Försäljning av aktier - Aktiebolagslagen och inkomstskattelagen - Vad gäller?

Hej!

Min hustru äger ett aktiebolag som jag önskar ta över då hon inte längre driver någon verksamhet.

Hur gör man detta steg för steg och kan det innebära några skattekonsekvenser för oss eller bolaget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du hustru äger ett aktiebolag och såvitt jag förstår utgör hon ensamt bolagets ägarkrets. Du har nu för avsikt att förvärva hela hennes aktieinnehav och du (ni) undrar därför vilka eventuella skattekonsekvenser som kan aktualiseras till följd av den inplanerade avyttringen till dig. Vidare önskar du få svar på hur det ifrågavarande försäljningsförfarandet egentligen går till. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Aktiebolagslagen (ABL).

Inkomstskattelagen (IL).

Jag kommer i den fortsatta framställningen utgå ifrån att aktiebolaget är onoterat och att det inte utgör ett så kallat avstämningsbolag, se 1 kap. 10 § ABL. Utgångspunkten nedan kommer likaledes bli att det inte heller finns några andra andelsägare som man här behöver ta hänsyn till.

Överlåtelsen av aktierna - Den civilrättsliga aspekten, vad gäller?

Risken för inlåsning av aktieägare i ett bolagsförhållande har varit starka skäl för lagstiftaren att på olika sätt skydda ägare mot otillbörliga begränsningar i rätten att kunna avyttra aktier. Friheten är i stort sett total om inte bolagsordningen skulle föreskriva annat och det är endast vissa typer av omsättningshinder som enligt aktiebolagslagen tillåts i en bolagsordning (se principen om aktiers fria överlåtbarhet, vilken är lagstadgad och kommer till uttryck i 4 kap. 7 § ABL). De hinder som kan tas in i en bolagsordning kommer dock inte att behandlas inom ramen för den här utredningen eftersom din hustru är bolagets enda aktieägare och därför inte kan ha några förpliktelser gentemot några andra ägare.

I sammanhanget måste det förtydligas att det inte heller finns några lagregler som specifikt tar sikte på avtal om överlåtelse av aktier. Det betyder att det i mångt och mycket ankommer på parterna (du och din hustru) att reglera och komma överens om vilka villkor som ska tas in i överlåtelseavtalet. Börshandeln innebär att enskilda personer endast kan köpa och sälja aktier och andra instrument genom en auktoriserad mellanman (exempelvis en fondkommissionär, en bank eller en nätmäklare), vilket inte sällan resulterar i att parterna egentligen aldrig träffas fysiskt. Vid så kallade förhandlande köp, likt den förevarande situationen när onoterade aktier ska överlåtas, är det däremot vanligt att köpare och säljare träffas. Den övergripande svårigheten brukar då vara den faktiska bolagsvärderingen, det vill säga att sätta en prislapp på de tillgångar och skulder som kan finnas i objektet som ska överlåtas. I den uppkomna situationen torde detta möjligen bli ett relativt friktionsfritt spörsmål eftersom parterna (du och din hustru) är nära förbundna med varandra. Men generellt kan sägas att bolagets redovisning utgör en sorts grundbult i det här avseendet där framförallt balansräkningen, vilken för övrigt kan komma att behöva justeras med hänsyn till eventuella dolda tillgångsvärden, kommer att ligga till grund för det värde som slutligen ska åsättas bolaget och därmed möjliggöra ett fastställande av priset på aktierna.

Mot bakgrund av det ovan anförda kan det enkelt konstateras att det mer eller mindre står dig och din hustru fritt att skönsmässigt sluta det ifrågavarande överlåtelseavtalet och däri reglera era förehavanden. Rättsläget är något oklart beträffande tillämplig lagstiftning, men eftersom aktier är att betrakta som lös egendom torde köplagen vara giltig i fråga om aktieköp. Ofta brukar dock köplagen avtals bort och detta på grund av säljarens upplysningsplikt i köprättsliga sammanhang. Slutligen bör det påpekas att det i kontraktet mycket noggrant bör anges en "tillträdesdag", vilket är den dag då köpeskillingen ska erläggas mot aktiernas överlämnande. Betalning i förening med en erforderlig anteckning i aktieboken (se 5 kap. ABL) och en efterföljande tradition (ett överlämnande) av aktiebreven (se 6 kap. ABL) motsvarar en fullbordad överlåtelse varför detta kan ses villkor för en rättsligt giltig äganderättsövergång. Om de onoterade aktierna inte skulle finnas i pappersform måste en registreringsåtgärd genomföras hos Bolagsverket i samband med avtalsslutet.

Överlåtelsen av aktierna - Den skatterättsliga aspekten, vad gäller?

