Är det tillåtet att inneha en mindre kniv på allmän plats?

2021-01-29 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har läst knivlagen och olika frågor på den här hemsidan, men jag har inte hittat något om huruvida korta knivar(bladet är under 5 cm) som man till och med får ha i flygplan är tillåtna på allmän plats.Fråga:Är det tillåtet att ha en kort kniv(bladet är kortare än 5 cm) på allmän plats utan att ha någon annat lagligt stöd som picknick eller jobb.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen enligt knivlagen Din fråga omfattas av knivlagen precis som du skriver. I lagen framgår det att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole-eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (1 § knivlagen). I första hand tar förbudet i paragrafen sikte på knivar som är avsedda att medföras utomhus, exempelvis slidknivar, springknivar och dolkar. Andra knivar som i princip hör till förbudet är arbets- och sportknivar, om de inte omfattas av undantaget som beskrivs i stycket nedan. Vidare omfattas även förskärare och andra köksknivar av förbudet. För att exemplifiera ytterligare är bajonetter, skarpslipade sablar och stiletter andra stick- och skärvapen. Bestämmelsen kan också omfatta en del verktyg och bruksföremål, till exempel sylar, stämjärn och mejslar. Vägledande vid tillämpningen av förbudet bör normalt kunna vara om det är fråga om ett innehav som typiskt sett ökar risken för våldsanvändning i samhället, enligt propositionen till lagen (Prop. 1989/90:129 s. 12).Undantaget till bestämmelsen är att knivinnehav kan vara tillåtet om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter kan anses som befogat (1 § andra stycket knivlagen). Eftersom du redan känner till undantagen "utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag" ska jag inte beskriva dem närmare. Nedan kommer jag i stället beskriva resterande del av undantaget, alltså det som tar sikte på föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. Mer enligt förarbeten till lagen samt rättsfallEnligt propositionen till lagen anges det att undantaget tar generellt sikte på sådana innehav av knivar som framstår som legitima och naturliga utifrån en mera allmän samhällelig bedömningsgrund. Vid bedömningen ska det tas stor hänsyn till föremålets art och det sammanhang i vilket föremålet innehas. I de flesta fall måste exempelvis innehav av en mindre fickkniv, till exempel en pennkniv, godtas. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av sådana knivar av förbudet. En mindre slidkniv, exempelvis en så kallad morakniv, bör kunna godtas i många sammanhang. Detta gäller dock inte vid exempelvis nöjestillställningar, idrottsevenemang, färd med allmänna kommunikationsmedel eller andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig (Prop. 1989/90:129 s. 21).I ett rättsfall som avgjorts i Högsta domstolen bedömde domstolen att en matlagningskniv, vars blad var cirka nio centimeter långt, inte omfattades av förbudet i lagen. Kniven var avsedd att användas som bestick men också för matlagning. Den tilltalade hade varit hos en vän och använt kniven för att skära rabarber. När den tilltalade omhändertogs befann hon sig på väg hem och hade engagerat sig för att avvärja ett bråk som uppstått. Domstolen framförde att knivar måste kunna medföras till och från olika fritidsaktiviteter där användande av kniv är naturligt och invändningsfritt från allmän synpunkt. Den tilltalades knivinnehav var därför i sig befogat. Domstolen beaktade också var kniven hade förvarats (i den tilltalades handväska) och att risken för att den skulle användas för våldsutövning var liten. Kvinnan uppgav även att hon hade druckit tre glas vin hos sin vän, men hade inga planer på något uteliv. Det kan ha betydelse för bedömningen eftersom även omständigheter som mera allmänt påverkar risken för våldsanvändning ska vägas in, såsom alkoholpåverkan. I detta fall lade domstolen dock inte särskilt stor vikt vid detta. Avseende situationen att hon hade engagerat sig för att avvärja ett bråk, ansågs detta inte vara något som hon planerat i förväg och inte heller något som hon borde ha insett skulle kunna inträffa under hemfärden. Kniven var även fortfarande kvar i hennes väska. Efter en