Påföljd grovt rattfylleri

2010-05-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag åkte i fredags fast i en poliskontroll pga CA 1.2 promille i alkohol i blodet då jag hade druckit ganska mycket dagen innan. Jag ej fått någon dom ännu men undrar om man kan få kortat straff pga förmildrande omständigheter? Jag är tidigare ostraffad och har ett barn 1,5år. Samt behöver min bil i arbetet. Mvh.
Marcus Wågman |Hej, I allmänhet medför en alkoholkoncentration på 1.2 promille i blodet att brottet ska rubriceras som grovt rattfylleri enligt 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott. Det kan tänkas att gärningen ändå rubriceras som rattfylleri av normalgraden beroende på var och när du har kört. Döms du till rattfylleri av normalgraden kommer straffet med största sannolikhet att stanna på böter. Om du skulle dömas för grovt rattfylleri är straffskalan dock fängelse i högst två år. I praxis är det vanligaste straffet för grovt rattfylleri fängelse i en månad. Det är dock inte ovanligt att villkorlig dom eller skyddstillsyn (i båda fallen då ofta kombinerad med samhällstjänst) döms ut, och det faktum att du tidigare är ostraffad skulle kunna medföra att domstolen väljer något av de alternativen som påföljd. Att du har barn kan också tänkas påverka påföljdsvalet enligt 30 kap. 4 § BrB, men behöver inte göra det – det är omöjligt att säga på förhand. Att du behöver din bil i arbetet ska dock i allmänhet inte påverka påföljdsvalet. Däremot är det tänkbart att det får betydelse vid den prövning som ska göras om du får behålla ditt körkort eller inte, men det är inte en fråga för domstolen som dömer i rattfyllerimålet. Om du skulle förlora ditt arbete på grund av att du har kört rattfull kan det dock innebära ett lindrigare straff; det är emellertid fortfarande möjligt att domstolen väljer fängelse som påföljd. Det är alltså svårt att med någon säkerhet säga vad du får för straff, och om domstolen kommer att beakta de förmildrande omständigheterna du anfört. Grovt rattfylleri är ett s.k. artbrott och fängelse döms som ovan nämnts väldigt ofta ut som straff för brottet. Det är dock ovanligt att straffet sätts längre än två månader vid den alkoholkoncentration som du hade i blodet; oftast stannar straffet på en månad som redan nämnts. Vänligen,

Försäkring - effekt av att förare saknar giltigt körkort?

