inga släktskap med personer i företaget. Vad gäller hennes aktier vid en försäljning av hela företaget; kommer de att vara av kvalificerad eller okvalificerad art?
|Hej, Tack för din fråga. Då du undrar över kvalificerade andelar förutsätter jag att det handlar om ett fåmansaktiebolag enligt 56 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL.). Bestämmelserna om huruvida andelarna i ett sådant bolag är kvalificerade eller ej hittar man i 57 kap. 4 §.Om delägaren eller någon av denne närstående är verksamma i företaget i betydande omfattning är andelarna att se som kvalificerade. Först kan konstateras att din sambo enbart genom sitt innehav inte anses som verksam i företaget i betydande omfattning. Frågan är då om någon närstående till henne kan anses vara det. Bestämmelse om vem som är närstående finns i 2 kap. 22 § IL. Av den paragrafen framgår det att hennes farbror inte räknas som närstående men det gör däremot både hennes mor och bror. Frågan är då om någon av dessa är verksamma i företaget i betydande omfattning. Här handlar det om det arbetet som utförs har att göra med företagets vinstgenerering. Vad som avses med vinstgenerering syftar i princip till om personen i fråga är verksam som en företagsledare. Dock kan det finnas undantag i mindre företag med få anställda. I detta fall tolkar jag det som om din sambos mor och bror inte är verksamma i den omfattning som krävs för att andelarna ska ses som kvalificerade då de inte innehar någon ledningsposition. Således är din sambos andelar inte att se som kvalificerade. Att bolaget ligger i Finland gör inte att reglerna i 57 kap. IL inte skulle vara tillämpliga (jfr. 2 kap. 2 § IL). Din sambo som har hemvist i Sverige är enligt domicilprincipen obegränsat skattskyldig för alla sina inkomster. Jag väljer dock att inte gå vidare in i hur beskattning kommer att ske med hänsyn till svensk- och finsk skattelagstiftning och gällande skatteavtal mellan Sverige och Finland. Här hittar du inkomstskattelagen: https://lagen.nu/1999:1229 Har du fler frågor eller det är något du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian

Skatt vid avyttring av andelar i fastighetsförvaltande dotterbolag och utdelning i fåmansföretag

2016-07-07 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej!Hur ser det ut gällande skatt på vinst när man köpt/sålt andelar i ett annat svenskt aktiebolag (onoterat) via sitt eget bolag. Hur beskattas detta, jag har startat ett bolag som sysslar med fastighetsaffärer, dessa sker ju i bolagsform i dagens läge. För privatpersoner vet jag att man ska ta upp 5/6 delar till beskattning av vinst/förlust. Hur ser det ut för bolag och hur mkt skulle en utdelning kosta mig privat?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Eftersom Er fråga består av två delar varav en del rör skatt på vinster vid försäljning av andelar i onoterade svenska AB samt en del rör utdelning till privatperson är det i Inkomstskattelagen (1999:1229) som vi hittar den rättsliga regleringen, se https://lagen.nu/1999:1229#K13.Då frågan består av två delar kommer också de båda delarna behandlas separat. Först hittar Ni svaret på frågan om vinster från andelsförsäljning och därefter utdelning till privatpersoner.Genomgående för svaret är att ett antal antaganden måste göras för att besvara frågeställningen och svaret är därför i sin helhet eller delar inkorrekt om något av antagandena är felaktigt.Som jag tolkat Er frågeställning så äger och driver Ni ensam ett AB vars verksamhet består i att köpa och sälja bolag vars verksamhet består av förvaltning av fastigheter.Först lämnas en sammanfattning och en rekommendation i början av svaret och sedan redogörs mer grundligt under de allmänna redogörelserna för varför det blir som det blir och vilka antaganden och