Felaktigt envarsgripande

2020-01-21 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jag gick in i en butik för att kolla efter julklappar. då jag inte hittade någonting som föll mig i smaken så bestämde mig för att gå vidare till nästa butik. När jag kommer in i nästa butik och börjar kolla runt kommer en tjej in springande efter mig som arbetade i förgående butik och ber mig öppna mina kassar pågrund av misstänkt stöld. Detta var som du förstår mycket förutmjukande då alla i butiken som detta inträffade i stannade upp för att kolla. Jag visade mina påsar och hade absolut inte snott någonting. Vad säger lagen om detta? Får ett butiksbiträde jaga ifatt en kund till nästa butik och be dem öppna väskorna framför allihopa utan något som helst bevis på att ett brott hade begåtts.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det lagen säger är att envar, alltså alla, enligt rättegångsbalken (RB) 24 kap 7 § 2 st. får gripa en person som gjort sig skyldig till ett brott som är belagt med fängelse i straffskalan om det sker på bar gärning eller flyende fot. Detta innebär att personalen ska ha sett dig begå brottet stöld, alltså ta något som inte tillhör dig med avsikten att behålla det utan att betala för det för att ha rätt att gripa dig. Har man rätt att gripa någon har man också rätt att använda det mått av våld eller tvång som krävs för att kvarhålla personen om den sätter sig till motvärn enligt brottsbalken 24 kap. 2 §. Det som blir kontentan av att utan laga stöd kvarhålla någon kan också vara brottsligt. T ex om personalen hade hållit fast dig eller förhindrat dig att gå eller liknande, då kan det bli tal om olaga frihetsberövande enligt brottsbalken 4 kap. 2 § eftersom du var oskyldig. Nu framkommer det inte av din fråga att du blev fysiskt kvarhållen eller fasthållen utan det verkar mest röra sig om en pinsam situation och inget brottsligt i lagens mening. Hade du i det läget vägrat och vänt på klacken och gått och personalen hade försökt kvarhålla dig hade det varit en annan situation. Vore jag i dina skor hade jag vänt mig till den berörda butiken och pratat med chefen ifråga beroende på vad det är du vill uppnå. Att du blev stoppad och utmålad som kriminell fastän du var oskyldig fick ju kanske snarare butikspersonalen att se dum ut. Däremot kan det ju vara önskvärt att personalen ger sjutton i att springa efter oskyldiga kunder, något som deras personalansvariga bör se till inte händer igen och det kan tänkas att en ursäkt och möjligtvis en kompensation borde vara på sin plats! Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Häktning efter fällande dom. Vad gäller?

2019-11-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Min pojkvän har suttit häktad sen i Juni för grovt bedrägeri, rättegången har börjat och den ska vara färdig till den 20e December. Min fråga är då, finns det en chans att han kan bli fri från häktet om han blir dömd? Och sen infinna sig själv på anstalt.
|HejTack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Allmänt om häktningDen bestämmelsen som aktualiseras i ditt fall går att hitta i rättegångsbalken (RB) 24 kap. 21 §. Av denna bestämmelse följer att om den tilltalade döms för brottet ska rätten även pröva om den tilltalade ska stanna kvar i häktet tills dess att domen vinner laga kraft. För din pojkväns del innebär det alltså att om domstolen anser att ingen av häktningsreglerna gör sig gällande i hans fall, kan han släppas på fri fot tills dess att det blir dags för honom att inställa sig på anstalten för att avtjäna sitt straff. HäktningsreglernaDet finns fyra häktningsregler och den huvudsakliga häktningsregeln återfinns i RB 24 kap. 1 §, stycke 1.Att den som häktas är på sannolika skäl misstänkt,Misstanken måste vidare avse ett brott för vilket ett års fängelse ingår i straffskalan,Någon av de tre häktningsskälen föreligger. Det ska alltså finnas en risk för att den tilltalade:Avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara),Genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning (kollusionsfara), ellerFortsätter att begå sin brottsliga verksamhet (recidivfara)Att häktning inte framstår som oproportionerligt, ochAtt det inte kan antas att den misstänkte antas kommer att dömas till böter. Vad gäller i ert fall?Då jag inte har någon närmare insyn i din pojkväns fall kan jag endast göra en generell bedömning utifrån de omständigheter du har gett mig. Om din pojkvän döms för grovt bedrägeri utgör inte den första förutsättningen något hinder. Beträffande den andra förutsättningen ska rätten vid sin bedömning ta hänsyn till det straff som faktiskt har valts. Så om din pojkvän döms till fängelse i ett år eller mer måste även denna förutsättning anses uppfylld. Angående den tredje förutsättningen måste givetvis en bedömning i det enskilda fallet göras, men det finns en möjlighet att rätten exempelvis bedömer att det finns en risk att din pojkvän inte kommer inställa sig till anstalten när det är dags för honom att avtjäna sitt fängelsestraff. Om din pojkvän skulle dömas för grovt bedrägeri aktualiseras påföljden fängelse, vilket innebär att den femte förutsättningen inte heller utgör hinder för häktning. Häktningen får inte heller framstå som oproportionerlig. Alltså, häktningen måste alltså stå i rimlig proportion till vad som finns att vinna med åtgärden och då jag saknar kännedom om de närmare omständigheterna i din pojkväns fall kan jag inte uttala mig om denna förutsättning är uppfylld eller ej. SammanfattningsvisOm din pojkvän döms för grovt bedrägeri kan det finnas en chans för honom att släppas fri till dess att han ska inställa sig på anstalt för att avtjäna sitt fängelsestraff. I slutändan är det dock en bedömning som rätten måste göra beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt min bedömning kan det dock finnas en risk att rätten kan komma att anse att det finns ett behov att hålla honom häktad tills dess domen vinner laga kraft och han kan avtjäna sitt straff. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och lycka till. Med vänlig hälsning,