2010-04-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan, jag har en snabb fråga. Min son har sedan 4 år tillbaka i tiden bott utomlands i olika länder i latinamerika. Han har ett colombianskt körkort sedan 2 år tillbaka vilket han använt och hyrt bil med i flertalet olika länder bl.a. USA, colombia, Mexico. Eftersom han behållit sin lägenhet i sverige har han inte varit utskriven ur landet och efter snack med transportstyrelsen har det visat sig att hans körkort inte gäller i Sverige. Nu till juletid kom han hem och han lånade min bil, nu har det visat sig att försäkringsbolaget (FOLKSAM) har ställt sig på tvären lite och detta ärendet är nu under utredning och det kan tom visa sig som så att jag kommer åka på smällen. Har jag som bilägare och försäkringstagare gjort något fel när jag lånat ut bilen till min son med hans körkort som vi alla trott varit giltigt? Börjar bli jätteorolig nu för det kommer kosta ca 100 000 att fixa bilen. Tacksam för snabbt svar MVH: Johan
Elias Himsel |Hej, Att låna ut sin bil till någon som saknar giltigt körkort aktualiserar brottet ”tillåtande av olovlig körning” enligt 3 § 3 st lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). Ansvar för detta brott krävs att ditt agerande i vart fall varit oaktsamt. Om det är oaktsamt att utgå från att ett colombianskt körkort är giltigt i Sverige kan jag inte svara på, men med tanke på att tidigare rättsfall ställt ganska höga krav på den som lånat ut en bil kan det mycket väl vara fallet. Därmed talar mycket för att du ur ett straffrättsligt perspektiv gjort fel som lånat ut din bil till din son. Hur agerandet påverkar utfallet av din försäkring är emellertid en annan fråga vars svar i första hand beror på försäkringsvillkoren i din försäkring. Jag känner inte till villkoren i din försäkring och kan därför inte i detalj redogöra för utfallet, däremot är ditt försäkringsbolag tvunget att följa reglerna i Försäkringsavtalslagen (NFAL) och i dess 4 kapitel framgår begränsningar av försäkringsbolagets ansvar. Exempel på sådana situationer i vilket försäkringsbolagets ansvar kan begränsas är när försäkringstagaren framkallar ett försäkringsfall eller bryter mot en säkerhetsföreskrift i försäkringsavtalet. Om det visar sig att du genom att låna ut bilen till din son, exempelvis, åsidosatt en säkerhetsföreskrift kan ersättningen komma att sättas ned (dvs. du kan få viss ersättning, men kanske inte 100 tkr) efter en skälighetsbedömning. I bedömningen tas hänsyn till sambandet mellan att din sin saknade giltigt körkort och den inträffade skadan, samt hur en nedsättning av ersättningen påverkar dig. Om ditt agerande att låna ut bilen till din son i detta sammanhang bedöms som ringa oaktsamt så får ingen nedsättning ske. Sammanfattningsvis kan ditt agerande att låna ut bilen till din son innebära att du gjort dig skyldig till ”tillåtande av olovlig körning” enligt 3 § 3 st TBL. Detta är ett brott som ger böter. Även om det är osannolikt att du skulle lagföras för gärningen är det ur ett försäkringsperspektiv förstås inte gynnsamt om agerandet är brottsligt. Om du inte levt upp till dina skyldigheter som försäkringstagare kan det belopp som försäkringsbolaget betalar ut komma att sättas ned. Mitt råd är att du avvaktar och noggrant tar del av den information som försäkringsbolaget är skyldiga att ge dig, exempelvis hur du ska bära dig åt för att få rättelse i en skadereglering som du är missnöjd med. Lycka till,

Om drogtest vid rattfylleri, möjligheter att påverka sitt straff och återkallelse av körkort

