Vårdslöshet i trafik.

2012-11-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag står misstänkt för vårdslöshet i trafik i samband med en biljakt som ägt rum i en centralort. jag ska har kört i mycket hög hastighet och vid ett flertal tillfällen kört upp jämte de jagde fordonet och försökt få stopp på fordonet, min körstil ska ha varit hotfull och aggressiv. Hur stor är sannolikheten för att mitt körkort bilr indraget? och hur ser straffbilden ut för ett sådant brott?
Hannah Jakobsson |Hej! Vårdslöshet i trafik regleras i 1 § Lag (1951:649) om vissa straff för trafikbrott. För brott av normalgraden är straffet dagsböter. Dagsböter bestäms till en viss summa ställd i proportion till din inkomst. För grov vårdslöshet i trafik utdöms som mest fängelse i 2 år. Om du blir dömd för grov vårdslöshet i trafik kommer ditt körkort sannolikt att återkallas. För grova brott föreskrivs en spärrtid på minst 1 år. Under denna tid kommer ditt körkort vara återkallat. Detta regleras i 5 kap. 3 § st. 1 och 5 kap. 6 § Körkortslag (1998:488). Beroende på vilken bedömning domstolen gör av ditt fall kan du antingen böter eller fängelse om vårdslösheten anses som grov. Ärenden gällande återkallelse av körkort hanteras av transportstyrelsen. Hur stor sannolikheten är att ditt körkort blir återkallat beror därför på om blir dömd för det brott som du står misstänkt för. I sådant fall även hur allvarlig vårdslösheten då skulle komma att bedömas. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Länkar: Lag (1951:649) om vissa straff för trafikbrott: https://lagen.nu/1951:649 Körkortslag (1998:488): https://lagen.nu/1998:488

Påföljd vid rattfylleri

2012-10-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag parkerade om min bil när jag varit ute och druckit alkohol. Total sträcka-2 meter. Jag körde alltså fram 2 meter för att slippa park.böter. Polisen kom i samma stund och jag fick blåsa. Frågan är vad min dom blir, alternativ hur länge mitt körkort kan bli indraget? Tacksam för svar!
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. För rattfylleri enligt 4 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL) krävs det att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram i utandningsluften. För rattfylleri föreskrivs böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt rattfylleri enligt 4a § i samma lag krävs att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram i utandningsluften. Grovt rattfylleri är ett artbrott där det finns en presumtion för fängelse i högst två år. Presumtionen för fängelse kan enligt 29 kap. 5 § och 30 kap. 4 § brottsbalken brytas om det föreligger mildrande omständigheter. Enligt 5 kap. 3 § 1 p. Körkortslag (1998:488) får vid brott mot 4 eller 4 a §§ TBL körkort återkallas. Enligt 5 kap. 6 § vid återkallande av körkort kan kortet komma att beläggas med spärrtid som varar i lägst en månad och som mest tre år. Vid återkallelse av körkort gällande rattfylleri av normalgraden bör påföljden bedömas mildare ju närmre alkoholkoncentrationen befinner sig den lagliga gränsen. Det kan då bli fråga om en varning (icke återkallande) eller återkallande i upp till 12 månader. Vid fråga om grovt brott ska tiden vara lägst ett år. Handläggning av spärrtid sker hos transportstyrelsen. Finns tidigare brottslighet med i bilden kommer detta påverka bedömningen oavsett om brottet bedöms som grovt eller ej. Då det är svårt att helt förutspå hur domstolen och transportstyrelsen kommer att bedöma just din fråga har jag endast medtagit relevanta bestämmelser på området. Faktorer som kan påverka bedömningen är bland annat alkoholkoncentrationen under tiden för färden och eventuell tidigare brottslighet. Säkerligen finns det även andra omständigheter som kommer kunna påverka den slutgiltiga bedömningen. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Länkar: Lag om straff för vissa trafikbrott: https://lagen.nu/1951:649 Körkortslag: https://lagen.nu/1998:488 Brottsbalk: https://lagen.nu/1962:700

