Är det tillåtet att bära kniv på allmän plats?

2021-02-03 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Bakgrund : barn knackar på grannes dörr. Mannen följer efter barnen till en bygdegård där dom hinner låsa in sig. Han bär på en kniv fullt synlig utanpå byxorna, skriker ocj barnen är jätterädda. Vill polisannäla men är rädda för vidare hot från mannen. Vad gäller, skulle han bli fälld för brott mot kniv lag?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om under vilka förutsättningar man får bära kniv finns i lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen). Är det tillåtet att bära kniv på allmän plats?Huvudregeln är att kniv eller liknande föremål som kan användas som vapen, inte får innehas på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Förbudet gäller inte om kniven ingår i särskild utrustning som är hänförlig till ett visst uppdrag. Undantaget gäller för yrken som poliser eller ordningsvakter. Förbudet gäller inte heller om innehavet med hänsyn till övriga omständigheter är att anse som befogat (1 § andra stycket knivlagen). Det andra undantaget gäller för sådana knivar som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter, samt för knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt, exempelvis mindre fickknivar.Vid bedömningen av om ett knivinnehav är att se som befogat är det flera olika omständigheter som behöver bedömas. Man tittar bland annat på anledningen till varför kniven innehas, vad det är för typ av kniv samt hur kniven förvaras.Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § första stycket knivlagen). I ringa fall döms inte till ansvar. Om brottet är grovt döms gärningspersonen till fängelse i högst ett år (4 § andra stycket knivlagen). Fängelsepåföljden är avsedd för grövre fall, och vid bedömningen ske dels knivens art och dels omständigheterna under vilka kniven påträffades beaktas. SammanfattningDet är som huvudregel förbjudet att bära kniv på allmän plats. Utifrån beskrivningen i din fråga kan mannen bli dömd för brott mot knivlagen, eftersom han burit en kniv fullt synlig utanför byxorna, utan någon uppenbar anledning. Om mannen blir fälld kan han bli dömd till böter eller fängelse, beroende på hur grovt domstolen bedömer att brottet är. Du kan för all del kontakta Polismyndigheten, men det finns risk att ärendet läggs ned på grund av bristande bevisning. Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Om förintelsen kan ses som hets mot folkgrupp

2021-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att förneka förintelsen här, kalla det för en bluff inför andra?
Jakob Westling |Hej och tack att du valde Lawline med din fråga! Det är inte brottsligt i sak att förneka och förminska förintelsen. Det närmsta man kan peka på är Hets mot folkgrupp, I BRB 16:8.Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Det innebär att en uttalande som sprids offentligt som uttrycker någon missaktning mot en folkgrupp i anspelning på deras trosbekännelse kan bli dömd till hets mot folkgrupp. I flera länder är det relativt vanligt att man kan dömas för förintelseförnekande, men det är inte lika vanligt vid svenska domstolar. Hoppas det besvarade din fråga!

Finns det något lagförslag om att porr ska räknas som prostitution eller våld mot kvinnor?

2021-01-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej Finns det något lagförslag om att porr ska räknas som prostitution eller våld mot kvinnor?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inga förslag om att pornografi skall räknas som prostitution eller våld mot kvinnor, men däremot finns det en motion som nyligen lades fram (2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD)) om åtgärder mot pornografi, klicka på länken för att läsa mer om motionen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/atgarder-mot-pornografi-_H702131. Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.PORNOGRAFIPRODUKTION I RELATION TILL KOPPLERI OCH MÄNNISKOHANDELSvensk lagstiftning ger tydliga riktlinjer till domstolarna i fråga om prostitution, koppleri och människohandel, men när det gäller produktion och distribution av pornografi saknas detta. Nuvarande lagstiftning lämnar stort utrymme för tolkning, vilket framgår av att koppleri- och människohandelslagstiftningen hittills inte tillämpats på porrindustrin.Hälsningar,

Är det tillåtet att inneha en mindre kniv på allmän plats?

