Inspelning av vittnesförhör och arkivering

2016-03-21 i Vittna
FRÅGA |Hur lång tid är plikt för Södertörns tingsrätt att spara vittnesförhör efter domens beslut?
|Hej och tack för din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du menar de inspelningar som sker av vittnesförhören och hur länge dessa sparas. Eftersom att vittnesförhören endast spelas in för användning vid eventuell överklagan till hovrätten, sparas inspelningarna tills målet slutligen har avgjorts. Det har slutligen avgjorts när domen från tingsrätten vinner laga kraft eller, om överklagande till hovrätten sker, när hovrätten antingen prövar överklagan och den domen vinner laga kraft eller när prövningstillstånd inte meddelas.Jag hoppas jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,

Har jag rätt att tiga som vittne under ed?

2016-02-13 i Vittna
FRÅGA |Jag är vittne till ett brott och och ska på rättegång snart, har jag rätt att tiga som vittne under ed?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du är över 15 år, om du inte lider av an psykisk störning, och inte heller är släkt med någon utav parterna i rättegången, (dvs. släkt med offer eller gärningsman) så kommer du att få avlägga vittnesed när du skall vittna, detta framgår av Rättegångsbalken (RB) 36:13. Att avlägga vittnesed innebär att du under vittnesförhöret måste tala sanning. Om du lämnar en falsk uppgift eller förtiger sanningen under vittnesförhöret begår du brottet mened, se Brottsbalken (BrB) 15:1. Om du förtiger sanningen under ett vittnesförhör riskerar du dömas till böter eller fängelse upptill 8 år. Om man som vittne öppet förtiger sanningen dvs. förklarar att man vägrar besvara en fråga begår man inte brottet mened med man kan man få betala ett vite (en sorts böter) eller bli häktad, detta framgår av RB 36:21. Man riskerar även att få betala delar av rättegångskostanderna i sådana fall, se RB 36:23.Det finns dock vissa omständigheter som man får förtiga även under ett vittnesförhör. Omständigheter som man får förtiga är sådana uppgifter som skulle avslöja att du själv eller någon i din familj har begått en brottslig gärning eller begått en vanärande handling (en vanärande handling kan exempelvis vara otrohet eller prostitution). Man får även förtiga uppgifter som skulle avslöja en yrkeshemlighet. Detta framgår av RB 36:6.Sammanfattningsvis, det är endast vissa specifika uppgifter som man får förtiga under ett vittnesförhör, dessa är: 1. Uppgifter som avslöjar att du själv eller någon närstående till dig har begått en brottslig handling eller vanärande handling. 2.Yrkeshemlighet. Övriga uppgifter får du alltså inte förtiga under ett vittnesförhör - om du ändå gör det riskerar du att få betala vite, bli häktad eller begå brottet mened. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Vittnar sambo under ed?

2016-01-16 i Vittna
FRÅGA |Jag är anklagad av en granne för att ha kört bil onykter men det var min sambo sedan 5 år som körde vid tillfället. Hon har sagt det i polisförhör. När rättegången kommer nu i februari får hon då vittna under ed eller blir det ett vittnesmål utan ed ??
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om hur vittnesförhör ska gå till finns bland annat i kapitel 36 i Rättegångsbalken (RB).Av RB 36:13 st. 2 framgår att i brottmål så får ed inte avläggas av någon som är närstående till den tilltalade på ett sätt som avses i RB 36:3. Som närstående enligt RB 36:3 räknas bland annat just sambo. Detta innebär att om din sambo vittnar i din rättegång så blir det ett vittnesmål utan ed.Ett vittnesmål utan ed anses "väga lättare" som bevis, eftersom om man vittnar under ed och inte berättar sanningen så begår man brottet mened, se Brottsbalken 15:1. Den som vittnar utan ed kan inte begå det brottet genom sitt vittnesmål. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Skyldighet för förälder att vittna i tvistemål

