Skatt vid avyttring av andelar i fastighetsförvaltande dotterbolag och utdelning i fåmansföretag

FRÅGA
Hej!Hur ser det ut gällande skatt på vinst när man köpt/sålt andelar i ett annat svenskt aktiebolag (onoterat) via sitt eget bolag. Hur beskattas detta, jag har startat ett bolag som sysslar med fastighetsaffärer, dessa sker ju i bolagsform i dagens läge. För privatpersoner vet jag att man ska ta upp 5/6 delar till beskattning av vinst/förlust. Hur ser det ut för bolag och hur mkt skulle en utdelning kosta mig privat?
SVAR

Inledning

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Eftersom Er fråga består av två delar varav en del rör skatt på vinster vid försäljning av andelar i onoterade svenska AB samt en del rör utdelning till privatperson är det i Inkomstskattelagen (1999:1229) som vi hittar den rättsliga regleringen, se här.

Då frågan består av två delar kommer också de båda delarna behandlas separat. Först hittar Ni svaret på frågan om vinster från andelsförsäljning och därefter utdelning till privatpersoner.

Genomgående för svaret är att ett antal antaganden måste göras för att besvara frågeställningen och svaret är därför i sin helhet eller delar inkorrekt om något av antagandena är felaktigt.

Som jag tolkat Er frågeställning så äger och driver Ni ensam ett AB vars verksamhet består i att köpa och sälja bolag vars verksamhet består av förvaltning av fastigheter.

Först lämnas en sammanfattning och en rekommendation i början av svaret och sedan redogörs mer grundligt under de allmänna redogörelserna för varför det blir som det blir och vilka antaganden och bedömningar jag har gjort i mitt svar.

Sammanfattning

Om Ni (moderbolaget) anses bedriva handel med fastigheter p.g.a. försäljningarna av andelarna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen så utgör dessa andelar i dotterbolagen lagertillgångar för moderbolaget. Vinst vid försäljning av lagertillgångar beskattas med 22 % och ingen kvotering görs.

Då Ni verkar vara ensam ägare och aktiv i moderbolaget är moderbolaget ett fåmansföretag och Ni kan ta ut 159 775 kr i utdelning år 2016 och av de medlen betala omkring 32 000 kr i skatt. Tar Ni ut mer utdelning än 159 775 beskattas allt däröver i inkomstslaget tjänst med de sedvanliga inkomstskattesatserna för lön.

Rekommendation

Rekommendationen är att om Ni har ytterligare inkomster så tjänar Ni på att endast ta ut utdelning motsvarande 159 775 kr.

Allmän redogörelse - Andelsförsäljning

Eftersom försäljningen av andelarna i aktiebolag (AB) X görs av AB Y, d.v.s. ett företag äger andelarna, och alla andra förutsättningar för att det rör sig om näringsverksamhet får antas uppfyllda så faller inkomsten in under det skatterättsliga inkomstbegreppet näringsverksamhet, se IL 13:1.

När ett AB säljer andelar och får en vinst är det vanligtvis i form av en kapitalvinst och inkomsten ingår i näringsverksamheten även om inkomsterna inte ingår i den normala verksamheten, IL 13:2. Kapitalvinster ska tas upp som inkomst i den ordinarie verksamheten, IL 15:1.

De bolag vars aktier som Ert AB handlar med förstår jag det som att deras verksamhet till väsentlig del består i att äga och förvalta fastigheter och bolagen anses då vara fastighetsförvaltande bolag, IL 27:6.

Eftersom Ert företag förvärvar andelar i fastighetsförvaltande företag och de fastigheter som finns i dessa bolag skulle ha utgjort en lagertillgång i Ert bolag så medför detta att andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen utgör lagertillgångar i Ert bolag, IL 27:6.

Ni anses troligtvis bedriva indirekt handel med fastigheter p.g.a. att andelarna i dotterbolagen blir byggmästarsmittade, det kallas för objektsmitta och framgår av IL 27:2. I ett rättsfall från HFD från 1982 anges att om det är en huvudägare till flera aktiebolag och dessa dotterbolag säljer inköpta fastigheter tar man hänsyn till helheten d.v.s. de andra bolagens transaktioner när man gör bedömningen av om handel med fastigheter föreligger.

När inkomsterna från dessa försäljningar utgör inkomst från försäljning av lagertillgång så medför detta att det inte längre rör sig om kapitaltillgångar och därför inte heller kapitalvinster i IL:s mening, IL 25:3.

Inkomsterna beskattas som försäljning av lagertillgångar istället för att kapitalvinsten beräknas som man hade gjort för kapitaltillgångar enligt reglerna i IL 45 kap. I klarspråk innebär detta att vinster vid avyttring av lagerandelarna är skattepliktiga precis som annan inkomst av näringsverksamhet och ingen särskild kvotering görs, exv. som den du nämnde för privatpersoner.

Vinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset på andelarna och det värde som andelarna är upptagna till i det senaste årsbokslutet. Vinsten beskattas sedan med 22 % som är den statliga inkomstskatten, IL 65:10.

Allmän redogörelse - Utdelning i fåmansföretag

Eftersom Ni verkar vara den enda ägaren till "Moderbolaget" och dessa aktier inte är marknadsnoterade utgör detta ett fåmansföretag enligt IL 56:2. Anledningen till varför klassificeringen av bolaget har betydelse är för att det påverkar hur mycket utdelning man kan ta ut innan den beskattas som lön, IL 57:2.

Det krävs vidare för att 57 kap. ska bli tillämpligt att antingen Ni eller någon till Er närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under de senaste fem åren. Andelarna i "moderbolaget anses då vara kvalificerade", IL 57:3-4. Har Ni eller någon närstående inte varit verksam i bolaget så beskattas en ev. utdelning helt i inkomstslaget kapital.

I IL 57:20 anges att utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. Utdelning upp till gränsbeloppet tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital för Er.

Själv uträkningen för att komma fram till vad gränsbeloppet blir är ganska komplicerad och kan göras på två sätt. Den första är en schablon och är samma för alla medan den andra beräkningen är beroende av hur många anställda och hur stora lönekostnader Ni har i bolaget. Min tolkning av Er frågeställning är dock att endast Ni arbetar i bolaget och att Ni då hamnar på schablonbeloppet.

Schablonbeloppet motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i företaget, så om Ni äger 100 % av aktierna i moderbolaget får Ni också tillräkna Er 100 % av schablonbeloppet som utdelning, samt tidigare års sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procent, IL 57:10-11.

Om vi utgår ifrån att Ni inte har något sparat utdelningsutrymme så utgörs schablonbeloppet av föregående beskattningsårs inkomstbasbelopp gånger två och trefjärdedelar, vilket i siffror motsvarar 2,75*58100=159775 kr. Det är alltså 159 775 kr som Ni kan ta ut i utdelning för år 2016 utan att delar av utdelningen beskattas i tjänst.

Tar Ni ut 159 775 kr i utdelning för år 2016 så kommer Ert beskattningsunderlag vara 2/3*159775=106516,6667 vilket sedan beskattas med 30 % kapitalskatt motsvarande 106516*0,3=31954,8 i skatt, skattesatsen framgår av IL 65:7.

Hoppas Ni har fått svar på Er fråga!

Med vänliga hälsningar

Niclas Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av andelar i bolag (9)
2021-08-20 Kan aktiebolag överlåta byggnad till aktieägare?
2021-03-30 Skatt på aktier vid bodelning
2020-09-21 Försäljning av aktier - Aktiebolagslagen och inkomstskattelagen - Vad gäller?
2019-02-04 Kapitalvinstbeskattning av onoterade andelar, alternativt av kvalificerade andelar

Alla besvarade frågor (96596)