Vittna vid förundersökning

2015-11-04 i Vittna
FRÅGA |Hej! Mina 3 vänner har hamnat i lite trubbel, dvs misstänkta för ett brott när det egentligen var de själva som blev utsatta, eftersom den andra parten var fler och därav litsr polisen på dem etc, och det finns två vittnen till situationen som såg det hela från vår vinkel, Men polisen säger att de inte får lov att vittna för att de har tillräckligt med bevis.. Hur kan detta komma sig? Mvh / En orolig vän
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga. FörundersökningNär ett brott har begåtts så inleds en förundersökning. En förundersökning innebär att polis/åklagare utreder vad det är som har hänt. Detta kan de t.ex. göra genom förhör med envar som antas kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Polisen får alltså, vid förundersökningen, bestämma vilka som ska höras i förhör.Däremot om förundersökningen har kommit så långt att någon är skäligen misstänkt för brottet, kan den misstänkte eller dennes försvarare, begära att förhör eller annan utredning ska äga rum om det kan antas vara av betydelse för undersökningen. Om det är så att en sådan begäran avslås, ska skälet anges.Väckt åtalOm det går så långt att åtal väcks blir det annorlunda. I svensk rätt finns "principen om fri bevisföring", vilket innebär att man får lägga fram vilken bevisning man vill. Huvudregeln är med andra ord att vittnena ska få vittna. Däremot får rätten avvisa bevisning (dvs. neka att ett vittne hörs):1. om omständigheten är utan betydelse i målet2. om beviset inte behövs3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan4. om bevisningen på ett lättare och billigare sätt kan föras på annat sätt5. om avgörandet inte bör fördröjas ytterligareJag kan tyvärr inte svara på om det föreligger någon omständighet som gör att rätten får avvisa bevisning i ditt fall, men nu vet du iallafall vilka avvisningsgrunder det finns.Utöver detta finns det vissa regler som säger när en person inte får vittna:- Målsäganden- Person som har åtalats för medverkan till den gärning som förhöret gäller eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att återkomma till oss på LawLine med vidare frågor.Vänliga hälsningar,

Närståendebegreppet i 36 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

2015-09-30 i Vittna
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag räknas som "närstående" när det gäller skyldighet att vittna i rättegång. Jag har haft en hemlig relation (även sexuell) med en kvinna, samtidigt som jag hade en fast relation med en annan kvinna. Nu har kvinnan i den hemliga relationen blivit indragen i ett brottmål, och jag har blivit kallad att vittna. Ska jag ange att jag bara är "vän" med henne, eller måste jag berätta att jag också haft en intim relation med henne - och i så fall hur påverkas mitt vittnesmål av detta? Kan jag till och med begära att få slippa att vittna med hänvisning till att jag är "närstående" utan att närmare behöva förklara varför?
Cecilia Bernhardsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline. Vi har allmän vittnesplikt i Sverige. Det innebär att man är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkte och dennes försvarare anser att det behövs. Innan vittnesmålet avläggs ska rätten försöka klarlägga om vittnet står i något förhållande till part eller saken som kan vara av vikt vid bedömningen av vittnets trovärdighet, 36 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Om kvinnan du har en relation med är part i målet kommer du därmed få förklara hur ni känner varandra. Undantag för vittnesplikten görs i 36 kap. 3 § RB för de personer som är att anses som närstående till part. De som omfattas av begreppet närstående är den som med part är eller har varit gift, är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag, är syskon, är i det svågerlag att den ene är eller har varit gift med den andres syskon och på liknande sätt är att anses som närstående. Högsta domstolen förklarade i rättsfallet NJA 2007 s. 874 att även de som är eller har varit sambor är att anses som närstående, så även två personer som utan att vara sambor lever eller har levt i en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av inte obetydlig varaktighet. Paragrafen tar enligt Högsta domstolen syfte på familjerättsliga relationer och därmed konstaterar Högsta domstolen att även två personer som väntar barn tillsammans eller som kommit överens om att ingå äktenskap eller partnerskap, genom exempelvis ringväxling eller på annat sätt manifesterat detta, är att anses som närstående. Som vittne i brottmål avlägger man en ed, 36 kap. 11 § RB. Den som vittnar under ed och inte talar sanning kan dömas för mened, 15 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). Med vänliga hälsningar