2021-01-29 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har läst knivlagen och olika frågor på den här hemsidan, men jag har inte hittat något om huruvida korta knivar(bladet är under 5 cm) som man till och med får ha i flygplan är tillåtna på allmän plats.Fråga:Är det tillåtet att ha en kort kniv(bladet är kortare än 5 cm) på allmän plats utan att ha någon annat lagligt stöd som picknick eller jobb.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen enligt knivlagen Din fråga omfattas av knivlagen precis som du skriver. I lagen framgår det att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole-eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (1 § knivlagen). I första hand tar förbudet i paragrafen sikte på knivar som är avsedda att medföras utomhus, exempelvis slidknivar, springknivar och dolkar. Andra knivar som i princip hör till förbudet är arbets- och sportknivar, om de inte omfattas av undantaget som beskrivs i stycket nedan. Vidare omfattas även förskärare och andra köksknivar av förbudet. För att exemplifiera ytterligare är bajonetter, skarpslipade sablar och stiletter andra stick- och skärvapen. Bestämmelsen kan också omfatta en del verktyg och bruksföremål, till exempel sylar, stämjärn och mejslar. Vägledande vid tillämpningen av förbudet bör normalt kunna vara om det är fråga om ett innehav som typiskt sett ökar risken för våldsanvändning i samhället, enligt propositionen till lagen (Prop. 1989/90:129 s. 12).Undantaget till bestämmelsen är att knivinnehav kan vara tillåtet om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter kan anses som befogat (1 § andra stycket knivlagen). Eftersom du redan känner till undantagen "utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag" ska jag inte beskriva dem närmare. Nedan kommer jag i stället beskriva resterande del av undantaget, alltså det som tar sikte på föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. Mer enligt förarbeten till lagen samt rättsfallEnligt propositionen till lagen anges det att undantaget tar generellt sikte på sådana innehav av knivar som framstår som legitima och naturliga utifrån en mera allmän samhällelig bedömningsgrund. Vid bedömningen ska det tas stor hänsyn till föremålets art och det sammanhang i vilket föremålet innehas. I de flesta fall måste exempelvis innehav av en mindre fickkniv, till exempel en pennkniv, godtas. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av sådana knivar av förbudet. En mindre slidkniv, exempelvis en så kallad morakniv, bör kunna godtas i många sammanhang. Detta gäller dock inte vid exempelvis nöjestillställningar, idrottsevenemang, färd med allmänna kommunikationsmedel eller andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig (Prop. 1989/90:129 s. 21).I ett rättsfall som avgjorts i Högsta domstolen bedömde domstolen att en matlagningskniv, vars blad var cirka nio centimeter långt, inte omfattades av förbudet i lagen. Kniven var avsedd att användas som bestick men också för matlagning. Den tilltalade hade varit hos en vän och använt kniven för att skära rabarber. När den tilltalade omhändertogs befann hon sig på väg hem och hade engagerat sig för att avvärja ett bråk som uppstått. Domstolen framförde att knivar måste kunna medföras till och från olika fritidsaktiviteter där användande av kniv är naturligt och invändningsfritt från allmän synpunkt. Den tilltalades knivinnehav var därför i sig befogat. Domstolen beaktade också var kniven hade förvarats (i den tilltalades handväska) och att risken för att den skulle användas för våldsutövning var liten. Kvinnan uppgav även att hon hade druckit tre glas vin hos sin vän, men hade inga planer på något uteliv. Det kan ha betydelse för bedömningen eftersom även omständigheter som mera allmänt påverkar risken för våldsanvändning ska vägas in, såsom alkoholpåverkan. I detta fall lade domstolen dock inte särskilt stor vikt vid detta. Avseende situationen att hon hade engagerat sig för att avvärja ett bråk, ansågs detta inte vara något som hon planerat i förväg och inte heller något som hon borde ha insett skulle kunna inträffa under hemfärden. Kniven var även fortfarande kvar i hennes väska. Efter en helhetsbedömning frikändes den tilltalade (NJA 2016 s. 30). Svar på din frågaDet är alltså många och olika omständigheter som kan behöva vägas in vid prövningen av om ett knivinnehav är befogat eller inte. Vid bedömningen kan beaktas anledningen till att kniven innehas, vad det är för kniv och hur den förvaras. En helhetsbedömning ska göras av dessa bedömningspunkter. Det kan till exempel inte uteslutas att det som vid första anblick förefaller vara ett olagligt innehav av kniv, i stället kan röra sig om ett knivinnehav som är befogat och därmed tillåtet. Avseende anledningen till att kniv innehas ska det tas hänsyn till hur nära och naturligt sammanbundet innehavet är med det användande som motiverade att kniven togs med. Även omständigheter som mera allmänt påverkar risken för våldsanvändning ska vägas in, till exempel alkoholpåverkan.I beskrivningen ovan har jag angett olika exempel på knivar som skulle kunna vara tillåtna i fler sammanhang och på allmän plats, till exempel en mindre fickkniv (pennkniv) eller en slidkniv (morakniv). Det är emellertid viktigt att tänka på att en helhetsbedömning görs där flera bedömningsgrunder vägs, till exempel anledningen till att kniven innehas, i vilket sammanhang den knivbärande personen befinner sig i och var den förvaras. En mindre fickkniv (jämför fem centimeter med rättsfallet eller en "standard" pennkniv) kan alltså vara tillåtet i fler sammanhang, men beroende på omständigheterna efter en helhetsbedömning kan det även omfattas av förbudet. Knivens storlek är således endast en av omständigheterna som kan vara av betydelse.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Vad händer om man förfalskar underskrifter?

