Which is the proper arbitration body for expedited arbitrations in Sweden?

2015-03-22 i Skiljemän
FRÅGA |If the contract has an arbitration clause like "the disputes shall be settled by Expedited arbitration in Sweden", does it mean we have to choose Stockholm Chamber of Commerce for the arbitration body? Are there any other arbitration body we can choose? Thank you for your answer.Except Arbitration institute of the Stockholm Chamber of Commerce has Expedited Arbitration rules, are there any other institute or association has Expedited arbitration rules?
Peter Holmer |Thank you for turning to Lawline with your question.Expedited arbitration is commonly used in disputes regarding small/mid-size contracts. The reason for this is simply that the procedure is time- and cost efficient compared to a trial in a regular court. In Sweden there are no laws that specifically govern expedited arbitration procedures other than the guidelines formed by the Stockholm Chamber of Commerce (SCC). The concept expedited arbitration is in Sweden, as far as I know, commonly only associated with SCC.Therefore the very use of the concept "expedited arbitration" in the contract strongly implies that SCC is meant to be the proper arbitration body also in your case. By my assessment this means that the answer to your first question is yes - SCC is the the proper arbitration body. The answer to your second question is no - as far as I know there are no other institutes or associations in Sweden that provide guidelines for expedited arbitrations.Regards,

Lag om skiljemän

2007-06-11 i Skiljemän
FRÅGA |Lag om skiljemän. Är den upphävd fr 1999-04-01? Vad gäller då?
Gabriel Westin |Lag om skiljemän är upphävd genom SFS 1999:116 och därmed ersatt med lag om skiljeförfarande (se http://lagen.nu/1999:116 ). Den äldre lagen kan dock fortfarande komma att tillämpas i vissa fall vilket framgår av övergångsbestämmelserna i den nya lagen.Med vänlig hälsning,

Kostnader för skiljenämnd

2011-05-09 i Skiljemän
FRÅGA |Vem får stå för juridiska kostnader om jordägaren vinner en arrendetvist i skiljenämnden? Är det den enskilda individen, eller är det jordägaren? Mvh/ June
Oskar Axelson |Hej, regler om skiljenämnder regleras i den dispositiva lagen 1999:116 om skiljeförfarande (https://lagen.nu/1999:116). Att lagen är dispositiv betyder att den är fri att avtala bort i vilka delar parterna vill. Det kan alltså avtalas om vem som ska bära kostnaderna vid ett skiljenämndsförfarande och har parterna kommit överens om något skall alltså detta gälla före det som gäller enligt lagen. Huvudregeln i 37 § stadgar att parterna solidariskt ansvarar för kostnader för förfarandet. Dock finns det en regel i 42 § som säger att skiljenämnden på begäran av part kan förplikta motparten att betala ersättning för dennes rättegångskostnader samt slutligt bestämma hur kostnaderna för skiljenämnden skall fördelas mellan parterna. Vanligtvis innebär detta att skiljenämnden här tolkar 18 kap. Rättegångsbalken analogt. 18 kap 1 § Rättegångsbalken säger att förlorande part skall stå för rättegångskostnaderna. (https://lagen.nu/1942:740) I det aktuella fallet innebär det att den enskilda individen skall stå för rättegångskostnaderna i tvisten eftersom denne förlorade tvisten, såvida inget annat har avtalats förstås. Mvh