2010-02-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag blev stannad av polisen när jag var ute och skulle parkera min bil på väg hem från en kompis. Dom tog mig till lasarettet och jag fick lämna blodprov och piss prov misstänkt för drograttfylla. Om blod- och urinprovet visar sig vara positiva(thc) vad händer då? Kan jag på något sett påverka mitt straff? Jag behöver verkligen mitt körkort, Jag är en ordentlig kille som tränar, har körkort, jobbar och har tagit studenten. Droger är inte del av min vardag och jag anser själv att jag definitivt inte var påverkad när jag körde bilen. Jag är 19 år och har mitt körkort på prövotidtid fortfarande. Jag skulle göra vad som helst för att få behålla mitt körkort!
|Hej! Om man har narkotiskt ämne i blodet under eller efter det man kört bil begår man brottet rattfylleri. Det är inte nödvändigt att man upplevt sig vara påverkad för att ha begått brottet. Drograttfylla är ingen brottsrubricering i sig, men används ibland av bl a polisen under en utredning för att förtydliga att det är 4 § 2 st i trafikbrottslagen som de misstänker att någon har brutit mot (till skillnad mot 4 § 1 st som avser alkoholberusning). *Om proven visar sig vara positiva* tyder det på att du begått brottet rattfylleri. Ett sådant positivt provresultat gör att misstankegraden tillräckliga skäl uppnås, vilket är nödvändigt för att en åklagare ska väcka åtal. Åtal väcks hos tingsrätten. Efter en förhandling (rättegång) där kommer rätten att pröva om du begått brott eller inte och i så fall vad påföljden ska bli. Straffskalan för rattfylleri är böter till 6 månaders fängelse. Det är tingsrätten som bestämmer vad straffet ska bli. Rätten ska dock *särskilt beakta omständigheter* som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Du kan alltså i teorin *påverka ditt straff* i en liten omfattning. Sådana omständigheter kan vara t ex att _du samtycker_ till att en villkorlig dom eller dom om skyddstillsyn förenas med samhällstjänst. Det kan också vara att du bl a _påbörjat behandling för missbruk_, eller om missbruk som kräver vård/behandling var anledningen till att du begick brottet och du _förklarar för rätten att du vill genomgå behandling för missbruket_. Det senare kanske inte påverkar rättens påföljdsval så mycket eftersom du säger att droger inte är en del av din vardag. Eftersom du är under 21 år gammal kan du överlämnas till ungdomsvård. För detta krävs att du har ett särskild behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen eller LVU. Ungdomsvård ska se till att du inte utvecklas åt fel håll. Eftersom du verkar vara en skötsam person med gymnasieexamen och jobb är nog ungdomsvård inte aktuellt. Eftersom du är under 21 år gammal kan du också dömas till ungdomstjänst om _du samtycker_ till det och rätten tycker att det är en lämplig påföljd. Ungdomstjänst är ungefär som samhällstjänst men kan dömas ut enskilt. Eftersom du är över 18 år krävs dock särskilda skäl för att påföljden ska bli ungdomstjänst. Jag vet inte tillräckligt mycket om hur den bedömningen görs varför jag inte vill uttala mig om det är aktuellt i ditt fall. Åklagaren har också möjlighet att utfärda ett strafföreläggande innan åtal väcks. Ett sådant innehåller bl a ett straff. Om man anser att man har begått det brott och godtar straffet som står angivet i strafföreläggandet kan man godkänna strafföreläggandet. Juridiskt sett har det samma innebörd som om en rättegång hade hållits i tingsrätten och rätten hade dömt till för det brott till det angivna straff. Om man inte godkänner strafföreläggandet kan åklagaren väcka åtal och en prövning kommer ske i tingsrätten i vanlig ordning. Ett *körkort skall återkallas* om körkortsinnehavaren begått rattfylleri, se 5 kap 3 § körkortslagen. Sedan 1 januari i år är det Transportstyrelsen som prövar frågan om återkallelse av körkort. Återkallandet måste grunda sig på bl a en lagakraftvunnen dom eller godkänt strafföreläggande. +Länkar+ Trafikbrottslag https://lagen.nu/1951:649 Körkortslag https://lagen.nu/1998:488 LVU https://lagen.nu/1990:52 Socialtjänstlag https://lagen.nu/2001:453 Med vänliga hälsningar

Påföljd vid drograttfylla

2010-02-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Min son stoppades av polis för dryga månaden sedan när han körde sin privata bil. Han fick lämna urinprov som visade 0,0005 TCH och 0,11 amfetamin. Provsvaren kom en månad senare, samma dag när han var i tjänst i sin egen taxibil och hamnade i en rutinkontroll. Både körkort och taxileg. fråntogs honom och han fick åter lämna blodprov. Vad kan följderna bli? Ej tidigare straffad för något. Taxin är hans levebröd.
Benjamin Helldén-Hegelund |Hej För det första vill jag säga att det, utan vidare uppgifter om målet kan vara svårt att komma med en exakt uppskattning av vad påföljden kan bli för din son. Jag kommer ändå att gå igenom de regler som rör rattfylla för att sedan ge en prognos av vad som kan tänkas bli påföljden. I § 4, lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott fastslås att den som kör bil med narkotiskt ämne i blodet skall dömas till rattfylleri. Eftersom blodprov visade att din son hade både THC och amfetamin i blodet när han körde står det klart att han åtminstone gjort sig skyldig till detta brott, som kan ge upp till sex månaders fängelse. Under vissa förutsättningar skall brottet bedömas som grovt. Det finns vid drograttfylleri inte, som för rattfylla, några satta gränser som påverkar bedömningen av huruvida brottet skall anses som grovt. Istället kan din son tänkas bli dömd för grovt drograttfylleri om han var ”avsevärt påverkad” när han körde bilen eller har ”inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten”, § 4 a. Grovt rattfylleri kan ge upp till ett års fängelse och klassas som ett artbrott, vilket innebär att det kan ge fängelse även om gärningsmannen tidigare är ostraffad. Det kan vidare tilläggas att om brottet inte bedöms som grovt, även ansvar på grund av ringa narkotikabrott kan bli aktuellt. Skulle han dömas för grovt rattfylleri kommer dock narkotikabrottet att konsumeras. Vad gäller påföljden är det utan vidare information mycket svårt att sia om vad den kan tänkas bli. Om brottet inte bedöms som grovs är det inte säkert att fängelse kommer att bli aktuellt, utan även skyddstillsyn med samhällstjänst, BrB 27:2a, kan tänkas bli aktuellt med tanke på att din son tidigare är ostraffad. Se vidare om denna bedömning i NJA 1997 s. 278. Fängelsedomar för rattfylla är inte ovanliga, men det kan vara viktigt att betona att HD, bland annat i NJA 1982 s. 350, har uttalat att det faktum att gärningsmannen genom indragning av körkortet förlorat möjligheten att fortsätta sin yrkesutövning tas i beaktning. I din sons fall talar alltså denna omständighet för ett lägre fängelsestraff för din son, BrB 29:5 5 p. Frågan om indragningen av hans körkort kommer jag inte att beröra närmare, då dessa frågor inte handläggs av domstol utan av länsstyrelsen. Det bör dock nämnas att en spärrtid på 12 månader, det vill säga hur länge körkortet är inkallat, inte har bedömts vara för långt i RH 2008 ref. 12. Mvh Benjamin Helldén