Gripen av butikskontrollant

2019-11-27 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Har en fråga. Vad får en butiks kontrollant göra. Hamnade hos en sådan. Hon tömde mina väskor själv helt av sig själv fast jag sa det inte va något. Så nu blev 2 av pojkens filmer borta som han hade med sig för att han skulle titta på dom hos sin morfar. Bara för jag hade lagt i andra filmer i väskan i affären som jag sen glömde betala all situation runt omkring som jag inte kan skriva här gör då blir det en hel berättelse. Men bara för dom låg där vid tog hon dom med automatiskt å gav till affären. Vet inte hur jag ska bära mig åt. Men får verkligen hon göra så. Är inte det polisens sak att rota igenom hela väskorna med små fack å allting
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Lagstöd för väktareVad en butikskontrollant får göra är detsamma som alla väktare och medborgare får, alltså ett s.k. envarsgripande enligt rättegångsbalken (RB) 24 kap. 7 § 2 st. Det innebär att envar, alltså alla, får gripa en person som begått ett brott som har fängelse i straffskalan, på bar gärning eller flyende fot. Blir man frihetsberövad så öppnar det upp för en s.k. skyddsvisitation som finns beskrivet i polislagen (PL) 19 § (som möjliggörs för andra genom PL 29§). Det innebär att man ytligt och i nödvändig utsträckning känner ovanpå kläder för att säkerställa att den frihetsberövade inte har vapen eller andra farliga föremål som kan skada antingen den som griper eller som är gripen. Viktiga principerDetta brukar normalt sett innebära att det inte finns någon anledning att med laga stöd genomsöka en gripen persons övriga tillhörigheter. Man kan nämligen ganska enkelt ställa medhavd väska eller liknande någonstans där personen inte kan få tag på den och använda ett eventuellt vapen. Väktare bör även iaktta flertalet principer vid sina ingripanden, t ex proportionalitetsprincipen, alltså att deras ingripanden ska inte överstiga vad som kan anses nödvändigt, och legalitetsprincipen - att inte agera utan lagstöd. I det här fallet kan det diskuteras huruvida väktaren glömt bort detta. Det är, som du säger, polisens uppgift att genomsöka personer ytterligare. Envarsgripna personer ska skyndsamt överlämnas till polis och det är alltså endast nödvändiga åtgärder som medges i lag till dess att polisen övertar eller prövar gripandet. Beslagtagna tillhörigheterKan inte väktaren styrka att du stulit filmerna från butiken där du blev gripen ska du självfallet få tillbaka de tillhörigheter som felaktigt avlägsnades från din väska! Om jag vore du så skulle jag kontakta polisen och kräva tillbaka detta. Hur du kompenseras för detta beror på ganska många saker som jag just nu har svårt att besvara. Dels beror det på huruvida du kan styrka att de felaktigt tog saker som du ägde. Dels beror det även på om varorna togs i beslag av polisen. Togs filmerna i beslag och har förverkats, alltså förstörts, så kan polismyndigheten betala ut ersättning för det felaktiga beslaget. Det beror alltså lite på vart filmerna har hamnat för att du ska veta mot vem du ska rikta kravet. Börja med att göra efterforskningar hos polisen. De ska veta vad som togs i beslag respektive återlämnades till butiken. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vad krävs för internationell efterlysning?