2021-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har en syster som har på uppmaning av sin chef skrivit under hälsointyg i andras namn. Vad händer då?
Hellin Gültekin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att din syster och hennes chef på ett eller annat sätt har "samarbetat" för att förfalska andras underskrifter. Detta kan innebära att din syster och chefen har gjort sig skyldiga till urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § Brottsbalken. Påföljden för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år. Ifall de blir påkomna och detta bevisas kan det leda till rättegång. Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,

Förfalskad underskrift.

2021-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej får man utreda själv som en privat person om hans underskrift var förfalskade? Hur mycket kostar det?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är lite svårt att förstå din fråga, men jag tolkar det som att du undrar hur man som privatperson utreder om någon annans underskrift är förfalskad.Det brott som aktualiseras är urkundsförfalskning. Lagrummet anger att den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt anger en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB). De vanligaste typerna av förfalskning består av att man genom att skriva på eller på liknande sätt anger en annan persons namn framställer en falsk urkund. Urkundsförfalskning är ett brott som faller under allmänt åtal. Detta innebär att det ska inledas en förundersökning så snart det pga. angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott förövats (23 kap. 1 § RB). Således krävs det inte att den utsatta personen gör en polisanmälan, utan det är tillräckligt att det på annat sätt kommer till polis eller åklagares kännedom. Här kan det därför vara en god ide att du gör en polisanmälan, och i samband med detta, berättar om och lämnar in sådant som kan vara av bevisvärde och polis/åklagare kan ha nytta av i utredningen, för att stötta förundersökningen. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man bli dömd till fängelse om man inte betalar sina skulder?

2021-01-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, kan man bli dömd till fängelse om man inte har råd att betala sina skulder?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att inte betala sina skulder är i sig inte brottsligt. Då fordringsrätten till stor del regleras av civilrätten genom avtal är det inte straffsanktionerat med fängelse. Du kan i princip vara hur skuldsatt som helst utan att riskera några brottspåföljder. Å andra sidan är det viktigt som gäldenär att inte bete sig svikligt eller vårdslöst gentemot en borgenär. Att göra det kan vara brottsligt och kan leda till fängelse. Som ett exempel är det inte tillåtet att förstöra eller undanröja egendom i syfte att försvåra utmätning av kronofogden. Då väldigt lite information framgår av din fråga hade jag rekommenderat dig att läsa bestämmelserna i 11 kap. Brottsbalken (BrB). Kapitlet reglerar särskilt brott mot borgenärer.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.Trevlig helg,

Penningtvättsbrott

2021-01-27 i Övriga brott
FRÅGA |Vi hade en husrannsakan hemma hos oss där det beslagtogs en summa pengar som polisen hittade i vår minderåriga dotters rum. Dessa pengar tillhör inte henne och nu är frågan hur gör vi för att få tillbaks dessa pengar. Vi har fått reda på att dessa kommer att tas upp vid en ev rättegång som en åtalspunkt för penningtvätt.Om det skulle bli en fällande dom, hur länge finns detta i hennes belastningsregister?Utöver penningtvätt-misstanke är det även 3 misstankar om överlåtelse som kommer att tas upp.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagstiftning avseende registrering av uppgifter om begångna brott regleras i lagen om belastningsregister.Polismyndighetens belastningsregisterNär en person blir dömd för ett brott så registreras detta i polisens belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om brottet som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). För att en person ska kunna bli dömd för ett brott och få en s.k prick i registret förutsätter det att denne varit straffmyndig vid tiden för brottet, det vill säga över 15 år (jfr 1 kap. 6 § brottsbalken).Tidpunkten för gallring av en uppgift i belastningsregistretGallring innebär att uppgifterna som finns i belastningsregistret förstörs. Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott tas bort från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Åldern på den dömde har även en inverkan på gallringstiden. Om uppgiften i registret avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, är gallringstiden i vissa fall fem år istället för tio år (jfr 17 § lagen om belastningsregister).Därtill ska beaktas att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).SlutsatsOm det blir en fällande dom kommer det begångna brottet och den utdömda påföljden att registreras i belastningsregistret. Uppgiftens gallringstid är beroende av påföljden för brottet och den dömdes ålder vid gärningstillfället. När uppgiften kommer att tas bort i er situation – om det blir en fällande dom – går således inte med säkerhet att fastställa ännu.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning