Vittnen vid rattfylla

2014-06-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag fick höra av flera personer att jag kört rattfull, har själv varit så påverkad så jag minns det inte överhuvudtaget. Jag blev inte tagen av polis men jag undrar om jag kan bli straffad för det då det enbart finns vittnen och inga tester har tagits. Har ännu inte blivit intagen på förhör och det var fyra dagar sedan det hände men är orolig att det kommer kunna hända något om någon anmäler mig. Kan jag bli av med både bilkörkort och mitt lastbilskörkort?
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Åklagaren har bevisbördan för att du har fört bilen efter det att du har intagit alkohol och måste således lägga fram tillräckligt med bevisning för att du skall kunna bli dömd för brottet. Man brukar säga att det skall vara “ställt utom rimligt tvivel” för att straffansvar skall inträda. Att det skall vara "ställt utom rimligt tvivel" är ett högt krav som skall uppnås och om åklagaren inte lyckas komma med tillfredsställande och starka bevis på att du faktiskt har fört fordonet under alkoholpåverkan så kan du inte bli straffad. För att man skall bli dömd för rattfylleri krävs att man uppsåtligen har fört ett fordon under alkoholpåverkan enligt 4 § Trafikbrottslagen. Grovt rattfylleri finns reglerat i 4 a § i samma lag.Självklart är det lättare för åklagaren att bevisa att du har fört fordonet om han/hon har vittnen som kan bekräfta att de har sett dig köra bilen men det finns inget krav på att det måste finnas vittnen för att straffansvar skall aktualiseras. Åklagaren kan till exempel genom andra bevis styrka att du har kört bilen efter det att du har förtärt alkohol. Om tillräcklig bevisning finns att fälla dig för rattfylla, kommer förmodligen ditt körkort återkallas. Detta då det verkar som att du har nått upp till en högre promillehalt ( du minns ej händelsen över huvud taget ). Rattfylleri leder så gott som alltid till att körkortet återkallas. Bara vid halter på 0,2–0,3 promille (0,10-0,15 mg/l luft) finns möjlighet till varning istället för återkallelse.Spärrtiden för rattfylleri är normalt 12 månader och för grovt rattfylleri är spärrtiden normalt 24 månader. Den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri måste ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Om spärrtiden är högst 12 månader behöver den dömde inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna in ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Om spärrtiden är längre än 12 månader måste den dömde avlägga nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov.Då ingen upptäckte dig när du utförde brottet så är sannolikheten liten att du kommer åka fast. Detta då polisen bl.a. ej har testat din utandningsluft. Om vittnena kontaktar polisen angående ärendet så måste bevisningen sammantaget innebär att det är ställt utom rimlig tvivel att du har kört rattfull. Om sådan bevisning går att finna ser det ej bättre ut än att du får ditt körkort återkallat och måste utföra nytt förarprov senare för att återfå det.Hoppas du är nöjd med svaret. 

Krav för att kunna dömas för grovt rattfylleri

2014-05-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Sitter misstänkt för grovt rattfylleri. Även fast dom tog mig 4 timmar senare Efter anmälan hade kommit in. Jag låg och sov inne i min säng när dom tog mig. Och nu är jag alltså misstänkt för grovt rattfylleri. Min fråga är kan jag bli dömd för det trots att dom inte tog mig när jag körde? Dom såg mig inte utan bara spåren efter traktorn.
Evelina Lund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet rattfylleri har begåtts om en person för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkohol så att alkoholkoncentrationen under eller färden uppgår till mist 0,2 promille i blodet. För rattfylleri döms också den som för ett motordrivet fordon och är så påverkad att det kan antas han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma är fallet om föraren är påverkad av något annat. Om föraren haft minst 1,0 promille i blodet, föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel eller framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten är brottet att anses som grovt rattfylleri. Ovan har jag beskrivit de kriterier som uppställs för att bli dömd för grovt rattfylleri. Vidare krävs för att bli dömd att det är ställt utom allt rimligt tvivel att den misstänkte begått brottet. I brottmål, vilket detta är, är det åklagaren som har att bevisa att brottet begåtts. Det är således åklagaren som ska styrka att du begått grovt rattfylleri och det är upp till domstolen att avgöra huruvida åklagaren lyckats visa att du begått brottet trots att du inte tagits körandes.  Hoppas svaret var till din hjälp, har du fler frågor får du gärna höra av dig igen.Vänliga hälsningar, 