2019-11-04 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Om jag döms till en eller två månaders fängelse för misshandel av normalgraden, kan jag då bli internationellt efterlyst?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som krävs för internationell efterlysning. För att efterlysas internationellt krävs att man är häktad i sin frånvaro, och för det krävs att man är sannolikt misstänkt för ett brott med ett fängelsestraff på minst ett år.Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott med ett års fängelse eller mer får häktas om det finns misstanke om att personen kommer fly, undanröja bevis eller fortsätta begå brott om hen inte häktas (24 kap. 1 § rättegångsbalken). Det är domstolen som avgör om en person ska häktas eller inte (24 kap. 5 § rättegångsbalken). Efter att personen begärts häktad är det möjligt att utfärda en efterlysning.Du kommer alltså inte bli internationellt efterlyst om du blir dömd till fängelse i mindre än ett år. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en polis gripa en annan polis?

2019-12-22 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Kan en polis gripa eller arrestera en annan polis?
Amanda Alwall |Att en polis griper någon innebär att denne gör ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott. Gripande regleras i 24 kap. 7 § rättegångsbalken (RB), som stadgar följande: Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut.Alltså; om ett anhållningsbeslut föreligger, så är ett gripande av polis godtagbart. Ett anhållningsbeslut meddelas av åklagare enligt 24 kap. 6 § 3 st. RB. Detta innebär att för att få gripa någon, krävs förutsättningar för att kunna anhålla någon, vilket regleras i 24 kap. 6 § RB. Där anges vidare att anhållning får ske om det finns skäl att häkta någon, vilket i sin tur regleras i 24 kap. 1-3 §§ RB. Det är dock allmänt vedertaget att kraven är lägre ställda vid gripande, eftersom att det underlag som polisen har i regel är betydligt svagare än vad än åklagare har när beslut om anhållande och häktning ska tas. Absolut kan en polis gripa en annan polis, om dessa nämnda krav är uppfyllda. Dock behöver man alltid ta hänsyn till en viss jävsproblematik- men som svar på din fråga så kan en polis gripa en annan polis! Med vänlig hälsning,

Ersättning vid tvångsåtgärder vid frikännande dom - hur går jag tillväga?

2019-11-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |blev friad av tingsrätten rattfylla va utan körkort och avstängd från arbete (buss förare) 7 månader har jag rätt till skadestånd plus ränta och hur går jag tillväga ?
André Tito |Hej, och tack för du att vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 2 § lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder har en person som varit häktad på grund av misstanke om brott rätt till ersättning om det meddelas frikännande dom. Enligt 7 § i samma lag anges att ersättning lämnas för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande på grund av häktningen. Notera att ersättning utgår endast om en skada har uppstått i samband med frihetsberövande eller tvångsåtgärd från statens sida. Att skada uppkommit pga brottsmisstanke som sådan, brottsutredning eller annan form av rättsligt förfarande ger inte rätt till ersättning. En ansökan om ersättning görs till Justitiekanslern (JK). Det finns en blankett på JK:s hemsida som du kan fylla i och skicka till JK. Du kan anlita ett juridiskt ombud som hjälper dig med ansökan och få ersättning för skäliga ombudskostnader, vilket normalt sett är för 1h.Här är en länk till JK:s hemsida för frihetsberövande. https://www.jk.se/skadestand/frihetsberovande/sdasOm du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,sdas

Får en omhäktningsförhandling skjutas upp?

