Kan jag råka illa ut om jag förberett en stämningsansökan när det finns en skiljedomsklausul?

2019-01-29 i Skiljemän
FRÅGA |Jag har haft ett tidsbegränsat uppdrag som tf vd för kunds räkning och de har ej betalat arvodet enligt avtal. Bolaget är mitt i en emission vilken de förlängt till sista feb och de vill förlänga avtal med mig men med villkoret att jag endast får ersättning om bolaget har en positiv likviditet.De har genomfört flertalet emissioner under 10 års tid.Jag har avböjt att teckna nytt avtal då jag ej fått ersättning för det vi avtalat om samt att jag ej kan teckna nytt avtal på villkoret ovan. Efter obehaglig kommunikation och att de helt plötsligt beskyller mig för att vara illojal och vägrar att betala har jag skickat en betalningsanmaning som de responderar med hot om stämning och skadestånd av mig.Jag har nu fyllt i en stämningsansökan via Sveriges domstolars rekommendationer och instruktioner som jag mailat min tidigare uppdragsgivare och skrivit att detta dokument är förberett att lämnas in till Stockholms Tingsrätt och bett dem reglera sin skuld.Jag ser nu i vårt avtal att vid tvist så gäller svensk lag men att tvister som uppstår skall avgöras genom skiljedom.Min fråga: Innebär detta med skiljedom att jag kan råka illa ut för att jag förberett dokument att lämnas in till Stockholms Tingsrätt?Tack på förhand!
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär en avtalsklausul om att eventuella tvister ska lösas genom skiljedom? En sådan avtalsklausul utgör ett rättegångshinder, dvs förekomsten av en sådan klausul kan förhindra en vanlig domstolsprocess. Huvudregeln är att rättegångshinder ska beaktas utan att någon av parterna åberopat rättegångshindret (34 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken). Emellertid utgör en skiljedomsklausul ett dispositivt rättegångshinder (10 kap. 17 a § rättegångsbalken), vilket innebär att domstolen endast ska beakta rättegångshindret efter invändning av svaranden.Ett exempel får illustrera det hela:Anta att A och B ingått ett avtal, vari parterna kommit överens om att eventuella tvister ska lösas genom skiljedom. A (käranden) väljer dock att stämma B (svaranden) i tingsrätten ändå. Om inte B invänder mot att det finns en skiljedomsklausul parterna emellan kommer målet prövas i tingsrätten.Kan du råka illa ut till följd av att du förberett en stämningsansökan (dokumentet till tingsrätten)?Nej, du kan inte råka illa på något sätt.Övrigt om skiljedom samt allmänna rådLåt oss säga att du vill få igenom ditt betalningsanspråk. I och med att det finns en skiljedomsklausul i avtalet, är sannolikheten stor att en framtida tvist kommer lösas inom ramen för ett skiljeförfarande.En skiljedomsprocess är behäftad med vissa risker. Exempelvis kan ett skiljedomsförfarande vara kostsamt. Till skillnad från i ett vanligt tvistemål, ersätter parterna, i ett skiljeförfarande, de som dömer i målet (skiljemännen). Detta följer av 37 § lag om skiljeförfarande. Dessutom går det inte att överklaga en skiljedom på samma sätt som det går att överklaga en domstolsdom.För det fall du verkligen överväger att driva igenom ett betalningskrav genom en rättslig process skulle jag därför råda dig att anlita en advokat som på ett mer ingående sätt kan förklara rättsläget och de risker som finns med ett skiljeförfarande. I slutändan är det sedan upp till dig att välja hur du vill göra.Vänligen,

Skiljeförfarande rörande indispositiv rätt

2017-06-28 i Skiljemän
FRÅGA |Kan skiljemän avgöra en fråga som är indispositiv, här är det fråga om att skiljemännen hävdar att de kan döma i förvaltningsrättsliga frågor.De har avgjort om det föreligger arbetsskada/livränta.Skiljemännen skrev i dom att skada är så liten att livränta/ skadestånd ej ska utgå.Livränta har ett rekvisit som som måste uppnå 1/15 del arbetsorförmåga, så är ej skadeståndslagen kontruerad, där gäller full ersättning från 0 krTack på förhand.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1 § lag om skiljeförfarande kan en tvist lämnas till avgörande av skiljemän endast i frågor som parter kan förlikas kring. Eftersom två parter inte kan förlikas vid tvister rörande indispositiv rätt innebär 1 § att skiljemän endast får avgöra frågor inom dispositiv rätt.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Which is the proper arbitration body for expedited arbitrations in Sweden?