bedömningar jag har gjort i mitt svar.SammanfattningOm Ni (moderbolaget) anses bedriva handel med fastigheter p.g.a. försäljningarna av andelarna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen så utgör dessa andelar i dotterbolagen lagertillgångar för moderbolaget. Vinst vid försäljning av lagertillgångar beskattas med 22 % och ingen kvotering görs.Då Ni verkar vara ensam ägare och aktiv i moderbolaget är moderbolaget ett fåmansföretag och Ni kan ta ut 159 775 kr i utdelning år 2016 och av de medlen betala omkring 32 000 kr i skatt. Tar Ni ut mer utdelning än 159 775 beskattas allt däröver i inkomstslaget tjänst med de sedvanliga inkomstskattesatserna för lön.RekommendationRekommendationen är att om Ni har ytterligare inkomster så tjänar Ni på att endast ta ut utdelning motsvarande 159 775 kr.Allmän redogörelse - AndelsförsäljningEftersom försäljningen av andelarna i aktiebolag (AB) X görs av AB Y, d.v.s. ett företag äger andelarna, och alla andra förutsättningar för att det rör sig om näringsverksamhet får antas uppfyllda så faller inkomsten in under det skatterättsliga inkomstbegreppet näringsverksamhet, se IL 13:1.När ett AB säljer andelar och får en vinst är det vanligtvis i form av en kapitalvinst och inkomsten ingår i näringsverksamheten även om inkomsterna inte ingår i den normala verksamheten, IL 13:2. Kapitalvinster ska tas upp som inkomst i den ordinarie verksamheten, IL 15:1. De bolag vars aktier som Ert AB handlar med förstår jag det som att deras verksamhet till väsentlig del består i att äga och förvalta fastigheter och bolagen anses då vara fastighetsförvaltande bolag, IL 27:6.Eftersom Ert företag förvärvar andelar i fastighetsförvaltande företag och de fastigheter som finns i dessa bolag skulle ha utgjort en lagertillgång i Ert bolag så medför detta att andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen utgör lagertillgångar i Ert bolag, IL 27:6. Ni anses troligtvis bedriva indirekt handel med fastigheter p.g.a. att andelarna i dotterbolagen blir byggmästarsmittade, det kallas för objektsmitta och framgår av IL 27:2. I ett rättsfall från HFD från 1982 anges att om det är en huvudägare till flera aktiebolag och dessa dotterbolag säljer inköpta fastigheter tar man hänsyn till helheten d.v.s. de andra bolagens transaktioner när man gör bedömningen av om handel med fastigheter föreligger. När inkomsterna från dessa försäljningar utgör inkomst från försäljning av lagertillgång så medför detta att det inte längre rör sig om kapitaltillgångar och därför inte heller kapitalvinster i IL:s mening, IL 25:3. Inkomsterna beskattas som försäljning av lagertillgångar istället för att kapitalvinsten beräknas som man hade gjort för kapitaltillgångar enligt reglerna i IL 45 kap. I klarspråk innebär detta att vinster vid avyttring av lagerandelarna är skattepliktiga precis som annan inkomst av näringsverksamhet och ingen särskild kvotering görs, exv. som den du nämnde för privatpersoner.Vinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset på andelarna och det värde som andelarna är upptagna till i det senaste årsbokslutet. Vinsten beskattas sedan med 22 % som är den statliga inkomstskatten, IL 65:10.Allmän redogörelse - Utdelning i fåmansföretagEftersom Ni verkar vara den enda ägaren till "Moderbolaget" och dessa aktier inte är marknadsnoterade utgör detta ett fåmansföretag enligt IL 56:2. Anledningen till varför klassificeringen av bolaget har betydelse är för att det påverkar hur mycket utdelning man kan ta ut innan den beskattas som lön, IL 57:2.Det krävs vidare för att 57 kap. ska bli tillämpligt att antingen Ni eller någon till Er närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under de senaste fem åren. Andelarna i "moderbolaget anses då vara kvalificerade", IL 57:3-4. Har Ni