helhetsbedömning frikändes den tilltalade (NJA 2016 s. 30). Svar på din frågaDet är alltså många och olika omständigheter som kan behöva vägas in vid prövningen av om ett knivinnehav är befogat eller inte. Vid bedömningen kan beaktas anledningen till att kniven innehas, vad det är för kniv och hur den förvaras. En helhetsbedömning ska göras av dessa bedömningspunkter. Det kan till exempel inte uteslutas att det som vid första anblick förefaller vara ett olagligt innehav av kniv, i stället kan röra sig om ett knivinnehav som är befogat och därmed tillåtet. Avseende anledningen till att kniv innehas ska det tas hänsyn till hur nära och naturligt sammanbundet innehavet är med det användande som motiverade att kniven togs med. Även omständigheter som mera allmänt påverkar risken för våldsanvändning ska vägas in, till exempel alkoholpåverkan.I beskrivningen ovan har jag angett olika exempel på knivar som skulle kunna vara tillåtna i fler sammanhang och på allmän plats, till exempel en mindre fickkniv (pennkniv) eller en slidkniv (morakniv). Det är emellertid viktigt att tänka på att en helhetsbedömning görs där flera bedömningsgrunder vägs, till exempel anledningen till att kniven innehas, i vilket sammanhang den knivbärande personen befinner sig i och var den förvaras. En mindre fickkniv (jämför fem centimeter med rättsfallet eller en "standard" pennkniv) kan alltså vara tillåtet i fler sammanhang, men beroende på omständigheterna efter en helhetsbedömning kan det även omfattas av förbudet. Knivens storlek är således endast en av omständigheterna som kan vara av betydelse.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Kan den som publicerar en kontaktannons på internet i syfte att sälja sex dömas för uppvigling?

2021-01-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Om en kvinna lägger ut en kontaktannons på internet och skriver att hon söker män för att köpa sex av henne, och även skriver att hon säljer nakenbilder på sig själv, kan hon då dömas för uppvigling eller något eftersom hon uppmanar män att köpa sex av henne?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder till Lawline.Gällande sexköp och nakenbilderFörst och främst är det inte olagligt att sälja sexuella tjänster i Sverige. Av 6 kap. 11 § brottsbalken kan man utläsa att det är olagligt att skaffa sig en sexuell förbindelse mot ersättning. Att sälja sexuella tjänster är med andra ord ingen straffbar gärning i skrivande stund. En "sexuell förbindelse" avser samlag eller annan jämförbar handling, alltså inte nakenbilder eller liknande, det är därför varken olagligt att sälja eller köpa nakenbilder. OBS: det är naturligtvis olagligt ifall bilderna föreställer nakna barn, i sådana fall kan lagrum som 6 kap. 8 § brottsbalken (sexuell posering) eller 16 kap. 10a § brottsbalken (barnpornografibrott) komma att bli aktuella. Gällande uppviglingAnsvar för uppvigling (16 kap. 5 § brottsbalken) enligt första stycket förutsätter: 1) ett meddelande till allmänheten (dvs. ett offentlighetsrekvisit), 2) att den tilltalade genom meddelandet uppmanar eller söker förleda till viss effekt, och 3) att uppmaningen eller det sökta förledandet avser brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet. Enkelt uttryckt så avser lagrummet uppmaning till brott. En kontaktannons på nätet skulle kunna uppfylla offentlighetsrekvisitet eftersom uppgifter på internet brukar anses vara riktat till allmänheten. Jag kan dock inte svara på ifall omständigheterna i ditt fall uppfyller kraven för uppvigling. Men ja, rent teoretiskt sett skulle en sådan situation kanske omfattas av brottet. Det är dock ganska otroligt att en domstol skulle döma någon för det eftersom det strider mot lagstiftarens intresse och ändamål att skydda de som säljer sex och minska antalet sexköp i samhället. Man skulle dock kunna tänka sig att en sådan kontaktannons anses vara brottsprovokation, dvs en person provocerar en annan person att begå brott. Det blir dock sällan relevant privatpersoner sinsemellan utan görs oftast i polisiära sammanhang. SammanfattningsvisNej. Enligt min mening är det högst otroligt att en sådan kontaktannons på nätet kan utgöra uppvigling enligt lagens mening.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?

