Kapitalvinstbeskattning av onoterade andelar, alternativt av kvalificerade andelar

Hej,

Jag jobbar i ett dotterbolag till ett noterat bolag. Bolaget har flera dotterbolag med lite olika inriktning. För drygt tre år sedan startades ett nytt dotterbolag till koncernmodern där modern (det noterade bolaget) äger 80% och jag samt en annan anställd äger 10% vardera (som vi alltså betalade 5 000 kr för vardera när bolaget startades). Tanken var att vi skulle vara med och testa och utveckla nya idéer. Under en period hade vi också en person anställd i bolaget. I slutänden blev det inte så mycket av det hela men nu, drygt tre år senare vill ett utomstående bolag köpa bolaget för 550 000kr. Det innebär alltså att jag får 55 000 kr för mina aktier. Min fråga är hur det beskattas? Jag är inte anställd i bolaget och jobbar inte där och får inte och har aldrig fått någon lön från bolaget. Jag har sedan jag började enbart arbetat i bolaget som jag anställdes i för 10 år sedan. Jag har ingen styrelseposition i det noterade bolaget och har ingen annan koppling till det aktuella bolaget än att jag äger aktier motsvarande 10%. Jag har inte heller några aktier i det noterade bolaget. I det dotterbolag som jag är anställd erhåller jag lön på samma sätt jag gjort sedan jag blev anställd där för 10 år sedan och det finns inga skattemässiga upplägg med bolaget. Det var ett sätt för ägarna av moderbolaget att få oss att stanna kvar genom att vi kunde starta något med eget ägande istället för att sluta och starta eget.

Mvh, Erik

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst, grattis till förtjänsten. Regler om beskattning av inkomster finns i inkomstskattelagen (IL). Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Den förtjänst du erhåller vid försäljning av dina aktier, d.v.s. de 50 000 kr du erhåller i vinst (ersättning vid avyttring 55 000 – omkostnadsbelopp 5000 = kapitalvinst 50 000) utgör alltså en s.k. kapitalinkomst och ska beskattas enligt reglerna om inkomst av kapital (42 kap. 1 § IL). Beräkning av kapitalinkomstbeskattning görs separat eftersom den är proportionell, till skillnad från beskattning av förvärvsinkomster som är progressiv. Vid överskott i inkomstslaget kapital utgår statlig inkomstskatt om 30 % (65 kap. 7 § 1 st. IL). Eftersom dotterbolaget i vilket du äger aktier är onoterat ska kapitalvinsten tas upp till fem sjättedelar (42. Kap 15 a § 1 st. IL). Det innebär i praktiken att din kapitalvinst istället beskattas med 25 %. Det innebär att du ska betala 12 500 kr i skatt och får behålla de resterande 42 500 kr som efter beskattning kvarstår från ersättningen vid avyttringen.

Det som sagts ovan gäller dock inte om dina andelar utgör s.k. kvalificerade andelar. Med kvalificerad andel avses andel i ett fåmansföretag, under förutsättning att du som andelsägare eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem förgående beskattningsåren varit verksam i företaget i betydande omfattning (57 kap. 4 § IL). I din fråga framgår inte helt klart i vilken grad du har varit verksam i företaget. Du antyder att du i vart fall i viss mån, sedan dess att bolaget startades för tre år sedan faktiskt varit verksam. För att din andel ska anses utgöra en kvalificerad andel krävs dock, som nämnts ovan att du eller någon närstående under de senaste fem beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i företaget. Enligt förarbeten till lagtexten ska en person anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Det behöver inte vara fråga om heltidsarbete utan arbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga omständigheter. Se skatteverkets hemsida för mer vägledning i frågan huruvida en person kan anses varit verksam i betydande omfattning (Verksam i betydande omfattning).

Om du under de senaste fem beskattningsåren varit verksam i företaget i betydande omfattning och dina andelar därmed utgör s.k. kvalificerade andelar ska kapitalvinstbeskattningen räknas annorlunda än den beräkning som redogjorts för ovan. Försäljning av kvalificerade andelar kan medföra att en viss del av vinsten ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst, vilket innebär att en annan skattesats tillämpas. Kapitalvinst på en kvalificerad andel ska till den del den överstiger det s.k. gränsbeloppet tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst som motsvarar gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital (57 kap. 21 § 1 st. IL). Det innebär i praktiken att den del av kapitalvinsten som inte överstiger gränsbeloppet ska beskattas med 20 %. Gränsbeloppet är summan av årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procentenheter (57 kap. 10 § 1 st. IL). Årets gränsbelopp kan beräknas enligt två olika regler, förenklingsregeln och huvudregeln. Den metod som ger det högsta beloppet får användas vid beräkning av gränsbeloppet.

Huvudregeln

Eftersom du äger 10 % av aktierna i bolaget är det s.k. kapitalandelskravet uppfyllt (57 kap. 19 § 1 st. p.1 IL). För att årets gränsbelopp ska få beräknas enligt huvudregeln krävs även att du eller någon närstående under året före beskattningsåret (alltså under 2018) fått lön från företaget med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av antingen sex inkomstbasbelopp, 62 500 x 6 = 375 000 kr, med tillägg för 5 % av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, eller 9,6 inkomstbasbelopp, alltså 600 000 kr. Av din fråga framgår att du aldrig erhållit någon lön från bolaget. Det behöver dock klargöras huruvida någon närstående till dig har erhållit lön från bolaget under beskattningsåret 2018 samt vilket belopp den erhållna ersättningen sammanlagt har uppgått till. Om någon närstående till dig erhållit lön från bolaget under beskattningsåret 2018 som överstiger det lägsta av ovan nämnda belopp får årets gränsbelopp beräknas enligt huvudregeln. Årets gränsbelopp enligt huvudregeln är summan av underlaget för årets gränsbelopp (omkostnadsbeloppet) multiplicerat med statslåneräntan (statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret, d.v.s. 0,51 %) ökad med nio procentenheter, och lönebaserat utrymme. Beräkning hade alltså sett ut enligt följande, (5000 x 0,951) + lönebaserat utrymme. Det lönebaserade utrymmet är 50 % av löneunderlaget, alltså kontant ersättning som hos arbetstagaren ska ta upp i inkomstslaget tjänst under året före beskattningsåret och som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget och i dess dotterföretag. Det lönebaserade utrymmet ska vidare fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.

Förenklingsregeln

Årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln är ett belopp som motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp, 2,75 x 62 500 = 171 875. Beloppet 171 875 kr ska vidare fördelas med lika belopp på andelarna i företaget vilket innebär att årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för din del, eftersom du innehar 10 % av aktierna i bolaget utgör 17 187 kr. Beloppet 17 187 kr + sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan (statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret, d.v.s. 0,51 %) ökad med tre procentenheter utgör ditt gränsbelopp enligt förenklingsregeln. För att räkna ut ditt gränsbelopp behöver du alltså ta reda på hur stort sparat utdelningsutrymme du har.

Den del av din kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Den del av din kapitalvinst som ryms inom gränsbeloppet ska till två tredjedelar beskattas i inkomstslaget kapital. Resterande del som ryms inom gränsbeloppet behöver inte tas upp till beskattning. I praktiken innebär det att den del av kapitalvinsten som ryms inom gränsbeloppet beskattas med 20 %, istället för 30 % som vanligen utgår i statlig inkomstskatt för kapitalvinster. Den del av kapitalvinsten som eventuellt överstiger gränsbeloppet ska, som nämnts ovan beskattas i inkomstlaget tjänst.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av andelar i bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000