2015-12-11 i Vittna
FRÅGA |Är jag som mamma tvungen att vittna under ed i hovrätten? Det gäller inte ett brottmål utan rätten till ett hyreskontrakt.
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Regler som gäller vittnen finns i 36 kap. rättegångsbalken. Enligt 1 § får vem som helst som inte är part i målet kallas som vittne. Enligt 3 § undantas vissa närstående, bland annat föräldrar, från skyldigheten att vittna. Detta innebär att du som mamma får lov att vittna, men du är inte skyldig att göra det. När det gäller vittnesed, så anges det i 11 § att vittnet ska avlägga ed innan personen ger sitt vittnesmål. Om vittnet sedan ljuger efter att ha avlagt ed kan det medföra straffansvar för mened eller ovarsam utsaga. (15 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken). I brottmål får inte sådana närstående som räknas upp i 3 § avlägga vittnesed, enligt 36 kap. 13 § 2 st. rättegångsbalken.För att sammanfatta vad som gäller i ditt fall, så får du som mamma lov att vittna om du vill, men du är inte tvungen att göra det. Om du väljer att vittna måste du göra detta under ed, och därmed straffansvar, eftersom det inte rör sig om ett brottmål.Vänliga hälsningar,

Allmänt åtal och förbud att vittna som målsägande

2016-02-22 i Vittna
FRÅGA |Hej.En åklagare har väckt allmänt åtal mot min före detta parter om misshandel. Jag valde att inte göra någon polisanmälan mot honom och vice versa. Vad händer nu? Kan han komma att dömas även om jag valt att inte gå vidare. Varken han eller jag ville väcka åtal. Vi båda var delaktiga. Kan jag kallas att vittna? Kan han dömas för misshandel fast jag inte vill polisanmäla? Enligt polisen som jag pratade med ansåg han att det var nödvärn från bådas sida. Allt det här hände för bara några dygn sedan, hur lång tid brukar det ta innan man vet något?Tacksam för svar.
|Hej och tack för din fråga!Misshandel är ett brott som faller under allmänt åtal vilket innebär att en åklagare har åtalsplikt. Åtalsplikt innebär att åklagaren, om den bedömer att det finns tillräckliga bevis, är skyldig att väcka åtal. Det finns brott som är så kallade angivelsebrott och för vilka åklagaren får väcka åtal först när målsäganden, det vill säga offret, anger brottet. Dock är inte misshandel ett sådant brott. Din före detta partner kan alltså dömas för misshandel trots att du inte angivit/anmält brottet.Nej du kan inte kallas att vittna, det finns ett förbud mot att hålla vittnesförhör med en målsägande oavsett om du har fört talan eller ej. Däremot kan det hållas förhör med dig enligt 37 kap. rättegångsbalken. Den stora skillnaden är att ett sådant förhör inte sker under straffansvar. Hur lång tid det tar mellan att åtal har väckts och en rättegång kan variera väldigt mycket och jag kan därför inte ge något klart svar på den frågan.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Påverkas vittnesplikten av brottets allvarlighetsgrad?

2016-02-08 i Vittna
FRÅGA |Kan man tvingas till att vittna? Om ja, beror det på brottets allvarlighetsgrad?
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om att vittna finns i 36 kap. Rättegångsbalken (RB). Du hittar reglerna här.HuvudregelI Sverige har vi s.k. allmän vittnesplikt. Det betyder att den som är kallad till att vittna måste medverka. Vittnesplikten framgår av RB 36:1, se här.Om en person vägrar ställa upp som vittne riskerar denna att få betala vite. Detta är en form av straffavgift som innebär att denna måste betala en summa pengar. Detta framgår av RB 36:7, se här.Undantag till den allmänna vittnespliktenDet finns vissa kategorier av människor som är undantagna från den allmänna vittnesplikten som nämnts ovan. Bland annat undantas makar och släktingar till parten i målet. Detta framgår av RB 36:3, se här.Det saknar däremot betydelse av vilken allvarlighetsgrad brottet är. Det finns inget undantag till den allmänna vittnesplikten som grundar sig i brottets grad av allvarlighet. Den ovan nämnda huvudregeln om allmän vittnesplikt gäller alltså oberoende av hur allvarligt ett brott är. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Vittnesplikt