Motparts frågor till vittne

2015-09-09 i Vittna
FRÅGA |Jag och min fd fru ska till domstol om en månad . Hon har en advokat och 2 vitne. med sig . Jag kommer utan ombud . Har jag rätt att ställa frågor till hennes vitne ??
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att det endast är din före detta fru som har åberopat förhör med vittnen. Eftersom din före detta fru är den som åberopar förhör så är hon som utgångspunkt den som först ska få tillfälle att förhöra dem efter att vittnena har fått tillfälle att på egen hand avge sin berättelse i ett sammanhang. Detta framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 36:17 första stycket. När din före detta fru har hållit sitt förhör så kommer du i egenskap av motpart att få tillfälle att höra vittnena. Att du saknar eget ombud har ingen betydelse för din rätt att ställa frågor till vittnena, men rätten kan komma att bedöma att du inte klarar av att hålla förhöret på lämpligt sätt med hänseende till avsaknaden av ombud. Om så är fallet så kan rätten välja att leda förhöret åt dig (Rättegångsbalk 36:17 andra stycket).Det utmärkande syftet med ditt motförhör är att försöka få fram omständigheter som försvagar trovärdigheten hos vad vittnena har berättat. Detta exemplifieras genom att du, till skillnad från din före detta fru som åberopade förhöret, har möjlighet att ställa ledande frågor så länge de är behövliga för att undersöka i vilken mån vittnenas berättelse överensstämmer med verkligheten. Det är dock värt att notera att om du ställer frågor som är uppenbart förvirrande eller obehövligt ledande så har rätten skyldighet att avvisa dessa (Rättegångsbalk 36:17 femte stycket). Eftersom motförhöret med andra ord är en balansgång som kräver fingertoppskänsla så är risken påtaglig att rätten kommer att se sig tvungen att leda motförhöret om den upplever att du inte kan genomföra det på lämpligt sätt utan ombud.När du har hållit ditt motförhör så kommer rätten, din före detta fru och du att få tillfälle att ställa ytterligare frågor till vittnena angående enskilda aspekter (Rättegångsbalk 36:17 tredje stycket). Med vänlig hälsning

Vittnesförhör med en person åtalad för medverkan

2015-06-01 i Vittna
FRÅGA |Hej!Kan en medhjälpare till t.ex. stöld behöva vittna i samma rättegång som den huvudmisstänkte står åtalad för samma stöld?Löser Ni och RB detta för mig juridiskt kluriga spörsmål?Med de bästa hälsningar/ hemmajuristen? PS! Kontakt helst via mejl! DS!
|Hej och tack för din fråga,I enlighet med portalparagrafen i rättegångsbalken 36:1 får inte vittnesförhör under ed hållas med någon som har åtalats för medverkan till den gärning förhöret gäller eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen (denna reglering kommer att utökas efter juli 2015).Utöver denna reglering får ett vittne även, i enlighet med rättegångsbalken 36:6, vägra att yttra sig om en omständighet som skulle röja att vittnet eller någon närstående vittnet, har förövat en brottslig eller vanärande handling.Det finns även andra undantagsregler gällande vittnen, ifall du undrar något ytterligare är det bara att du återkommer!Vänliga hälsningar,

Att vittna i brottmål

2015-10-13 i Vittna
FRÅGA |Tjena!Jag blev kallad till tingsrätten för att vittna. En vän till mig är misstänkt för grov misshandel och jag hade telefonkontakt med honom under dagen både före och direkt efter brottet begicks. Men det jag undrar är, jag har som sagt bara pratat med honom i telefon. Jag har aldrig ens varit i närheten av platsen brottet begicks så vad kan jag egentligen tillföra en rättegång? Vilka typer av frågor kommer ställas till mig? Hur går det till i överlag? Kommer våra samtal vi hade spelas upp i rätten?Tacksam för svar!MVH
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om att vittna finns i 36 kap. Rättegångsbalken. Du hittar reglerna här.I Sverige är det vittnesplikt. Det betyder att den som är kallad att vittna måste medverka. Om du inte medverkar som vittne riskerar du att få betala vite vilket är en sorts straffavgift. Regeln finns i rättegångsbalken 36:7, du hittar den här.När du vittnar kommer du att inleda med att avlägga vittnesed. Det måste alla som är över 15 år göra. Domstolens ordförande kommer att guida dig och berätta hur vittneseden lyder och du kommer därefter få upprepa vittneseden högt inför domstolen. Att avlägga vittnesed innebär att du under vittnesförhöret måste tala sanning. Om du lämnar en falsk uppgift under vittnesförhöret begår du brottet mened.Beroende på vem som har kallat dig som vittne – åklagarsidan eller försvarssidan, så kommer den som har kallat dig att inleda vittnesförhöret med att ställa frågor till dig. Även om du inte har varit på brottsplatsen så kan du ändå ha uppgifter som kan vara viktiga för domstolen att höra exempelvis vad du och din vän talade om direkt efter brottet etc. Därefter kommer den andra sidan (åklagare eller försvaret) att få tillfälle att ställa frågor till dig. Även domstolen kan ställa frågor till dig. Vittnesförhöret kommer att spelas in på video så att domstolen har möjlighet att lyssna på ditt vittnesförhör flera gånger.Om polisen inte har avlyssnat din eller din väns telefon så finns ingen möjlighet att spela upp ert samtal inför domstolen.När vittnesförhöret är klart så kan du lämna tingsrätten igen. När du har medverkat som vittne har du rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader, detta regleras i regeln 36:24 i rättegångsbalken. När du är på tingsrätten skall du därför se till att få en blankett och fylla i dina kostnadsuppgifter så att du kan få ersättning. Sammanfattningsvis så är du skyldig att medverka som vittne. Du kommer att avlägga vittnesed om du är över 15 år och du är under vittnesförhöret skyldig att tala sanning. Både åklagaren och försvaret kommer att ställa frågor till dig. Du har rätt till ersättning för kostnader när du vittnar. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Vittnesplikt