2015-03-22 i Skiljemän
FRÅGA |If the contract has an arbitration clause like "the disputes shall be settled by Expedited arbitration in Sweden", does it mean we have to choose Stockholm Chamber of Commerce for the arbitration body? Are there any other arbitration body we can choose? Thank you for your answer.Except Arbitration institute of the Stockholm Chamber of Commerce has Expedited Arbitration rules, are there any other institute or association has Expedited arbitration rules?
Peter Holmer |Thank you for turning to Lawline with your question.Expedited arbitration is commonly used in disputes regarding small/mid-size contracts. The reason for this is simply that the procedure is time- and cost efficient compared to a trial in a regular court. In Sweden there are no laws that specifically govern expedited arbitration procedures other than the guidelines formed by the Stockholm Chamber of Commerce (SCC). The concept expedited arbitration is in Sweden, as far as I know, commonly only associated with SCC.Therefore the very use of the concept "expedited arbitration" in the contract strongly implies that SCC is meant to be the proper arbitration body also in your case. By my assessment this means that the answer to your first question is yes - SCC is the the proper arbitration body. The answer to your second question is no - as far as I know there are no other institutes or associations in Sweden that provide guidelines for expedited arbitrations.Regards,

Lag om skiljemän

2007-06-11 i Skiljemän
FRÅGA |Lag om skiljemän. Är den upphävd fr 1999-04-01? Vad gäller då?
Gabriel Westin |Lag om skiljemän är upphävd genom SFS 1999:116 och därmed ersatt med lag om skiljeförfarande (se http://lagen.nu/1999:116 ). Den äldre lagen kan dock fortfarande komma att tillämpas i vissa fall vilket framgår av övergångsbestämmelserna i den nya lagen.Med vänlig hälsning,

Fråga om vad skiljeförfarande är och vad en skiljedom innebär

2017-12-03 i Skiljemän
FRÅGA |Vad innebär en s.k skiljedom?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Skiljeförfarande är en form av privat rättsskipning där parterna i ett rättsförhållande väljer att tvister mellan dessa parter ska avgöras av särskilt utsatta skiljemän istället för genom allmän domstol. I vissa fall är det föreskrivet i lag när skiljeförfarande ska användas. Men i de allra flesta fall sker detta genom en skiljeklausul i avtal mellan två parter. Generellt sett är fördelarna med skiljeförfaranden är att det inte sker offentligt, alltså kan inte allmänheten ta del av vad som sägs där, och att de går snabbare och är mer flexibelt än domstolsförfaranden. En nackdel med skiljeförfarande är att det är parterna som står för alla kostnader, även skiljemännens arvode, vilket kan bli väldigt dyrt. En dom genom skiljeförfarande kallas för skiljedom. En skiljedom är bindande för parterna och kan, till skillnad från en domstolsdom, inte överklagas. Det finns dock vissa undantag, en skiljedom kan angripas genom så kallad klandertalan, om skiljenämnden begått något processuellt fel, exempelvis att nämnden dömt utanför sin behörighet eller att avtalet saknade en giltig skiljeklausul. Den lag som reglerar skiljeförfaranden är lag (1999:116) om skiljeförfarande. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Privat medling och skiljeförfarande

2017-05-23 i Skiljemän
FRÅGA |Vad är egentligen skillnaden mellan privat medling och skiljeförfarande? Varför väljer man det ena över det andra?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett skiljeförfarande är en tvistelösning som inte sker i allmän domstol, utan istället av en skiljenämnd. En förutsättning för att en tvist ska få avgöras av en skiljenämnd är att parterna har överenskommit om det. Detta brukar ofta ske när stora företag tvistar om större belopp, vilket också är då ett sådant förfarande är mest fördelaktigt, på grund av att det kan vara väldigt kostsamt. Fördelarna med att få sin tvist avgjord genom skiljeförfarande är bland annat att det kan ske snabbt, av personer med särskild sakkunskap och utanför offentligheten. En avgjord skiljedom vinner laga kraft som en vanlig dom.Privat medling är däremot ett sätt för parterna att, innan man väcker talan vid domstol, försöka komma överens om en lösning som är fördelaktig för båda. Då har parterna kommit överens om att utse en privat medlare som, genom att föra diskussioner med parterna, försöker få dem att lösa det aktuella problemet.Den främsta skillnaden är sammanfattningsvis att privat medling är ett förfarande som syftar till att uppnå en lösning utanför domstol, medan skiljeförfarandet är ett rättsligt förfarande som resulterar i en dom som i de flesta fallen är mer fördelaktig för den ena parten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kostnader för skiljenämnd

2011-05-09 i Skiljemän
FRÅGA |Vem får stå för juridiska kostnader om jordägaren vinner en arrendetvist i skiljenämnden? Är det den enskilda individen, eller är det jordägaren? Mvh/ June
Oskar Axelson |Hej, regler om skiljenämnder regleras i den dispositiva lagen 1999:116 om skiljeförfarande (https://lagen.nu/1999:116). Att lagen är dispositiv betyder att den är fri att avtala bort i vilka delar parterna vill. Det kan alltså avtalas om vem som ska bära kostnaderna vid ett skiljenämndsförfarande och har parterna kommit överens om något skall alltså detta gälla före det som gäller enligt lagen. Huvudregeln i 37 § stadgar att parterna solidariskt ansvarar för kostnader för förfarandet. Dock finns det en regel i 42 § som säger att skiljenämnden på begäran av part kan förplikta motparten att betala ersättning för dennes rättegångskostnader samt slutligt bestämma hur kostnaderna för skiljenämnden skall fördelas mellan parterna. Vanligtvis innebär detta att skiljenämnden här tolkar 18 kap. Rättegångsbalken analogt. 18 kap 1 § Rättegångsbalken säger att förlorande part skall stå för rättegångskostnaderna. (https://lagen.nu/1942:740) I det aktuella fallet innebär det att den enskilda individen skall stå för rättegångskostnaderna i tvisten eftersom denne förlorade tvisten, såvida inget annat har avtalats förstås. Mvh