Skyldigheten att vittna

2015-04-02 i Vittna
FRÅGA |Får polisen hota folk för att prata?För detta har hänt mig och flera när vi varit ner kallade på förhör, för att dom vill att vi ska vara vittnen.
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om detta finner vi i Rättegångsbalken, RB, här.Polisen har rätt att kalla vem som helst till förhör som de tror kan bidra med viktig information i en pågående förundersökning om brott, se RB 23:6 §. I den mån det är lämpligt kan även en person bli skyldig att betala vite om denne inte inställer sig till förhöret, se RB 23:6 a §. Om en person uteblir från ett förhör och dennes vittnesmål är särskilt viktigt har också polisen rätt att hämta denne till förhöret, se RB 23:7 §. Detta betyder helt enkelt att i den mån polisen tycker att ditt vittnesmål är särskilt viktigt så får de ta till en del tvångsmedel för att få dig att inställa sig. Jag kan inte av din fråga utläsa exakt vilka hot det är som uttalats men polisen får alltså varna om att man kan komma att behöva betala vite i den mån man inte kommer till ett förhör samt att de alltså också har möjlighet att hämta den som ska lämna vittnesmål om denne utan giltig orsak inte kommer till förhöret. Man är sedan skyldig att stanna kvar i 6 timmar. Detta kan verka som mycket långtgående möjligheter för rättsväsendet men lagstiftaren har här gjort en avvägning mellan behovet av att kunna utreda de brott som begås och den enskildes rätt att slippa vittna. Här har det alltså ansetts att det faktum att brottsutredningar görs korrekt och behovet av att få fram all information av vikt är såpass viktig att de som har kallats att vittna därför ålagts en viss plikt att göra så. Hoppas detta svar hjälpte dig!Vänligen

Vittnespliktens innebörd

2015-02-18 i Vittna
FRÅGA |Hej.Jag har blivit kallad som vittne men jag bor på Irland och måste ta ledigt i hela 5 dagar om jag ska kunna ta mig hem till Sverige och medverka. Jag har pratat med både Tingsrätten och Åklagaren ang detta, Tingsrätten hävdar att jag inte har något val och att jag ej kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst för 5 dagar. Samt att detta ej kan göras över telefon eller videosamtal, stämmer detta? Jag undrar också hur mycket jag kan få i ersättning då det kommer sluta på ca 8-10000kr i kostnad för mig ink förlorad arbetsinkomst? Vad händer om jag inte dyker upp? Jag betalar gladeligen vite om det är allt som kan hända!!
|Hej och tack för din fråga!På domstolens hemsida anges följande om ersättning för att vittna. Den som kallas att vittna inför tingsrätten har rätt att få ersättning för sina kostnader för resa och förlorad arbetsinkomst. Ersättningen ska betalas av den part som har begärt förhöret, om han/hon inte har rättshjälp. Om part har rättshjälp utgår ersättning under vissa förhållanden för vittnen och ombudskostnader av allmänna medel. Läs mer här (http://www.domstol.se/tvist/rattegang-i-tingsratten/) Utgångspunkten är alltså att du ska få dina kostnader täckta och inte ådra dig stora kostnader för att kunna uppfylla din vittnesplikt.Vad gäller möjligheten att vittna över telefon/videosamtal anges i 36:19 rättegångsbalken (RB) att domstolen i vissa fall kan bestämma att vittnesförhöret ska ske via telefon/videosamtal. Den anledning som skulle bli aktuell för dig är p.2 som anger "om en inställelse vid huvudförhandlingen skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen". Det är alltså upp till domstolen att avgöra och väga kostnaderna mot vikten av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen. Om du inte dyker upp kan rättegången få ställas in. Detta innebär dock inte att den inte blir av, utan du och alla andra berörda blir kallade vid ett nytt tillfälle. Du kan även bli skyldig att betala vite eller bli hämtad av polis om du inte kommer. Du kan till och med få betala kostnader för andra som kommit till domstolen. Vad som sker beror vanligtvis på hur viktigt ditt vittnesförhör är och hur nödvändigt det är för huvudförhandlingen.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma. Läs även mer på http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Vittne/Vänligen,