Fråga om vårdslöshet i trafik

2012-10-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har delgivits misstanke om vårdlöshet i trafik. Bakgrunden är att jag fick sladd i en kurva ca. 10-12m efter en stopplikt, jag tappade greppet på alla fyra hjul (hade fyrhjulsdrift), och kolliderade direkt efter kurvan med en skåpbil då jag gled ut i hans körfält ca 0,5m pga sladden. Asfalten var blöt och jag sa i förhör att jag ej kan ha överskridit hastighetsgränsen (50km/h) utan max ha kommit upp i 35km/h då jag hade ca 10-12m att accelerera efter stopplikten innan kollisionen. Han jag körde in i anser dock att jag hade en väldigt hög hastighet. Och säger att jag måste ha rivstartat i korsningen. Det jag undrar är alltså finns det någon chans att jag blir fälld för vårdslöshet i trafik trots att jag inte nådde upp i hastigheten på rådande väg och det var halt? Jag anser inte att en rivstart kan vara grund nog för en dom, då jag själv anser att det var en olycka orsakad av en oljefläck på asfalten. Tror du att det finns någon chans att jag blir fälld för att ha rivstartat på halt väglag när det är ord mot ord som gäller, eller hur tung bevisbörda krävs? Är en rivstart ens brottsligt om jag håller fast vid att det var en olycka orsakad av väglaget? tack på förhand
Nathalie Ståhl |Hej och tack för din fråga! Bestämmelsen om vårdslöshet i trafik återfinns i 1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL), se https://lagen.nu/1951:649. Enligt bestämmelsen kan vägtrafikant, som brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Detta stadgande innebär att vägtrafikanten i hög grad ska ha varit oaktsam för att kunna dömas för brottet. Det straffbara området är främst förbehållet fall där vägtrafikanten har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Frågan är då vad ett medvetet risktagande innebär och om det kan anses vara ett medvetet risktagande att göra en rivstart på ett halt väglag? För att få en ledning i vad som kan anses föranleda ansvar för vårdslöshet i trafik ges i förarbetena till TBL exempel på typiskt sett trafikfarliga beteenden. Sådana beteenden kan vara förande av bil i uttröttat tillstånd, allvarliga brott mot regler till skydd för oskyddade trafikanter, trafikfarliga omkörningar, brott mot stopplikt eller körning mot rött ljus som medför eller kunnat medföra en trafikfarlig situation och allvarliga hastighetsöverträdelser i trafikfarliga miljöer. Däremot bör från det straffbara området undantas sådana förfaranden där vägtrafikanten på grund av tillfällig ouppmärksamhet eller bristande förmåga gjort en felbedömning av trafiksituationen. Bestämmelsen om vårdslöshet i trafik är något svårtolkad men jag skulle säga att en rivstart i sig inte borde anses falla in under bestämmelsen vårdslöshet i trafik. Däremot skulle en rivstart på halt underlag eventuellt kunna innebära ett brott mot bestämmelsen i 1 § TBL, om du som förare kunnat förutse att väglaget varit halt och att du trots detta medvetet gjort en rivstart efter en stopplikt. Skulle du bli åtalad för vårdslöshet i trafiken är det åklagaren som har bevisbördan för att du varit vårdslös. Rätten bedömer bevisfrågorna i målet och tar då hänsyn till vad som lagts fram både av dig och vittnen (den man du körde in i). En fällande dom kräver att det kan ställas utom rimligt tvivel att du varit vårdslös i trafiken. Med vänliga hälsningar,

