Får jag spela in telefonsamtal?

2019-06-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, om jag ringer o talar med min handläggare på Försäkringskassan, får jag spela in samtalet utan att informera henne? Självklart maa att eventuellt använda det mot henne, då hon är väldigt väldigt otrevlig. Varje gång jag pratat med henne blir jag väldigt ledsen, hon är ... Inte serviceminded direkt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är ett brott att utan tillstånd spela in samtal i rum (eller över telefon) som man inte själv deltar i. Brottet klassas som olovlig avlyssning. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9 a § Brottsbalken). Motsatsvis tolkas bestämmelsen att om du deltar i samtalet själv har du rätt att spela in det utan att det är brottsligt. Det finns inget uttryckligt förbud mot att spela in samtal eller telefonsamtal du själv deltar i, kravet för att det ska vara brottsligt är att du spelar in samtal andra för men som du själv inte deltar i. I ditt fall innebär det att du kan spela in telefonsamtalet du själv deltar i utan att du begår något brott.Vänligen,

Bevisning i tvistemål

2019-06-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA | Hej! Vi har anlitat en advokat angående en tvist med en bostadsförening. Hyresbetalningen blev eftersatt rejält men är numera betald och betalas löpande, men bostadsföreningen vill avhysa oss på dessa grunder, och enligt stadgar har de rätt. Personen i fråga som ärendet gäller för har varit väldigt sjuk och kunde inte kontroller sina betalningar, varken hyra eller andra betalningar. Han har flyttat från bostaden år 2018 – 07, han vill inte bo där. Problemet är att bostadsföreningen vägrar godkänna köpare och invänder med en massa ursäkter. Vi har försökt med hyresnämnden, men köparna vill inte vara med eftersom de anser att föreningen inte verkar vara seriös och hoppar av köpet. Detta har vi påtalat till advokaten och vi har skriftliga bevis, som läkarintyg, besiktning av bostaden etc. Ordförande i föreningen hejdar intressenter innan de går upp på visningen och påpekar att det finns vattenskada i badrummet. Detta är besiktat av Anticimex och det finns ingen vattenskada, men ordförande informerar ändå alla intressenter att det finns. Nu är ärendet uppe i tingsrätten och advokaten vägrar skicka in bevismaterial som är en fördel för oss. Vad ska vi göra? Vi har väldigt mycket bevismaterial, med det gör inget nytta om vi inte kan delge tingsrätten så att motparten ska besvara dessa.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du hur du kan få din advokat att föra in bevismaterial som du anser är av väsentlig betydelse för målet i tingsrätten. Enligt god advokatsed ska en advokat alltid tillgodose sin klients intressen till sin bästa förmåga. Om det är så att du inte känner förtroende för din advokat, finns det ingenting som hindrar dig från att byta advokat. Detta är dock inte alltid klokt, beroende på hur långt inne i processen ni är samt att det kan ta tid att skaffa en ny advokat och att denna nya advokaten ska sätta sig in i målet. Det finns många regler kring införandet av bevismaterial i en tvistemålsprocess i tingsrätten. Egentligen ska all bevisning föras fram direkt till tingsrätten, då det kan bli svårare att inkomma med fler bevis senare (det torde dock vara möjligt att göra så i undantagsfall under processens gång). Om ni redan är långtgående i processen, kan det vara förståeligt att advokaten inte kan lägga fram de bevisen som ni tänker er, då detta helt enkelt är tekniskt omöjligt. Om ni däremot är i början av processen, ska advokaten föra fram de bevisen som denne anser är av betydelse för framgång i målet. Om ni är i början av processen, och inte är nöjd med advokaten som ni anlitat, rekommenderar jag att byta advokat. Om du har några följdfrågor, eller har bokat telefonrådgivning, är du välkommen att kontakta mig på följande e-mail; Lena.famulak@lawline.se Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Hur stark bevisning krävs för att dömas för ett brott om man kastar bort olagliga saker innan polisen ingriper?

