Rätt till betald lunch

2016-03-29 i Rast
FRÅGA |Hej, jag arbetar i hemtjänsten på 40 timmar i veckan (tillsvidare anställning ),har jag rätt till betald lunch?
|Hej,Tack för Din fråga!Reglerna om rast regleras i arbetstidslagen (1982:673). Enligt 15 § arbetstidsslagen har arbetstagare rätt till avbrott under arbetsdagen. Under rasterna får arbetstagaren lämna arbetsplatsen. Det framgår inte av lagen hur lång rasten ska vara, men arbetstagaren ska inte arbeta mer än fem timmar i sträck. Generellt brukar rasterna ligga på minst 30 minuter. Rasten ingår inte i arbetstiden.Arbetstagaren har även rätt till kortare pauser från arbetet utöver rasterna enligt 17 § arbetstidslagen. Pauserna ingår i arbetstiden och arbetstagaren ska befinna sig på arbetsplatsen. Det framgår inte av lagen hur långa dessa pauser ska vara. Eftersom rasterna inte ingår i arbetstiden får arbetstagaren vanligtvis inte ersättning för rasten, om inte annat har avtalats. Annat kan gälla enligt kollektivavtalet, varför jag rekommenderar Dig att vända dig till Ditt fackförbund (om Du är medlem) eller ta en titt på kollektivavtalet (om det finns). Pauser i arbetet ska man däremot få betalt för eftersom det ingår i arbetstiden.Se arbetstidslagen, https://lagen.nu/1982:673.Hoppas jag gav svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

Rätt till rast enligt lag och eu-direktiv

2016-02-20 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag arbetar som extraanställd i biljettkassan på en teater. Min chef har informerat mig om att biljettluckans medarbetare faller inom samma kategori som resten av foajén, vilket är Restaurang (vilket är därför t.ex. OB:n är väldigt låg).Igår fick jag besked av chefen att jag skulle se till att ta med matlåda till biljettluckan, eftersom jag inte skulle kunna gå ifrån för att äta lunch. Det har aldrig varit så förut för mig personligen, men jag har flera kollegor som inte haft lunchrast på länge. Dock har jag fått intrycket av att det är något de själva vill, (då de tjänar in en extra halvtimmes lön på det) och inte något som chefen bestämt.Men för mig är det viktigt att faktiskt kunna ha en rast. Idag har jag jobbat 11.30-20.00 och jag åt min lunch i kassan.Jag har ju hört om femtimmarsregeln, men jag undrar hur giltig den är i restaurangbranschen? Och det faktum att jag ändå "fick" äta, påverkar det? Tacksam för svar!
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur mycket en arbetstagare får arbeta utan rast regleras i arbetstidslagen. Arbetstidslagen gäller enligt 1 § arbetstidslagen varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Arbetstidslagen är alltså även tillämplig på arbete inom restaurangbranschen. Enligt 15 § arbetstidslagen framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än fem timmar i följd. Arbetet ska alltså förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Dock framgår det enligt 3 § att man får göra undantag ifrån 15 § genom ett kollektivavtal. Ett sådant kollektivavtal måste dock överensstämma med det som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Där framgår det i artikel 4 att medlemsstaterna i EU ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är mer än sex timmar. Dock framgår det av artikel 18 att man även får göra undantag från detta men då måste arbetstagaren få kompensationsledighet eller lämpligt skydd. Jag föreslår därför att du frågar din arbetsgivare om denne har något kollektivavtal och i så fall vad som framgår av det. Om det inte finns något kollektivavtal ska du ha rätt till rast om du arbetar mer än fem timmar enligt arbetstidslagen. Men oavsett om det finns ett kollektivavtal eller inte så bör du få rast om du arbetar mer än sex timmar enligt EU-direktivet. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Rätt till lunch

2016-01-29 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar som ekonomibiträde på en förskola. Jobbar kl 8:00-13:00. Har jag rätt till lunch då? Hälsningar Therese
Azra Huzejrovic |Hej Therese och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om rast finner du i arbetstidslagen (1982:673) (ATL). Enligt 15 § ATL får du som arbetstagare inte arbeta mer än fem timmar i sträck utan rast. Under rasten får man lämna arbetsplatsen. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal kan dock annat ha avtalats eftersom det enligt 3 § ATL får göras undantag från tidigare nämnda bestämmelse. Rätten till lunch kan därmed vara reglerad i ett eventuellt kollektivavtal eller i ditt individuella anställningsavtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Dygnsvila och rast