Rätt att tiga i domstol

2014-12-19 i Vittna
FRÅGA |Hej! Måste jag som målsägande svara på alla som frågor som ställs av åklagaren i en rättegång? Eller kan jag be min Advokat om att hon/han säger att "min klient inte tänker svara på några frågor"?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Den som står åtalad för brottet kallas den tilltalade. Målsägande kallas den som påstås ha utsatts för brottet. Den tilltalade kan vägra att svara på frågor eller lägga fram bevis. Denna rätts existensberättigande består i att den skyddar den tilltalade från att utsättas för tvång som utövas av myndigheterna för att få fram bevismaterial. Den tilltalades vittnesbefrielse hänger ihop med rätten att inte belasta sig själv som tillförsäkras av artikel 6 i Europakonventionen. Denna princip ingår i rätten till en rättvis rättegång. Då det är åklagaren som har bevisbördan har den tilltalade rätt att inte uttala sig alls, rätten till tystnad. Om den tilltalade skulle tvingas vittna under ed skulle detta direkt stå i strid med rätten att inte belasta sig själv. Rätten att tiga gäller vid polisförhör och i domstol.Under huvudförhandlingen i domstol så kan en målsägande inte kallas som vittne, och kan därför inte avkrävas varken att avlägga ed eller att svara på frågor, se 36 kap. 1 och 21 §§ rättegångsbalken. Målsäganden får höras i ett förhör men har ingen skyldighet att svara eftersom sanktionsmöjligheterna enbart är riktade till vittnen, vilket målsäganden som sagt inte kan vara, se 37 kap. 1 § och 36 kap. 17 § rättegångsbalken.Alltså har varken den tilltalade eller målsäganden skyldighet att uttala sig i rätten, men det får inte anse som någon fördel att inte svara på frågor eftersom domstolen då kommer göra sin bedömning utifrån enbart det som framkommer utöver den tilltalades alternativt målsägandens uttalanden/inställningar. Europakonventionen hittar du https://lagen.nu/1994:1219. Rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Om allmänt åtal och vittnesskyldighet

2014-12-05 i Vittna
FRÅGA |Hejsan! Jag och min kollega tog en person för snatteri för ett tag sedan. Då vi väntade på polis blev vi utsatta för ett hot samt att personen tog tag i oss då denne ville sticka (var inga hårda tag). Vi blev förhörda av polisen sedan då vi tog upp vad som hade skett, men vi båda inte ville anmäla det som skett förutom snatteriet (då det var företagets fall och intresse) då vi kände att vi inte har tagit någon skada eller kände oss direkt utsatta även om händelsen var något obehaglig utan vi ville bara gå vidare med vardagen efter.Jag har aldrig varit med och tagit en snattare eller kommit i kontakt med lagen förut så jag har ingen aning om hur denna process har gått till. Dock så har jag alltid trott att om man inte gör en anmälan så är det upp till polis etc att avsluta ärendet vidare utan inblandning av dom som brott utsatts för.Men nu är det så att jag och min kollega har blivit kallade till rättegång, jag som både målsägande och vittne då åklagare har funnit tillräckliga skäl att åtala personen för olaga hot och ofredande. Rättegång är inte något varken jag eller min kollega vill ha och det är därför vi hade valt att inte anmäla just detta. Varför har då åklagaren beslutat att gå vidare med detta? Är detta något de kan göra själva utan att målsägande/vittna har valt att anmäla händelsen? Stora frågan är väl att: Har jag möjlighet att be om att åtal läggs ner då jag ej har begärt en anmälan kring dessa anklagelser mot snattaren? Och måste jag vara vittne och målsägande om jag inte anmält händelse utan att det är åklagaren som gått vidare med det?
Victor Sundh |HejAtt känna rädsla och obehag inför en rättegång är inte alls ovanligt för någon som inte har varit med om detta förut, så er reaktion är fullt normal. Kom dock ihåg att domstolen och åklagaren är fullt medvetna om att det kan innebära en press för den som tillkallats som målsägande eller vittne till en viss händelse och att det är fullt möjligt att be om en paus om pressen skulle bli för stor. Enligt svensk rätt är det åklagaren som väljer om åtal ska väckas eller inte (allmänt åtal) för viss händelse (med undantag för vissa brott enligt 5 kap BrB). Detta gäller oavsett om målsägande själv inte velat ange brottet eller inte önskar medverka i förundersökningen/rättsprocessen. I detta fall verkar det som att åklagaren i sin förundersökning, förmodligen genom era vittnesuppgifter till polisen, har funnit tillräckliga skäl för att väcka avtal även för brott mot dig och din kollega. I Sverige har vi också s.k. allmän vittnesplikt, vilket innebär att man måste delta i en rättegång om man har blivit kallad som vittne av antingen åklagaren eller försvaret. Ni kommer att vittna under ed och är skyldiga att berätta sanningen under rättegången. Det innebär t.ex. att om ni inte uppfattade knuffarna från den tilltalade som hotfulla eller att det inte uppstod någon smärta av dennes handling så är ni skyldiga att uppge detta, men ni får samtidigt inte undanhålla att knuffarna har skett. Som sagt era känslor är inte ovanliga, men ni ska inte vara oroliga för er medverkan. Om ni ändå är det så finns det också möjlighet att söka vittnesstöd på den tingsrätten där förhandlingen ska hållas. detta måste dock sökas innan förhandlingen påbörjas.