Grov rattfylleri

2012-09-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Är misstänkt för grovt rattfylleri. Är just misstänkt för att jag ej var i bilen när polisen kom. Var cirka 300 meter från bilen när det grep mig. Finns dock vittnen som ska ha sett mig vid bilen enligt polisen. Har blivit dömd för rattfylla tidigare så de tog körkortet på plats. Vad kommer hända nu? Fick ta prover på polisstationen som visade på 1,7 i promille. De tog mitt körkort och jag nekade till att kör bilen. Har fått papper på att förundersöknnigen är skickad till åklagare. Hur lång tid borde de ta innan man har svar på vad som händer? Vad är trolig påföljd om jag skulle bli dömd?
Aina Rasol |Av Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, fjärde paragrafen, framgår att den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att halten uppgår till minst 0.2 promille, dömes för rattfylleri. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse upp till 6 månader. I ditt fall är du misstänkt för grov rattfylleri, vilket stadgas i lagen 4 a §. För grov rattfylleri ska alkoholkoncentrationen uppgå till minst 1.0 promille. I ditt fall är du långt över denna gräns, vilket sannolikt rubricerar brottet som grovt. Påföljden för detta brott är fängelse i högst 2 år. Vad du får för påföljd kan jag dock inte säga. Domaren väger in många faktorer, dock är det till din nackdel att du även tidigare blivit dömd för rattfylleri. Det kan vara en faktor som höjer straffet. Ärendet har skickats till åklagare, som i sin tur kommer väcka åtal. Kan inte med säkerhet säga hur lång tid detta kommer ta, men du kommer att få information om det. Mvh

Vårdslöshet i trafik

2012-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har delgivits misstanke om vårdlöshet i trafik. Bakgrunden är att jag fick sladd i en kurva ca. 10-12m efter en stopplikt, jag tappade greppet på alla fyra hjul (hade fyrhjulsdrift), och kolliderade direkt efter kurvan med en skåpbil då jag gled ut i hans körfält ca 0,5m pga sladden. Asfalten var blöt och jag sa i förhör att jag ej kan ha överskridit hastighetsgränsen (50km/h) utan max ha kommit upp i 35km/h då jag hade ca 10-12m att accelerera efter stopplikten innan kollisionen. Han jag körde in i anser dock att jag hade en väldigt hög hastighet. Och säger att jag måste ha rivstartat i korsningen. Det jag undrar är alltså finns det någon chans att jag blir fälld för vårdslöshet i trafik trots att jag inte nådde upp i hastigheten på rådande väg och det var halt? Jag anser inte att en rivstart kan vara grund nog för en dom, då jag själv anser att det var en olycka orsakad av en oljefläck på asfalten. Tror du att det finns någon chans att jag blir fälld för att ha rivstartat på halt väglag när det är ord mot ord som gäller, eller hur tung bevisbörda krävs? Är en rivstart ens brottsligt om jag håller fast vid att det var en olycka orsakad av väglaget? tack på förhand Mvh Filip
Aina Rasol |Den aktuella lagen är lag (1951:649), om straff för vissa trafikbrott. I 1 § står att om en vägtrafikant brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Detta innebär att om en en vägtrafikant är tar ett medvetet risktagande, så riskerar han att dömas för brottet. Det kan röra sig om att köra trött, ta riskfyllda omkörningar etc. Jag kan inte med säkerhet besvara fall rivstart efter stopplikt omfattas av lagen, utan man måste se till aktuella omständigheter och rekvisit. Du skriver att det var halt och dessutom var du i en kurva. Dessa faktorer talar för extra försiktighet vid förande av ett fordon, och till din motparts fördel. Å andra sidan, går det att bevisa att du bara kommit upp till 35km/h, vilket är en betydligt lägre hastighet än den utsatta för den vägen, så talar det till din fördel. Rivstart i sig är inte brottsligt, med det kan anses vara ett medvetet risktagande om omständigheterna talar för det. Det som sker är att åklagaren i rätten måste bevisa att du varit vårdslös, men rätten tar självklart hänsyn till samtliga omständigheter, och tar därefter ett beslut. Mvh

Om förarbehörighet för visst fordon vid misstänkt drograttfylla.

