Får ett barn köra traktor på allmän väg?

2018-01-24 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, Jag undrar vad jag kan göra för typ av anmälan kring att en entreprenör på den lilla ort jag bor låter sin minderåriga son köra traktor på allmän väg. Entreprenören har snöskottning hos många fastigheter runt om mig och händer ofta att det är sonen, uppskattningsvis 11-13 år som kör traktorn efter väg samt inne på gårdar och skottar. Har även sett sonen köra traktorn själv efter allmän väg mellan entreprenörens verkstad och sitt hem, ca 1 km. Vad händer om jag vänder mig till polisen? Kan jag vara anonym i en ev polisanmälan eftersom det är känsligt när jag bor så pass nära personen ifråga dessutom och det är en liten by. Känns dock oroande för sonens skull att det ska hända något eller att det sker en olycka när han framför den stora traktorn. Är detta straffrättsligt i lagens mening?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Din beskrivning aktualiserar flera rättsfrågor. Jag kommer därför att dela upp mitt svar i fyra delar och avslutar med ett sammanfattande råd. Om det är något du tycker är oklart i mitt svar, får du gärna maila mig på edith.grundin@lawline.se

Vem får köra en traktor?

Det finns huvudsakligen två typer av traktorer: Typ A som får gå i max 40 km/h och typ B som får överstiga 40 km/h. Det ställs lägre krav på någon som vill köra typ A. Det framgår inte vilken typ av traktor det är fråga om i just det här fallet, men även för att få köra typ A måste man ha fyllt 15 år och ha traktorkort, körkort med AM-behörighet eller högre. Det verkar som att den här pojken både är för ung, samt saknar något av dessa körkort.

Enligt körkortslagen 2 kap 10 § får man dock köra fordon utan att ha giltigt körkort, om man gör det inom ett inhägnat område. Det är något omdiskuterat vad som avses med "inhägnat område". Lagtexten säger: "inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område". Enligt praxis ska det vara inhägnat och skiljt från allmän trafik. Praxis tyder också på att man får köra traktor typ A utan traktorkort om man endast kör "en kortare sträcka mellan ägor". Jag tolkar det som att det kan vara tillåtet att tex köra en kort sträcka över en åker eller liknande, där det inte är trafik.

Om sonen kör traktorn på ett inhägnat område eller möjligtvis på en åker, skulle det alltså kunna vara lagligt. Huruvida en sådan gård som du beskriver, utgör inhägnat område i lagens mening eller inte, är svårt att fastställa. Dock är det helt klart att den allmänna vägen inte utgör inhägnat område.

Får en traktor köras var som helst om man har rätt körkort?

Man får inte köra traktor på motorväg eller motortrafikled men man får köra på övriga vägar. Även trafikerade vägar. Typ A ska köras i vägrenen medan typ B ska köras på vägen likt en vanlig bil. Det verkar alltså inte som att pojken kör traktorn på vägar som en traktor inte får köras på. Däremot kvarstår ju det faktum att pojken i fråga inte har behörighet att köra traktorn över huvud taget.

Vad händer om pojken skadar någon av misstag?

Även om barn som är under 15 år inte kan dömas för något brott, så kan de ändå bli skadeståndsskyldiga om de orsakar en skada. Skadeståndet kan jämkas med hänsyn till barnets mognad och ålder.

Föräldrar kan också i vissa fall bli skadeståndsskyldiga för skada som deras barn orsakar. I föräldrabalken 6 kap 2 § 2 st står det att vårdnadshavare har en tillsynsplikt, alltså en plikt att se till att barnen inte orsakar skada. Om de brister i sin tillsynsplikt kan de bli skadeståndsskyldiga för den skada barnet har orsakat.

Enligt Skadeståndslagen 3 kap 5-6 §§ är föräldrarna också skadeståndsskyldiga för skada deras barn orsakar genom brott. Då räcker det alltså inte med att det är en olyckshändelse, utan barnet måste ha begått ett brott och varit antingen oaktsam eller haft uppsåt. I sådana fall har föräldrarna ett strikt ansvar; de blir alltså skadeståndsskyldiga oavsett om de har brustit i sin tillsynsplikt eller inte. Förälderns skadeståndsansvar när barnet begått ett brott, ska dock begränsas till en femtedel av det prisbasbelopp som gäller för det år då händelsen inträffade.

Det är svårt att spekulera i om någon, och i så fall vem, som blir skadeståndsskyldig om en olycka skulle inträffa i det fall du beskriver. Detta eftersom vi inte kan spekulera i vilken sorts olycka det skulle vara och hur den skulle gå till. Det kan alltså bli olika svar beroende på om pojken kör på någon eller något med flit, om pojken kör på någon eller något på en allmän väg eller i ett inhägnat område, om pappan vet om att barnet kör traktorn just när olyckan inträffar osv. Det kan också ha betydelse vad det är för typ av traktor han har kört.

Vad händer om du gör en polisanmälan?

Barn kan som ovan nämnt inte dömas för brott förrän de är straffmyndiga. Det blir de vid 15 års ålder. De brott som kan aktualiseras, tex olovlig körning, blir alltså inte aktuella för pojken att straffas för eftersom han är under 15 år.

En förälder kan inte dömas för ett brott som deras barn begår, däremot kan det bli andra typer av påföljder för föräldrarna. En förälder som inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att hindra sitt barn från att föra det aktuella fordonet kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Brottet finns i Trafikbrottslagen 3 § 3 st och kan inte ge fängelse men däremot böter och indraget körkort. Här kan det återigen ha betydelse vilken typ av traktor det rör sig om.

Det är möjligt att du kan göra en anonym polisanmälan men i praktiken kommer utredningsarbetet att bli mycket svårt om du ska vara anonym, eftersom du tex inte kommer att kunna kontaktas för att vittna eller svara på frågor. Om du inte vill upprätta en formell polisanmälan kan du ändå berätta om händelsen för polisen anonymt. Det är då upp till polisen att välja om de följer upp ärendet eller inte.

Om polisen eller någon annan anser att föräldern utsätter barnet för fara och att det finns risk att barnet far illa, kan det även bli en fråga för Socialstyrelsen. Det är inte alls säkert att det skulle gå så långt i just det här fallet, men jag vill ändå nämna den möjligheten i sammanhanget.

Sammanfattning och råd

Att ge ett helt klart svar på exakt vad som skulle hända om du gjorde en polisanmälan, eller vad som skulle hända om pojken orsakade en olycka i framtiden, är tyvärr väldigt svårt. Det är dock bra att du har uppmärksammat det här och mitt råd är att du i vart fall informerar polisen om att det här sker. Eftersom du har barnets bästa i åtanke, har jag svårt att se någon anledning till att du inte skulle polisanmäla det här. Självklart förstår jag att det är känsligt, eftersom ni bor nära varandra. Däremot är det mycket allvarligt om pojken skulle råka orsaka en trafikolycka där både han och andra kan skadas.

Om du tycker att det känns för drastiskt med en polisanmälan, kanske du kan börja med att prata med pojkens pappa? Du kanske kan tydliggöra att du enbart är orolig för att sonen ska skada sig. Du kan även berätta om de gällande reglerna och att pojken faktiskt inte får köra traktor på en trafikerad väg utan traktorkörkort.

Med vänlig hälsning,

Edith Grundin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98613)