2015-10-29 i Rast
FRÅGA |Får man jobba 10,5 timmar i sträck utan möjlighet till rast inom vården? Samt får man schemalägga apt möten för nattpersonalen och därmed bryta deras viloperiod mellan arbetspassen?
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga. Frågor gällande arbetstid och rast regleras i arbetstidslagen (1982:673) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Direktivet är inte direkt tillämpligt utan Sverige har istället en skyldighet att anpassa sin lagstiftningen i enlighet med direktivet. Jag kommer nedan svara på Dina två frågor i tur och ordning och avsluta med en sammanfattning.Gällande Din fråga om rast så har Du rätt till rast var femte timma, 15 § arbetstidslagen. Raster får dock bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till sjukdom, annan av arbetsgivaren oförutsägbar händelse eller med hänsyn till arbetsförhållandena, 16 § arbetstidslagen. Avvikelse från 15 § får dock göras genom kollektivavtal, 3 § arbetstidslagen. I kollektivavtal kan även stadga att arbetstagaren ska ha måltidsuppehåll istället för rast. Avvikelserna får dock inte innebära mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. I artikel 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet beviljas den berörda arbetstagaren eller om detta inte är möjligt, av objektiva skäl, lämpligt skydd ges.Gällande Din fråga om nattpersonals viloperiod mellan arbetspassen så har alla arbetstagare, oavsett nattpersonal eller ej, rätt till s.k. dygnsvila. Enligt 13 § arbetstidslagen ska alla arbetstagare ha minst 11 timmars dygnsvila. Med dygnsvila avses en sammanhängande ledighet under ett dygn. Avvikelse från detta får tillfälligt göras om det föranletts pga. något som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Kompensationsledighet ska då ges. Även i detta fall får avvikelser göras genom kollektivavtal, 3 § arbetstidslagen. Dock föreskrivs här, precis som i frågan ovan, att det inte får medföra mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. Dygnsvila regleras i artikel 3 i direktivet som stadgar att arbetstagaren ska ges 11 timmars vila under ett dygn (dvs. artikeln säger detsamma som arbetstidslagen), men även här får undantag göras genom kollektivavtal under förutsättning att kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges (se ovan).Ovan har en mängd bestämmelser nämnts men jag hoppas att Du inte finner det allt för svårt att förstå. Sammanfattningsvis kan följande sägas:Raster: Du har rätt till rast var femte timma. Raster får dock bytas ut mot måltidsuppehåll. Kollektivavtal kan reglera att Du inte har rätt till rast var femte timme. Dock måste dessa avvikelser överensstämma med kraven i direktivet vilket stadgar att arbetstagarna ska ha en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges. Slutsats: Du har rätt till rast, eller i vissa fall måltidsuppehåll, om Du arbetar 10,5 timma i sträck. Undantag kan göras i kollektivavtal men då ska kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges.Nattpersonals viloperiod: Nattpersonal har rätt till 11 timmars dygnsvila. Avvikelse från detta får tillfälligt göras om det föranletts pga. något som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Kompensationsledighet ska då ges. Även i detta fall får avvikelser göras genom kollektivavtal, dock inte så att det leder till mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. Direktivet stadgar 11 timmars dygnsvila precis som arbetstidslagen, men även här får undantag göras genom kollektivavtal. Då ska kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges.Du finner arbetstidslagen här och direktivet här.Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Rätten till rast under arbete

2016-03-10 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar 6 timmar. Hur lång rast har jag rätt till då?
Martin Persson Thurén |Bestämmelser rörande rast under arbete finner man i Arbetstidslag (1982:673). I 15 § stadgas att med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. I andra och tredje stycket följer att arbetsgivaren på förhand ska ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger samt att rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Många arbetsgivare är emellertid bundna av kollektivavtal som ger längre rast. Det som stadgas i arbetstidslagen är bara ett minimum och arbetsgivaren kan således bestämma att lunchen får vara längre. Så för att besvara din fråga: Du har rätt till 30 minuters rast om du jobbar sex timmar.