Spärrtid vid indraget körkort

2010-04-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hastighetsöverträdelse 31 km på 70 väg (som lika gärna kunde vara 90). För hur lång tid dras normalt körkortet?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Den så kallade spärrtiden som ditt körkort dras in under vid grövre trafikförseelser (tex väsentlig fortkörning) kan variera mellan en månad och tre år beroende på hur allvarlig och vårdslös trafikförseelsen är (enligt 5 kap 6 § körkortslagen, se). Enligt förarbetena till körkortslagen (som bland annat ger vägledning i hur lagens regler ska tolkas) bestäms spärrtiden vid återkallelse på grund av avsevärd hastighetsöverträdelse (dvs mer än 30 km/h) regelmässigt till två månader. Vid mycket kraftiga överträdelser och andra försvårande omständigheter kan dock som sagt längre spärrtider komma i fråga medan å andra sidan ett extremt körkortsbehov kan leda till en så kort spärrtid som en månad. Om det inte har förekommit några speciella omständigheter i ditt fall verkar det således som ditt körkort kommer att dras i under två månader. Vänligen

Smitning

2010-03-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Vi var häromveckan inblandade i en trafikincident på en smal, backig, kurvig 30 km/h-gata (snövall upptog halva vårt körfält i gatans hela sträckning), där bilarnas backspeglar slog ihop. Vi stannade på platsen, men den mötande bilen som vi slog ihop med körde vidare utan att stanna eller meddela att de hade för avsikt att stanna längre bort (de hade bilar efter sig). Vi var övertygade om att de smitit från platsen eftersom de körde vidare utom synhåll utan att meddela att de tänkt stanna ovanför backen. Vi vände och körde efter den andra bilen i hopp om att hinna ikapp innan de försvunnit, och såg då att de stannat några hundra meter efter backens krön (skymt från olycksplatsen). Frågan är, räknas det som smitning i o m att de avvikit från platsen och inte meddelat avsikten? Eller är det bara rackarns ogenomtänkt uppförande i trafik? Eller gjorde de helt rätt som körde vidare så att efterföljande trafik inte skulle hindras (de kunde valt att stanna på platsen och backa in på en villauppfart?)
Daniel Jessen-Winbo |Hej, Jag förstår inte riktigt tanken med din fråga eftersom det verkar som om ni tillslut fick tillfälle att prata med varandra. Liknande resonemang utgår man från i smitningsbestämmelsen som återfinns i 5 § trafikbrottslagen, se https://lagen.nu/1951:649. Han/hon varken avlägsnar ju eller undandrar sig om han stannar en bit bort. Har han/hon haft bilar bakom sig är det väl en ganska rimlig lösning. Vad man även ska komma ihåg när det gäller brott är stadgandet i 1 kap 2 § brottsbalken som säger att uppsåt till brottet krävs om inget annat är stadgat. Om personen stannar en bit bort är det uppenbart att denna inte har haft uppsåt att avlägsna eller undandra sig på det sätt som krävs. Med vänlig hälsning