2019-11-19 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min son blev häktad tisdagen 20191105 med restriktioner och skulle idag haft ny förhandling idag (14 dagar). Men nu är han förflyttad utan förvarning och förhandling i morgon. Det har då gått över 14 dagar mellan förhandlingarna.Kan dom göra så?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller häktning och omhäktning. Detta regleras i rättegångsbalken (RB) varför mitt svar kommer utgå från det lagrummet. Om den utsatta tiden för åtal är otillräcklig, får rätten medge förlängning av åtaltiden, om detta begärs av åklagaren före tidens utgång. Den misstänkte eller hans försvarare ska om möjligt beredas tillfälle att yttra sig i sådana fall (24 kap. 18 § RB). Jag tolkar din fråga som om åklagaren har framställt en begäran om förlängd åtalstid och att en omhäktningsförhandling skulle hållits idag. En omhäktningsförhandling ska som regel hållas med fjorton dagars mellanrum om inte den misstänkte medger åtalsförlängningen utan att en omhäktningsförhandling hålls. Syftet med omhäktningsförhandling är att se till att utredningen sker skyndsamt och ompröva om det fortfarande finns skäl att hålla den misstänkte häktad. Är det med hänsyn till utredningen eller av annan anledning uppenbart att omhäktningsförhandling inom fjorton dagar skulle vara utan betydelse, får rätten bestämma längre tids mellanrum (24 kap. 18 § RB). Domstolen har alltså möjlighet att hålla omhäktningsförhandling med längre mellanrum än fjorton dagar men huvudregeln är att det ska ske var fjortonde dag. En möjlig förklaring är att det av någon praktisk anledning inte kunde hållas en omhäktningsförhandling idag. Om du har frågor kring häktningen av din son råder jag dig att kontakta din sons offentliga försvarare som säkert kan svara på frågor om din son. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Envarsgripa någon som bryter upp parfymförpackning?

2019-10-27 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Har jag som väktare (eller vilken annan som helst) rätt att envarsgripa någon för skadegörelse om personen tex bryter upp plasten/öppnar lådorna på parfymer bara för att lukta på den och sen inte köpa den. eller är detta åverkan? och gör jag isåfall fel om jag griper för vad som skulle kunna vara skadegörelse men sen visar sig vara åverkan?
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Vad är ett ensvarsgripande?Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande ("envar" betyder ungefär "vemsomhelst") Envarsgripande regleras i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Det handlar om att gripa dena. som har begått brott som kan straffas med fängelse, och b. som påträffas på bar gärning eller flyende. Det andra kravet handlar om att man måste kunna följa en person som till exempel har stulit. Om någon stulit från en butik och man bara ser dennes ryggtavlan och sedan inte längre kan följa personen när denne sprungit iväg får man alltså inte envarsgripa någon, då det finns en risk att man griper fel person.Det första kravet handlar om vilket brott som har begåtts. Här bör nämnas att utgångspunkten är att en gärning är brottslig endast om den begås med uppsåt, om inte annat är föreskrivet. Åverkan är inte akutuellt då det handlar om att ta saker i naturen såsom att bryta av grenar och rycka upp gräs (12 kap. 3 § brottsbalk).Skadegörelse är något förenklat när man förstör eller skadar egendom egendom och det medför en förlust för någon annan (12 kap. 1 § brottsbalk). Ringa skadegörelse är när man begår skadegörelse men egendomens värde är ringa (12 kap. 2 § brottsbalk).Man brukar säga att gränsen för ringa värde går runt 1 000 kr i dessa fall. Därför är det eventuellt ringa skadegörelse som blir aktuellt. För ringa skadegörelse kan man dömas till fängelse i sex månader,vilket skulle gör att man kan envarsgripa någon på den punkten. Emellertid har jag svårt att se att de flesta personer som öppnar upp en förpackning har uppsåt i förhållande till att de förstör eller skadar egendom. Med det menar jag att de flesta är medvetna att det innebär någon form av skada eller förstörelse. Därför skulle jag avråda någon från att envarsgripa i denna situation.Vad händer om man envarsgriper någon som man inte har rätt att gripa?Om man griper någon när man inte har rätt till envarsgripande har den som grips rätt att bruka sin nödvärnsrätt (RH 1998:90), dvs använda sig att ett proportionerligt våld, för att ta sig loss. I ditt exempel skulle det t ex vara om någon sliter sig loss.