2015-12-29 i Vittna
FRÅGA |Jag och min före detta man lånade 250 000 av min mamma när vi köpte vårt radhus, muntligt avtal att det skulle betalas tillbaka efterhand eller vid eventuell försäljning. radhuset såldes med förlust. Där ligger tvistemålet. Jag har 2 som kan intyga att det var ett lån, min bror och mammas dåvarande sambo. Men Mitt X hävdar att de är jäviga. Vilka är mina chanser i ett civilrättsmål att vinna ?
Jesper Lublin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Dina chanser att vittna är helt beroende på bevisläget och vad du lyckas bevisa för domstolen och det är svårt för mig att i sin helhet bedöma. Dock ska du inte vara orolig över att din bror och din mammas dåvarande sambo inte ska få vittna. Det som är reglerat i denna fråga är vad som föreskrivs i 36:1, 1 st. Rättegångsbalken (RB). Där är huvudregeln att alla som inte är part i ett mål, får kallas som vittnen. Det finns undantag som säger att man som närstående dock inte behöver vittna om man inte vill.Vid tvistemål är det du som driver talan vilken också ska föra bevisning i målet. Om du finner det lämpligt kan du begära att dina närstående vittnar i processen. Det kommer sedan att bli upptill domstolen i ditt mål att granska de vittnesuppgifter som avläggs i målet och bedöma trovärdigheten i alla uppkomna utsagor. De gör en så kallad bevisvärdering.Hoppas detta har gett dig klarhet, hälsar

Vittnesplikt och sanktioner

2015-12-03 i Vittna
FRÅGA |Har en advokat rätt att tvinga en person att vittna i ett tvistemål i tingsrätt
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarEn advokat har själv ingen möjlighet att tvinga någon att vittna. En domstol har däremot, som uttryck för den allmänna vittnesplikten, ett antal sanktioner tillbuds för att säkra ett vittnes närvaro.UtredningI Sverige föreligger en allmän vittnesplikt, vilken anses komma till uttryck genom 36:1 Rättegångsbalken (RB). Enligt 36:7 ska ett vittne kallas vid vite. Dyker vittnet trots detta inte upp har rätten att, med iakttagande av eventuellt laga förfall enligt 32:6 & 8 RB, besluta om att döma ut vitet eller beordra att hämtning ska ske enligt 36:20 RB.Brister vittnets kunskap beträffande förhörstemat kan rätten vid vite förelägga detta att friska upp sitt minne. Detta gäller i de fall ett vittne, som förväntas ha kännedom om det vittnesmålet rör, kommer oförberedd och på så vis fördröjer rättegången. Denna bestämmelse kommer rimligen endast att utnyttjas när vittnesmålet är av vikt och det rör särskild kunskap, se vidare 36:8 RB. Ett vittne som avlagt ed och därefter ljuger eller undanhåller information kan som känt dessutom göra sig skyldig till mened, 15:1 Brottsbalken. Slutligen bör erinras om den situation vari vittnet utan giltigt skäl vägrar avlägga ed eller vittnesmål. I dessa fall kan rätten i första hand iaktta föreläggande vid vite enligt 36:8 RB och i andra hand häkta vittnet, 36:21 RB. En häktning på denna grund får aldrig vara längre än tre månader och kräver att vittnet var 14:e dag ställs inför rätten för att fullgöra sina åligganden.Avslutande ordDet bör påpekas att även fast dessa regler finns till buds, finns det ingen mening för en advokat att kalla ett vittne som konsekvent vägrar vittna. Sådant skulle endast fördröja rättegången och bli ett onödigt moment. För vittnen som är rädda och inte vågar vittna finns det alternativa lösningar som går att ordna, vittnesskydd är förmodligen den mest kända lösningen. Det finns även olika former av förhör som kan tillämpas så att vittnet i görligaste mån skyddas från det vittnet räds. Det är dock i dessa fall viktigt att den som ska vittna för en dialog med advokat eller domstol, så att dessa känner till att behovet finns.Behöver du ytterligare hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla till info@lawline.se