Påföljd vid grov olovlig körning

2014-05-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag vart av med körkortet 2011 för grov rattfylla å har 2007 blivit av med det på samma sätt men nu vart jag stoppad av polisen när jag var ute i skogen å körde lite utan tillstånd å då blev rubriceringen grov olovligkörning jag undrar vad jag skulle kunna få för straff 
Karl-Johan Holmér |Hej!Först ska sägas att varken polisens eller åklagarens rubricering av brottet är bindande för domstolens val av påföljd. Beroende på de närmare omständigheterna i ditt fall är det alltså möjligt att domstolen anser att du gjort dig skyldig till normalgraden av otillåten körning.I lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 3 § (https://lagen.nu/1951:649) stadgas att påföljden för olovlig körning är böter, men om brottet anses grovt kan domstolen döma dig till fängelse i högst sex månader.Olovlig körning förutsätter att man uppsåtligen kört ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad därtill. Det som kan göra att brottet rubriceras som grov olovlig körning är t.ex. att man tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller att brottet skett vanemässigt.Då du tidigare dömts för grovt rattfylleri har ditt körkort återkallats med stöd av körkortslagen (1998:448) 5 kap. 3 § 1. c) (https://lagen.nu/1998:488). Detta är alltså en omständighet som gör att den olovliga körningen kan bedömas som grov.Det är inte möjligt för mig att ge ett exakt svar på vilket straff du kommer få om du döms för grov olovlig körning. Detta beror på de närmare omständigheterna i ditt fall. Det jag kan säga är att vid bedömningen av brottets svårhet, den s.k. straffmätningen, kommer det vägas in att du tidigare blivit dömd för grovt rattfylleri, vilket också kan påverka påföljdsvalet (Brottsbalken 29 kap. 4 § och 30 kap. 4 § st. 2, https://lagen.nu/1962:700).Statistik över påföljdspraxis gällande otillåten körning gör att man allmänt kan säga att i de fall böter inte anses tillräckligt ingripande som åtgärd är presumtionen för fängelse mycket stark. Normalt förekommer inte fängelse på kortare tid än en månad, då väljs istället villkorlig dom. Grov olovlig körning är dock ett av de brott där det ganska ofta förekommer fängelse på kortare tid än en månad (Borgeke, Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis). Slutligen ska jag säga att den som döms för ett brott med fängelse i straffskalan åläggs att betala en avgift på 500 kronor till brottsofferfonden enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond 1 §.Vänliga hälsningar

Medhjälp till rattfylleri?

2014-04-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Person A och person B var ute och festade och konsumerade alkohol. Person A som äger en bil och körkort bestämmer sig för att han ska köra sin bil(trots att han har druckit). Person B har också druckit alkohol och försöker stoppa person A från att använda bilen. Det hela slutar med att person B hamnar i bilen med person A. Person A kör iväg med bilen.Är nu person B nu skyldig till "medhjälp till rattfylleri?"
Beatrice Rohdin |Hej,Tack för din fråga. För att kunna dömas för medhjälp krävs att man har främjat gärningen med råd eller dåd och att man har en avsikt att främja samt en avsikt att huvudbrottet - rattfylleri - ska ske. Främjandet kan vara antingen fysiskt (t.ex. tillhandahålla något) eller psykiskt (som att inbringa mod i förövaren). Det innebär således att straffansvar för medhjälp till rattfylleri inträder främst om man lånar ut sin bil till den berusade personen eller lämnar över sina nycklar till denna. Ansvar för medhjälp kan även inträda vid en underlåtenhet att agera, men då krävs det att man har en form av garantställning - en särskild skyldighet att förhindra brottet. I det fall som du redovisar framgår det inte att person B på något sätt med råd eller dåd främjat person A:s framförande av bilen med en fysisk aktiv handling. Visserligen vet person B att person A är onykter och därför inte ska köra bil, men har ingen särskild ställning (enligt frågan) som gör denna skyldig att agera. Person B har således inte gjort sig skyldig till medhjälp till rattfylleri. Vänliga hälsningar,