2015-09-11 i Vittna
FRÅGA |Hej Jag är kallad till tingsrätten som vittne. Jag vet att man är skyldig att vittna, men det jag undra vad som händer om man inte vill återberätta något. Man bara hänvisar till sitt vittnesuppgifter man lämnade muntligen till polisen som anteckna allt. Fick även prata med polisen dagen efter igen. Går det att bara hänvisa till detta och inte svara på några direkta frågor eller händelseförlopp? Eller räknas det som att vägra vittna?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!I Sverige har vi s.k. allmän vittnesplikt vilket innebär att man inte kan vägra vittna om åklagaren, den misstänkte eller hans försvar tycker att det behövs. Vittnesplikten framgår av 36 kap 1 § rättegångsbalken, som du hittar här. Vissa kategorier av människor är undantagna från den allmänna vittnesplikten, bland annat makar och släktingar till part i målet, 26 kap 3 § RB.Vägrar du som vittne att svara på en fråga utan giltigt skäl kan rätten förelägga dig vid vite att göra det, vilket innebär att du måste betala en summa pengar om du inte svarar på frågan. Svarar du fortfarande inte kan rätten begära dig häktad, 36 kap 21 § rättegångsbalken.I värsta fall kan en person som vägrar svara på frågor under en rättegång och genom det förtiger sanningen göra sig skyldig till brottet mened, 15 kap 1 § brottsbalken, som du hittar här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

5th Amendment of the United States Constitution – finns något liknande i Sverige?

2015-06-19 i Vittna
FRÅGA |Hej! Har man rätten att neka att besvara frågor från polisen om man inte är misstänkt för något brott likt den rätt man har i USA enligt " 5th Amendment of the United States Constitution" Som personen i filmen hänvisar till. https://youtu.be/NrlrUy9Avmc
|Hej och tack för din fråga!Efter att ha sett filmen en gång så kan jag inte höra att personen hänvisar till "5th Amendment". 5th Amendment innebär att en personen inte kan tvingas att vittna mot sig själv eller tvingas svara på frågor som innebär att personen erkänner brott.I Sverige kan ingen tvinga dig att prata, inte ens polisen. Du kan därför – precis som i filmen – vägra säga mer än "jag svarar inte på frågor". Om du däremot är under ed, till exempel som vittne under en rättegång så måste du svara på frågorna, annars riskerar du vite och att häktas i upp till 3 månader (36 kap. 21 § RB). Det finns dock enligt 36 kap. 6 § RB en möjlighet att vägra yttra sig. Det är, likt 5th Amendment, om vittnet eller någon till vittnet närstående har gjort något brottsligt eller vanärande. Således kan det tyckas som att man i Sverige har samma rättighet som i USA att inte svara på frågor av en polis på gatan och inte behöva röja sina egna brott i domstol.

Vittnesförhör där part i målet är närstående

2015-05-07 i Vittna
FRÅGA |Hej. Jag har blivit kallad som vittne till en rättegång där min före detta pojkvän samt mitt barns pappa hamnade i bråk på krogen. Jag blev kallad till förhör där polisen sa att enligt en svensk lag så ska jag inte behöva vittna p.g.a jag och mitt barns pappa har en sorts relation till varandra. Men fick idag hem en kallelse till rättegång.Jag sa till polisen på förhöret att jag inte vill ställa mig mot min gamla familj osv. Men nu har jag inget annat val än att gå dit. Min fråga är, måste jag vittna? Jag är inte längre tillsammans med han jag var tillsammans med när detta hände och jag och mitt barns pappa har fått bra kontakt igen. Vill inte på något sätt förstöra detta och att det ska förstöra vår relation nu och på så sätt inte förstöra något för vårt barn.
|Hej,Tack för din fråga!I ditt fall är Rättegångsbalken tillämplig. Det 36e kapitlet i lagen avser vittnen vid rättegången. Enligt 1 § har du rätt att vittna, då du inte är part i målet. Enligt 3 § i lagen har du dock ingen skyldighet att vittna. I paragrafen stadgas att man inte är skyldig att avlägga vittnesmål om man på något sätt står någon (eller båda) av parterna i målet nära. Om du ändå väljer att vittna så har du enligt 36 kap 6 § rätt att vägra att yttra dig om en omständighet, vars yppande skulle röja att någon av dina närstående förövat en brottslig gärning. I detta fall anses du troligtvis stå nära ditt barns pappa enligt lagens mening. Beroende på din relation med din ex pojkvän, kan du även anses ha en sådan relation så att du anses stå även honom närstående enligt lagen. Detta gäller bland annat om ni varit sambos. Troligtvis uppfyller du alltså kraven i 3 § då du är närstående till parten/parterna i målet och har därmed inte skyldighet att vittna. Trots att du bestämt dig för att inte vittna ska du infinna dig på rättegången. Där ska rätten enligt 36 kap 10 § i lagen upplysa dig om att du inte har någon skyldighet att vittna då du står nära parten/parterna i målet. I det läget har du alltså möjlighet att tala om för rätten att du inte vill vittna och ska då alltså inte vittna i det målet. Med vänlig hälsning,