2019-05-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, vad händer ifall man springer från polisen och kastar bort olagliga saker men sedan blir tagen, kan dom bevisa att det var personen som hade den då? För när man blir tagen med olagliga saker på är det en annan sak men att bli tagen efter man har kastat den..
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer är tyvärr svår att ge ett exakt svar på eftersom det i slutändan rör sig om domstolens bevisvärdering. Domstolen ska avgöra varje enskilt mål baserat på de bevis om omständigheter som har framkommit i just det målet (30 kap. 2 § och 35 kap. 1 § RB). Rent allmänt kan dock sägas att det krävs ganska stark bevisning för att någon ska dömas för ett brott eftersom det svenska rättssystemet baserar sig på tankesättet "hellre fria än fälla" för att minska risken för att oskyldiga människor döms för brott de inte har begått. Det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" för att någon ska kunna dömas för ett brott. Det hela beror alltså på hur starkt bevisning åklagaren lyckas presentera för domstolen. Vittnen och DNA som styrker att de olagliga sakerna har slängts iväg är exempel på bevisning som skulle kunna fälla en misstänkt. Det beror således på vad polisen lyckas få fram under förundersökningen och hur åklagaren väljer att använda den bevisningen. Beslutar åklagaren att gå till rättegång kan emellertid sägas att bevisningen brukar vara ganska stark och har målet väl kommit så långt är det vanligt att den misstänkte döms. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Kan man få böter för något man bara sagt i förhör?

2019-05-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Min brorsa fick ta ett piss och blodprov i fredags. Då polisen misstänkte honom som drogpåverkad. Pisset var rent, nu väntas det på svar från blodprovet. Under förhöret så erkände min bror att han har tagit kokain, men för en månad sedan. Min fråga är. Om det visas sig vara rent i blodet, kan han ändå få böter för att han erkände att han har testat kokain för en månad sedan?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om även blodprovet är negativt kommer det sannolikt inte att gå till åtal. Om så skulle ske kan din bror inte bli dömd endast för vad han sagt i förhöret. Det som räknas när domstolen ska göra sin bedömning om den tilltalades skuld är vad som framkommer under huvudförhandlingen, inte vad som sagts i ett förhör. Det innebär att om din bror inte säger i domstolen att han använt narkotika, och det inte finns någon annan bevisning, kommer han sannolikt inte att dömas.Däremot finns det som sagt en ganska stor chans att det inte ens går till åtal om det inte finns några bevis mer än uppgiften i förhöret.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Får en mailkonversation användas som bevis i rättegång när halva är överstryken?

2019-06-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kan man använda mailkonversation som bevis där man strukit över eller tagit bort den ena sidans svar och frågor. Oftast beror ju svaren på de frågor som är ställda eller påhopp och anklagelser som är gjorda. Tycker att det är konstigt att bara behöva visa upp halva konversationen och att ev kunna använda det som bevis. Det är ju bara halva sanningen som kommer fram.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om mailkonversationen kan användas som bevis trots att halva konversationen strukits. I mitt svar kommer jag först att berätta vad som allmänt gäller för bevisning för att sedan gå in på vad som gäller i ditt fall. Allmänt om bevisningI Sverige gäller fri bevisprövning. Detta innebär att vi har en regel om fri bevisföring och fri bevisvärdering.Fri bevisföring innebär att man kan åberopa vilken bevisning man vill – till och med bevisning som tillkommit olagligt. I princip kan man alltså få föra fram vilka bevis som helst i domstol.Fri bevisvärdering innebär att domstolar själva får välja vilken vikt de väljer att fästa vid olika bevis. Domstolen kan alltså välja att se vissa typer av bevis som mindre värda när domstolen dömer i målet.Huvudregeln är alltså att fri bevisföring och fri bevisvärdering föreligger. Från detta finns undantag i lag. Exempelvis kan en domstol avvisa bevisning om den anser att bevisningen inte behövs eller är utan betydelse (35 kap. 7 § rättegångsbalken). Det kan också vara så att personen har tystnadsplikt, vilket kan leda till att personen inte får säga vissa saker när de agerar som vittne (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Tystnadsplikten gäller då främst ibland för personer inom vissa yrken som exempelvis advokater, läkare och psykologer.Vad gäller i ditt fall?Eftersom att fri bevisföring gäller så får mailkonversationen användas som bevis även om hälften är överstryket. Risken finns dock att domstolen i sin bevisvärdering kommer att se konversationen som mindre värd eftersom att de inte fått se hela.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad åklagaren får använda sig av under rättegången (principen om fri bevisföring).