Rast för minderårig

2016-02-01 i Rast
FRÅGA |Hej. Jag har en 16 årig dotter som jobbar på ett café varannan lördag och söndag. (12.00-16.00). Min fråga är om hon som nu, måste ta rast en halvtimme. Hon vill hellre jobba och få betalt för 4 timmar istället för 3,5.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om rast finner du i vanliga fall i arbetstidslagen (1982:673) men då din dotter är minderårig gäller särskilda regler för hennes arbetstid enligt 1 § arbetstidslagen. Dessa regler hittar du i 5 kapitlet arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Då din dotter är 16 år gäller enligt 5 kap. 5 § AML särskilda föreskrifter gällande arbetstidens längd.Arbetsmiljöverket har utfärdat en förskrift gällande minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3. Din dotter är enligt denna föreskrift en ungdom och har enligt 18 § efter senast fyra och en halv timmes jobb rätt till en 30 minuters lång rast. Om ni önskar att en förändring av rasten får ni prata med arbetsgivaren om detta och se om ni kommer fram till en överenskommelse. Kom dock ihåg att arbetsgivaren, enligt lag, vid 4.5 h arbete är skyldig att ge arbetstagarna en halvtimmes rast. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rastens förläggning

2015-10-29 i Rast
FRÅGA |En fråga om rast.Finns det regler om hur snart efter arbetsdagens början som en rast kan påbörjas. Till exempel kan arbetsgivare lägga en rast redan efter en arbetad timme? Jag har fått för mig att de första 2 och de sista 2 timmarna inte kan vara rast. Är jag ute och "cyklar" eller stämmer det?
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Frågor gällande rast regleras av arbetstidslagen (1982:673). I 15 § anges att rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i följd. Rasternas förläggning ska enligt samma bestämmelse "vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena". Vad som avgör om rastens föreläggning är tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena beror på omständigheterna i Ditt fall. Hur långt arbetspasset är och vad för arbetsuppgifter Du har är exempel på faktorer som bör beaktas. Exempelvis skulle en rast kunna placeras under de två sista timmarna av ett arbetspass om passet exempelvis löper från klockan 07.00 till 14.00 och rasten inleds klockan 12.00.Enligt 3 § arbetstidslagen så får undantag från 15 § göras i kollektivavtal. Kollektivavtalet ska då i sådant fall överensstämma med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Av artikel 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet beviljas den berörda arbetstagaren eller om detta inte är möjligt, av objektiva skäl, lämpligt skydd ges.Du finner arbetstidslagen här och direktivet här. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

ARBETSRÄTT - ARBETSTIDER, RASTER OCH MÅLTIDER

2015-10-03 i Rast
FRÅGA |Hej Jag jobbar heltid från 10-7 från måndag till fredag så det blir 45h i veckan och min fråga min rast och måltid är inräknad i min lön? Och har jag rättigheten att jobba 4,5 dagar i veckan istället för 5 heldagar? Kommer inte riktigt överäns med min arbetsgivare då han påstår att han har rätt och jag inte ska egentligen jobba 4,5 utan varje dag Mvh kadija
Labiba Daoudi |Hej Kadija,Och tack för Ditt mail. I ditt fall gäller arbetstidslagen 1982:673, vänligen se https://lagen.nu/1982:673. Om jag förstått dig rätt, så undrar du om dina lunchraster, övriga raster samt måltider är inräknade i din lön. Avseende raster är detta reglerat i lag, och specifikt i 15§ 3 st. i arbetstidslagen att en arbetsgivare inte får utföra arbete i mer än 5 timmar i följd. Lagen reglerar inte hur länge rasten ska vara, men den ska inte understiga 30 minuter. Avseende lunchraster, inräknas detta inte in i arbetstiden, vilket betyder att man inte får lön för detta. I vissa fall, kan rasten bytas ut mot måltidsuppehåll, vilket innebär att man under sin rast inte får lämna arbetsplatsen. Detta betyder att det räknas in i arbetstiden och arbetstagaren har rätt till lön under måltidsuppehållet. I vissa fall får man betalt för lunchraster, men detta ska regleras i kollektivavtalet. Avseende kortare pauser och kaffepauser, exempelvis 5 minuter per timme, är dessa betalda.Frågan avseende måltider, är svårt att förutse. Detta ska regleras i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet. Jag hänvisar dig därmed att se Ditt anställningsavtal/kollektivavtal. Övriga funderingar, vänligen se arbetsmiljöverkets hemsida.Arbetstiderna ska vara fastställda i anställningsavtalet, enligt 6§ c i lag (1982:80) om anställningsskydd, vänligen se https://lagen.nu/1982:80. I det fall, din arbetsgivare ändrar sig avseende arbetsveckan (dvs. från 4,5 till 5) ska denne lämna skriftlig information till Dig inom 1 månad, enligt 6§ c punkt 5 och 6§ e i lag (1982:80) om anställningsskydd.Hoppas att du finner svaren vägledande.Med vänliga hälsningar,Labiba Daoudi