Vittnesplikt i civilmål

2015-03-23 i Vittna
FRÅGA |HejGäller vittensplikt även i civilmål?
|Hej och tack för din fråga! Som huvudregel i Sverige föreligger en vittnesplikt oavsett om det är tvistemål eller brottmål. Vittnesplikten innebär i kort att de personer som är kallade till förhandlingen måste vittna vid den angivna tidpunkten. Det finns dock undantag till vittnesplikten, till exempel om personen är under 15 år eller närstående till part, 36 kap. 3-5 §§ rättegångsbalken (se här). Vägrar personerna att infinna sig trots kallelse och saknar giltig anledning till det kan de förläggas att betala vite eller bli hämtade. Sammanfattningsvis bör sägas att du är skyldig att vittna i Sverige om inte några av undantagen från vittnesplikten föreligger. Vänliga hälsningar,

Tvistemål, vittnesplikt

2015-01-20 i Vittna
FRÅGA |Hej. Jag undrar angående tvistemål. Den ena parten har namngett 2 vittnen men dessa är inte tillfrågade. Måste de vittna, finns det något som man kan åberopa för att slippa?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I Sverige föreligger vittnesplikt, vilket gäller vid både tvistemål och brottmål. Vittnesplikten innebär att när personerna är kallade till förhandling måste de vittna. De måste således infinna sig vid rättegången vid tidpunkten som anges. Det finns undantag till vittnesplikten, till exempel om personen som ska vittna är närstående till part eller är under 15 år, 36 kap. 3-5 §§ rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1). Infinner sig inte personerna i rätten trots att de har blivit kallade och de saknar giltig anledning till detta kan de föreläggas att betala vite eller i vissa fall istället bli hämtade.Sammanfattningsvis gäller alltså att i det fall personerna inte tillhör något utav undantagen som anges föreligger vittnesplikt och vittnena måste vittna om de blir kallade.Med vänliga hälsningar,

Fråga om vittnesplikt för närstående

2014-12-16 i Vittna
FRÅGA |Hej! Är man som närstående till en målsägande tvungen att vittna i en rättegång? Och är man tvungen att vittna i ett fall där ens sambo sitter åtalad?
|Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. En närstående till en part (ett begrepp som både målsägande och åtalad omfattas av) är inte skyldig att vittna enligt 36 kap. 3 § Rättegångsbalken (se https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1). Vad som menas med närstående i lagens mening framgår av nyss nämnda paragraf och är den som:är eller har varit gift med part,är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till part,är syskon till part,är i svågerlag till part på så sätt att den ene är eller har varit gift med den andres syskon, ellerär närstående till part på liknande sätt.Första delen av din fråga beror därför på vad du menar med närstående. Förutsatt att personen som du syftar på i din fråga är närstående till målsägande på något av de ovan beskrivna sätten finns det ingen skyldighet för denna person att vittna. Skulle personen inte vara en sådan närstående råder däremot vittnesplikt.  Vad gäller andra delen av din fråga är en sambo en sådan närstående som faller under beskrivningen "närstående till part på liknande sätt" och man har därför som sambo till en åtalad ingen skyldighet att vittna. Med vänliga hälsningar,

Är man skyldig att vittna om man är att betrakta som närstående till part?

2014-11-23 i Vittna
FRÅGA |Måste jag vittna mot min farbror som jag haft en nära relation till i många år? Detta efter år av affärer ihop?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!I svensk rätt gäller något som kallas absolut vittnesplikt. Kort sammanfattat innebär detta att man har en skyldighet att vittna i domstol under förutsättning att man blir kallad. Från detta föreligger vissa undantag! I 36 kap. 3 § rättegångsbalken, gäller att närstående till part i en rättegång inte är skyldiga att vittna. Du är i lagens mening att betrakta som närstående till din morbror och behöver således inte vittna om Du inte vill det!Rör det sig om ett brottmål och Du väljer att vittna, så gäller att Du ej får avlägga vittnesed, se 36 kap. 13 § st. 2. Avser det ett tvistemål skall, om Du väljer att vittna, vittnesed avläggas oberoende av om Du är närstående eller inte!Hoppas Du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,