2021-01-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det kan finnas både kumulativa och alternativa rekvisit i samma lag? T.ex i 16 kap 8 § första stycket brottsbalken; Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp [...]. Är "som sprids" ett kumulativt rekvisit medan resterande rekvisit är alternativa?Tacksam för svar!
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder till Lawline.Vad gäller 16 kap. 8 § Brb (hets mot folkgrupp) döms den som:- I ett uttalande eller annat meddelande som sprids,- Hotar eller uttrycker missaktning för, - Folkgrupp eller annan sådan grupp av personer, - Med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Rekvisiten är kumulativa i den mening att alla fyra ska vara uppfyllda för att gärningen ska vara straffbar, men det betyder dock inte att alla förutsättningar i respektive rekvisit måste vara uppfyllda. Så ja, man skulle kunna säga att lagrummet innehåller både kumulativa och alternativa rekvisit. Det kan låta krångligt till en början men om man läser lagtexten noggrant kan man utröna vilka rekvisit som är alternativa respektive kumulativa genom att lägga vikt vid bindeord som "och" alternativt "eller".Jag ska försöka illustrera lagrummet med hjälp av ett exempel. Låt oss kolla på det andra rekvisitet: "hotar eller uttrycker missaktning för …". Straffansvaret tar sikte på hot eller andra uttryck för missaktning. Det innebär inte att gärningspersonen måste ha hotat och uttryckt missaktning för en folkgrupp, utan det ena räcker för att just det rekvisitet ska vara uppfyllt. Man skulle därför kunna säga att kriterierna 1) hot och 2) uttrycka missaktning är alternativa, men jag vill understryka att rekvisiten för hets mot folkgrupp i sin helhet brukar betraktas vara kumulativa. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

2021-01-20 i Övriga brott
FRÅGA |Granne har gjort polisanmälan, orosanmälan påstår att jag är senil dement haft hjärnblödning stalkar vuxen dotter och sexuella ofredande. Socialtjänsten polisen har efter utredningar lagt ned anmälningar och skriftligen dokumenterats att fog ej funnits för anmälan. Kan Falsk tillvitelse gälla?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Falsk angivelse och falsk tillvitelseOm en person har polisanmält någon som var oskyldig och syftet med anmälan är att den oskyldiga personen ska dömas för brott så har personen gjort sig skyldig till falsk angivelse (15 kap. 6 § Brottsbalken). Falsk tillvitelse aktualiseras i situationer som inte täcks av brottet falsk angivelse (15 kap. 7 § Brottsbalken). Brottet falsk tillvitelse omfattar situationer när en person, inför en myndighet, anger att någon annan gjort sig skyldig till brott eller på något annat sätt anger besvärande omständigheter som rör någon annan. Vilka brott kan aktualiseras?Din granne har gjort både en polisanmälan och en orosanmälan. Grannen har angett att du är dement, har haft hjärnblödningar, stalkar din dotter samt att du har begått brottet sexuellt ofredande. Att "stalka" en person skulle i svensk rätt kunna motsvara brottet olaga förföljelse (4 kap. 4b § Brottsbalken) och sexuellt ofredande är också kriminaliserat (6 kap. 10 § 2 st. Brottsbalken). Din granne har således gjort en polisanmälan där han eller hon pekar ut dig för att ha begått brott. Om syftet med polisanmälan var att du skulle dömas för brottet så kan din granne ha gjort sig skyldig till brottet falsk angivelse, om syftet inte var att du skulle dömas för brottet så kan fortfarande falsk tillvitelse aktualiseras. Det är inte brottsligt att vara dement eller att få en hjärnblödning. Däremot så kan framförallt orosanmälan där det anges att du är dement, påverka ditt liv på ett omfattande sätt. Denna orosanmälan skulle därför kunna utgöra besvärande omständigheter för dig och därför eventuellt omfattas av brottet falsk tillvitelse. Svaret på sin fråga är därför ja. Falsk angivelse och falsk tillvitelse kan aktualiseras i detta fall. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Penningtvättsbrott