2012-10-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag blev misstänkt för en drogratt fylla för två veckor sen och fick då ta blod,urin prover som var posetiva dom drog in mitt körkort i väntan på svar från blodet. Körde upp mc och klarade föra veckan får jag nu köra min mc fast mitt bilkörkort är indraget?
Josefin Tallus |Hej, Polisen har rätt att ta ett körkort från en person direkt på plats vid en misstänkt drograttfylla. Innebörden av att Polisen tar körkortet är att körkortet blir ogiltigt och innehavaren tappar sin förarbehörighet. Det betyder att även behörigheten för motorcykel är spärrad. Det är Transportstyrelsen som hanterar utfärdande och återkallande av körkort. Polisen överlämnar ditt körkort tillsammans med sin utredning till Transportstyrelsen som sedan tar beslut om ditt körkort ska återkallas och vilken spärrtid du i så fall får. Reglerna om återkallelse av körkort och körkortstillstånd hittar du i Körkortslagen https://lagen.nu/1998:488 och Körkortsförordningen https://lagen.nu/1998:980 Vänligen,

PERSONSKADA TILL FÖLJD AV VÅRDSLÖSHET I TRAFIK

2012-10-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Två killar åker på en moped rakt fram i en korsning. En mötande bil kommer uppifrån och gör en vänstersväng i korset och kör rakt på killarna på moped. Killarna på mopeden skadar sig. Bilföraren menar att han inte såg killarna på mopeden eftersom det var mörkt ute (kväll) och att mopeden saknade ljus. Mopedisterna i sin tur hävdar att de hade ljus. Till saken hör att händelsen inträffade mitt i ett samhälle med hastighetsbegränsning 40 km, i en väl upplyst korsning vid bl.a en stor butik. Vem står för kostnaderna här? Bilen har gjort en olovlig vänstersväng och om det skulle visa sig att grabbarna trots allt inte hade ljus på mopeden (ord står mot ord). Kan det då istället bli vållande trots att bilen bevisligen skulle låtit mopeden passera först innan han påbörjade sin vänstersväng. Dessutom hävdar mopedkillarna att bilen inte blinkade vänster utan bara svängde.
Amanda Rasmusson |Hej, Vad som kan bli aktuellt i det här fallet är 1 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Vägtrafikant, den som för spårvagn, eller den som någon annanstans än på väg, för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, dömas för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Som vägtrafikant inbegrips både förare av bil och moped. Det straffbara området gäller främst sådana fall där trafikanten har gjort sig skyldig till ett s.k. medvetet risktagande. Detta skulle i detta fall vara att köra moped utan ljus i mörker eller att göra en olovlig vänstersväng på en väg där det färdas mycket trafik. Vid överträdelse av en trafikregel ska vid bedömningen hänsyn tas till regelns större eller mindre betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt. Även vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § Brottsbalken (BrB) kan aktualiseras i det här fallet då en av pojkarna skadats. Det finns möjlighet att polisanmäla händelsen och vid en ev. rättegång skulle du betraktas som målsägande. I egenskap av målsägande har du rätt att parallellt med åtalet (som förs av åklagaren) yrka skadestånd i form av enskilt anspråk. Detta förs oftast av åklagaren eller ett målsägandebiträde. I slutändan handlar det här fallet om bevisvärdering, dvs. vad som kan ställas utom rimlig tvivel, hur snabbt bilden körde, om en olovlig vänstersväng gjordes, om ljus fanns på mopeden, om skadorna dokumenteras etc.

Frågan redan besvarad

2012-09-25 i Trafikbrott
FRÅGA |HejHar en fråga gällande rattfylla m.m.Personen i fråga kommer ej ihåg något från kvällen.Hans bil har varit inblandad i en olcyka där två parkerade bilar har blivit påkörda. Föraren har försvunnit från platsen, vittnen har sett en person försvinna från platsen. Personen i fråga har sedan fångats på video på en bensinmack 1 h senare 3 km ifrån brottsplatsen och uppträtt berusad och chockad. kan personen åka dit för rattfylla, smitning m.m.?
Olle Lindberg |Denna fråga är redan besvarad. Länk finns här: http://lawline.se/answers/15063