Optionsavtal - Aktier - Vad gäller?

Hej, vi är 2 personer som har ett litet AB, omsätter ca: 5 miljoner. Vi har skrivit ett optionsavtal som innebär att vi förbinder oss att sälja vid en tidpunkt 3 år framåt. Och att den andra parten förbinder sig att köpa. Utdelningen skall första året tilldelas mig och min partner. År 2 delas mellan 3 parter och därefter tilldelas köparen, år 3. Vi vill inte att detta skall räknas som ett köpeavtal utan just ett optionsavtal av flera anledningar. Vi har inte skrivit på några aktiebrev eller kallat dokumentet köpeavtal. Vad gäller utdelningen kan inte köparen ta del av den då han inte är ägare så det kommer att ske en avräkning vid köpeavtals upprättande där köpeskillingen minskas med hans del av utdelningen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Din ärendebeskrivning är relativt kortfattad och den saknar en eller flera uttryckliga frågor, vilket försvårar behandlingen av ovanstående. Därutöver är det för mig ovisst varför ett sedvanligt överlåtelseavtal inte kan upprättas. Men den lagstiftning som möjligen behöver beaktas vid behandlingen ditt ärende är inkomstskattelagen (IL)

Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Men inledningsvis, innan din telefonrådgivning äger rum, kan i vart fall följande anföras.

Den inkomstskatterättsliga legaldefinitionen av en option står att finna i 44 kap. 12 § IL. Däri sägs att med option avses en rätt för innehavaren att förvärva eller avyttra aktier, obligationer eller andra tillgångar till ett bestämt pris eller få betalning vars storlek beror på värdet av underliggande tillgångar eller av kursindex eller liknande. Brukligt är att innehavaren betalar en ersättning, ofta kallad premie, till utfärdaren eftersom sådana här instrument i praktiken utgör en rättighet till vilken det finns kopplat ett värde. Men själva optionsavtalet som civilrättslig handling är, liksom de allra flesta avtalstyper, underkastad full avtalsfrihet varför det står dig och din partner liksom er gemensamma motpart helt fritt att närmare reglera villkoren för den kommande affären. 

Utifrån din ärendebeskrivning och mot bakgrund av den tidigare påpekade avsaknaden av uttryckliga frågor har jag som sagt svårt att kommentera det aktuella upplägget. Men en kort reflektion så här långt (om jag inte helt har missuppfattat den gemensamma partsavsikten): Om avräkning ska ske mot lösenpriset motsvarande den del av utdelningen som köparen skulle ha fått år 2 bör väl hänsyn tas till den beskattning som utlöses i samband med erhållandet av utdelningarna? Annars riskerar du och din partner, i vart fall såvitt jag kan bedöma, att gå miste om pengar. En utdelning är en kapitalinkomst som ska tas upp i inkomstslaget kapital. I 41 kap. 1 § 1 st. IL anges att till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Och i 42 kap. 1 § 1 st. IL uttalas bl.a. att utdelningar och alla andra inkomster på grund av innehav av tillgångar samt kapitalvinster ska tas upp som intäkt. Detta är ju något som köparen inte kommer att behöva göra. 

Följande bör även noteras. På det skatterättsliga området har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) uttalat att principen om rättshandlingens verkliga innebörd gäller, vilket är en princip som i klartext betyder att parternas rubricering aldrig ensamt kan ligga till grund för hur ett rättsförhållande ska definieras. I avgörandet RÅ 1998 ref. 19 kom principen till uttryck och där uttalade HFD att man framförallt ska se till avtalets faktiska innehåll och inte enbart till hur parterna har benämnt rättshandlingen.

Notis: HFD styr rättspraxis på skatterättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på "RÅ".

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.  

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling.  Jag kommer därför att ringa dig redan idag torsdag den 23/6 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Notera dock att vi på skatterättens område endast gör den här typen av inledande bedömningar och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på skatterätt.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. 

Vänligen, 

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av andelar i bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000