2021-01-27 i Övriga brott
FRÅGA |Vi hade en husrannsakan hemma hos oss där det beslagtogs en summa pengar som polisen hittade i vår minderåriga dotters rum. Dessa pengar tillhör inte henne och nu är frågan hur gör vi för att få tillbaks dessa pengar. Vi har fått reda på att dessa kommer att tas upp vid en ev rättegång som en åtalspunkt för penningtvätt.Om det skulle bli en fällande dom, hur länge finns detta i hennes belastningsregister?Utöver penningtvätt-misstanke är det även 3 misstankar om överlåtelse som kommer att tas upp.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagstiftning avseende registrering av uppgifter om begångna brott regleras i lagen om belastningsregister.Polismyndighetens belastningsregisterNär en person blir dömd för ett brott så registreras detta i polisens belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om brottet som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). För att en person ska kunna bli dömd för ett brott och få en s.k prick i registret förutsätter det att denne varit straffmyndig vid tiden för brottet, det vill säga över 15 år (jfr 1 kap. 6 § brottsbalken).Tidpunkten för gallring av en uppgift i belastningsregistretGallring innebär att uppgifterna som finns i belastningsregistret förstörs. Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott tas bort från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Åldern på den dömde har även en inverkan på gallringstiden. Om uppgiften i registret avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, är gallringstiden i vissa fall fem år istället för tio år (jfr 17 § lagen om belastningsregister).Därtill ska beaktas att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).SlutsatsOm det blir en fällande dom kommer det begångna brottet och den utdömda påföljden att registreras i belastningsregistret. Uppgiftens gallringstid är beroende av påföljden för brottet och den dömdes ålder vid gärningstillfället. När uppgiften kommer att tas bort i er situation – om det blir en fällande dom – går således inte med säkerhet att fastställa ännu.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål

2021-01-23 i Övriga brott
FRÅGA |Hur gör jag om jag vill byta personnummer på grund av att jag har vittnat i en rättegång och personer söker mig överallt om det nu går att byta mvh
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ändring av personnummer Byte av personnummer är endast möjligt vid ändring av uppgift om födelsetid eller kön. Det är således inte möjligt att byta personnummer av andra skäl. Du kan läsa mer om det här. Övergrepp i rättssak Om personen som söker dig använder våld eller hot om våld på grund av att du har avlagt ett vittnesmål kan denne dömas till övergrepp i rättssak. Detsamma gäller om personen med en annan gärning som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper dig på grund av ett avlagt vittnesmål (17 kap. 10 § Brottsbalken). Bestämmelsen förutsätter att personen i fråga vill hämnas på den som avlagt vittnesmålet.Olaga hot Den som hotar någon annan med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla den dennes egna eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid kan dömas för olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken). Det uppställs krav på att hotet ska vara av allvarlig art och inte avse ett hot om ett lindrigt brott. Detta gäller i ditt fall Det är inte möjligt att byta personnummer om det inte är fråga om ändring av födelsetid eller kön. Det framgår inte i frågan huruvida personen som söker dig hotar dig eller på annat sätt medför exempelvis lidande, skada eller annan olägenhet. Skulle det vara så är det möjligt att anmäla personen eftersom sådana handlingar är kriminaliserade antingen som övergrepp i rättssak och/eller olaga hot. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Vad gäller vid brottet tjänstefel?