Smitning och skadestånd

2010-02-22 i Trafikbrott
FRÅGA |En gäst till vår granne backade in i vår postlåda, den gick sönder. Dom var ut och tittade på postlådan, men istället för att knacka på och berätta vad dom gjort, så lämnade dom platsen. Jag undrar vad man kan göra?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Att med bil köra på en postlåda och därefter lämna platsen kan utgöra obehörigt avvikande från olycksplats, s.k. smitning, enligt Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 5§, se https://lagen.nu/1951:649. Lagrummets första och andra stycke stadgar att: ”Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till omständigheterna att anse som grovt, döms till fängelse i högst ett år.” Begreppet ”trafikolycka” tolkas vitt och enligt praxis kan det t.ex. bestå i att stänka ned en gångtrafikant eller köra på en parkerad bil, en stolpe eller ett staket. För att brottet ska anses som grovt krävs enligt förarbetena i princip att det rör sig om smitning från en dödsolycka eller en olycka med allvarliga person- eller sakskador. För att fälla till ansvar för brottet krävs att uppsåt förelegat, såväl i förhållande till att en trafikolycka inträffat, som till undandragandet från behövlig medverkan till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bort föranleda (ex. ta kontakt med ägaren till den skadade egendomen och lämna sitt namn och sin adress etc.). I vissa fall har det i praxis dessutom ansetts föreligga brottskonkurrens mellan smitning och skadegörelse (12 kap 1§ Brottsbalken), d.v.s. gärningsmannen har dömts för båda brotten. Ni kan också vara berättigade till skadestånd för den sakskada ni lidit, enligt Skadeståndslagen 2 kap 1§, se https://lagen.nu/1972:207. Lagrummet stadgar att: ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan.” Det räcker alltså med vårdslöshet för att skadestånd ska kunna utdömas. Frågan om vårdslöshet bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och vid bedömningen utgår rätten bl.a. från de särskilda aktsamhetsstandarder som gäller för beteendet i trafiken. 5 kap 7§ i samma lag anger att skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2. annan kostnad till följd av skadan, 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Ni kan alltså få ersättning antingen för kostnaden att reparera postlådan eller för att införskaffa en ny. Det ni kan göra i denna situation är i första hand att, om möjligt, ta kontakt med personen som körde på Er postlåda och försöka göra upp i godo. Om detta inte fungerar återstår möjligheten att göra en polisanmälan avseende smitning samt väcka skadeståndstalan för att utfå ersättning för postlådan. Enligt Rättegångsbalken 22 kap 2§ är åklagaren på målsägandens begäran skyldig att föra talan avseende dennes enskilda anspråk (d.v.s. skadeståndet) i mål som faller under allmänt åtal, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänlig hälsning

Hur bedöms medhjälp till rattfylleri?

2010-01-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Kan man bli åtalad för medhjälp till grovt rattfylleri om man visste om att personen som körde hade druckit öl under dagen? Personen som körde var ägare till bilen och brottet skedde klockan 3 på natten.
Emily Tomas da Costa |Hej! För att straffansvar skall inträda för medhjälp till rattfylleri krävs att du har "främjat gärningen med råd eller dåd" (BrB 23 kap 4 §). Detta innebär kort sagt att det fordras att du genom en aktiv handling främjat den brottsliga gärningen. Att du enbart visste om att personen som körde hade druckit öl under dagen, är inte tillräckligt för att bestämmelserna om medhjälp skall inträda. För att 23:4 skall bli tillämplig, krävs att du exempelvis lånat ut din bild till personen trots vetskapen om att vederbörande var berusad. Återkom gärna om du har fler frågor! Vänligen