eller någon närstående inte varit verksam i bolaget så beskattas en ev. utdelning helt i inkomstslaget kapital.I IL 57:20 anges att utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. Utdelning upp till gränsbeloppet tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital för Er. Själv uträkningen för att komma fram till vad gränsbeloppet blir är ganska komplicerad och kan göras på två sätt. Den första är en schablon och är samma för alla medan den andra beräkningen är beroende av hur många anställda och hur stora lönekostnader Ni har i bolaget. Min tolkning av Er frågeställning är dock att endast Ni arbetar i bolaget och att Ni då hamnar på schablonbeloppet.Schablonbeloppet motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i företaget, så om Ni äger 100 % av aktierna i moderbolaget får Ni också tillräkna Er 100 % av schablonbeloppet som utdelning, samt tidigare års sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procent, IL 57:10-11.Om vi utgår ifrån att Ni inte har något sparat utdelningsutrymme så utgörs schablonbeloppet av föregående beskattningsårs inkomstbasbelopp gånger två och trefjärdedelar, vilket i siffror motsvarar 2,75*58100=159775 kr. Det är alltså 159 775 kr som Ni kan ta ut i utdelning för år 2016 utan att delar av utdelningen beskattas i tjänst.Tar Ni ut 159 775 kr i utdelning för år 2016 så kommer Ert beskattningsunderlag vara 2/3*159775=106516,6667 vilket sedan beskattas med 30 % kapitalskatt motsvarande 106516*0,3=31954,8 i skatt, skattesatsen framgår av IL 65:7.Hoppas Ni har fått svar på Er fråga!Med vänliga hälsningar

Kapitalvinst och kapitalförlust på s.k. näringsbetingade andelar

2012-11-17 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Jag är ensam ägare till ett aktiebolag, A. Bolaget A äger 10 % i ett annat litet aktiebolag med få aktieägare, B. Jag arbetar inte aktivt i aktiebolag B. Om aktiebolag B säljs med vinst, hur minimerar jag skatteeffekten för bolag A och mig? Kan jag innan eventuell affär överlåta aktierna i bolag B från mitt eget bolag A till mig själv - t.ex. för att kunna kvitta kapitalvinsten mot andra personliga kapitalförluster?
Catarina Cali |Hej, Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! I det följande kommer jag att använda förkortningen IL vid hänvisning till inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229). Jag kommer även att utgå ifrån att båda bolagen har sitt säte i Sverige, att aktiebolaget B inte är marknadsnoterat (alltså att bolaget inte är börsnoterat) samt att aktiebolaget A inte bedriver handel med aktier (om så är fallet ska aktierna nämligen ses som lagertillgångar vilket innebär att nedanstående regler inte blir tillämpliga). Enligt 15 kap. 1 § 1 st. IL är huvudregeln att kapitalvinster i näringsverksamheten ska tas upp som intäkt (och därmed beskattas). Från denna huvudregel finns emellertid undantag. Bland annat så gäller enligt 25 a kap. 5 § 1 st. IL att en kapitalvinst, vid avyttring av s.k. näringsbetingade andelar, inte ska tas upp (och därmed inte beskattas). Med näringsbetingade andelar menas enligt 24 kap. 13-14 §§ IL bl.a. andelar som ett aktiebolag innehar i ett annat aktiebolag där andelarna inte är marknadsnoterade eller där det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget. De andelar som aktiebolaget A äger i aktiebolaget B är därmed troligtvis näringsbetingade eftersom du skrivit i din fråga att bolaget A äger 10 % i bolaget B (eller pga. att andelarna inte är marknadsnoterade). Detta innebär som sagt att en eventuell kapitalvinst vid avyttring av dessa inte ska beskattas. Notera dock att om bolaget B säljs med förlust gäller omvänt att kapitalförlusten inte får dras av som kostnad (se 25 a kap. 5 § 2 st. IL). Lycka till med försäljningen! Vänliga hälsningar, Catarina Cali