Konsekvenser vid rattfylleri

2014-05-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag blev stoppad av polisen dagen efter en grillfest, hade druckit 5-6 starköl till maten och drack den sista runt 23 tiden. Dagen efter skulle jag med en buss kl 5:30 och blev stannad kl 5. och blåste 0.24. Och körkortet blev taget. Jag har haft mitt körkort i 16 år utan anmärkning samt att jag är beroende av det pga mitt jobb. Vad kan jag vänta mig för straff? Jag hade aldrig satt mig i bilen om jag känt mig påverkad och är djupt ångerfull. Hur lång tid kan jag förvänta mig vara av med mitt kort? Kan jag förkorta tiden på något sätt? Böterna är jag beredd på att få vilket fall.
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Gränsen för rattfylleri i Sverige går vid 0.2 promille. Du säger att du körde med 0.24 promille alkohol i blodet och körde alltså rattfull i lagens mening. Påföljden vid rattfylleri är böter eller fängelse i högst 6 månader.Körkortet återkallas nästan alltid vid rattfylleri. I vissa fall kan dock en varning utfärdas istället. Detta KAN ske då alkoholhalten ligger under 0.3 promille. I ditt fall finns alltså möjlighet till varning istället för indraget körkort. Spärrtiden brukar vara 12 månader (upp till 24 månader vid exempelvis grovt rattfylleri eller återfall i rattfylleri). Vid spärrtidsbedömningen kan även viss hänsyn tas till personens behov av körkort.Det finns även en möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås. Om du skulle få detta innebär det att du endast får köra din bil med ditt personliga alkolås i och du får endast köra i Sverige. Du får själv bekosta detta och det kostnaden brukar uppgå till 20 000-40 000 kr. Kostnaden brukar bero på villkorstidens längd. Utöver detta utdöms även böter och eventuellt fängelse.Dessa är de olika utfallen men jag kan tyvärr inte svara på hur bedömningen kommer att bli i ditt fall. Hälsningar,

Kör i diket p.g.a. trötthet - olycka eller vårdslöshet i trafik?

2014-05-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som ligger inom straffrätten. Om en person kör på en mindre väg och av en olycka kör ner i diket pga trötthet. Var går då gränsen mellan att det ska ses som en vanlig olycka och vårdslöshet i trafik? Har det någon betydelse om personen i fråga var påväg hem från sitt jobb? Ses det som mindre vårdslöst än om hen tex skulle åka från en fest sent på natten? Om det då skulle ses som vårdslöhet i trafiken förstår jag att det är dagsböter som antagligen skulle komma i fråga. Hur stor brukar det vara? Det bör tilläggas att ingen person skadades vid olyckan. Det kanske gör det hela mindre alvarligt?Tacksam för svar!
Olle Andersson |Hej!Brottet vårdslöshet i trafikFör vårdslöshet i trafik döms den vägtrafikant som i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som omständigheterna vid trafikolyckan ger vid handen (enligt 1 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Ansvar för vårdslöshet i trafik är främst avsett för sådana fall där trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet, som exempelvis förande av bil i uttröttat tillstånd. Från det straffbara området är undantas fall där en trafikolycka inträffat på grund av en felbedömning eller tillfällig ouppmärksamhet hos en förare av ett motorfordon (se NJA 2009 s 819, RH 2009:34 samt 3 kap 1§ trafikförordningen som föreskriver att fordom inte för föras av den som p.g.a. trötthet inte kan föra det på ett betryggande sätt).Trötthet kan innebära medvetet risktagandeFör att en person ska dömas för vårdslöshet i trafik genom att köra ner i diket krävs det således att denne, genom köra bilen i ett trötthetstillstånd, gör ett medvetet risktagande som i sin tur orsakar trafikolyckan. I fall där föraren av bilen känt av trötthetssymptom, men inte vidtagit någon åtgärd för att motverka insomning, har Högsta domstolen ansett att vårdslöshet i trafik kan göras gällande (NJA 1973 s 449 I & II även av hovrätten i de liknande rättsfallen RH 2002:13 samt RH 2009:34). Om det således i är bevisat i en rättegång att föraren av bilen var i trötthetstillstånd vid framförandet av fordonet, är det ett medvetet risktagande att inte förhindra att tröttheten orsakar en trafikolycka, genom att t.ex. stanna bilen och vila ut. Om däremot föraren av bilen inte insomnar p.g.a. tröttheten och trafikolyckan orsakas av någon annan omständighet, som t.ex. ett rådjur eller halt vägunderlag, har inget medvetet risktagande skett som orsakat olyckan. Istället har trafikolyckan skett av en slump, utan koppling till tröttheten och straffansvar kan inte göras gällande (jfr med NJA 1960 s 8). Betydelse om olyckan orsakades hem från jobbet eller festOm föraren av bilen orsakar olyckan på vägen hem från jobbet eller en fest på natten, har ingen betydelse i sig. Dock ligger det närmre till hands att se ett bilkörande efter en fest på natten, p.g.a. trötthet, som ett medvetet risktagande, än en dagsfärd hem från jobbet. Omständigheterna i det aktuella fallet styr helt och hållet om ett medvetet risktagande föreligger som i sin tur orsakar trafikolyckan.Betydelse av att ingen skadas samt påföljdenAtt ingen person skadades vid olyckan kan påverka bedömningen om brottet ska betecknas som grov vårdslöshet i trafik. För detta brott kan fängelse bli aktuellt, men då krävs att föraren visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom (t.ex. hög hastighet på väg med dålig sikt (se NJA 1955 s 464). Dagsböter kan bli aktuellt oavsett svårhetsgraden på brottet. Antalet dagsböter beror på brottets svårhetsgrad och storleken på dem beror på den tilltalades ekonomiska förhållanden (25 kap 2§ brottsbalken).Lagen om straff för vissa trafikbrott finns https://lagen.nu/1951:649.Trafikförordningen finns https://lagen.nu/1998:1276. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700. Vänligen,