2021-01-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag blev nyss stannad av trafik polisen. De gjorde en flygande inspektion av a-traktorn. De sa att min mitt avgasrör låter för mycket. Det jag undra är för några månader innan, blev jag stannad av samma poliser. Då fick jag ned slag och registreringsbesiktning för att bakre växellåda saknades. När det står på transportstyrelsen att man får plocka ner bakre växel låda om man har elektonisk strypning. Men nu blev jag stannad igen med samma A-traktor och med samma avgasrör. De gav mig nedslag på avgasröret så jag måste kontrollbesikta den. Jag fick nedslag på de av samma trafikpoliser.Det känns lite som om de sparar saker till nästa gång de ser mig. Och jag har en ljuddämpare på A-traktorn. A-traktor är även reggistreringsbesiktad för ett par månader sen med samma avgasrör och samma bullerljud!Jag undrar om det är nåt tjänst fel som har begåtts?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDet ska inledningsvis noteras att jag inte besitter någon sakkunskap avseende a-traktorer, avgasrör, växellådor, avgasrör och andra dylika komponenter. Däremot ska naturligtvis de juridiska spörsmålen kopplade till besiktningsinstitutet flygande inspektion samt det straffrättsliga tjänstefelsansvaret undersökas. Och den lagstiftning och andra föreskrifter som främst behöver beaktas vid besvarandet ditt ärende följer enligt nedan.Brottsbalken (BrB).Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion.Brottet tjänstefel, vad gäller?I 20 kap. 1 § 1 st. BrB sägs att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.Med myndighetsutövning avses beslut eller faktiska åtgärder som grundar sig på samhällets maktbefogenheter, vilket kan innefatta beslut som antingen är gynnande eller betungande för den enskilde och därmed innebär förmåner, rättigheter eller skyldigheter för densamma. Det krävs vidare att gärningsmannen (i det här fallet de aktuella poliserna) har underlåtit att agera på det sätt som gäller för uppgiften i dennes myndighetsutövande och att detta har skett uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet). Om ingetdera föreligger kan inte något straffrättsligt ansvar utkrävas. Huruvida så är fallet i den nu uppkomna situationen är av förklarliga skäl ganska svårt att med säkerhet säga någonting om. Uppsåt förefaller vara tveksamt, däremot bör oaktsamheten prövas. Den kan bestå i att inte skaffa sig kunskap om gällande rätt (rättsregler) och vid bedömningen av om gärningsmannen har handlat oaktsamt måste hänsyn tas till vilka krav på noggrannhet och omsorg som var skäligen hade kunnat ställas på denne vid tidpunkten för det inträffade.Även om de nedslag som gjordes under den flygande inspektionen eventuellt var felaktiga och/eller inte alls var förenliga med bestämmelserna i 2 och 4 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion och även om oaktsamhet eller till och med uppsåt skulle föreligga (och gå att bevisa) hos poliserna är det min uppfattning att gärningarna inte kommer att betraktas som någonting annat än ringa. I den sista meningen i det lagrum (den lagparagraf) som reglerar brottet tjänstefel (se ovan) uttalas att en gärning som vid en helhetsbedömning anses som ringa inte utlöser något straffansvar. Vid den här bedömningen tas i och för sig även hänsyn till om någon drabbats av en skada eller om det förelegat en påtaglig risk för skada eller olägenhet av annat mer allvarligt slag. I så fall kan det bli fråga om ett brott av normalgraden, vilket är straffbart. Men något sådant kommer enligt min mening att bli svårt att lyckas bevisa i det här fallet varför en polisanmälan dessvärre framstår som en tämligen lönlös åtgärd. För att bättre förstå när tjänstefelsansvar kan komma att bli aktuellt rekommenderas att studera Högsta domstolens (HD) rättspraxis (rättspraxis = tidigare domstolsavgöranden) och några intressanta rättsfall som redan nu kan nämnas är NJA 1985 s. 502, NJA 1992 s. 838 och NJA 2017 s. 491. Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig däremot inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Straffrättsligt ansvar för falskt larm

2021-01-12 i Övriga brott
FRÅGA |Är det straffbart att förorsaka en onödig utryckning för räddningstjänsten (sjöräddning, fjällräddning, etc)? Vilken lag bryter man mot i så fall?
Amanda Aitomäki |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som aktualiseras i din fråga är Brottsbalken (1962:700).Falskt larmAtt förorsaka en onödig utryckning kan vara straffbart. Om man orsakar en utryckning genom att lämna en oriktig uppgift om att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller en fara för omfattande förstörelse av egendom kan man dömas för brottet falskt larm (16 kap. 15 § första stycket brottsbalken).Straffet för brottet falskt larm är böter eller fängelse i högst ett år (16 kap. 15 § första stycket brottsbalken). Anses brottet vara grovt, är straffet istället fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (16 kap. 15 § andra stycket brottsbalken).SammanfattningFör att straffrättsligt ansvar ska uppstå krävs alltså att oriktiga uppgifter lämnas och att detta faktiskt orsakar en onödig skyddsåtgärd, till exempel en utryckning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,