Försäkring och skadestånd

2015-01-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Det är så att jag hyr ett förråd av ett företag för maganisering. har nu fått info om att kommunen har haft en avloppsläcka så det är 5 cm avloppsvatten i lokalen, väldigt mycket är förstört.Så nu min fråga. Vem bär ansvaret för det inträffade? Vart ska jag vända mig för att få ekonomisk ersättning?MvhTherese Nilsson
|Hej och tack för din fråga.Eftersom att avloppsläckan med största sannolikhet beror på en olyckshändelse, är det inte möjligt att kräva skadestånd av någon. Ingen bär ansvar. OM läckan nu beror på försumlighet, har du att vända dig till den försumlige för ersättning.Istället, för att få kompensation för din skada, bör du vända dig till relevanta försäkringsbolag. Det finns vissa hemförsäkringar som även täcker magasinerad egendom, kolla om ditt hemförsäkringsbolag täcker de aktuella skadorna. Det kan även tänkas att företaget du hyr egendom av har en försäkring som du kan ta del av.Utan mer informationen kan jag inte ge dig mer råd än att kontakta bolaget du hyr av och ditt försäkringsbolag.Mvh,

Skadestånd vid halka

2014-12-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Halkade på parkering utanför folketshus i Kusmark i Skellefteå. Det var ej sandat eller saltat och glashalt. Jag fick en knäledsurvridning samt att knäskålen slets loss. Sjukskriven en månad till att börja med. Det är ej kommunen som är skyldig att sanda/ploga på denna plats. Det ska skötas av byalaget. Hur stor är min chans att få skadestånd och hur går jag tillväga?
|Hej och välkommen till LawlineEnligt skadeståndslagen har du rätt till skadestånd av den som uppsåtligen eller vårdslöst tillfogar dig personskada (2:1 se här). Förutsättningar för att skadestånd ska utgå är således; att en skada finns, att skadan orsakats av annan genom handling eller passivitet, att det finns ett orsakssamband mellan handlingen/passiviteten och skadan samt att man kan visa uppsåt eller oaktsamhet hos skadevållaren.För fastighetsägare föreligger normalt sett en plikt att sanda utanför fastigheter för att undvika att boende och förbipasserande ramlar och skadar sig. Underlåtenhet att göra så innebär normalt sett ett vårdslöst handlande. Att du lidit personskada och att det råder samband mellan vårdslösheten och dina skador, verkar vara fallet. Enligt dina uppgifter verkar således förutsättningarna för skadestånd vara uppfyllda. Problemet är bara att det är den som påstår att någon har förfarit vårdslöst som har bevisbördan för påståendet. Du måste alltså genom fotografier eller dyl. kunna bevisa att fastighetsägaren inte sandat utanför byggnaden samt att denna underlåtenhet är orsaken till dina skador.Eftersom det kan bli besvärligt för dig att bevisa att förutsättningarna för skadeståndsansvar är uppfyllda, är mitt råd till dig är att du i första hand kontaktar fastighetsägaren och försöker få ersättningen för skadorna genom en överenskommelse. Om fastighetsägaren vägrar och du anser att du har tillräcklig bevisning för att väcka talan, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Vinner du målet kommer motparten att  svara för rättegångskostnaderna.Med vänlig hälsning

Ersättning för utebliven hyra

2014-11-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min granne ovanför har orsakat en vattenskada som också påverkat min lägenhet i stor utsträckning. Under tiden detta åtgärdades skulle jag ha hyrt ut min lägenhet i andra hand men eftersom att mitt golv var uppbrutet för torkning var detta inte möjligt. Enligt föreningen bör jag kunna få ersättning av min granne för hyran jag då själv fick stå för. Men hur går jag till väga för att kräva det?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Det framgår inte säkert om du bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt, men svaret blir ungefär detsamma. Om grannen har orsakat vattenskadan, är det möjligt att denna har varit vårdslös. Detta kan inte avgöras utan mer information, men i sådana fall är din granne skadeståndsskyldig enligt bestämmelser i Skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207). Det som har ägt rum är en sakskada på lägenheten (se 2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Din granne kan därför bland annat bli skyldig att betala reparationen, vare sig det är du eller någon annan som står för kostnaden.När det gäller den uteblivna hyran har du inte lidit en sakskada, utan en ren förmögenhetsskada. Sådana skador är enligt huvudregeln bara ersättningsgilla om de har orsakats av brott (se 2 kap. 2 § Skadeståndslagen). I detta fall är dock förmögenhetsskadan en direkt följd av sakskadan; om det inte vore för skadan, skulle din lägenhet ha varit uthyrd. Självfallet måste det visas med viss sannolikhet att din lägenhet verkligen skulle ha blivit uthyrd under den aktuella tiden, men om detta förutsetts så har du på grund av sakskadan gått miste om hyrespengarna och bör kunna kräva skadestånd.Det bästa du kan göra är att se om du kan komma överens direkt med din granne om ersättning; detta är ju det billigaste och smidigaste alternativet. Du kan även ansöka om betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten (Blankett och information finns på deras hemsida, här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html). I båda fallen kan naturligtvis din granne vägra betala, och då återstår att gå till domstol. Om det skulle gå så långt, är det en bra idé att se om din hemförsäkring täcker rättegångskostnaderna. I varje fall blir det som huvudregel den förlorande parten som står för rättegångskostnaderna (se 18 kap. 1 § Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K18), men om beloppet tvisten gäller är högst 22200 kr, finns det vissa begränsningar enligt 18 kap. 8 a § Rättegångsbalken (på grund av handläggningen kommer dock de totala kostnaderna också att vara lägre).

Skadestånd för skadad cykelhjälm?

2014-08-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Under en visning i vår lägenhet har mäklaren skadat en cykelhjälm. Nu vägrar hon att betala för skadan och säger att hon bara ska betala 150kr och att vi skulle köpa en begagnad hjälm på blocket! Vad kan vi göra?
Johan Olsson |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! För att lösa denna fråga får vi ta hjälp av Skadeståndslagen. En cykelhjälm klassificeras inom juridiken som "lös egendom", och att den har skadats innebär därför att det är fråga om en "sakskada". I Skadeståndslagen framgår det tydligt i 2 kap 1§ (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Skadan ska alltså ha skett antingen med vilja eller genom en olyckshändelse där personen i fråga har varit vårdslös i sitt agerande. Om personen inte varit vårdslös men att en skada ändå har skett så kan därför inget skadestånd krävas. Denna bedömning måste göras enskilt från fall till fall. Eftersom att ni inte beskriver hur skadan har gått till så utgår jag dock från att cykelhjälmen har skadats på ett sådant sätt att mäklaren har kunnat rå för det och därför är skadeståndsskyldig.Om då en skyldighet att ersätta den orsakade skadan föreligger, så återstår frågan om hur stor ersättning som kan krävas för skadan. Även detta finns beskrivet i skadeståndslagen, nämligen i 5 kap 7§ (se https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1). Där framgår i första punkten att ersättning för sakskador (skador på hjälmen) omfattar sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning. Den andra och tredje punkten, det vill säga annan kostnad eller inkomstförlust är inte aktuell i detta fall. Huvudregeln vid beräkning av ersättning för totalskadad egendom (det vill säga egendom som inte kan repareras tillfredsställande, dit en cykelhjälm borde höra) är återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Det kan likställas med marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa en likvärdig begagnad produkt i den allmänna handeln. Att ens egendom har skadats innebär därför inte att man kräva att få en ny produkt direkt från handeln. Avgörande för ersättningen är istället cykelhjälmens ålder och skick. Om den numera skadade cykelhjälmen var nyligen inköpt och i ett bra skick så kan i princip införskaffningskostnaden utkrävas, medan en äldre och sliten cykelhjälm kan ge betydligt lägre ersättning eftersom att marknadsvärdet är markant lägre. Hur stor ersättning just er hjälm är värd kan jag dessvärre inte svara på eftersom att jag inte vet någonting om dess skick och kvalitet, men förutsatt att det inte rör sig om en alldeles ny eller särskilt värdefull cykelhjälm så kan nog en ersättning på 150 kronor ligga ganska nära marknadsvärdet för en begagnad cykelhjälm. Om ni anser att cykelhjälmen är värd en högre ersättning än 150 kr eller att mäklaren inte självmant går med på att betala en högre summa, så finns det främst två olika metoder för att driva igenom ärendet. Den ena metoden är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, den andra är att direkt upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten. En beskrivning för hur man praktiskt går tillväga samt en ansökningsblankett för betalningsföreläggande finns i denna länk: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Med vänliga hälsningar, 

Anmälan om felaktig vård samt rätt till skadestånd

2015-01-20 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |kom till sjukhuset med en trasig stortå leden var krossad och benet var förskjutet 2-3 mm läkaren sa först operation men istället tejpade tån och skickade hem mej med alvedon, nu 2 månader efter är tån helt sne på mej den har felläkt rätt så mycket har daglig smärta och kramper i den, då jag tycker läkaren gjorde ett stort fel, så vill jag stämma sjukhuset, samt rätta till min tå, hur skall jag gå till väga? MVh
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på LAWLINE!Om du vill anmäla fel eller brister i sjukhuset ska du då vända dig till inspektionen för vård och omsorg. Du kan antingen göra en anmälan genom att skicka brev till denna adress: Inspektionen för vård och omsorgBox 45184104 30 StockholmEller så kan du gå in på deras hemsida för att få mer information: http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx. Där finner du även blanketten som du skickar in. Om din anmälan går vidare skickar inspektionen för vård och omsorg din anmälan till HSAN (Kammarkollegiet) som sedan tar upp frågan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor beträffande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.Om du vill få ersättning för felet ska du då kontakta vårdgivarens försäkringsbolag: Patientförsäkringen LÖF. De har telefonnummer: 08-551 010 00 och deras hemsida finner du här: www.patientforsakring.se. Nu framkommer det inte i din fråga om du endast vill anmäla sjukhuset eller även läkaren men det får du vara tydlig med i din anmälan. Du har även i vissa fall rätt till ersättning för skador enligt patientskadelagen, se https://lagen.nu/1996:799. Skadorna ersätts av patientförsäkringen om skadorna kunde ha undvikits genom rätt vård enligt 6 §. För att ha rätt till ersättning ska din anmälan ha gjorts inom tre år från den tidpunkten du har uppmärksammat skadan och inser att det beror på vårdbehandlingen. Vid vissa fall kan du anmäla skadan senast efter tio år från skadetillfället 23 §, men det kan vara svårt att bevisa efter så lång tid. Det finns även en möjlighet att anmäla skada enligt 18 § i skadeståndslagen se: https://lagen.nu/1972:207 Det sker då på samma grunder som patientskadelagen. Däremot kan du vara tvungen att betala mer rättegångskostnader om du väljer att stämma enligt skadeståndslagen än om du väljer att använda dig av patientskadelagen vilket kan vara mer riskfyllt. Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga!Hälsningar,

Skadestånd från staten pga fel vid myndighetsutövning

2014-11-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min dotter blev anhållen pga av ett inbrott hon var med att göra,på morgonen hittas min dotter död i cellen. Min fråga är om jag kan göra skadeanspråk mot staten, i så fall hur går jag till väga, vart vänder jag mig till.
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Jag vill börja med att djupt beklaga den sorgliga situation ni hamnat i.Regleringen kring skadestånd finns i skadeståndslagen(SkL), den hittar du https://lagen.nu/1972:207.Staten kan bli ersättningsskyldig om de varit försumliga eller begått fel vid myndighetsutövning(SkL 3:2). Begreppet myndighetsutövning kräver att staten varit i en maktposition gentemot den enskilda personen och det måste din dotter ha ansetts vara i detta fallet. Det är den sammanlagda försumligheten som en myndighet har gett sig skyldig till som bedöms, ett flertal tjänstemäns agerande kan läggas ihop. Myndigheten kan ha varit försumlig om de exempelvis inte följt de handlingsföreskrifter som gäller när en person anhålls i kombination med att de insåg eller borde insett att detta utsatte er dotter för en risk att skadas. Försumligheten från myndighetens sida måste också vara orsaken till dödsfallet eller i vart fall ha varit en bidragande orsak. Men då jag inte vet omständigheterna vid din dotters död så blir mitt svar här mycket generellt.Om staten har varit försumlig eller begått fel så ska de ersätta begravningskostnader, ev förlust av underhåll samt ersättning för psykiskt lidande till de som stod er dotter särskilt nära(SkL 5:2).Tyvärr har jag inte tillräcklig information i ert specifika fall för att kunna hjälpa er vidare men du välkommen att kontakta oss, på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se.Mvh

Svara på stämningsansökan

2014-08-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Min hund blev attackerad av en annan hund min hund blev skadad i samband med det. Efter skadan har jag informerat via mail ägaren till den attackerande hunden om vilka skador som blev på min hund samt alla dokument och kvitton från djurkliniken. Jag har vi flertalet gånger via mail frågat om när och om ägaren kommer eräsätta mig för kostnaderna som blev i samband med skadorna samt gett mitt kontonr. Jag får inget svar. Jag har därför varken svar på om ägaren kommer eller inte kommer att ersätta mig och nu står jag vid vägs ände. Om jag väljer att baserat på lagen om strikt hundägaransvar och med det skadeståndsansvar, stämmer hundägaren, vad händer med stämningen om jag inte har fått besked att ägaren kommer ersätta mig? Hamnar jag i en oändlig rättsprocess loop bara för att ägaren inte ger mig något besked? Incidenten skedde 24/7.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du lämnar in en formenlig stämningsansökan till tingsrätten så kommer tingsrätten att utfärda en stämning mot den andre hundägaren. Detta är en uppmaning till denne att svara på ditt skadeståndskrav. Om denne inte gör det inom den angivna tidsfristen kan tingsrätten meddela en s.k. tredskodom. Det betyder att svaranden förlorar målet på grund av att denne inte har medverkat. Tingsrätten kan även meddela en tredskodom om svaranden inte kommer till förhandlingen. En part som fått en tredskodom mot sig kan inte överklaga domen utan får, inom en månad från den dag domen meddelades, ansöka skriftligen hos tingsrätten om att målet ska tas upp igen. I så fall tar tingsrätten upp målet till fortsatt behandling.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Ersättning vid frihetsberövande

2014-06-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Jag satt häktad och anhållen i 22 dagar. Men fick i veckan brev om att fallet var nedlagt. Nu är min fråga, hur ska jag gå till väga för att få ersättning? Jag gick i skolan, förlorade tid där, lärdom sedan jobbade jag deltid och förlorade ett par dagar där också. Jag mår fortfarande dåligt, har besökt psykolog, det har hjälpt mig men det är fortfarande dålig sömn och dåliga minnen.Sen undrar jag hur lång tid det tar för Tingsrätten att lägga ner fallet? Och hur lång tid tar det tills de godkänner ersättningen och att jag får pengarna?
|Hej och tack för din fråga,Den som har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) när förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg. Du bör alltså kontakta JK för att få ersättning för detta. Handläggningstiden hos JK är i normalfallet 6 till 8 månader. Beslutet från JK kan inte överklagas. Ifall du skulle bli missnöjd kan du istället väcka talan mot staten genom att ansöka om stämning i tingsrätt.Information om förfarandet hos JK finner du HÄR och ansökningsblankett finner du HÄR.Vänliga hälsningar,