2019-05-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Spelar det någon roll vad man säger till polisen innan förhör och kan åklagaren använda sig av det i rättegången?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk rätt råder fri bevisföring och fri bevisvärdering, 35 kap 1 § rättegångsbalken. Med fri bevisföring menas att det inte finns några regler som förbjuder användningen av bevis som anskaffats på visst sätt. Åklagaren kan således lägga fram alla bevis som stödjer åtalet. Det gäller även bevis har anskaffats på ett sätt som är olagligt. Som exempel kan nämnas det fallet att polisen genomfört en husrannsakan, trots att det saknats laglig grund för det, då kan åklagaren ändå lägga fram bevis som framkommit genom den olagliga husrannsakan i en framtida rättegång. Det är det dock upp till rätten att avgöra vilket värde som ska tillmätas varje enskilt bevis som lagts fram under huvudförhandlingen dvs att värdera bevisningen. Principen om fri bevisföring medför att det kan få betydelse vad du säger till polisen innan du blir förhörd samt att åklagaren, om du t ex erkänner ett brott innan förhöret, kan använda sig av det under rättegången. Detta kan t ex ske genom att åklagaren kallar den polis som du har pratat med innan förhöret som vittne. Vänlig hälsning

När kan man åberopa en skriftlig vittnesutsaga?

2019-05-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Jag har i ett tvistemål velat åberopa i bevisning ett underskrivet intyg av ett vittne kring ett beskrivet händelseförlopp. Nu har jag fått höra av en jurist att det är förbjudet att göra det om vittnet i fråga fortfarande lever, kan det vara sant det?Tack på förhand!
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller principen om fri bevisföring i Sverige. Detta innebär att man får åberopa i princip vad som helst som bevisning (35 kap. 1 § rättegångsbalken). När det gäller skrivna vittnesutsagor finns dock begränsningar i 35 kap. 14 § rättegångsbalken. Det finns tre olika situationer då man får åberopa en skriftlig vittnesutsaga: Om det är särskilt föreskrivet, om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas inför rätten eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader och olägenheter som ett förhör inför rätten kan antas medföra.Möjligheten att åberopa skriftliga vittnesutsagor är alltså begränsad, men det finns fler situationer som man kan göra det utöver när vittnet är avlidet.Vänligen,

Finns bevismaterial som inte får räknas i domstol?

2019-05-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Finns det bevismaterial som inte får räknas i domstol? Till exempel om någon har snott någon annans mobiltelefon för att leta upp bilder eller meddelanden som kan vara till "nytta". Jag har sett någonstans att bevis tagna på ett olagligt sätt inte för gällas som bevis, är det rätt? Finns det andra fall?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige gäller fri bevisprövning. Detta innebär att vi har en regel om fri bevisföring och fri bevisvärdering. Fri bevisföring innebär att man kan åberopa vilken bevisning man vill – även bevisning som tillkommit olagligt (exempelvis på det sätt som du nämner i din fråga). I princip kan man alltså få föra fram vilka bevis som helst i domstol. Fri bevisvärdering innebär att domstolar själva får välja vilken vikt de väljer att fästa vid olika bevis. I praktiken innebär det ofta att bevis som tillkommit på ett olagligt sätt inte får ett lika högt så kallad bevisvärde. Domstolen kan alltså välja att se dessa bevis som av mindre värde när domstolen dömer i målet. Samtidigt måste också beaktas att bevis som tillkommit på ett olagligt sätt senare kan användas för att ställa den som framtagit bevisen till rätta(!) Detta gör naturligtvis att det inte är särskilt attraktivt att använda sig av bevisning som tillkommit på ett olagligt sätt.UndantagHuvudregeln är alltså att fri bevisföring och fri bevisvärdering föreligger. Från detta finns undantag i lag. Exempelvis kan en domstol avvisa bevisning om den anser att bevisningen inte behövs eller är utan betydelse (35 kap. 7 § rättegångsbalken). Det kan också vara så att personen har tystnadsplikt, vilket kan leda till att personen inte får säga vissa saker när de agerar som vittne (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Tystnadsplikten gäller då främst ibland för personer inom vissa yrken som exempelvis advokater, läkare och psykologer. Hoppas detta gav svar på din fråga!