Olovlig körning med falskt körkort

2014-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Vi har en man som kommer till oss och säljer varor.Han har levt sitt liv i bilen som handelsresande.Han är i70 års åldern.Problemet är att han förlorat sitt körkort 2004-5 men har kört allsedan dess utan körkort.Vi tror att han har åkt fast en gång för olovlig körning.Han har kört många gånger i Europa och mycket i USA.Sist han var här så talade han om att han hade blivit erbjuden ett falskt körkort men han viste inte om han vågade ta erbjudandet.Han var rädd för påföljden.Frågan är?vadskulle påföljden bli?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk lag måste man ha ett giltigt körkort för att få köra bil. Detta krav syftar till att upprätthålla en hög trafiksäkerhet och till att undvika skador i trafiken. Att ha en ordning där var och en bedömer sin egen körförmåga fungerar inte.För det fall han skulle åka dit med ett förfalskat körkort skulle han bli dömd för brukande av falsk urkund. Straffskalan för detta brott är fängelse i max 2 år (14 kap. 1 § och 10 § brottsbalken).Han skulle även bli dömd för olovlig körning. Eftersom han tidigare åkt dit för olovlig körning, efter att fått körkortet inkallat, kommer han sannolikt dömas för grov olovlig körning denna gång (se Svea HovR:s dom 1963-12-18, nr VI:B 145). Straffskalan för grov olovlig körning är fängelse i max 6 månader (3 § trafikbrottslagen).Vid bedömningen av straffvärdet i det enskilda fallet kommer domstolen beakta den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den dömde insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft (29:1 brottsbalken). Man kommer ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet och bestämma en gemensam påföljd för båda brotten.Eftersom jag inte har tillgång till så många omständigheter (tidigare brottslighet m.m.) angående ert hypotetiska fall är det svårt för mig att ge er ett säkert svar på straffvärdet. Jag ber er därför att återkomma till min mail (matte.jarn@live.se) med mer omständigheter för att få ett säkrare svar.Efter att man genomfört straffvärdesbedömning och straffmätning bestämmer man vilken påföljd som kan bli aktuell. Generellt kan sägas att man ofta väljer att döma till skyddstillsyn eller villkorlig dom och dagsböter vid straffvärden under 1 år medan man för straffvärden över ett år dömer till fängelse.

Dubbelbestraffning.

2014-04-07 i Trafikbrott
FRÅGA |För några dagar så tog polisen mig för fortkörning och jag körde 121 på 90 väg och det var bra väder,bred fin väg och nästan inge trafik. Eftersom jag nu låg 30 km över så tog dom mitt kort på plats och gav mig böter. Dom informerade mig inte så mycket om vad jag kunde ha gjort mer än att jag skulle skriva under alla papper om jag skulle få köra därifrån samt att hastigheten promt inte gick att skriva ner 2km så man iaf hade fått behålla kortet(dom gjorde inget avdrag på hastigheten).Nu till min fråga. Straffet jag fick från polisen vart en bot på 3600 men straffet jag fick av transportstyrelsen är 1 månad utan kortet vilket motsvarar ca 25000kr eftersom jag inte kan jobba vilket jag skrev i mitt yttrande. I mina ögon så är ju inte att tappa kortet längre en påföljd utan ett regelrätt straff och tycker det blir dubbelbestraffning?
Christopher Escalante |Hej!Jag hänvisar dig vidare till följande omfattande svar rörande dubbelbestraffning.http://lawline.se/answers/raknas-boter-och-indraget-korkort-som-dubbelbestraffningVänligen,