Måste en skiljeklausul innebära att en prövning ska ske vid en en skiljedomstol?

2021-08-11 i Skiljemän
FRÅGA
Hej!Undrar om en klausul gällande att en rättslig prövning måste ske via en skiljedomstol. Kan man som målsägare begära att målet avgörs i en tingsrätt.Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en allmän domstol ska kunna handlägga en tvist måste domstolen vara behörig. Som jag förstår det rör detta sig om ett tvistemål, där reglerna om domstols behörighet finns i 10 kap. Rättegångsbalken (RB).

Skiljeklausulen innebär att tingsrätten är obehörig, om svaranden invänder

Domstolen kan vara obehörig om det föreligger ett så kallat processhinder. En skiljeklausul i ett avtal, dvs att en rättslig prövning måste ske via en skiljedomstol kan utgöra ett processhinder enligt 10 kap. 17a § RB. För att domstolen ska vara obehörig krävs dock att svarande (den som blir stämd) invänder att tvisten ska prövas i skiljedomstol. Allmän domstol, dvs tingsrätten får alltså inte på egen hand (ex officio) avvisa målet, utan det krävs en invändning.

Alltså, som huvudregel är allmän domstol förhindrat att avgöra tvisten i enlighet med skiljeklausulen i avtalet. Om en part ändå skulle väcka talan vid allmän domstol och svarande inte invänder mot detta genom att meddela rätten att det finns ett processhinder första gången denne ska höras om saken, blir tingsrätten behörig att pröva målet (4 § 2 st. Lagen om skiljeförfarande och 34 kap. 2 § RB). Detta innebär alltså att du som kärande (den som stämmer) inte kan begära att det avgörs av tingsrätten. Däremot kan du ansöka om stämning i tingsrätten och hoppas att svarandeparten inte invänder mot att det prövas i allmän domstol då avsaknaden av en invändning resulterar i att tingsrätten blir behörig.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?