Inledningsvis kan det noteras att aktiebolaget som juridisk person inte skatterättsligt påverkas av att aktierna byter ägare. Likaså kommer du initialt inte heller att beröras nämnvärt. Framgent kan dock eventuella kapitalinkomster i form av utdelningar på dina aktier naturligtvis komma att aktualiseras för dig, vilket framgår av 42 kap. 1 § 1 st. IL. Men det som främst kommer att behandlas härnäst är den beskattning som utlöses för din hustru när denne överlåter/avyttrar sina aktier till dig och allmänt kan följande anföras (med avyttring avses för övrigt bland annat försäljning och detta enligt 44 kap. 3 § IL).

Den avyttring som nu är i fråga hör till inkomstslaget kapital och det aktuella inkomstslagets omfattning avgränsas i 41 kap. IL. Av 41 kap. 1 § 1 st. IL går det att utläsa att inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster räknas till det aktuella inkomstslaget. Utanför faller sådana inkomster som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomst av kapital (resultatet) beräknas sedan genom att samtliga intäktsposter minskas med de kostnadsposter som sorterar under det ifrågavarande inkomstslaget, vilket framgår av 41 kap. 12 § IL. Kapitalvinster och kapitalförluster ska däremot beräknas för varje enskild avyttring där tillgångens omkostnadsbelopp (mer om det nedan) dras från ersättningen för den försålda kapitaltillgången (exempelvis aktier). Beloppet (kapitalvinsten eller kapitalförlusten) tas därefter upp som en intäkts- eller kostnadspost jämte övriga poster i samband med beräkningen av inkomsten i inkomstslaget kapital. Värt att notera är också att kapitalförluster inte sällan enbart är avdragsgilla upp till 70 % och att beskattningstidpunkten i princip inträder direkt i samband med att en tillgång realiseras enligt den så kallade realisationsprincipen, se 44 kap. 26 § IL. Om sammanställningen i inkomstslaget sedermera ger ett överskott utgår 30 % statliga (platt) inkomstskatt på överskottet, 65 kap. 7 § IL. Skulle beräkningen istället leda till ett underskott erhåller den skattskyldige en skattereduktion om 30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 tkr och 21 % av den eventuella återstående delen av underskottet och detta sker mot statlig och kommunal inkomstskatt, 67 kap. 10 § IL. Det nu sagda fordrar dock att det föreligger skatt på förvärvsinkomster hos den skattskyldige att räkna av mot under ett och samma beskattningsår. En skattereduktion som inte nyttjas kan alltså inte sparas för framtiden.

Gällande avyttring av delägarrätter står de huvudsakliga reglerna att finna i 48 kap. IL. Dessa ska läsa tillsammans med de allmänna bestämmelserna om kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap. IL. Med delägarrätt avses bland annat aktier och en del andra i inkomstskattelagen angivna kapitaltillgångar, 48 kap. 2 § IL. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången (aktierna) minskad med utgifter för avyttringen och omkostnadsbeloppet, vilket stadgas i 44 kap. 13 § IL. Utgifter för avyttringen kan exempelvis utgöras av eventuella mäklararvoden och med omkostnadsbeloppet avses utgifter för anskaffning (anskaffningsvärdet, priset på aktierna när din hustru köpte dem) ökade med utgifter för förbättring, se 44 kap. 14 § IL. Förbättringsutgifter torde dock av förklarliga skäl inte kunna göras gällande vid försäljning av just delägarrätter. För beskattning av kapitalvinster på delägarrätter gäller sedan en obligatorisk metod om din hustru skulle ha förvärvat aktierna över tid (alltså vid flera olika tillfällen) och detta enligt den så kallade genomsnittsmetoden, vilken går att utläsa i 48 kap. 7 § IL. Denna innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma slag och sort som den avyttrade ska användas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet. Det troliga är dock att din hustrus bolag endast har ett enda aktieslag (i vissa större aktiebolag kan det nämligen finns olika aktier med olika röstvärden). Skulle din hustru istället utgöra bolagets grundare motsvarar hennes anskaffningsvärde aktiernas kvotvärde, vilket är aktiernas andel av aktiekapitalet (fiktivt exempel: Om aktiekapitalet uppgår till 50 tkr och aktierna i bolaget är 500 till antalet blir aktiernas kvotvärde 100 kr, se 1 kap. 6 § ABL). Det ska slutligen tilläggas att om din hustru istället skulle överlåta delägarrätterna till dig i form av en gåva utlöser ett sådant förvärv ingen skatt, varken för dig eller för henne, se 8 kap. 2 § 1 st. IL. Däremot träder du i enlighet med den så kallade kontinuitetsprincipen i hennes skattemässiga ställning varför det ovan anförda kommer att tillämpas även den dagen du själv eventuellt väljer att avyttra innehavet. Ditt omkostnadsbelopp kommer således att motsvara det omkostnadsbelopp som din hustru skulle ha haft om hon hade sålt delägarrätterna när äganderätten gick över på dig, vilket stipuleras i 44 kap. 21 § IL.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig däremot inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. Men vi kan naturligtvis vara er behjälpliga vid upprättandet av eventuella aktieöverlåtelseavtal och/eller andra dylika handlingar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av andelar i bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”